Sut y gall Prisio Amser Real y Farchnad Hybu Perfformiad Busnes

Prisio amser real

Wrth i'r byd modern roi pwys cynyddol ar gyflymder a hyblygrwydd, gall y gallu i drwytho canllawiau prisio a gwerthu amser real, hynod berthnasol yn eu sianeli gwerthu roi'r llaw uchaf i fusnesau ar gystadleuwyr o ran cwrdd â disgwyliadau cwsmeriaid. Wrth gwrs, wrth i ofynion perfformiad gynyddu, felly hefyd gymhlethdodau busnes. 

Mae amodau'r farchnad a dynameg busnes yn newid ar gyflymder cynyddol gyflym, gan adael cwmnïau'n ei chael hi'n anodd ymateb i sbardunau prisio - digwyddiadau fel newidiadau mewn costau, tariffau, prisio cystadleuol, statws rhestr eiddo, neu unrhyw beth sy'n gofyn am newid prisiau - yn gyflym, yn effeithlon ac yn effeithiol. Unwaith y gellir eu rhagweld a'u rheoli, mae sbardunau prisio yn digwydd yn llawer amlach. 

Yn 2020, mae cwsmeriaid B2B yn syml yn disgwyl profiad tebyg i ddefnyddwyr gan eu cyflenwyr busnes - yn enwedig o ran pris. Er gwaethaf cymhlethdod cynhenid ​​prisio B2B, mae cwsmeriaid yn disgwyl bod prisiau'n adlewyrchu amodau'r farchnad yn gywir, yn deg, wedi'u teilwra ac ar gael ar unwaith - hyd yn oed ar gyfer dyfynbrisiau mawr.

Nid yw dibynnu ar ddulliau etifeddiaeth o brisiau penodol ond wedi gwaethygu effeithiau negyddol mewnlifiad o sbardunau prisio. Yn hytrach, dylai arweinwyr gweledigaethol ail-drefnu eu dulliau i ddarparu Prisio Marchnad Amser Real. 

Prisio Marchnad Amser Real yn weledigaeth o brisio sy'n ddeinamig ac yn wyddonol. Yn wahanol i ddulliau prisio deinamig eraill, nid yw'n stopio wrth awtomeiddio rheolau; mae'n gyflym i ymateb, ond mewn ffordd ddeallus.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich arwain trwy ddau achos defnydd ar gyfer Prisio Marchnad Amser Real - mewn eFasnach ac mewn llifoedd gwaith cymeradwyo prisiau ar gyfer archebion - a thrafod sut y gall ail-lunio'r status quo wasanaethu'ch busnes yn well a hybu perfformiad busnes. 

Prisio Marchnad Amser Real mewn eFasnach - Beth ydyw a pham mae ei angen arnoch

Mae sicrhau bod prisio'n perfformio'n ddigon da mewn sianeli traddodiadol yn heriol ar ei ben ei hun; mae cwmnïau wedi cael eu hymestyn ymhellach gyda mynedfa eFasnach.

Mae'r cwestiynau mwyaf dybryd a glywaf gan arweinwyr cwmnïau B2B o ran datrysiad eFasnach cadarn yn gysylltiedig â phrisio. Ymhlith y cwestiynau mae:

 • Pa brisiau y dylid eu cyflwyno i gwsmeriaid ar-lein?
 • Sut y gallaf wahaniaethu digon mewn prisiau i anrhydeddu perthnasoedd cwsmeriaid presennol?
 • Beth os yw'r prisiau rwy'n eu dangos ar-lein yn is na'r hyn y mae fy nghwsmeriaid wedi bod yn ei dalu?
 • Sut alla i dalu'r pris iawn sy'n denu digon i gwsmer newydd ddechrau gwneud busnes gyda mi heb aberthu gormod o elw?
 • A yw fy mhrisiau'n ddigon da i werthu eitemau newydd i gwsmeriaid, heb siarad â chynrychiolydd gwerthu nac angen negodi?

Mae'r holl gwestiynau hyn yn fwy na dilys, fodd bynnag, ni fydd datrys ar gyfer un ar ei ben ei hun yn rhoi cystadleurwydd tymor hir i chi yn y sianel hanfodol hon. Yn hytrach, rhaid i brisio eFasnach fod yn wirioneddol ddeinamig. Prisio deinamig - er bod rhywbeth yn wefr - yn golygu bod eich cwsmeriaid yn gweld prisiau sy'n berthnasol i amodau'r farchnad ar unrhyw adeg benodol. Hynny yw, Prisio Marchnad Amser Real. 

Er bod y diffiniad yn syml, nid yw ei gyflawni mor syml. Mewn gwirionedd, mae prisio amser real ar y farchnad ar gyfer eFasnach yn amhosibl pan mai'r unig offer yn eich blwch offer yw taenlenni traddodiadol a ffynonellau data gwahanol sy'n tyfu'n hen cyn y gellir eu dadansoddi, heb sôn am weithredu arnynt.

Yn hytrach, gall gwerthwyr meddalwedd prisio eich helpu i osod strategaethau prisiau arwahanol ond ar yr un pryd ar-lein sy'n cyflawni sawl nod i'r busnes, wrth ddarparu'r prisiau y maent yn eu disgwyl i gwsmeriaid heb unrhyw amser oedi. 

Un achos defnyddio eFasnach yw defnyddio data penodol ar-lein fel edrych ar dudalennau, trosi, gadael cartiau ac argaeledd rhestr eiddo i osod strategaethau disgowntio lluosog ar gyfer prisiau eFasnach. Er enghraifft, gallai rhestr eiddo uchel a golygfeydd tudalen gyda throsi isel nodi bod y pris yn rhy uchel. (Mae'r sbardun prisio hwnnw!)

