Freshworks: Modiwlau Optimeiddio Cyfradd Trosi Lluosog mewn Un Ystafell

CRO Freshmarketer

Yn yr oes ddigidol hon, mae'r frwydr am farchnata wedi symud ar-lein. Gyda mwy o bobl ar-lein, mae tanysgrifiadau a gwerthiannau wedi symud o'u gofod traddodiadol i'w rhai digidol newydd. Rhaid i wefannau fod ar eu gêm orau ac ystyried dyluniadau gwefan a phrofiad y defnyddiwr. O ganlyniad, mae gwefannau wedi dod yn hanfodol i refeniw cwmnïau.

O ystyried y senario hwn, mae'n hawdd gweld sut optimization gyfradd drosi, neu CRO fel y'i gelwir, wedi dod yn arf pwysig yn arsenal unrhyw farchnatwr tech-savvy. Gall CRO wneud neu dorri presenoldeb a strategaeth marchnata ar-lein cwmni.

Mae nifer o offer CRO ar gael ar y farchnad. Y broblem, fodd bynnag, yw bod CRO yn dal i fod yn aneffeithlon. Nid yw esblygiad mewn technoleg wedi'i adlewyrchu yn y ffordd yr ydym yn optimeiddio cyfraddau trosi.

Mae optimeiddio cyfraddau trosi yn waith anodd. Dyma senario nodweddiadol:

Yn gyntaf mae'n rhaid i'r marchnatwr uwchlwytho'r dudalen gyda'r offeryn. Mae ganddo goffi ac mae'n gwirio ei bostiau wrth i'r dudalen lwytho. Yna, yn dechrau gwneud y newidiadau ar y dudalen. Ac yna mae angen iddo gymryd help ei dîm technoleg i wneud newidiadau ar ei wefan. Ac yna, mae'n cynnal profion i wirio a yw'r holl elfennau ar y dudalen yn cael eu rhoi er mantais iddynt. Os na, mae'n dechrau eto, reit o lwytho'r dudalen, ac mae ganddo goffi arall. Er mwyn ei roi’n blwmp ac yn blaen, mae’n dal i fod yn sownd gyda’r drefn a ddilynwyd pan gyflwynwyd optimeiddio gwefan - Ac felly hefyd y gweddill ohonom. Ni fu unrhyw arloesi sylweddol yn CRO, yn eironig ddigon.

Fodd bynnag, mae gan Freshworks ateb. Freshmarketer Sefydlwyd (Zarget yn flaenorol) yn 2015 i ddod ag arloesedd i mewn i ddiwydiant nad oedd wedi gweld unrhyw ddatblygiadau creadigol sylweddol mewn blynyddoedd ac i dorri dibyniaeth marchnatwyr ar ddatblygwyr i wneud y gorau a chynnal profion a oedd wedi bodoli o'r blaen.

Mae cwmnïau sydd am wella cyfraddau trosi eu gwefan bob amser wedi gorfod dibynnu ar amrywiaeth anhrefnus o fodiwlau amrywiol i gyflawni eu nodau, a phrynu cynhyrchion meddalwedd lluosog ar gyfer un ymgyrch - mae Something Freshmarketer yn ceisio mynd i'r afael â hi trwy gynnig modiwlau optimeiddio lluosog mewn un cynnyrch meddalwedd sengl. a thrwy hynny ddileu'r angen i edrych ymhellach i gyflawni'r broses.

Dangosfwrdd Freshmarketer

Mewn geiriau eraill, mae optimeiddio o'r dechrau i'r diwedd bellach yn bosibl, gan ddefnyddio un cynnyrch meddalwedd yn unig - o'r enw'r Ystafell CRO. Mae tîm Freshmarketer yn hoffi meddwl am drosi fel proses gylchol yn hytrach nag un linellol, lle mae data o wefannau yn darparu mewnwelediadau, rydych chi'n eu defnyddio i adeiladu damcaniaethau, rydych chi'n eu defnyddio fel sail ar gyfer optimeiddio, sydd yn ei dro yn darparu mwy o ddata - A rowndiau dilynol o'r cylch yn dilyn.

Mae datrysiad unigryw Freshmarketer yn gorwedd yn ei ategyn Chrome, ac yn ei gyfres trosi popeth-mewn-un. Mae ei ategyn Chrome diwydiant-gyntaf wedi ei gwneud hi'n hynod o hawdd profi a gwneud y gorau o dudalennau talu, a oedd gynt y tu hwnt i derfynau. Roedd offer optimeiddio traddodiadol yn gyfyngedig yn yr ystyr eu bod yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr lwytho eu tudalennau trwy safle arall. Roedd hyn yn peri risgiau diogelwch a hefyd yn golygu bod gan yr offer hyn gyfyngiadau mawr yn yr hyn y gallent ei wneud. Fodd bynnag, mae tîm Freshmarketer wedi osgoi'r holl gyfyngiadau hyn. Mae ei gyfres drawsnewid popeth-mewn-un yn cynnwys Heatmaps, Profi A / B, a Dadansoddiad Twnnel gyda'i gilydd.

