Hysbysebu ar Yelp?

Yelp

Yn ddiweddar roeddem yn helpu masseuse ein swyddfa (oes - mae gennym ni un mewn gwirionedd!) I benderfynu a yw'n prynu ai peidio hysbysebion ar Yelp yn fuddsoddiad da ar gyfer ei hyrwyddo sba yma yn Indianapolis, Profiad Quiescence. Roedd Monique eisoes wedi bod yn gweld rhywfaint o draffig traed o’i phresenoldeb ar Yelp, felly efallai y byddai hysbysebu ar Yelp yn cynhyrchu hyd yn oed mwy.

Wrth siarad â'r cynrychiolydd hysbysebu, mae'r pecyn hysbysebion yn eithaf cryf. Yn gyntaf, byddai Monique yn cael hysbyseb bwrpasol ar chwiliadau lleol, perthnasol o Yelp ar gyfer busnesau fel yr un peth. Ni fyddai Yelp byth yn hyrwyddo busnes arall - dim ond hi - ar y dudalen canlyniadau chwilio:
Hysbysebu Yelp

Yn ogystal, byddai'r hysbyseb yn rhedeg ar dudalennau busnes y cystadleuwyr:
Hysbysebu Yelp

Yn olaf, byddai Yelp hefyd yn rhedeg yr hysbysebion yn amlwg ar ddyfeisiau symudol:
Hysbysebion Symudol Yelp

Gwnaeth cynrychiolydd Yelp waith gwych yn ein cerdded trwy eu safle yn y gofod, gan gymharu eu hunain â'r Yellow Pages, trip Advisor ac Rhestr Angie (ein cleient). Er mwyn ei ddelweddu, fe wnaethant ddarparu'r siart Google Trends hwn:

Yn bersonol, roeddwn i'n meddwl bod hyn ychydig yn dwyllodrus. Mae'r siart hon yn dangos y cyfrifiadau cyfaint chwilio gwirioneddol ar gyfer y safleoedd eu hunain ... nid y chwiliadau am dermau fel busnes Monique fyddai eu hangen. Os gwnewch chi hynny bod chwilio (“tylino Indianapolis”), mae'r canlyniadau chwilio yn dra gwahanol - gyda Rhestr Angie yn cael ei arddangos uwchben Yelp a Yellow Pages gyda chanlyniadau Google Business yn dominyddu'r dudalen:

Canlyniadau Chwilio Tylino Indianapolis

Yn olaf, cawsom y prisiau ar gyfer hysbysebu Yelp. Nid oedd y gost yn afresymol, ac roedd hyd yn oed yn cynnwys fideo wedi'i deilwra y byddai Yelp wedi'i gynhyrchu gyda'r cleient. Dywedodd y cynrychiolydd wrthym pan fydd fideo, mae trosiad 7% yn uwch. Y broblem gyda'r prisio oedd bod angen contract blynyddol arno. Os nad oedd Monique yn cael canlyniadau, y gosb am fynd allan yn gynnar oedd 2 fis o daliadau yn ychwanegol at gost y fideo. Hynny yw, gallai gostio cwpl o filoedd o ddoleri i Monique pe na bai'r hysbysebu'n gweithio.

Gwnaethom argymell bod Monique Nodyn symud ymlaen gyda'r hysbysebu ... nid oherwydd ein bod ni'n meddwl na fyddai hysbysebu Yelp yn gweithio, ond oherwydd y gofyniad am yr ymgysylltiad blynyddol. Byddai treial tri deg diwrnod wedi bod yn wych profi a fyddai'r gyfradd trosi yn gyrru digon o fusnes newydd i Monique lenwi ei chalendr. Fodd bynnag, os na wnaeth, gallai'r gofyniad contract blynyddol ddinistrio ei busnes newydd - pan fydd angen refeniw arni fwyaf.

Ydych chi wedi defnyddio Hysbysebu Yelp? Beth oedd eich profiad?

48 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Yn ddiweddar, cofrestrais ar gyfer hysbysebion yelp a byddent yn fy ffonio drosodd a throsodd ar ôl imi ddweud wrthynt na allwn ei wneud ac ni chefais unrhyw waith erioed a'r mis cyntaf codais 300+ o ddoleri am griw o gliciau a byth yn cael unrhyw gwsmeriaid na alwyd unrhyw gwsmeriaid yelp i gael dyfynbris hyd yn oed pan wnes i ganslo'r hysbysebion yelp fe godon nhw 24 $ arnaf am wasanaethau yelp ac maen nhw i fod i fod yn fusnes yelp am ddim yn sgam y byddwn i'n adfywio mwy o alwad pan fyddaf yn gadael yn rhad ac am ddim. yna pan dalais y mis cyntaf ac na wnes i ail-raddio i'r trafodiad hwnnw fynd drwyddo fe wnaethant ei gymryd o'm cyfrif heb adael i mi wybod eu bod wedi codi fy ngherdyn
   Gan wybod cymaint yr oeddwn yn ei chael yn anodd aethant ymlaen a gwneud hyn

 2. 3

  Os oes rhaid i chi wneud i bobl arwyddo am flwyddyn, yna does gennych chi fawr o hyder yn yr hyn rydych chi'n ei werthu. Ni fyddwn yn cyffwrdd â hynny gyda pholyn deg troedfedd.

