Ail-frandio: Sut y bydd Cofleidio Newid yn Tyfu Brand Eich Cwmni

Pryd ddylai'ch busnes ail-frandio

Rhaid dweud y gall ail-frandio gynhyrchu canlyniadau cadarnhaol aruthrol i fusnes. Ac rydych chi'n gwybod bod hyn yn wir pan mai'r union gwmnïau sy'n arbenigo mewn creu brandiau yw'r rhai cyntaf i'w hail-frandio.

Mae tua 58% o asiantaethau yn ail-frandio fel ffordd i hybu twf esbonyddol trwy'r pandemig COVID.

Cymdeithas Fasnach yr Asiantaeth Hysbysebu

Rydym ni yng lemon.io wedi profi'n uniongyrchol faint o ail-frandio a chynrychiolaeth brand gyson all eich rhoi ar y blaen i'ch cystadleuaeth. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi dysgu'r ffordd galed y gallai ail-frandio swnio mor syml â datblygu logo newydd neu gael enw newydd yn unig. Yn lle, mae'n broses barhaus o greu a chynnal hunaniaeth newydd - gan gyfleu'r neges yn gyson rydych chi am i'ch cwsmeriaid ei chysylltu â'ch brand.

Mae brand da ar draws pob platfform yn cynyddu refeniw sefydliad hyd at 23 y cant yn sylweddol.

LucidPress, Cyflwr Cysondeb Brand

Ac mae hyn i sôn am ddim ond ychydig. Yn yr erthygl fer hon ac at yr erthygl bwynt, byddwn yn eich tywys trwy'r broses ail-frandio, yn rhannu awgrymiadau, yn datgelu'r peryglon cyffredin, ac yn dangos i chi sut i osgoi'r rhain.

Stori Ail-frandio Lemon.io

Dim ond 7 eiliad y mae'n ei gymryd i wneud argraff gyntaf gadarn.

Forbes

Mae hynny'n golygu efallai mai saith eiliad fydd y cyfan sy'n rhaid i chi argyhoeddi darpar gleient i'ch dewis chi dros eich cystadleuaeth. Er bod hyn yn rhwystr ar ei ben ei hun, mae'n anoddach fyth argyhoeddi cwsmeriaid yn barhaus i ddal i'ch dewis chi. Arweiniodd y sylweddoliad hwn at y llwyddiant yr ydym yn ei wneud heddiw.

Cyn yr Ail-frandio:

Gadewch imi adael ichi yn fyr hanes hanes lemon.io.

Datblygwyd Lemon.io i ddechrau yn 2015 pan nododd y sylfaenydd (Aleksandr Volodarsky) fwlch yn y gilfach llogi llawrydd. Ar y pwynt hwnnw, brandio oedd y peth olaf ar ein meddyliau. Fel y mwyafrif o fusnesau newydd, gwnaethom gamgymeriadau ar ddechrau ein taith, ac un ohonynt oedd enwi ein hunain yn “Codio Ninjas.” Credwch fi, roedd yn swnio'n iawn ar y pryd oherwydd ei fod yn ffasiynol, ac roeddem wedi gosod y rhan fwyaf o'n ffocws ar greu cynnwys.

Fodd bynnag, cawsom ddeffroad anghwrtais pan wnaethom ddarganfod bod twf busnes wedi arafu ac nad oedd cynnwys ar ei ben ei hun hyd yn oed yn agos at fod yn ddigonol ar gyfer llwyddiant ein busnes. Roedd angen llawer mwy na hynny arnom i'w wneud yn y byd llogi llawrydd cystadleuol iawn. Dyma pryd y dechreuodd ein stori ail-frandio.

Mae yna lawer o wersi cyffrous y gwnaethon ni eu dysgu yn ein taith ail-frandio, ac rydyn ni'n gobeithio, wrth i ni adrodd ein stori, y byddwch chi hefyd yn codi ychydig a fydd o fudd i'ch brand.

Pam Roedd Angen Ail-frandio 

Efallai eich bod yn pendroni pam y bu’n rhaid i ni ail-frandio ac o ba mor bwysig ydoedd.

Wel, ar wahân i'r ffaith ein bod ymhell heibio oes Ninjas a Rockstars ac wedi rhannu enw sy'n swnio'n gyntefig ag ysgol raglennu yn India, gwnaethom hefyd sylweddoli bod angen i ni fod yn rhagweithiol i oroesi yn y farchnad lawrydd hynod gystadleuol. Mae cymaint o dagfeydd yn y gilfach o farchnadoedd llawrydd wedi'u fetio fel mai'r unig ffordd i sefyll allan yw cael brand cryf a serol.

I ddechrau, roeddem yn credu mai ein dyluniad oedd yn gyfrifol am ein methiant, ac roeddem yn gyflym ar ein traed i fynd at ddylunydd a gofyn iddo ailgynllunio'r blog, y gwrthododd yn gwrtais iddo ac awgrymu ail-frandio llwyr. Dyna oedd yr hoelen olaf yn yr arch, ac ar y pwynt hwnnw, daeth yr angen i ail-frandio i'r amlwg. Mewn gwirionedd, gwnaethom sylweddoli nad oedd gennym frand o gwbl, ac o'r herwydd, roedd angen i ni greu un. Mae hwn yn parhau i fod yn un o'r penderfyniadau beiddgar a mwyaf buddiol a wnaethom erioed fel sefydliad.

Dysgu o Lemon.io

Dyma gipolwg cam wrth gam ar sut y gwnaethom gyflawni'r broses ail-frandio. Nid yw ein canllawiau yn gynhwysfawr; fodd bynnag, byddwn mor hael â phosibl gyda gwybodaeth o'n profiad. Dyma grynodeb o'r camau y gwnaethom eu dilyn:

 1. Fe wnaethon ni greu persona brand a masgot brand - Mae'r berthynas rhwng y ddau fel hyn: Eich persona brand yw prif gymeriad eich stori, a fyddai'n dod ar draws rhwystrau ar y ffordd at eu nod. Mae masgot brand yn un a fyddai'n eu helpu i oresgyn pob caledi a chyrraedd eu nodau yn y pen draw. Yn y bôn, mae persona'r brand yn cynrychioli ein cynulleidfa darged neu gwsmeriaid, ac mae'r masgot yn ein cynrychioli ni sydd â'r nod o ddatrys eu problemau.
 2. Gwnaethom lunio map Penderfyniad Prynu Brand Persona (BPBD) - Map BPBD yw'r rhestr o'r rhesymau a fyddai'n gorfodi ein cynulleidfa darged i brynu rhywbeth gennym ni a hefyd y rhesymau a fyddai'n gwneud iddyn nhw beidio. Fe wnaeth hyn ein helpu i ddeall penderfyniadau prynu ein persona brand a gwybod pa ymddygiad fyddai'n debygol o'u digalonni. Roedd y broses yn cynnwys rhestru rhesymau pam neu pam na fyddai ein cynulleidfa darged yn prynu gennym ni.
 3. Matrics hanfod brand - Hwn oedd cae dyrchafu ein brand a oedd yn cyfrif am holl ryfeddodau a sut mae bodolaeth ein busnes. Mae'n dangos yr hyn y mae ein busnes yn ei wneud ac yn cyfleu ein gwerthoedd brand.
 4. Stori Brand - Arweiniodd stori'r brand ni at yr enwi mwyaf priodol, a fabwysiadwyd gennym o'r diwedd.

Canlyniadau Ail-frandio Lemon.io 

Mae buddion anghyffyrddadwy ail-frandio yn cynnwys iddo ddod â hyder, ysbrydoliaeth, ymdeimlad o ystyr a phwrpas inni, heb sôn am y mewnlifiad rhagorol o dennyn.

Ac, wrth gwrs, yr hyn sydd bwysicaf yw'r effaith a gafodd ail-frandio ar ein llinell waelod. Y ffordd orau o fynegi hyn yw trwy'r ffigurau oherwydd nad yw'r niferoedd yn gorwedd.

Roedd y canlyniadau yn aruthrol ac yn ein gweld yn cyrraedd bron i 60% o gyfanswm y meincnod traffig a enillwyd yn y pum mlynedd flaenorol o fewn deng mis i lansio ein brand Lemon.io.

Yn sgil ail-frandio llwyr, gwnaethom symud o ymwelwyr 4K i 20K ar gyfartaledd ar ein mis gorau. Fe gyrhaeddon ni gynnydd rhyfeddol o 5 gwaith ein hymwelwyr a'n gwerthiannau gan ein rhoi ar y trywydd iawn ar gyfer GMV 10M yn 2021. Gwiriwch y cynrychioliadau graffigol hyn o'r twf hwn:

Cyn: Codio traffig Ninjas o ddechrau'r cwmni a hyd nes ail-frandio:

 • Google Analytics Cyn Ail-frandio Lemon.io
 • dadansoddeg google cyn ail-frandio 1

Ar ôl: Cynnydd wedi'i wneud cyn pen naw mis ar ôl ail-frandio.

 • Google Analytics Ar ôl Ail-frandio Lemon.io
 • Google Analytics Ar ôl Ail-frandio Lemon.io

Pryd ddylech chi ail-frandio os ydych chi'n gychwyn (yn seiliedig ar brofiad Lemon.io)?

Amseru yw popeth. Mae ail-frandio yn gofyn am lawer o waith ac yn defnyddio llawer o adnoddau, ac mae'n bwysig gwneud penderfyniadau wedi'u cyfrifo.