Dyma rai pethau cŵl y gallwch chi eu gwneud gyda Freshmarketer:

  • Optimeiddio a phrofi tudalennau reit o'ch porwr, gyda Ategyn Chrome Freshmarketer.
  • Gweld adroddiadau data byw - Mewnwelediadau wrth i ryngweithio ddigwydd. Dim mwy o gipluniau.
  • Defnyddiwch luosog pwerus Modiwlau CRO gyda dim ond un cynnyrch.
  • Cliciau trac ar elfennau gwefan rhyngweithiol.
  • Addasu URLs yn rhwydd, heb lawer o help gan eich tîm technoleg.
  • Cael datrysiadau integredig pan fyddwch chi'n rhedeg modiwlau unigol. Gan gynnwys profi A / B gyda mapiau gwres adeiledig.

Mae proses beicio optimeiddio argymelledig Freshmarketer yn dechrau gyda dadansoddiad twndis. Dadansoddiad twnnel yw lle mae set o dudalennau sy'n gweithredu fel llwybr trosi yn cael eu profi i weld lle mae ymwelwyr yn gollwng o'r twndis. Mae hyn yn eich helpu i wybod sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio yng nghyd-destun mwy o drawsnewidiadau.

Nesaf, byddwch chi'n symud ymlaen i ddefnyddio mapiau gwres, sydd wedi'u hintegreiddio â dadansoddiadau twndis. Mae mapiau gwres yn gynrychioliadau graffigol o ddata clicio tudalennau cyfanredol. Maen nhw'n dangos elfennau gwefan i chi sy'n perfformio'n wael, a pha rannau o'ch gwefan sydd angen eu trwsio. Ar ôl dysgu lle maen nhw'n gollwng, rydych chi'n dysgu pam maent yn gollwng.

Map Gwres Freshmarketer

Ar ôl i chi nodi'ch elfennau a'ch tudalennau gwannach, gallwch wedyn symud ymlaen i'r cam olaf - profi A / B. Fodd bynnag, cyn i chi ddechrau profi A / B, mae'n well ffurfio damcaniaethau solet i'w profi. Dylai rhagdybiaethau ar gyfer profion A / B fod yn seiliedig ar fewnwelediadau o'ch profion blaenorol. Profi A / B yw lle mae newidiadau'n cael eu gwneud i dudalen, a'u cadw fel amrywiad. Rhennir traffig ymwelwyr rhwng yr amrywiadau hyn, ac mae'r un â gwell trosi yn 'ennill'.

Ac ar ôl i chi adael y fersiwn well o'ch gwefan, byddwch chi'n dechrau'r cylch unwaith eto!

Fe ddefnyddion ni Freshmarketer ar ein tudalen lofnodi, gan wneud newidiadau iddo yn seiliedig ar ragdybiaethau a wnaed gyda'r data a gasglwyd gan ddefnyddio Freshmarketer, a roddodd hwb o 26% i arwyddo o fewn tridiau. Shihab Muhammed, Pennaeth BU yn Freshdesk.

Yn ôl astudiaethau ac arsylwadau gan arbenigwyr yn y diwydiant, mae optimeiddio cyfraddau trosi ar fin gweld twf mawr yn y blynyddoedd i ddod wrth i fwy a mwy o farchnatwyr roi pwys cynyddol ar CRO yn eu hymgyrchoedd. O ystyried ei amlochredd, rhwyddineb ei ddefnyddio, a'i nodweddion unigryw, mae Freshmarketer mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y datblygiadau yn y maes.

Freshmarketer yn cynrychioli naid esblygiadol o ran sut y gall cwmnïau wneud y gorau o drawsnewidiadau a gweld yn ddyfnach i berfformiad y safle. Ystyriwch y datblygiadau araf yn ein diwydiant o gymharu â'r diwydiant cerddoriaeth, a symudodd yn gyflym o recordiau i CDs, i iPods, ac yn olaf, i ffrydio. Ein ategyn Chrome yw'r cam nesaf yn CRO ac mae'n cynrychioli dyfodol optimeiddio cyfraddau trosi, diolch i'n hymdrechion i'w wneud yn ddi-dor ac yn fwy effeithlon trwy integreiddio modiwlau trosi amrywiol. Rydym yn rhagweld mabwysiadu'n gyflym wrth i'r angen a'r cyllidebu ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi gynyddu yn fyd-eang. Bydd cwmnïau e-fasnach a SaaS yn sylweddoli ar unwaith y buddion o gael un gyfres ar gyfer gwneud gwres amser real ynghyd ag A / B a phrofi twmffat.

Rhowch gynnig ar Freshmarketer Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.