Pryd i Ymchwilio, Archwilio a Disavow Backlinks I Wella Safleoedd Chwilio

Pryd a Sut i Ymchwilio, Archwilio a Dileu Backlinks Gwenwynig

Rydw i wedi bod yn gweithio i ddau gleient mewn dau ranbarth sy'n perfformio'r un gwasanaeth cartref. Mae Cleient A yn fusnes sefydledig gyda thua 40 mlynedd o brofiad yn eu rhanbarth. Mae Cleient B yn fwy newydd gyda thua 20 mlynedd o brofiad. Fe wnaethom gwblhau gweithredu safle cwbl newydd ar ôl gwneud darganfyddiad ar gyfer pob un o'r cleientiaid a ddaeth o hyd i rai strategaethau chwilio organig cythryblus gan eu priod asiantaethau:

 • adolygiadau - Cyhoeddodd yr asiantaethau gannoedd o dudalennau unigol gydag un adolygiad ar bob un nad oedd yn cynnwys llawer o gynnwys y tu allan i'r gwasanaeth ac ychydig o frawddegau mewn adolygiad. Roedd yn amlwg mai eu nod yma oedd ceisio manteisio ar eiriau allweddol ar gyfer y ddaearyddiaeth a'r gwasanaeth a ddarperir.
 • Tudalennau Rhanbarthol - Cyhoeddodd yr asiantaethau ddwsinau o dudalennau mewnol gyda hynny yn ailadrodd cynnwys y gwasanaeth cartref a ddarperir ond yn nodi dinas neu sir wahanol yn y teitl a'r corff. Yr un oedd y nod yma ... ceisio manteisio ar eiriau allweddol ar gyfer y ddaearyddiaeth a'r gwasanaeth a ddarperir.

Nid wyf yn dweud bod hwn yn dacteg hynny methu i'w ddefnyddio, dim ond gweithrediad amlwg a blêr o gynnwys a oedd yn targedu rhanbarth a gwasanaeth. Nid wyf yn gefnogwr o'r strategaeth hon o gwbl, rydym wedi cael llwyddiant anhygoel wrth ddiffinio'r meysydd gwasanaeth yn y troedyn, gan gynnwys cyfeiriad y lleoliad (au) busnes yn y troedyn, gan gynnwys y rhif ffôn (gyda'r ardal leol cod), ac yna cyhoeddi gwybodaeth gadarn yng nghorff y dudalen am y gwasanaeth.

Nid oes unrhyw reswm o gwbl pam na ellir rhestru tudalen toi, er enghraifft, yn dda ar gyfer “Contractwr To” ym mhob un o'r rhanbarthau y mae'r contractwr yn gweithio ynddynt. Byddai'n well gennyf weithio ar wella ac optimeiddio un dudalen toi na gorfod gorfod. creu ac olrhain tudalennau lluosog ar gyfer cleient.

Gwaethaf oll, nid oedd y ddau gleient hyn mewn gwirionedd yn cael unrhyw arwain trwy eu gwefan ac nid oedd eu safleoedd wedi blaguro mewn dros flwyddyn. Yn ogystal, roedd eu priod asiantaethau yn berchen ar y safle (oedd) ac un asiantaeth hyd yn oed yn berchen ar y parth parthedgistration. Felly ... nid oedd yr holl arian yr oeddent yn ei fuddsoddi yn eu symud yn agosach at dyfu eu busnes mewn gwirionedd. Fe wnaethant benderfynu rhoi ergyd i'm cwmni wrth ddefnyddio strategaeth newydd.

Ar gyfer y ddau gleient, buom yn gweithio optimeiddio eu chwiliad lleol gwelededd trwy adeiladu safle sydd newydd ei optimeiddio, tynnu drôn a chyn / ar ôl lluniau o’u gwaith go iawn yn lle ffotograffiaeth stoc, cychwyn ymgyrchoedd dal sylw, eu gwahaniaethu oddi wrth eu cystadleuwyr, ailgyfeirio miloedd o ddolenni mewnol i’r tudalennau priodol yn iawn, ac maent wedi bod gweithio ar ehangu eu cyrhaeddiad ar YouTube, cymdeithasol, cyfeirlyfrau, a chyfeiriaduron contractwyr gweithgynhyrchwyr.