  • 4
  • 5

   Diolch Jim Hart. Roedd yr hyn a ddywedasoch yn berthnasol iawn a gyda gweddill y sylwadau a'r post, mae'n debyg na fyddaf yn hysbysebu gyda nhw. Maent hefyd wedi hidlo adolygiadau gan fy nghleientiaid mwyaf ffyddlon. Rwy'n aciwbigydd ac ychydig yn gwybod am faterion busnes, felly rwy'n dibynnu ar ymchwil i'm helpu i wneud fy mhenderfyniadau. Rydych chi mor iawn. Pe bai ganddyn nhw hyder yn yr hyn roedden nhw'n ei gynnig, bydden nhw'n gadael i chi roi cynnig arno am fis. Diolch eto, Tracy Sturdivant

 3. 6

  post gwych Doug. Rwyf wedi edrych ar Yelp yn agos iawn ar gyfer cleientiaid ac wedi siarad yn blaen â'n cynrychiolydd am y telerau blynyddol a faint o laddwr bargen oedd hynny. Rwy'n amau ​​y gwelwn opsiynau eraill yn fuan, yn enwedig gyda swyddi fel hyn.

 4. 7

  Dilyn eich arwain Google; heblaw am fwyd a diod prin y mae Yelp yn cofrestru er bod Yellow Pages yn parhau â'i droell ar i lawr ym mhob categori hefyd. Ymddengys ei fod yn cryfhau safle Doug fel prin y cofrestrodd Yelp yn y categori iechyd ac mae eu hadolygiadau yn dangos bod Yuppies yn gyffredin fel eu hunig ddemograffig.

 5. 8

  Rwyf wedi clywed nifer o fusnesau bach yn cwyno am arfogi cryf gan Yelp. Mae cynrychiolydd gwerthu yn eich ffonio ac yn rhoi’r traw i chi ac os gwrthodwch gofrestru ar gyfer hysbysebu blynyddol, byddwch yn sylwi nad yw eich sgôr 5 seren yn ymddangos ar eu tudalen gartref mwyach. Maent yn cael eu hidlo allan neu i'r gwaelod. Mae hyn wedi digwydd gydag o leiaf 6 busnes bach (1-3 o bobl fel arfer) yn ystod y 6 mis diwethaf. Ac mi wnes i edrych ar dudalennau ychydig (un lle ysgrifennais i a methu dod o hyd i'm hadolygiad 5 seren) ac mae rhywbeth yn ymddangos yn hinkey yn hynny o beth.

 6. 10

  Penderfynais arwyddo am 6 mis gyda ffi derfynu 1 mis. Yn wir, dim ond dau ymholiad sydd wedi dod â'r ychwanegiadau o fewn 3 mis. Maen nhw'n dweud bod effaith pelen eira gyda hysbysebion rydych chi'n gweld mwy o ganlyniadau dros amser. Sydd ond yn gwneud i mi feddwl bod yn rhaid cael rhywfaint o fatrics sy'n dangos eich hysbysebion ar adegau gwell er enghraifft pan rydych chi wedi bod yno'n hirach. Rwy'n credu fy mod i'n mynd i fwyta'r ffi lladd a rhoi fy arian sydd gen i ar ôl mewn marchnata uniongyrchol. Roeddent eisoes wedi hidlo rhai o fy adolygiadau mwyaf perthnasol! O wel.

 7. 11

  Rwy'n falch iawn fy mod wedi dod o hyd i'r erthygl hon. Rwy’n ystyried hysbysebu gydag Yelp yn gryf ond rwyf hefyd yn amharod i arwyddo am flwyddyn. Cefais opsiwn 1 mis gyda ffi tymor o 6 mis, ond mae'r opsiwn fideo yn cael ei ddileu. Mae gan Yelp opsiwn PPC arall nad oes angen contract yr wyf yn pwyso tuag ato yn lle. Fodd bynnag, cefais wybod os af gyda PPC, ni allaf gofrestru ar gyfer yr hysbysebu yn ddiweddarach i lawr y ffordd. Ymddangos yn rhyfedd iawn i mi ..

  • 12

   Gwastraff mwyaf o arian erioed ar gyfer fy musnes. Rwy'n cael 10 gwaith cymaint o draffig i'm tudalen Yelp yn organig ac am ddim yna cliciau a gynhyrchir trwy'r hysbysebu taledig.

 8. 13

  Siaradais â Chynrychiolydd Yelp y bore yma. Rwy'n berchen ar ddiwrnod yn Portland NEU ac yn sioe un fenyw. Roeddwn i'n meddwl bod ffioedd Yelp yn seryddol ac yn gofyn am gontract blwyddyn yn wallgof. Er yr hoffwn hysbysebu gyda Yelp mewn gwirionedd, nid wyf am dalu'r $ 350 / mo. Mae'r prisiau a'r gwahanol gontractau y mae pawb eisoes wedi'u postio yma yn gywir. Yr un peth arall y gofynnais amdano oedd y fideo. Er eu bod yn dweud eu bod yn talu am y fideo (iawn, rydyn ni'n gwybod mewn gwirionedd ein bod ni'n talu amdano). Os ydych chi am ddefnyddio'r fideo ar wefan eich busnes, mae'n rhaid i chi brynu'r fideo gan y ffotograffydd. Felly er ein bod yn talu amdano, nid ein un ni yw ei ddefnyddio.
  Mae yna'r opsiwn talu-fesul-clic, Ond, mae'n min $ 200 / misol. ac nid wyf yn siŵr iawn y gallwch chi roi cap arno.
  Wrth gwrs maen nhw'n dweud, ers i chi fod ar ben, bod yr holl fusnes yn dod eich ffordd, wedi'i warantu fwy neu lai. Ie ... na. Pe byddent wir yn meddwl hynny, yna ni fyddai angen contract blynyddol. Byddai'n llawer gwell gennyf dalu ar wahân am y fideo a gosod fy nghyllideb fisol fy hun, yna (os oes rhaid i chi gael contract) contract 3 mis, 6 mis, blwyddyn gydag isafswm cyllidebau rhesymol
  Sori, dim hysbysebu Yelp i mi, am y tro.

