Dadansoddeg a PhrofiOffer Marchnata

Defnyddiwch y Syniadau Da a'r Offer hyn i Goncro'ch Llwyth Gwaith Marchnata

Os ydych chi am reoli'ch llwyth gwaith marchnata yn effeithiol, mae'n rhaid i chi wneud gwaith gwell o drefnu'ch diwrnod, ailasesu'ch rhwydwaith, datblygu prosesau iachach, a manteisio ar lwyfannau a all helpu.

Mabwysiadu Technoleg Sy'n Eich Helpu i Ffocysu

Oherwydd fy mod i'n ddyn technoleg, byddaf yn dechrau gyda hynny. Dwi ddim yn siŵr beth fyddwn i'n ei wneud hebddo Brightpod, y system rwy'n ei defnyddio i flaenoriaethu tasgau, cydosod tasgau yn gerrig milltir, a chadw fy nghleientiaid yn ymwybodol o'r cynnydd y mae ein timau'n ei wneud. Mae'r rhan olaf yn hollbwysig - yn aml rwyf wedi darganfod pan fydd cleientiaid yn gweld statws cyfredol prosiectau a'r ôl-groniad yn weledol, eu bod yn tueddu i gefn ar geisiadau ychwanegol. Yn ogystal, mae'n rhoi cyfle anhygoel i mi pan fydd materion brys yn codi i weithio gyda fy nghleientiaid i weld a ydyn nhw'n dymuno cynyddu'r gyllideb i fynd i'r afael â nhw, neu rydyn ni'n symud blaenoriaethau a symud dyddiadau dyledus yn ôl ar gyflawniadau eraill.

Ynghyd â rheoli prosiect, rheoli calendr wedi bod yn feirniadol erioed. Nid oes gennyf gyfarfodydd boreol (darllenwch am hyn yn nes ymlaen) ac rwy'n cyfyngu fy nghyfarfodydd rhwydweithio i un diwrnod yr wythnos. Rwyf wrth fy modd yn cwrdd â phobl, ond bob tro rwy'n ysgwyd llaw ... mae'n nodweddiadol yn arwain at fwy o waith ar fy mhlât. Mae cyfyngu fy nghalendr wedi bod yn hollbwysig wrth ennill amser yn ôl i gael y gwaith cynhyrchu refeniw wedi'i gwblhau.

Defnyddiwch amserlennu ceisiadau i drafod a gosod amseroedd cyfarfod. Mae ôl ac ymlaen e-byst calendr yn wastraff amser nad oes ei angen arnoch mwyach. Mae gen i un wedi'i ymgorffori yn bot sgwrsio fy safle Drifft.

Cwblhewch Eich Tasgau Mwyaf Cymhleth yn y Bore

Roeddwn i'n arfer gwirio fy e-bost bob bore. Yn anffodus, ni stopiodd y llif trwy gydol y dydd. Ychwanegwch alwadau ffôn a chyfarfodydd wedi'u hamserlennu, a byddwn yn aml yn pendroni a wnes i unrhyw beth wedi'i wneud trwy'r dydd. Yna byddwn yn llosgi'r olew hanner nos yn ceisio dal i fyny a pharatoi ar gyfer y diwrnod canlynol. Ers hynny rydw i wedi gwrthdroi fy niwrnod - dim ond ar ôl i mi gwblhau'r tasgau allweddol ar gyfer y diwrnod y gwnes i weithio ar e-bost a neges llais.

Mae astudiaethau niferus wedi nodi y dylai unigolion geisio cyflawni tasgau mawr yn ystod y bore. Trwy ddefnyddio'r strategaeth hon, gall marchnatwyr ganolbwyntio eu sylw a chael gwared ar wrthdyniadau (rwy'n aml yn gweithio gartref yn y bore gyda fy ffôn ac e-bost wedi'u diffodd). Symudwch eich mân dasgau ar ôl 1: 30yp, a byddwch yn gostwng eich lefelau straen, yn lleihau effeithiau blinder, ac yn cynyddu nifer y tasgau allweddol a fydd yn eich cadw'n llwyddiannus.

