Cynnwys MarchnataTechnoleg NewyddFideos Marchnata a Gwerthu

Eich Canllaw i Yrru Cynnwys Creadigol gyda Llifau Gwaith Rheoli Asedau Digidol

Mae gan y cartref cyffredin yn yr UD 16 o ddyfeisiau cysylltiedig ar gyfartaledd a chyda phob dyfais daw mwy o asedau digidol.

Parks Associates

Wrth i'r byd dreulio mwy o amser gartref dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, daeth cynnwys digidol yn fwyfwy pwysig wrth yrru gwerthiant ac ymgysylltu, fodd bynnag, cafodd marchnatwyr amser anoddach i gadw'r asedau hyn yn syth oherwydd y colyn cyflym i waith o bell a diffyg mewn seilwaith symlach. . Mae'r diffyg dull canoledig hwn o nodi a throsoli'r asedau hyn yn creu costau ychwanegol i sefydliadau megis llai o gynhyrchiant ac anghysondebau brand.

Nid yw ymgyrch greadigol ond mor gryf â'i data ategol a'i llifoedd gwaith mewnol, ac mae'r materion hyn yn lleihau cyrhaeddiad ymgyrch yn sylweddol - gan arwain at union gyferbyn â'r hyn yr oedd y tîm yn bwriadu ei gyflawni.

Y Rhwymedi I Llifau Gwaith Aneffeithiol A Marchnata Cyffredinol Meigryn

Gyda'r gweithlu eisoes wedi'i ymestyn yn denau, nid oes gan dimau lawer o amynedd ar gyfer y codio arfer, costau balŵns, ac oedi enfawr a all ddod gydag etifeddiaeth rheoli asedau digidol (DAM) atebion. Mae ymgyrchoedd marchnata yn cyffwrdd â llawer o adrannau, ac mae'r timau hyn i gyd yn defnyddio gwahanol strategaethau sefydliadol sy'n berthnasol i'w gwaith penodol. Daw hyn yn broblem enfawr wrth ddefnyddio atebion DAM anhyblyg. Gan ddefnyddio system DAM etifeddiaeth, mae timau cynnwys marchnata yn trefnu eu deunyddiau o amgylch ymgyrchoedd creadigol, tra bod y tîm cyfreithiol yn mynnu cydgasgliad o ddeunyddiau sydd yn y pen draw yn amherthnasol i gyfathrebiadau marchnata ar yr un pryd y mae'r tîm rheoli cynnyrch yn meddwl yn debyg i gynhyrchion yn unig - gan adael pob adran yn rhwystredig.

Mae'r tensiwn hwn yn aml yn arwain at dimau'n creu llifau rheoli asedau byrfyfyr, ateb problemus i'r mater yr oedd DAM i fod i'w ddatrys yn y lle cyntaf. Mae system rheoli asedau digidol lwyddiannus yn rhoi rheolaeth lwyr i dimau dros asedau a metadata perthnasol sy'n weladwy i ddefnyddwyr wrth ddatblygu cadwyn gyflenwi asedau dryloyw. 

Mae datrysiadau DAM effeithiol yn galluogi defnyddwyr i oruchwylio llif gwaith creadigol o un lleoliad a symleiddio'r broses rheoli asedau gyffredinol. Amlinellir hyn yn glir gan ryngwyneb llawer mwy treuliadwy, yn fwyaf nodedig, mae cymeradwyaethau awtomataidd, rhestrau tasgau, nodiadau atgoffa, ailbennu tasgau, a nodweddion dirprwyo yn dileu prosesu â llaw, felly nid oes rhaid i ddefnyddwyr wastraffu amser ailgyfeirio asedau ar draws adrannau lluosog. 

Atebion DAM blaengar sy'n seiliedig ar gymylau fel Llwyfan Gwasanaethau Cynnwys Nuxeo Hyland cynnwys llifau gwaith rheoli cynnwys brodorol sy'n dileu'r angen am godio wedi'i deilwra i gynhyrchu prosesau newydd - sy'n golygu nad oes rhaid i ddefnyddwyr annhechnegol sy'n cyfansoddi llifoedd gwaith adrannol neu brosiect godio. Mae'r platfform yn grymuso gweithwyr i ddylunio llifau proses unigryw yn hawdd o'r dechrau gyda pheiriant llif gwaith y gallant ei ddefnyddio trwy lusgo a gollwng. Mae'r injan llif gwaith yn caniatáu i ddefnyddwyr benderfynu pryd mae llifoedd gwaith yn symud ymlaen o un cam i'r llall. 