 9. 14
  • 15

   Ond sut allwch chi fod yn sicr bod yr 8 cwsmer newydd hynny yn dod o hysbysebu â thâl yn erbyn eu rhestru Yelp am ddim? Nid oes gennych unrhyw syniad oherwydd ni allwch wahaniaethu trosiadau o'r hysbysebion taledig yn erbyn y rhestru am ddim.

 10. 16

  Mae Yelp yn union fel y maffia. Nid wyf yn rhyw berchennog busnes bach twyllodrus nad yw'n adnabod CPC o hysbysebion sy'n seiliedig ar argraff. Fy ngair cyntaf o gyngor: Peidiwch â hysbysebu gydag Yelp o dan unrhyw amgylchiadau. Lladron ydyn nhw (tebyg i'r diafol mewn gwirionedd) sydd eisiau i chi arwyddo'r llinell doredig fel y gallant eich trapio â'u contract ac yna symud ymlaen i roi gwasanaeth ofnadwy i chi. Rwyf wedi cwyno wrth gynrychiolwyr hysbysebu Yelp fod eu hysbysebion hysbysebu drwodd yn sugno’n llwyr ar fwy nag un achlysur. Mae'r ymateb a gefais wedi bod yr un peth bob tro. Mae'r gwerthwr Yelp pylu yn anfon rhai stats ataf ynglŷn â sut mae fy nhudalen yelp yn cael X nifer o olygfeydd, x nifer y bobl yn clicio i'm gwefan o'r dudalen yelp, x nifer o olygfeydd symudol, a X nifer y bargeinion Yelp a werthwyd. Maent yn methu â chyfleu mai ychydig iawn sydd gan yr holl stats hyn i'w wneud â'r hysbysebu Yelp taledig. Mae'r rhan fwyaf o hyn yn ganlyniad i'm rhestr o dudalennau Yelp am ddim. Yn y bôn, yn gryno, os oes gen i 300 o olygfeydd misol am ddim ar Yelp ar fy ngwefan (Yn seiliedig ar rifau dadansoddeg google cyn hysbysebu gydag Yelp) ac yna rydw i'n cael 40 clic drwodd (cofiwch mae'r rhain yn gliciau drwodd i'm tudalen Yelp, heb ddim gwarantu y bydd y darpar gwsmer yn fy ffonio neu hyd yn oed yn rhoi archeb), pam mae cynrychiolydd gwerthu Yelp yn ystyried yr ystadegau hynny fel pe bawn i'n cael y rheini o ganlyniad i'm hysbysebu â thâl ??? Oherwydd bod y rhan fwyaf o'u cwsmeriaid yn gwsmeriaid busnes bach nad ydyn nhw'n hysbysebu'n frwd iawn ac maen nhw'n ceisio eu drysu i gredu y bydd hyn i gyd yn diflannu heb hysbysebu Yelp â thâl.

  Mae'r bobl hyn yn wir artistiaid sgam. Ydy, mae Yelp yn ffynhonnell dda o fusnes newydd a dyna'r rheswm y gwnes i gofrestru ar gyfer hysbysebu â thâl yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, y gwir yw bod eu pecynnau hysbysebu yn rhwystr llwyr sydd o fudd i Yelp yn unig, nid i'r hysbysebwr. Oeddet ti'n gwybod? Ni fydd pobl gwerthu Yelp yn rhoi eu rhif ffôn i chi i'w cyrraedd? Nid oes gennych unrhyw ffordd i'w galw. Gallant eich ffonio yn unig. Gallwch anfon e-bost atynt, ond efallai na fyddant yn ymateb am ddyddiau. Yna pan maen nhw'n galw o'r diwedd, a'ch bod chi'n colli'r alwad cuz rydych chi'n gyfarwydd â rhedeg busnes bach, does gennych chi ddim ffordd i'w galw yn ôl. Gall hyn fynd ymlaen ac ymlaen. Mae'n debyg bod y bobl werthu hyn mor brysur fel nad oes ganddyn nhw amser i siarad â'r bobl sy'n cyfiawnhau eu rôl, eu cwsmeriaid.

  Unwaith y bydd fy nghontract hysbysebu drosodd, nid oes unrhyw ffordd y byddaf yn ymuno â nhw eto. Cyfanswm sgam. Cadwch gyda'r rhestriad Yelp am ddim. Mae'n gweithio'n llawer gwell na'r hysbysebu â thâl a'i rhad ac am ddim.

 11. 17
  • 18

   Byddwn yn dal i argymell cael tudalen ar Yelp, Facebook a Google +… ond ddim yn siŵr y byddwn yn hysbysebu ar Yelp o ystyried eu gofynion. Os ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth yn Rhestr Angie, mae ganddyn nhw'r gynulleidfa fwyaf gwerthfawr allan yna a ffordd deg o gyfryngu rhwng y darparwyr a'r cwsmeriaid.

