Dadansoddeg a PhrofiFideos Marchnata a GwerthuInfograffeg MarchnataHyfforddiant Gwerthu a MarchnataChwilio Marchnata

Beth Yw Rheoli Tagiau Menter? Pam Ddylech Chi Weithredu Rheoli Tagiau?

Gall geirfa y mae pobl yn ei defnyddio yn y diwydiant beri dryswch. Os ydych chi'n sôn am dagio gyda blogio, mae'n debyg eich bod chi'n golygu dewis termau sy'n bwysig i'r erthygl iddynt tag iddo a'i gwneud hi'n hawdd chwilio amdano a dod o hyd iddo. Mae rheoli tagiau yn dechnoleg a datrysiad hollol wahanol. Yn fy marn i, rwy'n credu ei fod wedi'i enwi'n wael ... ond mae wedi dod yn derm cyffredin trwy'r diwydiant felly byddwn ni'n ei egluro!

Beth yw rheoli tagiau?

Tagio mae gwefan yn ychwanegu rhai tagiau sgript at ben, corff, neu droedyn gwefan. Os ydych chi'n rhedeg sawl platfform dadansoddeg, yn profi gwasanaethau, olrhain trosi, neu hyd yn oed rhai systemau cynnwys deinamig neu wedi'u targedu, mae bron bob amser yn gofyn ichi fewnbynnu sgriptiau i dempledi craidd eich system rheoli cynnwys. Systemau rheoli tagiau (TMS) rhoi un sgript i chi ei mewnosod yn eich templed ac yna gallwch reoli pob un arall trwy'r platfform trydydd parti. Mae'r system rheoli tagiau yn caniatáu ichi adeiladu cynwysyddion lle gallwch chi drefnu'r tagiau rydych chi am eu rheoli yn ddeallus.

Mewn menter sefydliad, rheoli tagiau galluogi'r tîm marchnata, tîm dylunio gwe, timau cynnwys, a thimau TG i weithio'n annibynnol ar ei gilydd. O ganlyniad, gall y tîm marchnata digidol ddefnyddio a rheoli tagiau heb effeithio ar y timau cynnwys na dylunio ... na gorfod gwneud ceisiadau i'r timau TG. Yn ogystal, mae llwyfannau rheoli tagiau menter yn cynnig yr archwilio, mynediad a chaniatâd sydd eu hangen i gyflymu'r defnydd a lleihau'r risgiau o torri y wefan neu'r cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein post ar ddefnyddio rheoli tagiau e-fasnach, gyda rhestr o 100 tag critigol i ddefnyddio a mesur eich rhyngweithio â chwsmeriaid a'ch ymddygiad prynu.

Pam ddylai'ch busnes ddefnyddio System Rheoli Tagiau?

Mae yna sawl rheswm pam efallai yr hoffech chi ymgorffori a system rheoli tagiau i mewn i'ch gweithrediadau.

 • Mewn amgylchedd menter lle mae protocol, cydymffurfiaeth a diogelwch yn atal marchnatwyr rhag mewnosod sgriptiau yn hawdd yn eu CMS. Gall ceisiadau i ychwanegu, golygu, diweddaru neu dynnu tagiau sgript safle oedi eich gallu i reoli eich ymdrechion marchnata. Mae system rheoli tagiau yn cywiro hyn oherwydd dim ond un tag sydd ei angen arnoch chi o'ch system rheoli tagiau ac yna rheoli'r holl weddill o'r system honno. Peidiwch byth â gorfod gwneud cais arall i'ch tîm seilwaith!
 • Mae systemau rheoli tagiau yn cael eu pweru ar draws rhwydweithiau cyflwyno cynnwys sy'n anhygoel o gyflym. Trwy wneud un cais i'w gwasanaeth ac yna llwytho sgriptiau o fewn eich gwefan wedi hynny, gallwch leihau amseroedd llwytho a dileu'r posibilrwydd y bydd eich gwefan yn rhewi os nad yw'r gwasanaeth yn rhedeg i lawr yr afon. Bydd hyn yn cynyddu cyfraddau trosi ac yn helpu eich optimeiddio peiriannau chwilio.
 • Mae systemau rheoli tagiau yn cynnig cyfle i osgoi tagio dyblyg, gan arwain at fesuriadau mwy cywir o'ch holl eiddo.
 • Mae systemau rheoli tagiau yn aml yn cynnig pwynt-a-chlicio integreiddio â'r holl atebion rydych chi'n tagio'ch gwefan â nhw. Nid oes angen tunnell o gopïo a gludo, dim ond mewngofnodi a galluogi pob datrysiad!
 • Mae llawer o systemau rheoli tagiau wedi esblygu ac yn cynnig atebion cadarn ar gyfer profion hollti, profion A/B, a phrofion aml-amrywedd. Am brofi pennawd neu ddelwedd newydd ar eich gwefan i weld a yw'n cynyddu cyfraddau ymgysylltu neu glicio drwodd? Ewch i'r dde o'ch blaen!
 • Mae rhai systemau rheoli tagiau hyd yn oed yn cynnig cyflwyno cynnwys deinamig neu wedi'i dargedu. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi newid profiad eich gwefan os yw'r ymwelydd yn gwsmer yn erbyn gobaith.

