Pwysigrwydd Galluogi Gwerthu

Beth yw Galluogi Gwerthu?

Er y profwyd bod technoleg galluogi gwerthu yn cynyddu refeniw 66%, mae Nid yw 93% o gwmnïau wedi gweithredu platfform galluogi gwerthu eto. Mae hyn yn aml oherwydd bod y chwedlau am alluogi gwerthu yn ddrud, yn gymhleth i'w defnyddio a bod cyfraddau mabwysiadu isel. Cyn plymio i fuddion platfform galluogi gwerthu a'r hyn y mae'n ei wneud, gadewch i ni blymio yn gyntaf i mewn i beth yw galluogi gwerthu a pham ei fod yn bwysig. 

Beth Yw Galluogi Gwerthu? 

Yn ôl Forrester Consulting, diffinnir galluogi gwerthu fel:

Proses strategol, barhaus sy'n galluogi pob gweithiwr sy'n wynebu cleientiaid â'r gallu i gael sgwrs werthfawr yn gyson ac yn systematig gyda'r set gywir o randdeiliaid cwsmeriaid ar bob cam o gylch bywyd datrys problemau'r cwsmer i sicrhau'r enillion mwyaf posibl o fuddsoddiad y gwerthiant. system.

Forrester Consulting
Beth Yw “Galluogi Gwerthu” A Sut Aeth Forrester ati i'w ddiffinio?

Felly beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd? 

Os ydych chi'n meddwl am eich gweithlu yng nghyd-destun cromlin gloch, dychmygwch symud eich gwerthwyr cyffredin o waelod cromlin y gloch i'r brig gyda'ch perfformwyr gorau. Nod galluogi gwerthiant yw symud eich gwerthwyr cyffredin o'r gwaelod i'r brig i'w cael i ddechrau gwerthu fel perfformiwr gorau. Ar gyfer eich gwerthwyr newydd neu gyfartaledd, mae'n bosibl nad oes ganddynt y wybodaeth na'r carisma i gyflawni'r cyflwyniadau gwerthu ar sail gwerth y mae eich prif berfformwyr yn eu gwneud gyda phob prynwr. Mae cael y dechnoleg galluogi gwerthu gywir ar waith yn caniatáu i'ch gwerthwyr newydd a chyfartalog weld beth sy'n gweithio gyda'r gwerthwyr gorau i helpu i ddyrchafu eu llwyddiant gwerthu. Yn Mediafly, rydym yn galw'r esblygiad hwn o sefydliad gwerthu, Evolve Selling ™.

Pam Oes Angen Galluogi Gwerthu?

Yn syml, mae prynwyr wedi newid. Hyd at Mae 70% o'r wybodaeth y mae prynwyr B2B yn ei gweld yn hunan-ddarganfyddedig ar-lein, heb ei roi iddynt gan gynrychiolydd gwerthu. Pan fydd prynwr yn cysylltu â gwerthwr, mae'r disgwyliadau'n uchel. Nid ydyn nhw am glywed traw am nodweddion a swyddogaethau'r cynnyrch. Yn lle hynny, maen nhw'n chwilio am brofiadau prynu wedi'u personoli ac yn ddeniadol, gan ganiatáu iddyn nhw ddeall pa heriau unigryw y mae eich cynnyrch neu wasanaeth yn eu datrys a sut y bydd yn eu helpu i gyflawni eu nodau ariannol. 

Gyda'r newid hwn yn ymddygiad prynwyr, mae angen i werthwyr fynd y tu hwnt i gyflwyniad PowerPoint llonydd. Yn lle hynny, mae angen iddynt gael y dechnoleg i allu colyn yn y fan a'r lle, gan ddarparu gwybodaeth amser real i adeiladu ymddiriedaeth â'u prynwr ac, yn y pen draw, cau'r fargen. Mae technoleg galluogi gwerthu yn gwneud hynny.

Yn ôl Forbes, datrysiadau galluogi gwerthu yw'r prif fuddsoddiad technoleg ar gyfer hybu cynhyrchiant gwerthu. Mae data'r adroddiad yn dangos hynny 59% o gwmnïau sydd â rhagori ar dargedau refeniw - a 72% sy'n fwy na 25% neu fwy - â swyddogaeth galluogi gwerthu ddiffiniedig. 

Beth ddylai Platfform Galluogi Gwerthu ei Wneud?

Er bod llawer o alluoedd mewn platfform galluogi gwerthu, rydym ni, yn Yn gyfryngol, credwch y dylai platfform galluogi gwerthu roi'r canlynol i'r gwerthwyr:

  • Y gallu i ddod o hyd i gynnwys perthnasol, diweddar yn hawdd gan gynnwys fideos, offer rhyngweithiol, sleidiau i'w defnyddio mewn sgyrsiau gyda phrynwyr 
  • Y gallu i golyn yn gyflym mewn sgwrs werthu i ddiwallu union anghenion y prynwr, gan greu profiad personol ac unigryw i'r prynwr 
  • Offer rhyngweithiol gan gynnwys ROI, TCO a chyfrifianellau gwerthu gwerth, a chyflunwyr cynnyrch, gan ddal mewnbwn gan y prynwr i helpu i arwain trafodaethau gwerthu.
  • Y gallu i dynnu data amser real o amrywiol ffynonellau, gan helpu i fynd i'r afael â heriau unigryw'r prynwr
  • Mae data a dadansoddeg ar sut mae cynnwys yn perfformio, mewnwelediadau data-benodol sy'n cael eu gyrru gan brynwyr i symud bargeinion ymlaen a mewnwelediadau i sut mae cynnwys yn cael ei ysgogi gan werthiannau a'i ddefnyddio gan ragolygon
  • Integreiddio â CRM i helpu crefft ddiymdrech i gwrdd â negeseuon dilynol a deunyddiau cyfeirio a ddefnyddiwyd mewn cyfarfodydd blaenorol 

Mae'r galluoedd hyn yn gosod prynwyr ar unrhyw lefel i fyny ar gyfer llwyddiant. Yn anffodus, mae technoleg galluogi gwerthu yn aml yn cael ei hystyried yn ddrud, yn gymhleth ac yn llawn risg. Ond does dim rhaid iddo fod. Mae'r holl dimau gwerthu neu sefydliadau gwerthu ar eu taith galluogi gwerthu eu hunain. Heb yr un siwrnai fel ei gilydd, rhaid i sefydliadau gymryd yr amser i weithio gyda'u darparwr galluogi gwerthu i greu platfform sy'n unigryw i anghenion eu sefydliad. 

platfform enblement gwerthu

Yn ddiweddar, Mediafly gaffaeliiPresent coch i helpu i ddarparu gwerthiant i bawb. Trwy'r caffaeliad hwn, gallwn ddarparu'r datrysiad galluogi gwerthiant mwyaf cynhwysfawr ac ystwyth i fusnesau o unrhyw faint, gan ddileu'r rhwystrau cost a gweithredu ar lefel menter y mae llawer o gwmnïau'n teimlo dan fygythiad wrth brynu technoleg galluogi gwerthu. 

Os ydych chi'n trafod technoleg galluogi gwerthu, ond yn poeni am weithredu, ymrwymiad amser, ac ati. cymerwch gamau llai tuag at eich nod. Cofiwch mai taith yw hon bob amser. Trwy ymgorffori technoleg galluogi gwerthu, gallwch chi roi'r gorau i wylio'ch gwerthwyr cyffredin yn ei chael hi'n anodd cyflawni eu nodau ac yn ei dro, gwylio'ch tîm gwerthu cyfan yn ffynnu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.