 12. 19

  A ydych chi'n ystyried defnyddio Yelp yn bennaf i gael cwsmeriaid newydd neu ei gwneud hi'n haws i'ch cwsmeriaid presennol gael mynediad atoch chi? Fel defnyddiwr Yelp, rwy'n defnyddio Yelp ar gyfer darganfyddiad newydd yn ogystal ag edrych i fyny bwydlenni a rhifau ffôn ar gyfer busnesau yr wyf eisoes yn gwybod amdanynt ac yn mynd iddynt. Er, mae'n rhaid i mi ddweud nad wyf erioed wedi clicio ar hysbyseb a phan welaf hysbyseb, rwy'n cymryd os oes rhaid i chi hysbysebu ar Yelp yna mae'n rhaid i'ch cynnyrch beidio â bod yn dda.

 13. 20
 14. 21

  Yn anffodus, roedd fy ngwraig newydd redeg hysbyseb ar gyfer ei busnes steilio gwallt lleol. Honnodd Yelp fod 100 o gliciau ar ei hysbyseb yn ystod y pythefnos cyntaf. Fe ddywedon ni ddim ffordd, mae gan fy ngwraig y ffôn symudol ar gyfer, y busnes ac nid un alwad! Mae ganddi safle Yelp 5 seren gyda thri adolygiad gwych sut y gallai hi gael galwadau sero gan bobl a oedd â digon o ddiddordeb i glicio ar ei hysbyseb mewn gwirionedd?

  Y rhan wirioneddol drewdod yw bod Yelp wedi codi $ 3.50 y clic arnom! ,,

  Nid oeddem erioed wedi disgwyl cael mwy na llond llaw o gliciau (credwn mai Twyll yw'r cyfrif clic) a chanran weddus (10-30%) o'r rhai a gliciodd i alw.
  Ni fyddai unrhyw alwadau wedi bod yn fargen fawr a disgwyliwyd rhywfaint, ond nid pan fydd Yelp eisiau codi tâl arnom am 100 o gliciau.

  Awgrymodd tîm cymorth Yelp y dylem wneud rhai gwelliannau i dudalen Yelp a disgrifiad busnes. Nid yw hynny'n gwneud dim i esbonio'r gyfradd alwadau 0% o'r 100+ clic tybiedig.

  Rydyn ni eisiau allan o Yelp nawr, maen nhw'n dweud wrthym fod yn rhaid i ni fod wedi canslo erbyn y 15 fed o'r mis blaenorol.

  Unrhyw awgrymiadau ar sut i'n cael ni allan a sut y gallwn ni gyfleu'r gair orau i berchnogion busnesau bach eraill er mwyn osgoi Yelp fel y pla.

 15. 22

  Os oes ganddyn nhw eich gwybodaeth cyfrif gwirio ac yn tynnu arian yn ôl yn awtomatig ... byddwn i'n canslo'r cyfrif hwnnw ac yn agor un newydd. Pan fyddant yn eich bygwth â chamau cyfreithiol ... cadwch brawf o'ch cofnodion ffôn i ddangos y twyll. Dyna fyddwn i'n ei wneud. Wrth gwrs efallai y byddwch chi'n colli yn y llys ... neu ganslo a thalu'r gosb. Mae'n gas gen i Yelp. Mae angen i berchnogion busnes ymladd yn ôl.

 16. 23

  Rydym yn gwmni adfer dŵr a llwydni ac rydym yn hysbysebu gydag Yelp. Ddim yn ganlyniadau gwych a chontract blwyddyn. Ar ben hynny, maent wedi dileu rhai o'n hadolygiadau da gyda'r esgus nag y gallent fod yn rhai ffug. Peidiwch ag argymell ichi wastraffu'ch arian gyda nhw.

 17. 24
 18. 25

  Mae gen i hefyd fusnes bach, roedd gen i sgôr pum seren, roedd yn gwsmer y gwnes i weithio iddo, ac nid oedd yn fy adnabod nac yn cael unrhyw fath o gysylltiad â mi a fyddai'n dylanwadu ar ei farn, a fyddai'n achosi iddo roi a sgôr sigledig.
  Cymerodd ef ar ei ben ei hun i roi adolygiad da iawn i mi. Cyfeiriodd at resymau penodol dros ei farn ac roedd ganddo wybodaeth am y maes gwaith. Nid oedd unrhyw beth yn yr adolygiad y byddai'n ymddangos nad oedd yn ddim ond barn ddiduedd.
  Ar ôl i werthiannau yelp geisio fy ngwerthu ar raglen â thâl, gwrthodais yn gwrtais lawer gwaith yn ystod llawer o alwadau gwerthu.
  Ar ôl dirywio diflannodd fy mhum seren. Roedd bellach yn yr adran na argymhellir. Ef oedd fy unig adolygiad. Cysylltais â yelp a nodi fy achos bod y term “heb ei argymell” yn gam-arwain a chyn gynted ag y bydd darpar gwsmer yn gweld y term ”heb ei argymell” byddant yn credu ei fod yn adolygiad negyddol ac nad yw’r busnes yn cael ei argymell ac yn symud ymlaen.
  Ar ôl nodi fy achos doeddwn i ddim yn meddwl y byddai unrhyw beth yn digwydd roeddwn yn falch o weld eu bod wedi postio'r adolygiad graddio pum seren.
  Yna yn fuan ar ôl iddynt geisio gwerthu rhaglen â thâl imi eto, ac unwaith eto gwrthodais. Yna dyfalu beth, tynnwyd fy sgôr pum seren i lawr eto.
  Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gofyn i gwsmeriaid fy adolygu. Roedd rhai yn ymddangos yn hyderus y byddent yn cymryd yr amser i adolygu. Ni ddangosodd unrhyw adolygiadau eraill erioed ar fy nhudalen eto. Sylweddolais o'r diwedd nad yw'r adolygiadau'n cyrraedd y dudalen. Felly nawr dwi ddim yn sôn am yelp wrth gwsmeriaid.

 19. 26
 20. 27
 21. 28
 22. 29

  Peidiwch â, yn union fel y mae eraill wedi dweud, Hysbysebu gydag Yelp!
  Maen nhw'n dweud unrhyw beth i'ch annog chi i arwyddo yna ni fyddwch chi byth yn cael unrhyw ymateb!
  Maent hefyd yn eich rhwystro rhag gwneud newidiadau i'ch rhestriad rhad ac am ddim eich hun ar Yelp!
  Fe godon nhw fy nghyfrif heb fy nghaniatâd ar ôl iddyn nhw fy sicrhau sawl gwaith na fydden nhw!
  Rwyf wedi derbyn nifer o alwadau gan bobl werthu a soniodd eu bod yn gweld fy mod yn hysbysebu ar Yelp ac eisiau gweld a fyddwn yn rhoi cynnig ar hysbysebu gyda'u cwmni, neu'n defnyddio eu cwmni ar gyfer SEO.
  mae hyn yn profi nad yw Yelp yn monitro cliciau ac yn gwneud yn siŵr fy mod ond yn talu am bobl sy'n chwilio am fy ngwasanaeth ac sydd â diddordeb ynddo, fel yr honnwyd! !!
  Cyfanswm cwmni b / s!
  …………………………………
  Ni lwyddais erioed i gymeradwyo fy hysbyseb cyn iddynt ei gyhoeddi
  mae ganddyn nhw luniau ar hap arno yn lle fy logo
  ni wnaethant erioed anfon bil ataf i'w dalu o fewn 30 diwrnod, codi tâl ar fy niwrnod banc 1 !!!!
  (pob peth roedden nhw'n dweud celwydd amdano)
  .. Siaradais â rheolwr, dywedodd “yn hollol, byddwn yn sicrhau bod y newidiadau hyn yn cael eu gwneud i'ch cyfrif” (5 peth a oedd yn anghywir, gan gynnwys fy maes gwasanaeth) “rydyn ni am i chi fod yn hapus gyda'r gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn. ”
  .. pa bwynt y gofynnais iddo pa newidiadau y byddai'n eu gwneud (cyn dod oddi ar y ffôn, eisiau sicrhau ei fod yn deall) Ni allai enwi UN UNIG Peth yr oeddem wedi'i drafod!
  nid oedd hyd yn oed yn gwrando! Roeddwn i'n meddwl fy mod wedi ei glywed yn siarad yn y cefndir (pam y gofynnais iddo ailadrodd eitemau yn ôl ataf)
  RHEDEG! mae’r boi hwn yn “Ymwelydd Dwl”
  ef yw'r boi sy'n hyfforddi'r Demons Artist Scam hyn!
  PEIDIWCH â Hysbysebu gyda'r cwmni cysgodol hwn!
  Fe godon nhw $ 375 arnaf a dim ond 16 galwad gwerthu a dderbyniais am fy ngwefan, nid un alwad gan un darpar gwsmer! hefyd nid yw cystadleuwyr yn cael eu monitro ac mae'n debyg eu bod yn clicio'ch hysbyseb!
  Erbyn hyn, mae pob un o fy adolygiadau pum seren wedi cael eu dileu DIOLCH YN FAWR!

 23. 30
 24. 31

  Cafodd ein busnes amrywiaeth o adolygiadau hefyd gan gynnwys adolygiadau un i bum seren. Yn amlwg, ysgrifennwyd yr adolygiad un seren gan berson anghytbwys a oedd yn rhefru ac nad oedd wedi ymweld â'n busnes yn wirioneddol ac roedd y tri deg pump oed gan gwsmeriaid go iawn.

  Gwrthodais yn gwrtais alwadau ad yelp (llawer mewn ychydig wythnosau), a chuddiwyd yr adolygiadau pedair a phum seren, gan adael yr adolygiad un seren yn unig. Maent yn honni eu bod yn dileu adolygiadau nad ydynt yn gyfreithlon, fodd bynnag bod adolygydd wedi rhoi un adolygiad gan ddim ond yr un adolygiad hwnnw, tra bod un o'r pumdegau gan adolygydd gyda llawer o adolygiadau ar eu proffil.

  Maen nhw'n gelwyddog ac yn lladron wrth yelp. Ni fyddwn byth yn talu cant iddynt, a byth yn eu defnyddio fel defnyddiwr i chwilio am siopau lleol chwaith. Rwy'n pleidleisio gyda'm pŵer defnyddiwr - peidiwch byth â defnyddio'r wefan honno! Po fwyaf o bobl sy'n osgoi ymweld ag ef, y lleiaf o olygfeydd a gânt, a gobeithio y byddant yn mynd allan o fusnes.