10 Buddion Rheoli Tagiau

Dyma drosolwg gwych o 10 budd gorau rheoli tagiau ar gyfer marchnatwyr digidol Cabler.

 1. Adeiladu eich cwmwl marchnata eich hun (BYOMC): Mae'r broses hon yn cynnwys creu haen ddata sy'n gweithredu fel geiriadur cyffredin ar gyfer cymwysiadau marchnata digidol. Gall y map ffordd uno hwn gydamseru data ymhlith gwahanol becynnau meddalwedd, hyd yn oed os nad ydynt yn cysylltu'n uniongyrchol â'i gilydd.
 2. Archwiliwch fewnwelediadau newydd: Mae systemau rheoli tagiau uwch neu atebion cwmwl marchnata yn caniatáu i farchnatwyr gynhyrchu mewnwelediadau newydd, cydberthynol. Mae hyn yn helpu i gysylltu'r dotiau rhwng ymwelwyr a'u proffiliau aml-ddyfais, gan ddod yn agosach at ddod yn wirioneddol omnichannel.
 3. Hybu cyflymder rhedeg ymgyrchoedd marchnata: Mae dros 80% o farchnatwyr yn teimlo bod eu cyflymder o redeg ymgyrchoedd marchnata digidol wedi cynyddu gyda'r defnydd o atebion rheoli tagiau. Gall marchnatwyr lansio ymgyrchoedd datblygedig yn effeithiol, optimeiddio canlyniadau yn gyflymach, profi opsiynau'n gyflym, a newid cod yn syth pan fo angen.
 4. Optimeiddio a gwella: Mae dros 33% o farchnatwyr digidol yn credu bod rheoli tagiau yn gwella ROI ymgyrch, yn cynyddu refeniw, ac yn gwella optimeiddio yn ystod ymgyrchoedd. Mae systemau rheoli tagiau yn cael gwared ar dagiau diangen neu rai sydd wedi torri, gan roi tagiau wedi'u rheoli'n dda yn eu lle y gellir eu golygu'n rhwydd pryd bynnag y bo angen.
 5. Segmentu a phersonoli: Mae rheoli tagiau'n effeithiol yn caniatáu integreiddio a chydberthynas data o gymwysiadau marchnata amrywiol, a oedd yn gweithio'n annibynnol yn flaenorol. Mae'r data hwn yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu proffiliau cwsmeriaid dyfnach a gwell segmentu a phersonoli.
 6. Cynyddu preifatrwydd gwefan: Mae atebion rheoli tagiau yn symleiddio'r broses o sicrhau cydymffurfiaeth preifatrwydd, gan helpu i gadw at y deddfau preifatrwydd digidol amrywiol mewn gwahanol wledydd.
 7. Mwy o arbrofi: Mae datrysiadau rheoli tagiau yn caniatáu i farchnatwyr digidol gynnal a thagio profion A/B neu aml-amrywedd ar eu priodweddau digidol, a thrwy hynny fesur canlyniadau yn gywir. Mae'r defnydd o'r atebion hyn wedi cynyddu arbrofi 17%.
 8. Rheoli tagiau ar gyfer ffôn symudol: Er nad yw mor gyffredin, mae'r defnydd o reoli tagiau ar gyfer gwefannau symudol yn tyfu. Ym mis Ionawr 2015, nododd 55% o farchnatwyr digidol yng Ngogledd America effaith braidd yn gadarnhaol, gyda 21% yn profi effaith gadarnhaol iawn o dagio symudol.
 9. Dewiswch werthwyr gwell: Mae datrysiadau rheoli tagiau yn galluogi creu segmentiad hollt ar gyfer gwahanol ddarparwyr gwasanaeth yn gyflym, gan gipio canlyniadau cymharol mewn amser real. Mae'r nodwedd hon yn darparu cymhariaeth meintiol perfformiad o offer a chymwysiadau amrywiol, gan helpu marchnatwyr i wneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata.
 10. Lleihau costau marchnata digidol: Gall atebion rheoli tagiau helpu i fesur perfformiad asedau marchnata a rheoli tagiau'n annibynnol, gan ryddhau adnoddau TG. Datgelodd astudiaeth ddiweddar fod 73% o ymatebwyr yn gweld defnyddio System Rheoli Tagiau (TMS) yn fwy cost-effeithiol, a dywedodd 45% ei fod yn sylweddol rhatach na thagio â llaw.

