RANT: Pwy Sy'n Perchen Eich Parth?

Pwy sy'n berchen ar eich enw parth?

Ddoe, roeddwn gyda bwrdd cwmni rhanbarthol ac roeddem yn trafod rhai ymfudiadau. Roedd rhai o'r camau yr oedd eu hangen yn mynd i fynnu bod rhai cofnodion parth yn cael eu diweddaru, felly gofynnais pwy oedd â mynediad at DNS y cwmni. Roedd rhai syllu gwag, felly gwnes i a yn gyflym Whois lookup ar GoDaddy i nodi lle roedd y parthau wedi'u cofrestru a phwy oedd y cysylltiadau a restrwyd.

Pan welais y canlyniadau, cefais sioc wirioneddol. Ni wnaeth y busnes mewn gwirionedd eu hunain eu cofrestriad parth, asiantaeth yr oeddent yn gweithio gyda hi.

Mae hyn yn annerbyniol.

Beth os?

Gadewch i ni chwarae gêm fach o beth os.

  • Beth os bydd angen i chi ddiweddaru eich gosodiadau cofrestru parth ar gyfer llwyfannau eraill rydych chi'n mynd i'w hintegreiddio? Oes rhaid i chi talu eich trydydd parti i ddiweddaru rhywbeth y dylech fod yn berchen arno? Gwnaeth y cwmni hwn mewn gwirionedd ... ac roedd yr asiantaeth hefyd yn codi mwy arnynt nag y mae'r cofrestriad parth yn ei gostio bob blwyddyn mewn gwirionedd!
  • Beth os yw'ch cofrestriad parth busnes yn dod i ben? Rydyn ni wedi gweld hyn yn digwydd ac mae'n rhaid i'r cwmni sgrialu i ddarganfod pwy sy'n berchen ar y cyfrif ac i adnewyddu'r cofrestriad cyn iddo gael ei gofrestru gan rywun arall.
  • Beth os oes gennych filio anghydfod neu ddadl gyfreithiol gyda'r cwmni sydd wedi'i restru fel cofrestrai eich parth?
  • Beth os bydd y cwmni sydd wedi'i restru fel eich cofrestrai yn mynd allan o fusnes neu eu hasedau wedi'u rhewi?
  • Beth os yw'r cwmni sydd wedi'i restru fel eich cofrestrai analluogi y cyfeiriad e-bost sydd wedi'i restru fel perchennog parth eich cwmni?

Mae hynny'n iawn ... gallai unrhyw un o'r materion hyn achosi problemau i chi! Yn yr achos penodol hwn, mae fy nghleient wedi buddsoddi miliynau o ddoleri ym mrand eu busnes ac awdurdod eu parth ar-lein dros y ddau ddegawd diwethaf. Byddai colli hynny yn effeithio'n ddifrifol ar eu busnes - gan ddod â phopeth i lawr o'u e-bost corfforaethol i'w presenoldeb ar-lein.

Dylai eich perchnogaeth parth byth cael ei ildio i drydydd parti ... gan gynnwys cwmni neu asiantaeth TG allanol. Yn union fel na fyddech chi'n gadael i drydydd parti fod yn berchen ar eich prydles manwerthu neu'ch morgais cartref, eich eiddo yw eich cofrestriad parth!

Sut i Edrych i fyny Eich Cofrestriad Parth Gyda Whois

Mae Whois yn wasanaeth sydd gan bob cwmni cofrestru parth lle gallwch edrych yn gorfforol neu'n rhaglennol ar berchnogaeth parth. Cadwch mewn cof nad yw'r holl wybodaeth yn gyhoeddus. Gall cwmnïau farcio eu perchnogaeth yn breifat. Yn y naill achos neu'r llall, os edrychwch ar eich gwybodaeth parth gan ddefnyddio Whois, dylech allu dweud a yw mewn cyfrif cofrestru parth yr ydych yn berchen arno (ee. GoDaddy), neu os nad ydych chi'n adnabod y busnes neu'r cofrestrydd ... dechreuwch olrhain pwy sy'n gwneud.

Dyma sampl Pwy yw canlyniad:

Canlyniadau chwilio WHOIS Enw Parth: martech.zone ID Parth y Gofrestrfa: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS Cofrestrydd Gweinydd WHOIS: whois.godaddy.com Cofrestrydd URL: http://www.godaddy.com Dyddiad Diweddaru: 2019-05-15T19: 41: 47Z Dyddiad: 2017-01-11T01: 51: 30Z Cofrestrydd Cofrestrydd Dyddiad Dod i Ben: 2022-01-11T01: 51: 30Z Cofrestrydd: GoDaddy.com, LLC Cofrestrydd ID IANA: 146 Cofrestrydd Cam-drin Cyswllt E-bost: abuse@godaddy.com Cofrestrydd Cam-drin Cyswllt Ffôn: +1.4806242505 Statws Parth: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Statws Parth: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited Status Parth: clientRenewProhibited https://icann. Statws: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Sefydliad Aelod Cofrestredig: DK New Media
Gwladwriaeth / Talaith yr Aelod Cofrestredig: Indiana Aelod Cofrestredig: Aelod Cofrestredig yr Unol Daleithiau E-bost: Dewiswch gyswllt Deiliad Parth Cyswllt yn https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Tech E-bost: Dewiswch gyswllt Deiliad Parth Cyswllt yn https : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone E-bost Gweinyddol: Dewiswch gyswllt Deiliad Parth Cyswllt yn https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Gweinydd Enw: NS09.DOMAINCONTROL.COM Enw Gweinydd: NS10.DOMAINCONTROL.COM

Os gwelwch fod y busnes, cyfeiriad (au) e-bost, neu gwmni cofrestru parth yr unigolyn cofrestredig yn is-gontractiwr, asiantaeth, neu gwmni TG yr ydych wedi'i gyflogi i reoli'ch DNS, gofynnwch iddynt newid y cyfeiriad busnes a chyfeiriad e-bost yn ôl atoch a gwnewch yn siŵr eich bod YN EICH HUN y cyfrif cofrestru parth lle mae wedi'i sefydlu yn.

Cadwch mewn cof, mae gan bob cofrestriad parth wahanol gysylltiadau cysylltiedig a fydd yn caniatáu ichi gynnig mynediad i'ch adnoddau allanol neu'r gallu i gael gwybod am newidiadau:

  • Aelod Cofrestredig - pwy sy'n berchen ar y parth
  • admin - yn nodweddiadol, cyswllt bilio ar gyfer y parth
  • Technoleg - cyswllt technegol sy'n rheoli'r parth (y tu allan i filio)

Rwyf wedi gweld cwmnïau mawr yn colli eu parthau oherwydd na wnaethant erioed sylweddoli nad oeddent yn berchen arnynt yn y lle cyntaf, gwnaeth eu hisgontractwr. Bu'n rhaid i un o'm cleientiaid siwio a mynd i'r llys i gael eu parth yn ôl yn eu dwylo ar ôl gadael i weithiwr fynd. Prynodd y gweithiwr y parthau a'u cofrestru yn ei enw, heb yn wybod i berchennog y cwmni.

Creais e-bost ar unwaith i'r cwmni TG a gofynnais iddynt drosglwyddo'r parth i gyfrif sy'n eiddo i berchennog y cwmni. Nid eu hymateb oedd yr hyn y byddech chi'n ei ddisgwyl ... fe wnaethant ysgrifennu'n uniongyrchol at fy nghleient gan awgrymu y gallwn fod eisiau gwneud hynny rhwygo i ffwrdd y cwmni trwy roi'r parthau yn fy enw i, rhywbeth rydw i byth gofynnwyd amdani.

Pan ymatebais yn uniongyrchol, dywedasant wrthyf wedyn mai'r rheswm a wnaethant oedd rheoli'r parth ar gais y cleient.

Synnwyr.