 25. 32

  Felly edrychais i mewn iddo ac roedd yr un seren yn real. Mae hynny'n iawn, rydyn ni mewn diwydiant lle mae un seren yn norm. er bod yr adolygiad un seren yn gyfreithlon, roedd yn dal yn rhyfedd iawn mai dim ond yr un hwnnw y dylid ei gadw gan yelp, wrth gael gwared ar adolygiadau uwch ar ôl i ni ddweud “na” wrth hysbysebion taledig. Yelp yuck.

 26. 33

  Profiad anghredadwy gyda hysbysebion yelp, byth yn meddwl y byddai brand mor fawr â hyn yn sgam llwyr. Maen nhw'n eich cloi i mewn i gontract blwyddyn o hyd, fel mae llawer yn ei ddisgrifio yma, yn anghofio am sut mae'r hysbysebion yn gwneud neu'n dilyn i fyny unwaith maen nhw'n eich annog chi i ymuno.
  Tactegau gwerthu cysgodol iawn, addewidion ffug, dim mwy na sgam!
  Mae eu technoleg PPC hefyd yn amheus iawn, cawsant alwadau am wasanaethau digyswllt ac roedd yr ystadegau a oedd ganddynt yn gwbl anghywir.
  Pan ofynnir iddynt pam mae galwadau'n dod i mewn heb gysylltiad â'r busnes, maent yn nodi bod busnes mewn categori penodol ac mae'r ymwelydd sy'n ffitio i'r categori hwnnw yn cael gweld yr hysbyseb, sy'n profi eu bod eisiau cliciau yn unig ac nad ydynt yn gofalu am gyflwyno'r hysbysebion i y cleient sydd mewn gwirionedd yn chwilio am eich gwasanaeth.
  Yn anonest iawn, peidiwch â chwympo am y trap, arhoswch i ffwrdd!

 27. 34

  Cytuno, a wnaeth yr un peth i mi, cymerodd fy mhum seren i gyd oherwydd nad oeddwn i eisiau arwyddo gyda nhw, beth ddylen ni ei wneud? Twyll yw hyn.

 28. 35

  Cyfanswm gwastraff arian Rwy'n ailadrodd bod pawb yn rhoi'r gair allan nad oes gan y bobl hyn unrhyw syniad beth maen nhw'n ei wneud a chredaf fod ganddyn nhw weithwyr cliciwch ar hysbysebion i ddefnyddio doleri hysbysebu. Rhestr Craigs a gefais i 100 gwaith yr ymateb ar gyfer Faint? Arhoswch amdano?…. Am ddim byd achos mae hysbysebion Rhestr Craigs yn rhad ac am ddim. Mae'r bobl hyn yn lladron plaen a syml.

 29. 36

  Rwyf wedi cael profiad ofnadwy gyda hysbysebion yelp. Maen nhw'n ddrud. Rydych chi wedi'ch cloi mewn contract y mae'n rhaid i chi dalu llawer i'w derfynu'n gynnar. Ni chefais unrhyw ganlyniadau da o'r hysbysebu hwn. Peidiwch â gwneud yr un camgymeriad ag y gwnes i. Gwariwch eich doleri hysbysebu yn rhywle arall.

 30. 37

  Es i am yr un hon mewn gwirionedd. Poenus Poenus…. ac rwy'n weithiwr cysylltiadau cyhoeddus / marchnata proffesiynol. Rwy'n adleisio teimlad Elaine fwy neu lai. Mae'r gyfradd “clicio fesul hysbyseb” ychydig yn amwys ar y gorau - gyda'r cynrychiolydd gwerthu yn dweud wrthyf y byddai'n fras $ 5 - $ 10 yn dibynnu ar gystadleuwyr (mae mwy o sbecian w / yr un biz yn ei yrru i fyny) pan oedd tua $ 18 / clic mewn gwirionedd . Mewn dros 3 mis NID oedd UN trosi. Mae angen newid eu algorithmau o ddifrif - byddai Yelp yn cyflwyno ein hysbyseb pan fyddai Folks yn chwilio am wasanaethau digyswllt. Does ryfedd iddo sugno…. sydd eisiau hysbyseb am “becws” dyweder pan maen nhw wedi chwilio “bar”.

  Os gallaf ei ddwyn ynghyd, efallai y byddaf yn siwio am dwyll…. mae mor ddrwg â hynny.

 31. 38

  Fe wnes i gofrestru ar gyfer yelp a'r unig opsiwn y gwnaethon nhw ei roi i mi oedd y contract blwyddyn. Ar ôl 1 mis, roeddwn wedi blino talu’r ffi fisol $ 6 er nad oeddwn yn cael unrhyw gleientiaid newydd ganddynt. Felly rydw i wedi bod yn ceisio canslo am fis. Dywedon nhw fod yn rhaid i mi roi 375 diwrnod o rybudd a thalu'r ffi terfynu cynnar $ 30. A oes unrhyw un yn gwybod beth fydd yn digwydd os gwrthodaf dalu?

 32. 39

  Rwy'n berchennog busnes bach. Yn ddiweddar, canslais fy nghontract gyda yelp hefyd. Nid yn unig roedd yn berfformiad gwael am yr arian a dalwyd gennym, ond maent yn gor-rymuso'r defnyddiwr. Mae'r defnyddiwr yn parhau i fod yn anhysbys, yn ysgrifennu adolygiadau negyddol am eich busnes, heb unrhyw brawf. Mae hynny'n caniatáu i'ch cystadleuwyr ysgrifennu adolygiadau ffug / gwael yn ddienw, a difetha enw da eich busnes. Felly mae Yelp eisiau i mi dalu $ 540 y mis am hynny?! Roedd gen i gwsmer hyd yn oed yn rhoi adolygiad 1 seren i ni, dim ond oherwydd ein bod wedi archebu lle, ac nad oedd gennym dechnoleg ar gael iddo bryd hynny (10:30 pm). Nid oeddem wedi gwneud unrhyw waith ar eu cyfer, roeddem yn gwrtais, roeddem yn onest ac yn onest. Ond wedi cael adolygiad 1 seren dim ond oherwydd ein bod ni'n brysur! Gwrthododd Yelp ei dynnu.

 33. 40

  Gallwch chi hunan-weini hysbysebion ar blatfform Yelp ar unrhyw amserlen rydych chi'n ei hoffi. Dim ond os archebwch gontract gydag Yelp y mae'r ymrwymiad blynyddol yn clicio.

  Mewngofnodwch yn Biz.yelp.com fel perchennog y busnes a gallwch droi hysbysebion ymlaen am unrhyw swm neu gyfnod o amser. Nid ydych chi'n cael y fideo ond gallwch chi brofi'r hysbysebion. Rydym yn eu defnyddio ar gyfer cleientiaid.

 34. 41

  Michelle - Diolch am bostio. A allwch chi roi golwg / dealltwriaeth fanylach imi o hysbysebion hunan-wasanaeth yn erbyn “contractau archebu”?

 35. 42

  Yn erbyn fy marn well, ymunais ag Yelp ar gyfer ymgyrch hysbysebu i redeg am o leiaf dri mis, cost uchafswm ad $ 1,000 y mis, gyda ffi canslo gynnar o $ 700. Cyfraith methdaliad yw fy musnes. Rwy'n gyfreithiwr / atwrnai methdaliad, peidiwch â gwneud unrhyw fath arall o gyfraith, ac roedd Yelp yn gwybod hynny. Yn fuan ar ôl i mi ddarganfod eu bod yn rhedeg fy hysbyseb (yr oeddwn yn talu am gliciau arno) ar gyfer chwiliadau am “cyfraith tenantiaid” ac “olion bysedd sgan byw”. Nid wyf yn gwneud iawn am hyn!

  Oherwydd y gwasanaeth hysbysebu diffygiol iawn hwnnw, rhoddais wybod i Yelp a chanslo'r gwasanaeth. Aethant ymlaen a chodi tâl arnaf am gliciau hysbyseb am y ddau fis sy'n weddill ($ 575 a $ 1,000) a hefyd y ffi canslo $ 700.

  Roeddwn yn anghytuno â'r tri chyhuddiad gyda fy nghwmni cardiau credyd. Mae tâl # 1 ($ 575) wedi'i ddatrys yn llawn o'm plaid. Mae tâl # 2 ($ 1,000) yn dal i fynd rhagddo. Penderfynwyd ar dâl # 3 (y ffi derfynu $ 700) o blaid Yelp oherwydd “roedd yn y contract”! A gymeraf yr amser a'r drafferth i'w herlyn amdano? Amheus.

 36. 43

  Yelp yw'r cwmni gwaeth i mi weithio ag ef o bell ffordd. Mae'r per-gliciwch rip-off cyflawn. Roeddwn yn eu cael yn dwyllodrus ac roedd yn rhaid i mi weithio i ddarganfod mwy am ffioedd canslo. Diolch byth mai dim ond contract tri mis oedd gen i. Rwy'n gweithio gyda llawer o gwmnïau ar-lein ac nid ydyn nhw'n berffaith, ond Yelp yw'r unig un nad ydw i'n ymddiried ynddo.

 37. 44

  Mae gen i biz trwsio lle tân un dyn (fi), roedd y cynrychiolydd Yelp yn braf iawn ac yn barhaus iawn wrth geisio fy nghael i arwyddo. Dywedais wrthi bob tro y byddem yn siarad am yr hyn yr oeddwn yn edrych amdano. Os yw pobl yn chwilio “atgyweirio lle tân a’r ddinas” gwelaf fod yelp yn dweud “Atgyweirio lle tân Nwy Gorau yn Renton, WA - Yelp” ac mae bob amser ar y dudalen gyntaf. Dywedais wrthynt Os byddaf yn talu ichi a fyddaf yn graddio ar y dudalen gyntaf unwaith y byddant yn clicio ar safle Yelp, dywedwyd wrthyf y byddwn. Wnes i chwilio neithiwr, clicio ar Yelp, pan gyrhaeddais dudalen 9 yno roeddwn i, busnes 80+ yn ddiweddarach, des i hyd yn oed ar ôl boi gyda'i Biz o'r enw Honey-do Handyman, rwy'n siŵr ei fod yn foi gwych ond a dweud y gwir? Rwy'n arbenigo mewn atgyweirio lle tân ac mae'r tasgmon yn fy curo yn y canlyniadau? Galwyd i ganslo a chael yr un stori â gweddill y bobl yr wyf wedi darllen amdanynt ar y wefan hon, yn sicr yn dymuno y byddwn wedi darllen hwn o'r blaen. Fe wnes i ddim ond canslo fy ngherdyn credyd felly rwy'n gobeithio osgoi'r BS 2 fis na soniwyd amdano erioed pan ymunais, a dywedais y byddwn yn rhoi ychydig fisoedd iddo a gweld a oeddwn am barhau. Nid oes unrhyw ffordd y byddwn wedi ymuno â chontract, ni allwn fod wedi gwneud hynny'n fwy eglur i'r cynrychiolydd gwerthu. Roeddwn i'n gwybod yn well ond cefais fy ngwerthu beth bynnag. Unwaith eto, anghofiais ymddiried yn fy perfedd, gadewch iddo wynebu, cwmni graddio “di-biast” (sp) sy'n annog cwmni i ychwanegu doleri, HELLO !!!!!!!! Fy ddrwg …….