Mae'r ffeithlun yn cloi trwy nodi, er gwaethaf manteision amlwg datrysiadau rheoli tagiau, bod cyfraddau mabwysiadu wedi bod yn gymharol isel. Fodd bynnag, mae'r gyfradd yn cynyddu'n raddol wrth i gwmnïau sylweddoli manteision defnyddio offeryn rheoli tagiau fel nwyddau canol marchnata tryloyw. Daw'r offeryn hwn yn llwyfan cyfathrebu cyffredin ar gyfer marchnatwyr, timau TG, a gwerthwyr datrysiadau, gan wneud y broses gyfan yn gyflymach, yn fwy gweladwy, ac yn fwy proffidiol i'r holl randdeiliaid dan sylw.

ffeithlun rheoli tagiau

Llwyfannau Systemau Rheoli Tagiau Menter (TMS)

Yn dilyn mae rhestr o datrysiadau rheoli tag menter, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r fideos ar rai o'r rhain i gael esboniad pellach o alluoedd rheoli tagiau a systemau rheoli tagiau.

 • Cwmwl Profiad Adobe - Gall ceisio rheoli defnydd yr holl dechnolegau yn eich pentwr marchnata ar ochr cleientiaid fod yn llawn heriau. Yn ffodus, adeiladwyd Experience Platform Launch gyda dyluniad API-gyntaf, sy'n caniatáu ar gyfer sgriptio i awtomeiddio defnyddio technoleg, cyhoeddi llifoedd gwaith, casglu a rhannu data, a mwy. Felly mae tasgau llafurus y gorffennol, fel rheoli tag gwe neu gyfluniad SDK symudol, yn cymryd llai o amser - gan roi'r rheolaeth a'r awtomeiddio mwyaf i chi.
 • Ensighten Rheoli Tagiau Menter - Rheoli'ch holl dagiau a data gwerthwr trwy un rhyngwyneb greddfol, sy'n cynnwys mwy na 1,100 o integreiddiadau gwerthwr un contractwr. Uno a safoni ffynonellau data tameidiog ar draws technolegau a dyfeisiau i yrru mwy o ROI o'ch pentwr technoleg esblygol trwy un rheolwr tag haen ddata.
 • Rheolwr Tag Google - Mae Rheolwr Tag Google yn gadael ichi ychwanegu neu ddiweddaru eich tagiau gwefan a'ch cymwysiadau symudol, yn hawdd ac am ddim, pryd bynnag y dymunwch, heb fygio'r bobl TG.
 • Tealiwm iQ - Mae Tealium iQ yn galluogi sefydliadau i reoli a rheoli eu data cwsmeriaid a gwerthwyr MarTech ar draws gwe, symudol, IoT, a dyfeisiau cysylltiedig. Gydag ecosystem o dros 1,300 o integreiddiadau gwerthwyr un contractwr a gynigir trwy dagiau ac APIs, gallwch chi ddefnyddio a rheoli tagiau gwerthwr yn hawdd, profi technolegau newydd, ac yn olaf cymryd rheolaeth o'ch pentwr technoleg marchnata.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.