Pam fod angen CMS ar Farchnatwyr yn eu Pecyn Cymorth eleni

system rheoli cynnwys cms

Mae llawer o farchnatwyr ledled y wlad yn tanamcangyfrif y gwir fudd a System Marchnata Cynnwys (CMS) yn gallu eu darparu. Mae'r llwyfannau rhyfeddol hyn yn cynnig cyfoeth o werth heb ei ddarganfod i raddau helaeth y tu hwnt i ddim ond caniatáu iddynt greu, dosbarthu a monitro cynnwys ar draws y busnes.

Beth yw CMS?

A system rheoli cynnwys (CMS) yn blatfform meddalwedd sy'n cefnogi creu ac addasu cynnwys digidol. Mae systemau rheoli cynnwys yn cefnogi gwahanu cynnwys a chyflwyniad. Mae'r nodweddion yn amrywio'n fawr ond mae'r mwyafrif yn cynnwys cyhoeddi ar y we, cydweithredu, rheoli fformat, golygu hanes a rheoli fersiwn, mynegeio, chwilio ac adalw. Wicipedia

Yn ein 2016 Adroddiad Cyflwr Technoleg Marchnata gwnaethom ddarganfod bod 83% o fusnesau bellach yn defnyddio CMS, gan ei osod fel eu darn o feddalwedd marchnata a ddefnyddir amlaf. Ac eto, mae llawer o farchnatwyr yn colli allan ar y gwir werth y gall y llwyfannau hyn ei gynnig i'w strategaethau marchnata ehangach a ROI.

Datgelodd ein hymchwil hefyd fod dros hanner y marchnatwyr yn ei chael hi'n anodd defnyddio technolegau marchnata yn hyderus y tu hwnt i'r buddsoddiad cychwynnol (53%). Gyda CMS yn benodol, mae llawer mwy i'r platfform nag y mae marchnatwyr yn ei sylweddoli mewn gwirionedd, felly mae'n hanfodol bod yr offer hyn yn cael eu defnyddio i gefnogi creadigrwydd ac annog marchnatwyr i feddwl y tu allan i'r bocs.

Integreiddio Traws-Sianel

Mae angen i CMS alluogi marchnatwyr i ddarparu cynnwys wedi'i bersonoli sy'n ymgysylltu â chynulleidfaoedd a darpar gwsmeriaid, tra hefyd yn ymateb i ddymuniadau ac anghenion eu defnyddwyr. Gan fod defnyddwyr bellach yn rhyngweithio â brandiau ar draws ystod o wahanol ddyfeisiau ar wahanol adegau, mae integreiddio traws-ddyfais a sianel yn sylfaenol ond gall fod yn anodd. Darganfu ein hadroddiad yn 2016 hynny drosodd hanner y marchnatwyr (51%) yn cael anhawster ymateb i sianeli neu ddyfeisiau newydd, gan dynnu sylw nad yw bob amser yn syml eu hymgorffori mewn strategaeth CMS.

Er mwyn cyflawni taith cwsmer ddi-dor sy'n galluogi'r brand i gyflawni beth bynnag y mae'r cwsmer ei eisiau, pryd bynnag y mae ei eisiau, mae'n rhaid i farchnatwyr flaenoriaethu strategaeth aml-ddyfais. Mae hyn yn gofyn am well lefel o ddealltwriaeth, sy'n golygu bod yn rhaid i farchnatwyr ddechrau hogi ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu manteisio ar yr offeryn hwn yn hyderus am y rhesymau cywir. Bydd hyn yn caniatáu i frandiau gydnabod pwysigrwydd CMS wrth gryfhau strategaethau a nodau.

Cymhwyso Rhesymeg i CMS

Os nad yw gwefan brand yn darparu'r profiad integredig di-dor hwn sydd wedi'i integreiddio o ran ei natur, mae'r cyfle yn cyflwyno'i hun i'r cwsmer edrych yn rhywle arall os yw'n anfodlon â'r gwasanaeth. Ymchwil gan Verint a IDC darganfyddodd fod yr oes ddigidol wedi ei gwneud yn anoddach i frandiau ddal gafael ar gwsmeriaid wrth i arloesi technolegol greu mwy o ddewis a chyfle i ddefnyddwyr.

Er mwyn sicrhau taith ddi-dor i gwsmeriaid, mae'n hanfodol i CMS redeg yn esmwyth pan gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â llwyfannau eraill, megis systemau Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Dylai'r cwsmer fod wrth wraidd unrhyw benderfyniad marchnata ac nid yw hyn yn wahanol wrth feddwl am strategaeth CMS. Rhaid integreiddio offer ar draws y sefydliad i ymgysylltu â chwsmeriaid mewn amser real, gan drosi ymwelwyr yn gwsmeriaid sy'n dychwelyd a chaniatáu i'r tîm marchnata wella a dadansoddi nodweddion cwsmeriaid. Gellir defnyddio'r mewnwelediad a'r arbenigedd hwn ar draws y busnes, gan leoli'r tîm marchnata fel canolbwynt gwybodaeth uchel ei barch ar draws y cwmni.

Y Cwsmer yn y Ganolfan

Dim ond os yw'r cwsmer yng nghanol y strategaeth CMS y mae modd cyflwyno cynnwys wedi'i deilwra, atyniadol. Trwy roi'r cwsmer ar y blaen, mae'n rhaid i farchnatwyr ddeall yn union pa fath o gynnwys y maen nhw'n edrych amdano. Gellir cyflawni'r lefel hon o bersonoli yn hawdd trwy ddadansoddi mewn-gynnyrch neu integreiddiadau. Bydd yn chwalu mewnwelediadau ar draws y busnes, gan ganiatáu i wahanol dimau ac is-adrannau adeiladu cynnwys sydd fwyaf perthnasol i'w cwsmeriaid a'u rhanddeiliaid.

Trwy gymryd y dull hwn gyda'r strategaeth CMS, bydd yn caniatáu hirhoedledd y cynnwys, trwy benderfynu beth sydd o ddiddordeb hyd y gellir rhagweld, yn ogystal â'r presennol. Yna gellir rhannu'r cynnwys wedi'i bersonoli hwn ar draws y busnes cyfan ac yn allanol i ragolygon a chwsmeriaid, ar draws ystod o lwyfannau technoleg. Bydd hyn yn caniatáu i fusnesau ddefnyddio'r holl sianeli y maent wedi buddsoddi ynddynt wrth gyfathrebu â defnyddwyr ar bob cam o'r siwrnai gwneud penderfyniadau.

­­­­­­­­­­­Bellach mae'n bwysicach nag erioed bod marchnatwyr yn sicrhau eu bod yn ymateb yn gyson i newidiadau yn y diwydiant digidol. Rhaid iddynt hefyd fod â dealltwriaeth lawn wrth ddefnyddio offer a llwyfannau cyfredol a newydd. Mae ymddygiad cwsmeriaid bob amser mewn cyflwr cyson o newid a thrwy ddefnyddio'r offer o gwmpas bryd hynny, gall marchnatwyr aros dau gam ar y blaen bob amser.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.