Atebion DAM yn Galluogi Suddoedd Creadigol i Lifo'n Fwy Rhydd

Nid yw llwyfannau DAM traddodiadol yn gweithredu trosglwyddiadau ffeil dibynadwy, gan adael graffeg 3D, fideos 360-gradd, a chyfansoddiadau cyfryngau cadarn eraill i ddefnyddio llawer iawn o led band a chymryd llawer iawn o amser i'w prosesu. Yn llawer mwy brawychus, gall yr atebion hyn fod yn brin o'r gallu i brosesu fformatau sy'n dod i'r amlwg fel fideos byw, realiti estynedig (AR), neu dechnolegau adrodd straeon gweledol ac artistig eraill, gan achosi i dimau marchnata fod ar ei hôl hi o ran tueddiadau cynnwys. 

Mae datrysiadau rheoli asedau digidol seiliedig ar y cwmwl yn dileu llifoedd gwaith astrus ac anrhagweladwy trwy rymuso un gyda llifoedd gwaith strwythuredig sy'n catrawd ac yn awtomeiddio'r broses rheoli asedau - gan arwain at ryddid mwy dychmygus i greu. Er enghraifft, pryd bynnag y bydd dylunydd yn uwchlwytho ased newydd, gall y llif gwaith anfon hysbysiad fel mater o drefn bod ased newydd yn cael ei adolygu y gellir ei ychwanegu neu ei wrthod. Yna mae'r system yn gallu tagio dyluniadau a dderbynnir gyda metadata asedau digidol perthnasol a'u storio ar y platfform fel y gall eraill ddod o hyd iddynt yn rhwydd. Ar yr un pryd, gall y system anfon dyluniadau a wrthodwyd yn ôl at y dylunydd i'w golygu ymhellach. Trwy awtomeiddio'r tasgau hyn, mae'r amser a dreulir ar lafur gweinyddol yn cael ei leihau'n sylweddol a gall y tîm creadigol dreulio mwy o amser yn gwireddu eu gweledigaeth ar gyfer y brand.

Llifoedd Gwaith DAM yn Galluogi Llwyddiant A'r Dystiolaeth Yn Amlwg

Mae camgymeriadau'n codi'n aml pan fydd y penderfyniad i fuddsoddi mewn llwyfan DAM yn cael ei arwain gan adran neu dîm annhechnegol ac mae cymhlethdodau ffurfweddiadau system yn mynd â'r llosgwr cefn i bryderon eraill. Ond wrth gadw at bensaernïaeth gwasanaethau cynnwys hen ffasiwn, mae'r rhith o lif gwaith effeithiol yn dechrau pylu bron ar unwaith: gall DAM weithredu rhai o'r technolegau y mae tîm yn eu defnyddio, ond nid y pentwr cyfan - neu ddim o gwbl. Mae arweinwyr busnes effeithiol yn cydnabod bod caniatáu mwy o amser a lle ar gyfer y broses greadigol nid yn unig yn galluogi amgylchedd gwaith mwy boddhaus i'w tîm ond hefyd yn lleihau'r tebygolrwydd o golli asedau y bydd angen eu disodli.

Nid yw eich busnes ond mor gryf â'ch diwylliant, ac mae'r grymuso hwnnw'n dibynnu ar arloesiadau effeithlon mewn prosesau gwaith sy'n creu cynhyrchiant a chydweithio symlach yn gyffredinol. Mae datrysiadau DAM effeithlon yn galluogi fy nhîm i awtomeiddio tasgau diflas, llaw yn rhwydd fel y gallant ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf: eu hangerdd am fod yn weledwyr. Mae'r potensial ar gyfer llwyddiant sefydliadol yn cael ei gynyddu i'r eithaf pan fydd gweithwyr yn gallu meithrin eu syniadau dychmygus. Yn syml, nid yw hyn yn bosibl gyda datrysiadau DAM sydd wedi dyddio.

Ed McQuiston, EVP a CCO yn Hyland

Rheoli, cyrchu a defnyddio'ch holl asedau cyfryngau a digidol cyfoethog gyda galluoedd Rheoli Asedau Digidol menter Nuxeo.

Gofyn am Demo Nuxeo

Ed McQuiston

Ed McQuiston yw EVP a phrif swyddog masnachol Hyland, darparwr gwasanaethau rheoli cynnwys. Mae wedi gweithio yn y cwmni ers dros 11 mlynedd ac mae’n gyfrifol am gefnogi a chynnal mentrau byd-eang Hyland fel darparwr blaenllaw ym maes rheoli cynnwys menter.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol