Data Marchnata: Yr Allwedd i Sefyll Allan yn 2021 a Thu Hwnt

Pam mae Data Marchnata yn Allweddol i'r Strategaeth Farchnata

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes esgus dros beidio â gwybod i bwy i farchnata'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, a beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau. Gyda dyfodiad cronfeydd data marchnata a thechnoleg arall sy'n cael ei gyrru gan ddata, wedi mynd mae dyddiau marchnata heb ei gyllidebu, heb ei ddewis a generig.

Persbectif Hanesyddol Byr

Cyn 1995, roedd y marchnata'n cael ei wneud yn bennaf trwy'r post a hysbysebu. Ar ôl 1995, gyda dyfodiad technoleg e-bost, daeth marchnata ychydig yn fwy penodol. Gyda dyfodiad ffonau smart, yn enwedig yr iPhone yn 2007, y dechreuodd pobl wir wirioni ar gynnwys, sydd bellach ar gael yn hawdd ar eu sgriniau. Cychwynnodd ffonau smart eraill yn y farchnad yn fuan wedi hynny. Roedd chwyldro'r ffôn clyfar yn caniatáu i bobl gario dyfais law smart i bron unrhyw le. Arweiniodd hyn at gynhyrchu data dewisiadau defnyddwyr gwerthfawr o gwmpas y cloc. Dechreuodd cynhyrchu cynnwys perthnasol a'i weini i'r bobl iawn ddod yn strategaeth farchnata allweddol i fusnesau, ac mae'n wir o hyd.

Wrth ddod i 2019 ac edrych y tu hwnt iddo, gwelwn fod defnyddwyr yn symudol iawn gyda mwy o ddibyniaeth ar eu teclynnau llaw. Gellir dal data marchnata heddiw ar bob cam o'r broses brynu. Er mwyn i farchnatwyr ddarganfod beth mae eu cwsmeriaid ei eisiau, yn gyntaf mae angen iddyn nhw wybod ble i edrych! Gall data roi mewnwelediadau gwerthfawr i weithgaredd cyfryngau cymdeithasol darpar gwsmeriaid, ymddygiad pori, pryniannau ar-lein, patrymau buddsoddi, pwyntiau poen, bylchau angen, a metrigau beirniadol eraill. Bydd y math hwn o ddata marchnata wrth wraidd unrhyw strategaeth farchnata broffidiol.

Strategaethau Sylfaenol ar gyfer Casglu Data Marchnata

Peidiwch â mynd yn ddall i gasglu data! Mae cwantwm anorchfygol o ddata marchnata ar gael, ac yn bennaf dim ond darn perthnasol ohono sydd ei angen arnoch chi. Dylai casglu data ddibynnu ar natur eich busnes a'r cam y mae eich cwmni yn sefyll yn y cylch datblygu. Er enghraifft, os ydych chi'n gwmni cychwyn ar fin lansio, yna mae angen i chi gasglu amrywiaeth eang o ddata at ddibenion ymchwil i'r farchnad. Gall hyn gynnwys:

 • Cyfeiriadau e-bost y grŵp targed
 • Dewisiadau cyfryngau cymdeithasol
 • Arferion prynu
 • Y dulliau talu a ffefrir
 • Incwm cyfartalog 
 • Lleoliad cwsmer

Efallai bod gan gwmnïau mewn busnes y data marchnata uchod eisoes. Eto i gyd, mae angen iddynt barhau i ddiweddaru ar y categorïau hyn wrth gasglu hefyd data ar gyfer cwsmeriaid newydd. Bydd angen iddynt hefyd ganolbwyntio ar fynd ar drywydd adborth gwerthfawr gan gwsmeriaid a chael mewnwelediadau i werth y cynnyrch sy'n bodoli trwy ddata.

Yn ogystal, ar gyfer cychwyniadau, busnesau bach a chanolig a sefydliadau mawr, mae'n hanfodol cadw cofnodion o bob math o gyfathrebu â chwsmeriaid. Bydd hyn yn caniatáu iddynt deilwra strategaeth gyfathrebu effeithiol gyda'r cwsmeriaid.

Rhifau Peidiwch â Gorwedd

Mae 88% o farchnatwyr yn defnyddio data a gafwyd gan drydydd partïon i wella cyrhaeddiad a dealltwriaeth cwsmeriaid, tra bod 45% o fusnesau yn ei ddefnyddio i gaffael cwsmeriaid newydd. Canfuwyd hefyd bod cwmnïau sy'n cyflogi personoli sy'n cael eu gyrru gan ddata yn gwella eu ROIau ar farchnata bum i wyth gwaith. Roedd marchnatwyr a ragorodd ar eu nodau refeniw yn defnyddio technegau personoli wedi'u pweru gan ddata 83% o'r amser. 

Busnes2Cymuned

Heb amheuaeth, mae data marchnata yn hanfodol ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau i'r bobl iawn yn 2020 a thu hwnt. 

Buddion Data Marchnata

Gadewch inni ddeall yn fanwl fanteision marchnata, sy'n cael ei yrru gan ddata.

 • Personoli Strategaethau Marchnata - Data marchnata yw'r man cychwyn sy'n caniatáu i farchnatwyr greu strategaethau marchnata wedi'u targedu trwy gyfathrebu personol. Gyda data wedi'i ddadansoddi'n ofalus, mae busnesau'n fwy gwybodus ynghylch pryd i anfon negeseuon marchnata. Mae cywirdeb amserol yn caniatáu i gwmnïau ennyn ymateb emosiynol gan ddefnyddwyr, sy'n annog ymgysylltiad cadarnhaol. 

Mae 53% o farchnatwyr yn honni bod y galw am gyfathrebu cwsmer-ganolog yn uchel.

MediaMath, Adolygiad Byd-eang o Farchnata Data a Hysbysebu

 • Yn Gwella Profiadau Cwsmer - Bydd busnesau sy'n darparu gwybodaeth i gwsmeriaid sy'n wirioneddol ddefnyddiol iddynt yn sefyll mewn cynghrair eu hunain. Pam hyrwyddo car chwaraeon yn egnïol i brynwr modurol 75 oed? Mae ymgyrchoedd marchnata a arweinir gan ddata wedi'u targedu at anghenion penodol defnyddwyr. Mae hyn yn cyfoethogi profiad y cwsmer. Mae marchnata, i raddau helaeth, yn dal i fod yn gêm o westeion, ac mae data marchnata yn caniatáu i fusnesau ddyfalu addysg o ansawdd uchel. Gall marchnata a arweinir gan ddata ddarparu gwybodaeth gyson ar draws pob cyfathrebiad defnyddwyr. Mae'n caniatáu ar gyfer creu Omnichannel o bob math lle p'un a ydych chi'n cysylltu â nhw trwy'r cyfryngau cymdeithasol, rhyngweithio personol, neu dros y ffôn, mae defnyddwyr yn derbyn yr un darnau gwybodaeth perthnasol ac yn cael yr un profiadau marchnata ar draws pob sianel.
 • Yn Helpu i Nodi Sianeli Ymgysylltu Iawn - Mae marchnata sy'n cael ei bweru gan ddata yn caniatáu i gwmnïau nodi pa sianel farchnata sy'n perfformio orau ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth penodol. I rai cwsmeriaid, gall cyfathrebu cynnyrch trwy sianel cyfryngau cymdeithasol ennyn yr ymgysylltiad a'r ymddygiad a ddymunir gan ddefnyddwyr. Gall arweinwyr a gynhyrchir trwy Facebook ymateb yn wahanol i'r arweinyddion a gynhyrchir trwy Rwydwaith Arddangos Google (GDN). Mae data marchnata hefyd yn caniatáu i fusnesau benderfynu pa fformat cynnwys sy'n gweithio orau ar y sianel farchnata a nodwyd, boed yn gopi byr, ffeithluniau, postiadau blog, erthyglau neu fideos. 
 • Yn Gwella Ansawdd Cynnwys - Mae data newydd yn cadw corddi i mewn gan gwsmeriaid targed yn ddyddiol, a rhaid i farchnatwyr ei ddadansoddi'n ofalus. Mae data marchnata yn hysbysu busnesau i diwnio neu addasu eu strategaethau marchnata sydd eisoes yn bodoli yn seiliedig ar anghenion cyfnewidiol eu cwsmeriaid. Fel y dywedodd Steve Jobs, “Rhaid i chi ddechrau gyda phrofiad y cwsmer a gweithio yn ôl at y dechnoleg. Ni allwch ddechrau gyda'r dechnoleg a cheisio darganfod ble rydych chi'n mynd i'w werthu ”. Trwy ddeall anghenion deinamig defnyddwyr yn well, nid yn unig y bydd cwmnïau'n ymgysylltu â chwsmeriaid newydd ond hefyd yn cadw'r hen rai. Mae ansawdd cynnwys yn hanfodol ar gyfer caffael cwsmeriaid a chadw cwsmeriaid.

Mae'n rhaid i chi ddechrau gyda phrofiad y cwsmer a gweithio yn ôl at y dechnoleg. Ni allwch ddechrau gyda'r dechnoleg a cheisio darganfod ble rydych chi'n mynd i'w werthu.

Steve Jobs

 • Yn Helpu i gadw llygad ar y gystadleuaeth - Gellir defnyddio data marchnata hefyd ar gyfer arsylwi a dadansoddi strategaethau marchnata eich cystadleuydd. Gall busnesau gyfrifo'r categorïau o ddata a astudiwyd gan gystadleuwyr a rhagfynegi'r cyfeiriad y byddant yn dewis marchnata eu cynhyrchion. Gall cwmni sy'n defnyddio data i astudio ei gystadleuwyr ddewis dyfeisio gwrth-strategaeth a fydd yn caniatáu iddynt ddod i'r brig. Mae defnyddio data i astudio cystadleuwyr hefyd yn caniatáu i fusnesau wella eu harferion marchnata cyfredol a pheidio â chyflawni'r un camgymeriadau ag a gyflawnwyd gan eu cystadleuwyr.

Trowch Mewnwelediadau yn Weithredoedd

Mae data marchnata yn darparu mewnwelediadau gweithredadwy. Er mwyn gwella ymgyrchoedd marchnata, mae angen i chi wybod cymaint ag y gallwch am eich cwsmeriaid. Cyfeiriadedd manwl yw'r allwedd i lwyddiant yn y blynyddoedd i ddod. Gall gweithredu datrysiadau marchnata a arweinir gan ddata newid y ffordd rydych chi'n gwneud busnes yn llwyr. Ni waeth pa mor graff yw marchnatwr, ni allant gyflawni gwyrthiau ar helfeydd yn unig. Rhaid eu grymuso trwy dybio data marchnata ar gyfer canlyniadau uwch.