 38. 45

  Falch o weld y drafodaeth hon, dim ond yn dymuno pe bawn i wedi edrych arni i fyny CYN arwyddo gyda rhaglen Yelp Ad. Credwn fod hyn yn sgam llwyr. Ar ôl y mis cyntaf, cefais eu dadansoddeg a'r bil a ddangosodd ddwsinau o alwadau ffôn y gwn na chawsom erioed: Fe wnes i olrhain ein logiau adnabod galwyr yn ofalus a 75% o'r galwadau y dywedon nhw na chawson ni ddim digwydd (dyddiad / amser / ffôn ni chofrestrodd y nifer) a llawer a ddywedodd nad oedd ateb, dim ond ddim yn bosibl. RYDYM YN gweld cynnydd mawr yn y galwadau deisyfu sbwriel ac roedd llawer o'r rhain yn cyfateb i'n logiau galwadau. Am y rheswm hwn, nid ydym yn credu'n llwyr eu niferoedd yn y cannoedd o gliciau a gawsom trwy'r rhestr hysbysebion. Cawsom alwadau ZERO gan bobl yn dweud eu bod yn gweld ein gorchmynion cwsmeriaid Yelp Ad a ZERO. Oherwydd eu polisi canslo fe wnaethon ni ddod i ben am gael ein rhwygo am bron i $ 1400 dim ond i ddod allan o'r sgam. Y ffordd symlaf o edrych ar hyn yw na allant ddarparu UNRHYW brawf o'r cliciau y dywedant eu bod yn eu cynhyrchu i'ch busnes, sef yr hyn y maent yn seilio'r biliau ohono. Gochelwch, byddwch yn wyliadwrus, byddwch yn wyliadwrus, byddem yn BYTH yn argymell rip-off Yelp Ads i unrhyw un.

 39. 46

  Cynnyrch hysbysebu gwaethaf erioed! Wedi treulio dros $ 2000 ac heb gael un arweiniad. Yna ei ganslo a chodwyd $ 700 arno. Ni fyddai'n argymell i unrhyw un, unrhyw bryd. Ripoff cyflawn !! Gofynnwyd i mi siarad â rhywun amdano a byth wedi dychwelyd fy ngalwadau neu e-bost.

 40. 47

  Peidiwch â mynd yn wallgof, hyd yn oed.

  Nid hysbysebion yw'r prif ffactor ar gyfer denu busnes ar YELP. Mae'n adolygiadau.

  Dyna pam y gwnaethom ddatblygu atgyfnerthu adolygiad “Y” - sy'n ei gwneud yn gip i bobl adael adolygiadau ichi. - Y cyfan am ffracsiwn o gost mis o hysbysebu, cael gwerth blwyddyn o adolygiadau. Hefyd mae adolygiadau'n glynu o gwmpas am byth. Cysylltwch â 5StarMarketingSoftware i gael ffordd well o adeiladu busnes ar Yelp.

 41. 48

  Fe wnes i gofrestru ar gyfer treial am ddim gydag yelp, ei ganslo ar ôl wythnos ers i mi ddim derbyn arweinwyr cymwys, ac fe godon nhw $ 450 2 fis ar fy ngherdyn, gan ddweud na wnes i erioed ganslo. Dywedon nhw y dylwn i fod wedi derbyn e-bost canslo ganddyn nhw pe bawn i'n canslo, sydd eto ers i mi ddim yn broblem gyda'u system. Siaradais â'u hadran filio, a ddywedodd na fyddent yn ad-dalu fy nghyfrif ac y gallent ei ganslo heddiw ... Roedd hyn yn ymddangos yn rhy gyfrifedig. Fe wnes i alw fy nghwmni cardiau debyd ar unwaith a gofyn iddyn nhw ddadlau'r cyhuddiad. Pan alwais ar yelp yn ôl i siarad â rheolwr, nid oeddent yn ateb oherwydd dywedasant mai hwn oedd y cyntaf o'r mis ac roeddent wedi'u gorlwytho â materion bilio. Gallaf ddychmygu! Nid oeddwn wedi derbyn un anfoneb, e-bost na hysbysiad fy mod i i gael bil yn ystod yr amser hwn, roeddent yn syml yn rhedeg fy ngherdyn. Mae Google a Facebook yn anfon diweddariadau atoch yn barhaus wrth hysbysebu. Mae'n ymddangos nad yw Yelp yn gwneud yn dda, ac mae hwn yn ymgais fethu â chasglu refeniw ar draul y cwsmer. Ddim yn hapus â'u diffyg cywiro'r sefyllfa, na'u gwasanaeth i gwsmeriaid. PEIDIWCH Â LLOFNODIO AM DREIAL YELP AM DDIM! MAE'N SGAM

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.