Yn olaf, mae'n gwyddoniaeth! Ar ôl diwrnod cynhyrchiol a noson wych o gwsg, mae gan ymennydd unigolyn lefel gymharol uchel o dopamin. Mae dopamin yn gyfansoddyn sy'n gwella cymhelliant, yn gallu gwella egni, a gwella meddwl beirniadol. Pan fyddwch chi'n cwblhau tasgau mawr, mae'ch ymennydd hefyd yn cynhyrchu norepinephrine ychwanegol, sylwedd naturiol sy'n gwella ffocws, yn cynyddu cynhyrchiant ac yn lleihau straen. Os ydych chi'n cael trafferth ymrwymo i brosiect trwy gydol y dydd, ac yn gweithio'n hwyr yn y nos sy'n effeithio ar eich cwsg, mae'n debyg eich bod chi'n deffro'n swrth ac yn ddigymhelliant. Rheoleiddio eich dopemine i reoleiddio'ch cymhelliant!

Peidiwch â chael eich temtio - gwobrwywch eich gwaith caled trwy wirio'r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost ar ôl i chi wneud gyda'ch prosiect neu brosiectau boreol. Byddwch chi'n synnu pa mor wych fydd eich dyddiau!

Manylion Eich Cerrig Milltir

Roeddwn i'n arfer ail-ddyfalu sut yr es i at brosiectau mawr. Dechreuaf gyda nodau, creu map ffordd i gyflawni'r nodau hynny, ac yna rydw i'n cael gweithio ar bob cam. Wrth i mi weithio gyda chleientiaid, rydw i bob amser yn cael fy synnu gan eu ffocws neu eu pryderon nad ydyn ni hyd yn oed yn gweithio arnyn nhw eto. Rwy'n poeni am Gam 1, maen nhw'n gofyn am Gam 14. Rydw i bob amser yn chwilota bod fy nghleientiaid yn canolbwyntio'n ôl ar y dasg dan sylw. Nid yw hyn yn golygu nad ydym yn ystwyth, rydym yn ailasesu ein strategaeth yn gyson mewn perthynas â nodau ac yn addasu yn unol â hynny.

Beth yw eich nodau? A ydyn nhw'n cyd-fynd â nodau eich sefydliad? A fydd eich nodau'n hyrwyddo'ch brand? Eich gyrfa? Eich incwm neu refeniw? Mae dechrau gyda'ch nodau mewn golwg a manylu ar y tasgau i gyrraedd y cerrig milltir hynny yn dod ag eglurder i'ch diwrnod gwaith. Y llynedd, rwyf wedi torri partneriaethau allweddol, digwyddiadau pwysig, a hyd yn oed cleientiaid sy'n talu'n wych pan sylweddolais eu bod yn tynnu fy sylw oddi wrth fy nodau tymor hir. Mae'n anodd cael y sgyrsiau hynny gyda phobl, ond mae'n hanfodol os hoffech chi lwyddo.

Felly, manylwch ar eich cerrig milltir, nodwch y tasgau a fydd yn eich cyrraedd chi, nodwch y pethau sy'n tynnu eich sylw, a chael eich disgyblu i gadw at eich prif gynllun! Pan fydd gennych eglurder ynghylch pam rydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi'n ei wneud bob dydd, mae gennych chi fwy o gymhelliant a llai o straen.

Awtomeiddio popeth rydych chi'n ei ailadrodd

Rwy'n dirmygu gwneud rhywbeth ddwywaith, rydw i wir yn gwneud. Dyma enghraifft ... yn ystod oes gweithio gyda phob un o'm cleientiaid, rwy'n aml yn treulio amser yn gweithio gyda'u staff golygyddol mewnol ar optimeiddio peiriannau chwilio. Yn lle llunio cyflwyniad bob tro, mae gen i ychydig o erthyglau yr wyf yn eu diweddaru ar fy safle y gallant gyfeirio atynt. Beth allai gymryd dyddiau, yn aml dim ond cymryd awr neu ddwy oherwydd fy mod i wedi ysgrifennu deunydd manwl iddyn nhw gyfeirio ato.