Pryd yw'r amser perffaith ar gyfer ail-frandio?

Yn Lemon.io, roeddem yn gwybod ei bod yn bryd newid delwedd gorfforaethol ein sefydliad pan:

 • Nid oedd yn gweithio! Ein cyfiawnhad mwyaf dros ail-frandio oedd sylweddoli nad oedd ein brand cyfredol yn dod â'r canlyniadau a ddymunir i mewn. Yn ein hachos ni, y traffig cyfyngedig yr oeddem yn ei dderbyn o dan “Coding Ninjas”. Roeddem yn credu bod yn rhaid i ni wella ein cynnwys nes i ni sylweddoli yn y pen draw ein bod mewn sefyllfa amhriodol yn y farchnad, ac roedd angen i ni ail-frandio i sefyll allan.
 • Bu newidiadau sylweddol yn ein busnes - Mae cwmnïau'n esblygu'n gyson. Os bydd eich busnes yn newid neu os ydych wedi mireinio'ch demograffig brand a ddymunir ac eisiau manteisio arno yn fwy effeithiol, gallai ail-frandio fod yn opsiwn. Cyn newid i Lemon.io, fe wnaethom weithio allan personasau brand a chwsmeriaid diriaethol eraill, a helpodd ni yn y pen draw i wneud dewisiadau gwell a tharo'r mannau cywir.
 • Cyn i ni ddod yn enwog iawn - Cawsom y fraint o ail-frandio cyn inni ddod yn enwog o dan yr enw blaenorol. Ni allwn wadu’r ffaith bod y risgiau sy’n gysylltiedig ag ail-frandio yn cynyddu gyda chynnydd mewn enwogrwydd. Cyn i chi gael eich cydnabod, mae'r risgiau'n isel gan mai prin y bydd pobl yn sylwi.
 • Roedd gennym adnoddau digonol - Mae ail-frandio yn ddwys o ran adnoddau, felly mae'n ddelfrydol pan fydd gennych chi fusnes eisoes sydd wedi ennill digon o adnoddau i chi i lansio'r broses ail-frandio.

Pryd nad dyma'r amser iawn ar gyfer ail-frandio?

Ni ddylid byth ail-frandio heb reswm cadarn. Rydych chi'n gwybod bod eich cymhelliant i ail-frandio yn amiss pan mae'n deillio o emosiynau yn hytrach na ffeithiau. 

 • Wedi diflasu ar ddyluniad y logo? Mae diflastod yn rheswm ofnadwy dros ail-frandio. Nid yw'r ffaith nad ydych chi'n gweld y logo'n ddigon deniadol mwyach yn golygu bod yn rhaid i chi ei newid. Nid yw'r gost yn werth y budd.
 • Pan nad oes dim wedi newid yn eich sefydliad - Os nad oes unrhyw newidiadau sylweddol yn eich sefydliad, mae ail-frandio yn ddibwrpas. Nid oes angen newid system sydd eisoes yn weithredol.
 • Dim ond oherwydd bod eich cystadleuwyr hefyd yn ail-frandio - Nid oes angen mynd gyda'r dorf. Dylai eich penderfyniad ail-frandio fod yn seiliedig ar eich anghenion unigol a'ch dealltwriaeth o'ch nodau tymor hir a'r cysyniad cyffredinol.

Ail-frandio fel buddsoddiad i'ch busnes yn y dyfodol

Mae'n ffaith undebadwy, er gwaethaf gwariant difrifol amser ac adnoddau yn ystod y broses adnewyddu, mae ail-frandio bob amser yn fuddsoddiad yn y dyfodol. Mae'r diwedd yn cyfiawnhau'r holl brysurdebau sy'n rhan o'r broses. Fel y gwnaethom ddangos o'r blaen, mae'r niferoedd yn dangos cynnydd sylweddol mewn gwerthiannau ar ôl i ni ail-frandio. Roedd y broses yn garedig ar gyfer ein llinell waelod a'n delwedd gorfforaethol. 

Mae ail-frandio cymwys yn cynyddu effeithiolrwydd cyffredinol y cwmni, yn hyrwyddo lleoli clir, datblygu marchnadoedd newydd a meysydd gweithgaredd.

Mae'r broses o frandio neu ail-frandio yn dasg drethu iawn a nodweddir gan fwy o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau nag y mae'n ymddangos o'n stori. Mae'n cymryd cynllunio darbodus, amseru cywir, a digon o adnoddau i'w gael yn iawn a chreu brand a fydd wir yn gwneud datganiad, yn gwella'ch enillion ac yn gwella'ch delwedd gyhoeddus. Mae ail-frandio hefyd yn golygu gwneud gwelliannau i gadw i fyny â'r oes. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.