Pa Fesurau y mae angen i Farchnatwyr eu Cymryd i Lwyddo Ar-lein

Depositphotos 64040231 s

Yn yr 21ain ganrif gwelwyd ymddangosiad cymaint o dechnolegau sy'n ein galluogi i farchnata busnesau yn llwyddiannus mewn ffordd fwy integredig ac effeithiol o'i gymharu â'r gorffennol. O flogiau, siopau e-fasnach, marchnadoedd ar-lein i sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'r we wedi dod yn arena gyhoeddus o wybodaeth i gwsmeriaid ei chwilio a'i defnyddio. Am y tro cyntaf, mae'r Rhyngrwyd wedi creu cyfleoedd newydd i fusnesau gan fod offer digidol wedi helpu i symleiddio ac awtomeiddio ymdrechion marchnata ar draws sawl platfform.

Ond fel marchnatwr yn yr oes ddigidol, gall fynd yn drech na ble i ddechrau pan ddaw i ddarganfod ble mae'ch cwsmeriaid a sut i gysylltu â nhw.

Mae denu sylw cwsmeriaid yn fwy heriol nag erioed o'r blaen gan fod y sylw hwnnw'n cael ei ledaenu ymhlith llawer o sianeli, dyfeisiau a llwyfannau. Er mwyn ei gwneud hyd yn oed yn fwy heriol, nid yw negeseuon darlledu traddodiadol yn effeithiol mwyach. Mae cwsmeriaid eisiau i negeseuon perthnasol eu cyrraedd trwy eu dewis o gyfrwng a'u cyflwyno fel sgwrs. Mike Dover, cyd-awdur WIKIBRANDS: Ailddyfeisio'ch Cwmni mewn Marchnad a Yrrir gan Gwsmeriaid

Gyda'r opsiynau diddiwedd ar gael ar y Rhyngrwyd, mae'n anodd nodi pa gamau y mae'n rhaid eu cymryd er mwyn adeiladu strategaeth ymgysylltu â chwsmeriaid effeithiol i helpu i adeiladu eich busnes. Ond mae'r cyfan yn ymwneud â sefydlu beth fydd eich dull gweithredu. Mae angen i farchnatwyr greu strategaeth nid yn unig i ddenu cwsmeriaid, ond i greu perthynas hirdymor effeithiol wedi'i hadeiladu ar dryloywder ac ymddiriedaeth a fydd yn ei dro yn cynhyrchu masnach a theyrngarwch brand.

Dyma rai awgrymiadau i farchnatwyr ar sut i adeiladu strategaeth farchnata lwyddiannus:

Nodi Dulliau Marchnata Newydd

Yn lle gwario'ch holl gyllideb ar farchnata traddodiadol fel hysbysebion print neu hysbysebion radio a theledu, canolbwyntiwch hefyd ar sianeli marchnata digidol a fydd yn helpu'ch busnes i dyfu ar-lein. Mae marchnata integredig yn cyfuno'r hen ddulliau hysbysebu â thechnoleg heddiw trwy ymgyrchoedd marchnata e-bost, blogio, a sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Facebook neu Twitter. Mae cwsmeriaid heddiw yn trawsnewid ar-lein i gysylltu â brandiau. Mae'r llwybrau hyn nid yn unig yn eich galluogi i wella'ch cyrhaeddiad cyffredinol, ond hefyd yn cynyddu eich siawns o gysylltu â chynulleidfa ehangach.

Creu Strategaeth Cynnwys Perthnasol

Mae adeiladu presenoldeb digidol yn ymwneud â gadael ôl troed digidol a chael ei ddarganfod gan ddarpar gwsmeriaid. Yn y farchnad heddiw, 70% o ddefnyddwyr mae'n well gen i ddod i adnabod cwmni trwy wybodaeth go iawn yn hytrach na hysbysebion. Dechreuwch adeiladu perthnasoedd gwell trwy dryloywder ac ymddiriedaeth trwy gynhyrchu cynnwys amlgyfrwng perthnasol. Mae cwsmeriaid yn gyson yn chwilio am wybodaeth ar-lein ac yn lle creu cynnwys er mwyn creu cynnwys, canolbwyntiwch ar eich diwydiant penodol a phynciau sy'n ennyn diddordeb. Nid yn unig ydych chi'n cynyddu eich gallu i gael eich canfod ar-lein trwy gynnwys perthnasol, ond hefyd yn adeiladu eich enw da fel awdurdod dibynadwy. Ychwanegwch fwy o werth i'ch cynnwys trwy ychwanegu mathau eraill o gyfryngau fel lluniau, fideos, a hyd yn oed podlediadau - bydd hyn yn gwella'ch siawns o gael eich darganfod ar-lein trwy ddarparu gwybodaeth ystyrlon ar gyfer cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid.

Ymunwch â'r Sgwrs â'ch Cwsmeriaid

Mae cyfathrebu â'ch cwsmeriaid yn allweddol. P'un a yw'n ateb syml ar Twitter, ateb eu cwestiynau trwy gymorth i gwsmeriaid, neu gynnig bargen breifat iddynt am eu teyrngarwch, mae ymgysylltu yn hanfodol wrth adeiladu perthynas hirdymor â defnyddwyr. Mae gan gwsmeriaid fwy o rym a dylanwad nag sydd ganddyn nhw o'r blaen gan fod y Rhyngrwyd wedi chwyddo eu lleisiau i'w clywed trwy swyddi cymdeithasol, fforymau ac adolygiadau. Mae gwrando a chysylltu â defnyddwyr yn caniatáu i farchnatwyr ddeall pa gymunedau i ychwanegu atynt a pha sgyrsiau y dylent fod yn rhan ohonynt.

Dadansoddwch Eich Ymdrechion Marchnata

Er mwyn deall pa mor dda y mae eich strategaeth gynnwys yn perfformio, mae'n rhaid i chi wirio'r rhifau. Trwy fanwl analytics, gallwch gael mewnwelediad ar ba flogiau sy'n fwy llwyddiannus, beth yw eich cyrhaeddiad cyffredinol, a pha feysydd y mae angen i chi wella arnynt. Mae dadansoddeg yn hanfodol wrth greu strategaeth farchnata ddigidol effeithiol oherwydd dros amser byddwch yn gallu rhagweld pa dueddiadau sy'n mynd i ddigwydd, pa fath o gyfryngau sy'n fwy derbyniol o ran eich cynulleidfa, a pha sianeli marchnata sy'n gweithio orau i'ch busnes.

Gwasgaru i fyny

Heb strategaeth ymgysylltu â chwsmeriaid digidol cynhwysfawr, bydd marchnatwyr yn parhau i redeg i fylchau o ran adeiladu eu brand. Yn lle canolbwyntio ar hysbysebion sy'n cael eu gwthio ar gwsmeriaid, mae angen i farchnatwyr heddiw symud i'r parth digidol ac adeiladu strategaethau tymor hir sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu sy'n tynnu cwsmeriaid i mewn.

Yn syml, mae'n dechrau gydag adeiladu strategaeth farchnata cynnwys ddeinamig yn ogystal â nodi pa offer a sianeli marchnata sydd eu hangen i rannu a dosbarthu. Y cydgyfeiriant hwn o greu amlgyfrwng, cyfryngau cymdeithasol a analytics yn hanfodol ar gyfer llwyddo ar-lein p'un a ydych chi'n fenter fawr, yn fusnes bach, neu'n entrepreneur hyd yn oed. Mae ymgysylltu yn adeiladu sgwrs sy'n dechrau gyda thryloywder trwy farchnata cynnwys, gan alluogi pob cwsmer i ddod o hyd i chi ar-lein trwy ymholiadau chwilio sy'n cysylltu'n ôl â'ch gwefan.

Mae marchnad heddiw yn ei gwneud yn ofynnol i bob brand fod yn gystadleuol yn ddigidol a marchnatwyr sy'n deall pwysigrwydd bod yn fodlon, yn ddefnyddwyr, ac yn cael eu gyrru gan ddata yw'r rhai a fydd yn gyrru eu brand i lwyddo.