Pryd i Wneud Archwiliad Backlink

Y peth nesaf a ddigwyddodd oedd dweud:

 • Cleient A. - nid oeddem ni wedi gweithio arno hiraf, yn gwella gwelededd eu peiriannau chwilio y tu allan i eiriau allweddol wedi'u brandio. Fe wnaethom barhau i optimeiddio'r tudalennau, eu cysylltu yn ôl o YouTube, diweddaru dros 70 o gyfeiriaduron ... a phrin unrhyw symud o hyd. Allwedd oedd gweld allweddeiriau heb eu brandio byth yn symud i fyny ... i gyd wedi'u claddu ar dudalen 5 neu'n ddyfnach.
 • Cleient B. - cyn pen wythnos ar ôl cyhoeddi eu gwefan, fe wnaethant adrodd eu bod yn cael arweinwyr da, a dringodd am eu safleoedd heb frand geiriau allweddol.

Ar ôl ymchwilio i'w cystadleuaeth a gwneud y gorau o'u tudalennau am wythnosau, roedd yn rhaid i ni gloddio'n ddyfnach i mewn i pam Cleient A. ddim yn symud. Oherwydd y strategaethau amheus a ddefnyddiwyd eisoes, roeddem am edrych ar ansawdd y backlinks ar eu gwefan. Roedd yn amser gwneud a archwiliad backlink!

Mae archwiliad backlink yn nodi'r holl ddolenni i'w gwefan neu dudalennau mewnol ac yn dadansoddi ansawdd y safleoedd lle mae'r backlink yn bodoli. Mae angen trydydd parti ar gyfer archwiliadau Backlink SEO offeryn… Ac rydw i'n defnyddio Semrush. Trwy'r archwiliadau hyn, gallwch nodi dolenni sydd o wefannau o ansawdd uchel yn ogystal â backlinks gwael (a elwir hefyd yn wenwynig) y dylech eu dileu neu hysbysu Google ohonynt.

Beth Yw Backlinks Gwael?

Dyma fideo trosolwg gwych o backlinks a beth yw cysylltiadau gwael, sut maen nhw'n cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr SEO blackhat, yn ogystal â pham maen nhw'n torri termau Google a dylid eu hosgoi ar bob cyfrif.

Archwiliadau Backlink a Disavowing Backlinks

Defnyddio Semrushyn archwiliad backlink, roeddem yn gallu cael golwg glir ar barthau a thudalennau a oedd yn cyfeirio at eu gwefan:

archwiliad backlink
Archwiliad Semrush Backlink

Cadwch mewn cof bod offer fel Semrush yn anhygoel ond ni allant ddadansoddi pob sefyllfa ar gyfer pob cleient. Mae gwahaniaeth enfawr, yn ystadegol, rhwng busnes bach lleol a gwasanaeth rhyngwladol neu amlieithog ar-lein. Mae'r offer hyn yn tueddu i drin y ddau yn gyfartal, a chredaf eu bod yn gyfyngiad difrifol. Yn achos y cleient hwn:

 • Cyfanswm Isel - Tra bo'r adroddiad hwn yn dweud, perffaith, Dwi'n anghytuno. Mae gan y parth hwn nifer isel o gyfanswm backlinks felly roedd cael un backlink gwenwynig iawn - yn fy marn i - yn broblem.
 • Ansawdd - Er mai dim ond un cyswllt a ddosbarthwyd fel gwenwynig, Darganfyddais sawl dolen arall a oedd sydd dan amheuaeth o fewn yr archwiliad ond fe'u marciwyd yn is na'r trothwy gwenwynig fel ddiogel. Roeddent ar dudalennau a oedd yn annarllenadwy, ar barthau nad oeddent yn gwneud unrhyw synnwyr, ac na ddaeth â thraffig at y safle.

Beth yw Disavow?

Mae Google yn darparu dull i'w hysbysu pan fydd y cysylltiadau gwael hyn ar gael, gelwir y broses yn a gwrthod. Gallwch uwchlwytho ffeil testun syml yn rhestru'r parthau neu'r URLau yr ydych am eu tynnu o fynegai Google wrth benderfynu sut y dylai eich gwefan raddio.