Templedi yw eich ffrind! Mae gen i dempledi ymateb ar gyfer atebion e-bost, mae gen i dempledi cyflwyno felly does dim rhaid i mi ddechrau o'r newydd ar gyfer pob cyflwyniad, mae gen i dempledi cynigion ar gyfer pob ymgysylltiad rwy'n gweithio gyda nhw. Mae gen i hyd yn oed dempledi carreg filltir a phrosiect wedi'u hadeiladu allan ar gyfer lansio a optimeiddio safleoedd cleientiaid. Nid yn unig mae'n arbed tunnell o amser i mi, mae hefyd yn gwella gyda phob cleient wrth i mi eu gwella'n barhaus dros amser.

Wrth gwrs, mae templedi yn cymryd ychydig o amser ychwanegol ymlaen llaw ... ond maen nhw'n arbed ffortiwn i chi i lawr y ffordd. Dyma sut rydyn ni'n datblygu gwefannau hefyd, gan eu datblygu gyda'r disgwyliad y byddwch chi'n gwneud newidiadau ysgubol yr wythnos nesaf. Trwy wneud y gwaith ymlaen llaw, mae newidiadau i lawr yr afon yn cymryd llawer llai o amser ac ymdrech.

Dull arall wedi'i dempledi a ddefnyddiwn yw amserlennu diweddariadau cyfryngau cymdeithasol ein cleientiaid. Rydym yn aml yn casglu diweddariadau, yn eu halinio â chalendr, ac yn rhag-drefnu blwyddyn gyfan o ddiweddariadau i'w dilynwyr eu treulio. Dim ond diwrnod neu ddwy y mae'n ei gymryd - ac mae ein cleientiaid yn rhyfeddu ein bod ni newydd gymryd blwyddyn o feddwl tybed beth maen nhw'n mynd i'w bostio oddi ar eu rhestr. PS: Rydyn ni'n caru ein noddwr Agorapulse's opsiynau ar gyfer ciwio ac amserlennu diweddariadau cymdeithasol!

Lladd Hanner Eich Cyfarfodydd

Mae adroddiadau lluosog wedi awgrymu bod mwy na 50 y cant o gyfarfodydd yn ddiangen. Edrychwch o amgylch y bwrdd y tro nesaf y byddwch chi mewn cyfarfod, meddyliwch faint o arian sy'n cael ei wario ar y cyfarfod hwnnw mewn cyflogau, ac yna arsylwch y canlyniad. A oedd yn werth chweil? Yn anaml.

Ni chrëwyd y gweithiau celf gorau erioed mewn cyfarfod, Folks. Mae'n ddrwg gen i ond dim ond yr enwadur cyffredin isaf sy'n arwain at gydweithredu ar brosiectau marchnata. Fe wnaethoch chi gyflogi gweithwyr proffesiynol i gyflawni'r swydd, felly rhannwch a choncro. Efallai bod gen i ddwsin o adnoddau yn gweithio ar yr un prosiect - llawer ar yr un pryd - ac anaml ydw i'n eu cael nhw i gyd ar yr un alwad neu yn yr un ystafell. Rydyn ni'n creu'r weledigaeth, yna'n cychwyn yr adnoddau sy'n angenrheidiol i gyrraedd yno, wrth gyfarwyddo traffig i leihau'r gwrthdrawiadau.

Os oes disgwyl i chi ddod i gyfarfod, dyma fy nghyngor:

  • Peidiwch â derbyn y gwahoddiad cyfarfod oni bai bod y sawl sy'n eich gwahodd yn egluro pam maen nhw angen i chi fod yn bresennol. Roeddwn i'n gweithio mewn cwmni mawr lle es i o 40 cyfarfod yr wythnos i lawr i 2 yn union pan ddywedais wrth bobl na allwn i fod yn bresennol oni bai eu bod nhw'n egluro pam.
  • Dim ond derbyn cyfarfodydd gydag agenda y manylir arni nod y cyfarfod a'r amseroedd ar gyfer pob cyfran o'r cyfarfod. Mae'r dull hwn yn lladd tunnell o gyfarfodydd - yn enwedig cyfarfodydd sy'n cael eu hailadrodd.
  • Dim ond derbyn cyfarfodydd gyda chydlynydd cyfarfod, ceidwad amser cyfarfod, a chofnodydd cyfarfodydd. Mae angen i'r cydlynydd gadw pob rhan o'r cyfarfod ar bwnc, mae'r ceidwad amser yn cadw'r cyfarfod mewn pryd, ac mae'r recordydd yn dosbarthu'r nodiadau a'r cynllun gweithredu.
  • Dim ond derbyn cyfarfodydd sy'n gorffen gyda chynllun gweithredu manwl o bwy fydd yn gwneud beth, a phryd y byddant yn ei gyflawni. Ac yna dal y bobl hynny yn atebol - mae'r enillion ar eich buddsoddiad cyfarfod yn seiliedig ar eu gallu i gwblhau'r eitemau gweithredu yn brydlon. Osgoi eitemau gweithredu mewn tîm ... os nad yw unigolyn yn berchen ar dasg, ni fydd yn cael ei wneud.

