Beth yw data sero-barti, parti cyntaf, ail barti a thrydydd parti

Beth yw Data Dim Parti? Data Parti Cyntaf? Data Ail Barti? Data Trydydd Parti?

Mae dadl iach ar-lein rhwng anghenion cwmnïau i wella eu targedu gyda data a hawliau defnyddwyr i ddiogelu eu data personol. Fy marn ostyngedig i yw bod cwmnïau wedi cam-drin data ers cymaint o flynyddoedd fel ein bod yn gweld adwaith cyfiawn ar draws y diwydiant. Er bod brandiau da wedi bod yn hynod gyfrifol, mae brandiau drwg wedi llygru’r gronfa marchnata data ac mae cryn dipyn o her ar ôl inni:

Sut mae optimeiddio a phersonoli cyfathrebiadau i gwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid heb fod â ffynonellau data cyfoethog i'n helpu? Yr ateb yw sero-blaid data.

Beth Yw Data Dim Parti?

Data y mae cwsmer yn ei rannu'n fwriadol ac yn rhagweithiol â brand, a all gynnwys data canolfan ddewis, bwriadau prynu, cyd-destun personol, a sut mae'r unigolyn am i'r brand ei hadnabod.

Stephanie Liu, Forrester

Mewn geiriau eraill, data sero parti (0P) nad yw'n ddata sy'n cael ei gasglu'n llechwraidd (yn anhysbys i'r ymwelydd neu'r cwsmer) nac yn cael ei ddehongli. Mae data dim parti yn ddata penodol y mae'r cwsmer yn fodlon ei ddarparu i wella'ch dealltwriaeth ohonynt, eu hanghenion, eu dymuniadau, a lle maent yn gorwedd yn nhaith y cwsmer.

Beth yw Data Parti Cyntaf?

Data parti cyntaf yw data a gesglir yn uniongyrchol gan gwmni o ryngweithio â'i frand gan ymwelwyr, arweinwyr a chwsmeriaid. Data parti cyntaf (1P) yn eiddo i'r brand ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymdrechion gwerthu a marchnata i dargedu mentrau caffael, uwchwerthu a chadw.

Parti cyntaf cwci ar wefan mae ffeil fach a ysgrifennwyd at ddefnyddiwr cyfrifiadur y porwr y gall gweinydd gwe'r brand ei chyrchu i'w chasglu a'i darllen. Ni all unrhyw wasanaeth arall gael mynediad i'r cwci hwnnw na'i ddata.

  • Sut Mae Data Dim Parti yn Wahanol i Ddata Plaid Gyntaf? Parti Cyntaf Cesglir data o wefan heb ddealltwriaeth benodol yr ymwelydd. Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n glanio ar safle e-fasnach ac yn chwilio am gynnyrch penodol. Rydych chi'n pori categorïau ar ei gyfer, rydych chi'n chwilio am eiriau allweddol penodol, a gallwch chi hyd yn oed ei ychwanegu at y drol. Trwy'r amser, mae'r wefan e-fasnach yn casglu'r hanes hwnnw ac yn gosod cwci y gallant ei gyrchu'n ddiweddarach os byddwch yn dychwelyd i'r wefan ... neu os gallant eich adnabod trwy ffurflen gofrestru neu drosiad dilynol. Mae data parti cyntaf yn arfer cyffredin, ond mae'n dal i gael ei gasglu'n ddiarwybod i'r ymwelydd. Wrth gwrs, mae gennych chi bolisi cwci a botwm derbyn ar eich gwefan… ond nid oes bron neb yn darllen y print mân o’r rhain ac nid ydynt ychwaith yn plymio i mewn i’r data cwcis a osodwyd. Felly, tra maent yn rhoi i chi caniatâd i gasglu data… nid ydynt yn sylweddoli beth sy'n cael ei gasglu, sut mae'n cael ei storio, na phryd a sut y caiff ei ddefnyddio.
  • Sut mae Data Dim Parti yn cael ei gasglu? Nodwch y DXP, Neu Llwyfan Profiad Digidol. Gan ddefnyddio'r enghraifft uchod lle mae data'n cael ei gasglu gan ddefnyddio ymddygiad yr ymwelydd, mae DXP yn troi hyn o gwmpas ac yn darparu profiad defnyddiwr (UX) gyda phrofiad hunan-dywys penodol lle cânt eu hannog am wybodaeth i bersonoli eu profiad yn well. Mae'r data parti sero a gesglir mewn amser real, mae'r ymateb mewn amser real, ac mae'r canlyniadau'n gyfnewid gwybodaeth dryloyw rhwng yr ymwelydd a'r brand i helpu i arwain eu pryniant.

Llwyfan Profiad Digidol Jebbit
Jebit

Mae'r data Dim Parti a gesglir gan y profiad digidol yn wahanol i ddata parti cyntaf a ddefnyddir i gasglu bwriad ymwelydd yn hytrach na'i alluogi'n benodol i'w ddarparu. Mae Llwyfannau Profiad Digidol yn casglu’r holl wybodaeth mewn amser real ac yn gofyn i’r ymwelydd nodi eu hunain yn gyfnewid am yr ateb y maent yn ei geisio.

Mae llawer o fanteision i'r brand:

  1. Tryloywder – mae'r brand yn dryloyw o ran pa ddata sy'n cael ei gasglu, sut mae'n cael ei gasglu, a sut mae'n cael ei ddefnyddio.
  2. Real-amser – darperir y data yn uniongyrchol mewn amser real gan yr ymwelydd, felly nid oes amheuaeth ynghylch cywirdeb ac oedran y data.
  3. Profiad – nid oes angen unrhyw beth ar wahân i ryngweithio'r ymwelydd ar bersonoli, a segmentu, felly mae ymgysylltiad yn uchel iawn.
  4. Heb gwci – nid oes angen storio a chyrchu data, y mae porwyr a rhaglenni yn lleihau mynediad iddynt gyda mwy o reolaethau preifatrwydd.

Enghreifftiau o Ddata Sero-Blaid

Mae Jebbit yn arweinydd yn y diwydiant DXP ac mae ganddyn nhw dunnell o Astudiaethau achos ar sut mae eu platfform yn effeithio ar ganlyniadau. Dyma ychydig:

Profiad Digidol Llanw

Profiad Digidol Awstralia

Pampwyr

Mae DXPs yn galluogi marchnatwyr, heb god, i adeiladu profiadau digidol cymhleth gan ddefnyddio data sero parti o holiaduron, cwisiau, arolygon, polau, a datrysiadau dan arweiniad.

Adeiladwch Eich Profiad Jebbit Cyntaf

Beth yw Data Ail Barti

Data ail barti (2P) yw data a gafwyd gan bartner a gasglodd y wybodaeth honno’n uniongyrchol. Er enghraifft, eich bod yn noddi cynhadledd diwydiant ac, fel rhan o'r nawdd hwnnw, mae gennych fynediad at ddata mynychwyr a gesglir gan y cwmni a ddosbarthodd neu a werthodd y tocynnau i'r digwyddiad.

Beth Yw Data Trydydd Parti?

Data trydydd parti (3P) yw data a gafwyd, yn nodweddiadol trwy brynu, gan gwmni sy'n cydgrynhoi data o ffynonellau lluosog ac sydd fel arfer yn uno, yn dad-ddyblygu ac yn dilysu'r wybodaeth. Enghraifft wych o hyn yw Zoominfo yn y gofod B2B. Mae Zoominfo yn ddelfrydol ar gyfer adrannau gwerthu a marchnata i gyfoethogi eu data parti cyntaf a'u defnyddio i wella targedu.

Trydydd parti cwci ar wefan yw ffeil fach a ysgrifennwyd at ddefnyddiwr cyfrifiadur y porwr y gall gweinydd gwe'r trydydd parti gael mynediad iddi i'w chasglu a'i darllen. Ni all gweinydd gwe'r brand gael mynediad i'r cwci na'i ddata. Mae cwci trydydd parti fel arfer yn cael ei osod trwy sgript trydydd parti sy'n rhedeg o fewn y dudalen ond ar borwr y cleient. Enghraifft o gwci trydydd parti yw cwci Google Analytics ... lle mae sgript sydd wedi'i fewnosod mewn picsel cudd yn darparu mynediad i Google Analytics i gael mynediad at y cwci, storio data, a'i drosglwyddo'n ôl i'r platfform dadansoddeg.

Eich Strategaeth Casglu Data

Wrth i lwyfannau ymateb i ofynion defnyddwyr, nid oes fawr o amheuaeth y byddant yn parhau i wella'r rheolaethau sydd gan bobl dros y data sy'n cael ei gasglu, ei rannu a'i ddefnyddio ar gyfer ymdrechion gwerthu a marchnata. Os yw eich busnes yn dibynnu ar ddata trydydd parti, byddwch am ymgorffori strategaethau eraill i wella eich proffiliau arweiniol neu gwsmeriaid:

  • Ymgorffori llwyfan profiad digidol i ymwelwyr ddarparu data dim parti.
  • Ymgorffori diferu cwestiynau arddull trwy gydol eich cyfathrebiadau personol fel nad ydych yn gorlethu'ch tanysgrifwyr â ffurflenni mawr ond yn casglu un darn o ddata ar y tro dros gyfathrebiadau lluosog.
  • Cynyddwch eich ffynonellau data ail barti, gan weithio gyda brandiau nad ydynt yn cystadlu â'ch un chi ond sy'n cyrraedd yr un cynulleidfaoedd.
  • Lleihau eich dibyniaeth ar gwcis trydydd parti gan eu bod yn debygol o fod yn fwy anghywir ac yn llai effeithiol wrth i lwyfannau gynyddu rheolaethau preifatrwydd.

Datgelu: Mae fy asiantaeth yn a partner Jebit ac rydym yn helpu i roi llwyfannau profiad digidol ar waith gydag integreiddiadau i lwyfannau CRM, gwerthu a marchnata Salesforce.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.