Mae gosod strategaethau disgownt doethach yn anfeidrol haws gyda'r dull hwn, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr dynnu a dadansoddi setiau data gwahanol yn hawdd, ond hefyd addasu seibiannau disgowntio ar y hedfan. Er enghraifft, gosod gostyngiad pris o 30 y cant yn gyflym ar swm o 20 uned pan fydd data'n dangos bod prisiau'n rhy uchel i symud rhestr eiddo. Pan fyddant wedi'u hintegreiddio trwy API argaeledd uchel, gellir diweddaru'r prisiau neu'r gostyngiadau newydd ar unwaith yn eich sianel eFasnach. 

Yn ogystal â gosod strategaethau disgowntio lluosog, mae Prisio Marchnad Amser Real ar gyfer eFasnach yn caniatáu i gwmnïau B2B:

 • Gwahaniaethu prisiau ar gyfer cwsmeriaid presennol ac ymwelwyr newydd ar y categori cynnyrch neu lefel SKU
 • Gosod gostyngiadau eFasnach-benodol y gellir eu personoli (neu eu targedu) i segmentau cwsmeriaid a grwpiau cynnyrch
 • Cynnig prisiau cytundeb cwsmer-benodol a phrisio haenog deinamig ar gyfer seibiannau meintiau ar-lein
 • Integreiddio optimeiddio prisiau ar sail hydwythedd, gan sicrhau cysondeb prisiau omnichannel sy'n cyflawni targedau refeniw ac elw ar gyfer y busnes

Mae symud o brosesau ymatebol, beichus yn gofyn am ail-drefnu dull mwy rhagweithiol, wedi'i yrru gan wyddoniaeth data, o ddarparu Prisio Marchnad Amser Real. Trwy wneud hynny, gall busnesau ddod yn fwy cymwys i fodloni disgwyliadau cwsmeriaid ar-lein. 

Mae Prisio Marchnad Amser Real ar gyfer Gorchmynion yn Gwella Canlyniadau Ariannol a Gweithredol 

Mewn gwirionedd, mae'n hawdd ymestyn yr un buddion o Brisio Marchnad Amser Real ar gyfer eFasnach i brosesau prisio ac archebu eraill o fewn cwmni B2B. Pan gyflwynir prisiau deinamig, optimized trwy API sy'n perfformio'n dda, yr awyr yw'r terfyn bron o ran y mathau o broblemau y gallwch eu datrys mewn amser real. 

Un o fuddiolwyr nodedig y nodwedd brisio amser real yw cleient Zilliant amser hir Shaw Industries Group Inc., darparwr lloriau byd-eang sy'n gweithredu gwerth mwy na $ 2 biliwn-doler o refeniw blynyddol gyda miliynau o linellau cytundeb prisiau cwsmeriaid.  

Mae Shaw yn defnyddio'r gallu prisio i ddilysu bod ei archebion yn cyfateb i'r prisiau y cytunwyd arnynt mewn amser real, ac yna'n ei lwybro i'r cymeradwywr / cymeradwywyr cywir yn seiliedig ar lefelau cymeradwyo y gallwn eu newid yn hawdd. Os canfyddir unrhyw gamgymhariadau prisio, anfonir y gorchymyn yn uniongyrchol i'r pwynt cyswllt priodol i'w gymeradwyo neu ei gywiro ar unwaith. Mae ymarferoldeb meddalwedd wedi galluogi Shaw i brosesu tua 15,000 o geisiadau bob dydd yn llwyddiannus, a gwneud newidiadau i'r llif gwaith a lefelau cymeradwyo yn gyflym ac yn hawdd. Cymerodd wythnosau neu fisoedd i'r mathau hyn o newidiadau effeithio yn ein hen system.

Carla Clark, Cyfarwyddwr Optimeiddio Refeniw ar gyfer Shaw Industries

Yn ychwanegol at yr enillion effeithlonrwydd y gall Prisio Marchnad Amser Real eu galluogi, mae cwmnïau B2B hefyd yn sefyll i gynyddu refeniw ac elw yn sylweddol wrth gyflawni'r profiad wedi'i deilwra y mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. 

Prisio Marchnad Amser Real ar gyfer eFasnach neu dylai sianeli eraill fod ar gael ar unwaith, prisiau wedi'u teilwra sy'n gyson ar draws sianeli ac sy'n adlewyrchu amodau cyfredol y farchnad a chysylltiadau cwsmeriaid yn gywir. Dylid ei gyflwyno ar unwaith, hyd yn oed ar gyfer ceisiadau dyfynbris mawr, heb unrhyw amser oedi yn ystod y trafodaethau. Yn ychwanegol, er mwyn i ddatrysiad fod yn wirioneddol ddeinamig ac amser real, dylai hefyd:

 • Adlewyrchu pris cyfredol y farchnad wedi'i gyfrifo a / neu ei optimeiddio yn erbyn amrywiaeth o fewnbynnau 
 • Defnyddiwch fwy o ddata o ffynonellau amrywiol, diderfyn yn fwy deallus 
 • Cyflwyno prisio wedi'i alinio â strategaeth ar draws sianeli mewn amser real
 • Awtomeiddio cymeradwyaethau, cyd-drafod, gwrth-gynigion yn ddeallus
 • Cyflwyno argymhellion personol traws-werthu ac uwch-werthu

I ddysgu mwy am Prisio Marchnad Amser Real sy'n darparu prisiau wedi'u teilwra, deallus a pherthnasol i'r farchnad ar unwaith, rhowch gyhoeddiad Zilliant:

Prisio Amser Real ar gyfer E-fasnach

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.