Os yw 50 y cant o gyfarfodydd yn wastraff amser, beth fydd yn digwydd i'ch wythnos waith pan fyddwch chi'n gwrthod mynychu hanner ohonynt?

Allanoli'r hyn rydych chi'n ei sugno

Nid dim ond dinistrio'ch cynhyrchiant yw'r amser y mae'n ei gymryd i ddysgu'ch hun sut i wneud rhywbeth neu ddatrys problem nad ydych chi'n gyfarwydd â hi, mae'n costio ffortiwn i chi neu'ch cwmni. Os ydych chi'n entrepreneur, rydych chi'n gwneud arian pan rydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi i fod iddo. Dylai popeth arall gael ei gontract allanol gyda phartneriaid. Mae gen i ddwsinau o isgontractwyr rydw i'n galw arnyn nhw am bopeth o ffotograffiaeth headshot, i adeiladu e-byst ymatebol, i ymchwilio i'n ffeithlun nesaf. Y timau rydw i wedi'u llunio yw'r gorau, yn cael eu talu'n dda, a byth yn fy siomi. Mae wedi cymryd degawd i'w cydosod, ond mae wedi bod yn werth chweil oherwydd mae'n rhaid i mi ganolbwyntio fy sylw ar yr hyn sy'n gwneud i'm busnes redeg yn dda.

Yr wythnos hon, er enghraifft, daeth cleient ataf gyda mater yr oeddent wedi bod yn gweithio arno ers misoedd. Roedd y tîm datblygu wedi treulio misoedd yn gweithio ar adeiladu system ac roeddent bellach yn dweud wrth berchennog y busnes y byddai'n cymryd sawl mis arall i'w gywiro. Oherwydd fy mod yn gyfarwydd â'u integreiddiadau ac yn arbenigwr yn y diwydiant, roeddwn i'n gwybod y gallem drwyddedu cod am lawer llai. Am ychydig gannoedd o ddoleri, mae eu platfform bellach wedi'i integreiddio'n llawn ... a gyda chefnogaeth ac uwchraddiadau. Nawr gellir rhyddhau eu tîm datblygu i weithio ar faterion platfform craidd.

Beth sy'n cymryd amser hir i chi ei gwblhau? Pwy allai eich helpu chi? Ffigurwch ffordd i'w talu a byddwch yn hapus ichi wneud!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

5 Sylwadau

  1. dk,

    Diolch am y domen wych ar Tungle. Rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio ychydig ddyddiau bellach ac mae'n wych! Rwy'n gweithio o saith calendr Google gwahanol ar gyfer fy biz, teulu, ysgol, eglwys, HOA a sefydliadau eraill ac rwy'n cael llawer o alwadau, e-byst a SMS i bobl sydd eisiau gwybod a wyf ar gael i gwrdd. Wrth i mi gael y gair allan i hyn i gyd, dylai hyn arbed amser i mi a gobeithio iddyn nhw.

    Bron Brawf Cymru - mae yna app Ning ar gyfer hyn ond mae ganddo nam ynddo y mae'r dynion technoleg Tungle yn gweithio arno nawr. Maen nhw'n honni y bydd yn sefydlog mewn ychydig ddyddiau.

  2. Diolch am grybwyll Tungle wrthyf. Mae'n swnio fel gwasanaeth gwych ac rydw i wedi clywed nifer o bobl yn rhannu eu profiadau cadarnhaol gyda'r offeryn. Yn edrych fel y dylwn roi cynnig arni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol