ZineOne: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Ragweld ac Ymateb ar Unwaith i Ymddygiad Sesiwn Ymwelwyr

ZineOne - Personoli Rhagfynegi Pryniant Cynnar

Mae dros 90% o draffig gwefan yn ddienw. Nid yw'r rhan fwyaf o ymwelwyr gwefan wedi mewngofnodi ac nid ydych chi'n gwybod dim amdanynt. Mae rheoliadau preifatrwydd data defnyddwyr ar eu hanterth. 

Ac eto, mae defnyddwyr yn disgwyl profiad digidol personol. 

Sut mae brandiau'n ymateb i'r sefyllfa hon sy'n ymddangos yn eironig - mae defnyddwyr yn mynnu mwy o breifatrwydd data tra hefyd yn disgwyl profiadau mwy personol nag erioed? Mae llawer o dechnolegau'n canolbwyntio ar ehangu eu data parti cyntaf ond nid ydynt yn gwneud llawer i bersonoli profiad ymwelwyr dienw.

Nid adeiladu golygfeydd 360-gradd o'r cwsmer yw'r ateb - oherwydd nid yw C360 yn gyraeddadwy nac yn gynaliadwy oherwydd yr ecosystem gymhleth o sianeli digidol. Ac mae Cwsmer 360 yn agored i geisiadau dileu, sifftiau rheoleiddio, a risgiau cydymffurfio. 

Hyd yn oed gyda'r caniatâd priodol a'r arferion optio i mewn, mae adeiladu proffiliau hunaniaeth gan ddefnyddio strategaeth casglu data parti cyntaf ond yn mynd i'r afael â chanran fach o draffig gwe hysbys. Felly, sut mae brandiau yn personoli profiadau ar gyfer eu hymwelwyr dienw? Rhaid iddynt ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i ddadansoddi a rhagweld beth sy'n digwydd yn y sesiwn honno, ar hyn o bryd.

ZineOne: Yr Ateb

Mae’r dyfodol yn gorwedd gyda gwybodaeth mewn sesiwn gan ddefnyddio modelau seiliedig ar ymddygiad i ragfynegi bwriad ac ymateb ar unwaith tra bod yr ymwelydd yn weithredol ar yr eiddo digidol, heb ddefnyddio data gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII). Mae ZineOne yn blatfform marchnata SaaS amser real ar gyfer brandiau blaenllaw yn y diwydiannau e-fasnach, manwerthu, gwasanaethau ariannol, telathrebu, bwyd a diod a theithio a lletygarwch. 

Mae modelau dysgu peiriant patent ZineOne yn rhagweld y tebygolrwydd o brynu yn y sesiwn honno o fewn dim ond 5 clic, ar raddfa, ni waeth a yw'r ymwelydd yn ddienw neu'n hysbys. Dysgu mewn amser real pa ymwelwyr sy'n dangos arwyddion prynu cryf a pha rai sy'n ddiarhebol cicwyr teiars yn agor opsiynau segmentu mwy perthnasol.

Mae dull blaengar ZineOne wedi'i brofi i gynyddu refeniw, amddiffyn elw a chynyddu trawsnewidiadau prynu ar gyfer brandiau gorau gan gynnwys Kohl's, Wynn Resorts, Men's Wearhouse, ac eraill.

Model rhagfynegi prynu 5ed clic ZineOne, y cyfeirir ato fel Rhagfynegiad Pryniant Cynnar (EPP) wedi cael sylw ar y llwyfan yn Sgwrs Siop yn Las Vegas a ShopTalk EU yn Llundain. 

Sut mae ZineOne yn gweithio? 

Mae ZineOne wedi datblygu modelau dysgu peiriant soffistigedig, penodol i'r diwydiant, sy'n prosesu data ffrydio amser real ar gyfer gwefannau ac apiau sy'n seiliedig ar drafodion cyfaint uchel. Mae algorithmau ZineOne yn ystyried newidynnau fel cyfraddau trosi, gwerthoedd archeb cyfartalog, tudalennau cynnyrch a welwyd, yr amser rhwng cliciau, a nifer o feini prawf sy'n benodol i'r diwydiant i yrru codiad refeniw, amddiffyn ymyl a chynyddu teyrngarwch brand. 

Gweld Fideo Esboniwr ZineOne

Nid oes rhaid i chi wybod dim am eich ymwelydd. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw arsylwi ar yr hyn maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Mae cudd-wybodaeth mewn sesiwn yn caniatáu i frandiau atal gostyngiadau nad oes eu hangen i werthu. Gall cudd-wybodaeth mewn sesiwn awgrymu cymhellion priodol neu brawf cymdeithasol i ddefnyddwyr sy'n dangos y gallu i ddylanwadu. 

Ystyriwch y tro diwethaf i chi gerdded i mewn i siop esgidiau. Efallai eich bod wedi sylwi bod rhai siopwyr yn symud yn bwrpasol, yn dewis yn union beth y daethant amdano ac yn mynd yn syth at y cownter talu. Mae pobl eraill yn mordeithio'r eiliau i weld a oes unrhyw beth yn galw arnyn nhw y diwrnod hwnnw. Ac yna mae Wncwl Joe. Nid yw hyd yn oed yn siŵr pam y crwydrodd yno. Ond dyna fe. Gwirio pethau. A cherdded allan yn waglaw 10 munud yn ddiweddarach, yn ôl y disgwyl. 

Mae'r un ymddygiadau hyn yn digwydd drwy'r amser ar wefannau defnyddwyr. Ond yn draddodiadol mae wedi bod yn amhosib gwybod pwy yw pwy. Felly rydyn ni i gyd wedi cael ein peledu â sgriniau sblash un maint i bawb (tanysgrifio a chadw) nad ydyn nhw fel arfer addas beth ddaeth y siopwr i'w wneud, o gwbl. Nawr, gyda'r datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu â pheiriant (ML) canolbwyntio ar draffig dienw a rhagfynegi pryniant tra yn y sesiwn, gall brandiau swyno ymwelwyr trwy gwrdd â nhw lle maen nhw. Fel Golidlocks a'r Tair Arth, gwneud yn siwr bod y profiad yn hollol iawn

Personoli deallus ar gyfer y defnyddiwr dienw yw dyfodol masnach, yn enwedig wrth i fwy a mwy o gyfreithiau preifatrwydd data ddod i rym.

O ran trafodion ar-lein, yr hyn sydd bwysicaf yw'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. 

Yr wythnos diwethaf fe brynoch chi rywbeth i chi'ch hun. Ond heddiw rydych chi'n siopa am anrheg. Mae personoli yn ehangu ymhell y tu hwnt i argymhellion cynnyrch sylfaenol. 

Mae'r genhedlaeth nesaf o bersonoli ar-lein yn gyd-destunol, yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei wneud ar y foment honno. Er enghraifft, os yw'r rhagolygon yn galw am dywydd oerach nag arfer, gallech awgrymu offer priodol gyda chludiant cyflym am ddim. Os bu trasiedi annisgwyl, cynigiwch baru rhoddion a wnaed ar y ddesg dalu i gefnogi achosion amserol. Pan fyddwch chi'n arsylwi siopwyr tueddiad uchel ar eich gwefan, arhoswch allan o'u ffordd - gadewch iddyn nhw ddod i mewn, llenwi eu troliau, a pheidiwch â chodi negeseuon annifyr pan fyddant wrthi'n ceisio prynu oddi wrthych ar hyn o bryd.  

Gyda llwyfan marchnata amser real ZineOne, gall brandiau ddysgu o fewn 5 clic pa ymwelwyr sy'n debygol iawn o brynu yn ystod yr ymweliad hwnnw, nad ydynt yn siopa ar hyn o bryd, a nodi pwy all fod ar y ffens am brynu. Mae siopwyr sy'n dangos arwyddion prynu cryf yn caniatáu iddynt gwblhau eu pryniannau heb dorri ar draws ffenestri naid tanysgrifio i gylchlythyr. Archebwch ymrestriadau cylchlythyr ar gyfer y rhai nad ydynt yn prynu dim byd heddiw. Ac i'ch gwesteion benderfynu o hyd, anogwch nhw gyda disgownt cymhelliant neu neges prinder dim ond 6 ar ôl mewn stoc.  

Astudiaeth Achos ZineOne

Mae un enghraifft o gwsmer ZineOne yn frand manwerthu moethus blaenllaw a sylweddolodd godiad o 6% mewn trawsnewidiadau pryniant dros gyfnod o 30 diwrnod, yn erbyn grŵp rheoli traffig gwe nad oedd yn cael ei wasanaethu gan haen cudd-wybodaeth ZineOne. Dechreuodd yr adwerthwr gyda pheilot bach yn datgelu dim ond 10% o'u traffig gwe i ZineOne, yna ei gynyddu i 50%, yna setlo i 90% o gyfanswm eu traffig gwe e-fasnach yn cael ei brosesu mewn amser real trwy ZineOne. Yn ystod yr un cyfnod, gwelodd y manwerthwr godiad o 4% mewn gwerth archeb cyfartalog o'i gymharu â'r grŵp rheoli. 