 • Disavow - Rwyf wedi darllen sawl erthygl ar-lein lle mae gweithwyr proffesiynol SEO yn defnyddio offer disavow i riportio tunnell o barthau a thudalennau i Google yn rhydd. Rwyf ychydig yn fwy ceidwadol yn fy null gweithredu ... yn dadansoddi pob dolen ar gyfer ansawdd y wefan, ei thraffig atgyfeirio, ei safle cyffredinol, ac ati. Rwy'n sicrhau bod backlinks da yn cael eu gadael ar eu pennau eu hunain a dim ond cysylltiadau amheus a gwenwynig sy'n cael eu disavowed. Rwy'n dewis yn nodweddiadol ar ochr disavavio parth cyfan na thudalen hefyd.

Yn lle defnyddio teclyn disavow Google, gallwch hefyd geisio cysylltu â pherchennog y safle atgyfeirio i gael gwared ar y ddolen ... ond ar y gwefannau sbam, gwenwynig hyn, rwyf wedi darganfod yn aml nad oes ymateb na gwybodaeth gyswllt o gwbl.

Offer Disavow Semrush

Mae'r offer sydd ar gael trwy Semrush wedi'u hystyried yn ofalus iawn i gynnal eich gwefan neu'ch cleientiaid ' proffiliau backlink. Rhai o'r nodweddion y mae'r offeryn yn eu darparu:

 • Trosolwg - yr adroddiadau a welwch uchod.
 • Archwilio - rhestr gynhwysfawr o bob backlink a ddarganfuwyd ar gyfer eich gwefan, ei wenwyndra, y dudalen gyrchfan, y testun angor, yn ogystal â chamau y gallwch eu cymryd, fel ei wyngalchu neu ychwanegu'r parth neu'r dudalen at ffeil testun disavow.
 • Disavow - y gallu i uwchlwytho'ch ffeil disavow gyfredol ar gyfer gwefan neu lawrlwytho ffeil disavow newydd i'w lanlwytho i Google Search Console.
 • Olrhain - gydag integreiddiadau i Google Search Console a Google Analytics, gellir olrhain eich disavow yn eich Semrush prosiect i weld yr effaith a gafodd.

Dyma lun o'r archwiliad backlink … Roedd yn rhaid i mi dynnu gwybodaeth y cleient o'r parth, targed, a thestun angor gan nad ydw i eisiau cystadleuaeth yn gweld ar bwy rydw i'n gweithio.

offeryn archwilio backlink

Mae'r ffeil testun disavow y mae Semrush yn ei hadeiladu a'i chynnal ar eich cyfer yn berffaith, wedi'i henwi gyda'r dyddiad ac roedd yn cynnwys sylwadau yn y ffeil:

# exported from backlink tool
# domains
domain:williamkepplerkup4.web.app
domain:nitter.securitypraxis.eu
domain:pananenleledimasakreunyiah.web.app
domain:seretoposerat.web.app

# urls

Y cam nesaf yw uwchlwytho'r ffeil. Os na allwch ddod o hyd i Offeryn Disavow Google yn y consol chwilio, dyma ddolen lle gallwch chi uwchlwytho'ch ffeil testun Disavow:

Cysylltiadau Disavow Consol Chwilio Google

Ar ôl aros 2-3 wythnos, rydyn ni nawr yn gweld symud ar eiriau allweddol heb eu brandio. Mae'r disavow yn gweithio ac mae'r cleient bellach yn gallu tyfu ei welededd chwilio heb frand.

Peidiwch byth â Thalu am Backlinks

Fy dyfalu yw bod y cwmni olaf a oedd yn rheoli gwefan y cleient yn gwneud rhywfaint o backlinking taledig i geisio gwella eu safle cyffredinol. Mae hwn yn fusnes peryglus ... mae'n ffordd wych o gael eich tanio gan eich cwsmer a dinistrio gwelededd eu peiriant chwilio. Gofynnwch i'ch asiantaeth ddatgelu bob amser a ydyn nhw'n gwneud y math hwnnw o waith o'r blaen.

Fe wnes i archwiliad backlink mewn gwirionedd ar gyfer cwmni a oedd yn mynd yn gyhoeddus ac a oedd wedi buddsoddi'n helaeth mewn cwmni SEO flynyddoedd yn ôl. Llwyddais i olrhain y dolenni yn ôl yn hawdd ffermydd cyswllt roeddent yn adeiladu i dyfu gwelededd eu cleientiaid. Gollyngodd fy nghleient y contract ar unwaith ac yna cefais i mi weithio ar ddadleoli'r dolenni. Pe bai cystadleuwyr, y cyfryngau, neu Google wedi nodi'r cysylltiadau hynny, gallai busnes y cleient hwn fod wedi'i ddinistrio ... yn llythrennol.

Fel yr eglurais ef i'm cleient ... pe gallwn olrhain y dolenni yn ôl i'w cwmni SEO gydag offer fel Semrush. Rwy'n siŵr y gallai'r miloedd o algorithmau adeiladu PhD yn Google hefyd. Efallai eu bod wedi cynyddu safle yn y tymor byr, ond yn y pen draw roeddent yn mynd i gael eu dal yn torri Telerau Gwasanaeth Google ac - yn y pen draw - yn niweidio eu brand yn anadferadwy. Heb sôn am y gost ychwanegol o gael i mi wneud yr archwiliad, mae'r fforensig backlink, yna'r disavows i'w cadw i fynd.

Y ffordd ddelfrydol o gael backlinks yw eu hennill. Adeiladu cynnwys gwych ar draws yr holl gyfryngau, rhannu a hyrwyddo'r cynnwys gwych ar draws pob sianel, a byddwch chi'n ennill rhai backlinks anhygoel. Mae'n waith caled ond nid oes unrhyw risg i'r buddsoddiad rydych chi'n ei wneud.

Cofrestrwch Ar gyfer Semrush

Os ydych chi'n cael safle amser anodd ac angen rhywfaint o gymorth, rydyn ni'n cynorthwyo sawl cleient gyda'u hymdrechion optimeiddio peiriannau chwilio. Gofynnwch am ein Ymgynghori SEO ar ein gwefan.

Datgeliad: Rwy'n ddefnyddiwr pŵer ac yn aelod cyswllt balch dros Semrush ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt trwy'r erthygl hon.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae fel roeddech chi'n gwybod fy mod i'n gwneud hyn heno. A wnaeth purge o'r holl backlinks ond i dudalen gartref safle trwy newid yr URLs ac nid 301ing nhw - PITA enfawr. Bydd yn cymryd misoedd ond dyna pam rydw i'n cael het lwyd dywyll.

  Bydd yn rhaid disavow ar gyfer y dudalen gartref

 2. 2
 3. 3

  Pan ddefnyddiais Link Research a Link Detox roeddwn yn siomedig iawn gyda'r gwasanaeth a'r canlyniad. Ni ddigwyddodd llawer, ac ni chefais lawer o help pan oeddwn ei angen. Penderfynais ddefnyddio The Link Auditors i gael trefn ar fy backlinks ar ôl gweld adolygiadau da iawn ar amrywiol fforymau. Roedd eu gwasanaeth gymaint yn well! Mae ganddyn nhw dîm wrth law bob amser i'ch helpu chi gyda chwestiynau neu gyngor. Gan ddefnyddio offer The Auditors Auditors, llwyddais i ddod o hyd i'm holl gysylltiadau gwenwynig, a chael gwared â nhw i gyd yn llawn. Roedd Jason, yr aelod o'r tîm y siaradais â hwy, o gymorth mawr ar gefnogaeth ffôn. Gwrandawodd ar fy mhroblemau a disgrifiodd yn union beth oedd yn bod. Unwaith iddo wneud hyn dywedodd wrthyf pa offer fyddai'n gweithio orau i mi.

  Gan ddefnyddio offer The Auditors Auditors, cefais ddata manwl iawn, roeddwn i'n gallu gweld yn union pa ddolenni oedd yn achosi niwed i mi ac roeddwn i'n gwybod pa ddolenni oedd angen eu dileu. Roedd defnyddio eu teclyn tynnu yn hawdd iawn gan ei fod yn gwbl awtomatig ac yn gyflym iawn. Rydw i wedi defnyddio amryw o wahanol offer tynnu sydd wedi bod ar gael ar y rhyngrwyd, a nhw oedd y gorau!

  • 4

   Defnyddiais The Link Auditors hefyd. Fe wnaethant fy helpu cymaint gyda fy archwiliad, gan gynnig cefnogaeth pan oeddwn ei angen yn ogystal ag egluro fy mhroblem i. Diolch am bostio hwn gan fy mod yn credu y dylai mwy o bobl wybod amdanynt. Mae'r gwasanaeth maen nhw'n ei gynnig yn wych, mor ddibynadwy a hawdd ei weithredu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.