Pe baent wedi cadw perchennog y cwmni fel unigolyn cofrestredig ac ychwanegu ei gyfeiriad e-bost ei hun ar gyfer gweinyddol a thechnoleg cyswllt, byddwn yn cymeradwyo. Fodd bynnag, fe wnaethant newid y gwir cofrestrai. Ddim yn cŵl. Pe baent yn biliau ac yn gyswllt gweinyddol, gallent fod wedi rheoli'r DNS a hefyd gofalu am filio ac adnewyddu. Nid oedd angen iddynt newid yr unigolyn cofrestredig go iawn.

Nodyn ochr: Gwnaethom hefyd nodi bod y cwmni'n codi tua 300% yn fwy nag adnewyddiad cofrestru parth nodweddiadol, a dywedasant fod hynny i gwmpasu eu rheolaeth o'r parth. Ac roeddent yn codi'r ffi honno 6 mis ynghynt na'r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu.

I fod yn glir, nid wyf yn nodi bod gan y cwmni TG hwn agenda ddi-ffael. Rwy'n sicr bod cael rheolaeth lawn ar gofrestriad parth fy nghleient yn gwneud eu bywydau yn llawer haws. Yn y tymor hir, efallai ei fod hyd yn oed wedi arbed peth amser ac egni. Fodd bynnag, mae'n annerbyniol newid e-bost yr unigolyn cofrestredig ar y cyfrif.

Beth Os YDYCH CHI Eisiau Trydydd Parti i Reoli'ch Parth?

Os nad yw'ch cofrestrydd parth yn cynnig nodweddion menter lle gallwch ychwanegu cydweithredwyr neu reolwyr i'ch parth

MAE yna weithiau bod cwmnïau eisiau i drydydd parti reoli eu parth, felly dyma weithio o gwmpas. Yn nodweddiadol, mae'r cwmni wedi sefydlu a cyfeiriad e-bost dosbarthu (ee. cyfrifon@yourdomain.com) y gallant ychwanegu neu ddileu cyfeiriadau e-bost trydydd parti arnynt. Mae hyn yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd:

  • Gallwch ychwanegu a dileu gwerthwyr yn ôl yr angen.
  • Mae pawb ar y rhestr ddosbarthu yn cael eu diweddaru os oes unrhyw newid i'r cyfrif (gan gynnwys newidiadau cyfrinair).

Pro tip: Peidiwch â sefydlu cyfeiriad e-bost perchennog eich parth gyda'r un parth â'ch parth go iawn! Os bydd eich cofnod cofrestru parth yn dod i ben neu os bydd eich DNS yn newid, bydd yn ei gwneud yn amhosibl ichi gael hysbysiadau e-bost! Mae gan y mwyafrif o fusnesau fwy nag un parth sy'n gysylltiedig â'u busnes ... felly sefydlwch restr dosbarthu cyfrifon yn un o'r parthau eraill.

Fy Nghyngor ar gyfer Cofrestru Parth Eich Cwmni

Cynghorais fy nghleient i gael GoDaddy cyfrif, cofrestru eu parth am yr uchafswm ... degawd ... ac yna ychwanegu'r cwmni TG fel rheolwr lle gallent gael gafael ar y wybodaeth DNS yr oedd angen iddynt ei gwneud. Gan fod gan fy nghleient CFO, argymhellais y dylent ychwanegu'r cyswllt hwnnw ar gyfer bilio a gwnaethom ei hysbysu o'r cyfrif i sicrhau bod y parthau'n cael eu talu am y tymor hir.

Bydd y cwmni TG yn dal i gael ei dalu am reoli'r DNS, ond nid oes angen eu talu 3 gwaith yn fwy na'r gost cofrestru. Ac, nid oes unrhyw risg i'r cwmni bellach bod eu parth y tu hwnt i'w rheolaeth!

Gwiriwch enw parth eich cwmni a sicrhau bod y berchnogaeth o dan gyfrif a rheolaeth eich cwmni. Mae hyn yn rhywbeth na ddylech fyth ildio rheolaeth i drydydd parti.

Gwiriwch Whois am Eich Parth