Mae ZineOne a'i gwsmeriaid menter bob amser yn cadw cyfran o gyfanswm traffig gwe fel y grŵp rheoli er mwyn mesur yn gywir y refeniw priodoladwy a'r lifft trosi fis-ar-mis. 

Yn bwysig, arbedodd yr un adwerthwr moethus hwn $760K hefyd ar gynigion disgownt a gafodd eu hatal rhag siopwyr yn dangos arwyddion prynu cryf - gan amddiffyn elw gwerthfawr.

Mae dangosfwrdd Sampl ZineOne yn dangos trosolwg o sesiynau, profiadau, trawsnewidiadau, gwerth archeb cyfartalog, a metrigau eraill.
Mae dangosfwrdd enghreifftiol ZineOne yn dangos trosolwg o sesiynau, profiadau, trawsnewidiadau, gwerth archeb cyfartalog a metrigau eraill.

Sut mae ZineOne yn wahanol i lwyfannau marchnata eraill?

Mae yna ddwsinau, os nad cannoedd, o werthwyr yn addo cyflwyno 'y neges gywir i'r gynulleidfa gywir ar yr amser iawn.' Ond y gwir anodd yw - mae'r holl werthwyr hyn yn canolbwyntio ar gwsmeriaid hysbys.

Mae personoli profiadau ar gyfer defnyddwyr hysbys yn nodweddiadol yn 2022. Ond personoli profiadau i ddefnyddwyr dienw…mae hynny'n llawer anoddach a dyna lle mae technoleg ZineOne yn ein gosod ar wahân i'r hyn y mae eraill yn ei wneud. Nid oes angen i ni wybod dim am ymwelwyr â'r safle er mwyn gwneud y gorau a phersonoli profiad y defnyddiwr.

Debjani Deb, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd yn ZineOne

Mae timau gwyddor data a dadansoddeg ZineOne wedi creu algorithmau soffistigedig sy'n mynd i'r afael â meini prawf siopa a thrafodaethol unigryw ar gyfer diwydiannau e-fasnach, manwerthu, teithio, lletygarwch, telathrebu yn ogystal â bancio. 

Mae ZineOne yn cynnig opsiynau lleoli yn dibynnu ar anghenion pentwr technoleg brandiau gorau heddiw. Gall ZineOne ddarparu penderfyniadau amser real a darpariaeth profiad cwsmeriaid, neu gallwn bartneru â llwyfannau personoli blaenllaw i fwydo segmentau deallus yn syml i werthwyr technoleg marchnata presennol o fewn milieiliadau o gamau gweithredu. Mae gwasanaeth maneg wen ZineOne yn sicrhau bod cwsmeriaid yn sicrhau enillion o dros 5x eu buddsoddiad wrth amddiffyn elw a chynyddu refeniw.

Ynglŷn â ZineOne

Sefydlwyd ZineOne yn 2016 yn Silicon Valley gyda swyddfeydd ym Milpitas, California a Mumbai, India gan gyd-sylfaenwyr: Debjanie Deb, Prif Swyddog Gweithredol, Manish Malhotra, Prif Swyddog Cynnyrch, ac Arnab Mukherjee, Prif Swyddog Technoleg. 

Mae ZineOne yn Llwyfan Marchnata Amser Real sy'n sgorio ymddygiad yn ddeallus ac yn personoli profiad pob ymwelydd gwefan ar hyn o bryd, tra ar eich gwefan neu ap symudol, ar raddfa - ni waeth a yw'r ymwelydd yn ddienw neu'n hysbys.

Mae'r brandiau gorau ar draws manwerthu, e-fasnach, teithio, lletygarwch, telathrebu a bancio yn gallu ymgysylltu â thraffig dienw â modelau AI sy'n benodol i'r diwydiant sy'n rhagweld bwriad y prynwr o fewn 5 clic ac yn personoli profiad y defnyddiwr o fewn milieiliadau. Mae brandiau blaenllaw fel Men's Wearhouse, Wynn Resorts a Kohl's yn cynyddu ymgysylltiad safle ac yn cynyddu refeniw o draffig dienw.  

Dysgu Mwy Am ZineOne

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.