Beth yw dylunio niwro?

ymennydd creadigol

Dylunio Niwro yn faes newydd sy'n tyfu sy'n cymhwyso mewnwelediadau o'r gwyddorau meddwl i helpu i lunio dyluniadau mwy effeithiol. Gall y mewnwelediadau hyn ddod o ddwy brif ffynhonnell:

  1. Egwyddorion cyffredinol Arferion gorau Neuro Design sydd wedi deillio o ymchwil academaidd ar y system weledol ddynol a seicoleg gweledigaeth. Mae'r rhain yn cynnwys pethau fel pa rannau o'n maes gweledol sy'n fwy sensitif i sylwi ar elfennau gweledol, a thrwy hynny helpu dylunwyr i gyfansoddi delweddau mwy effeithiol.
  2. Mae asiantaethau dylunio a marchnata, yn ogystal â pherchnogion brandiau, yn gynyddol comisiynu eu hymchwil niwro eu hunain i asesu opsiynau dylunio penodol. Er enghraifft, os yw brand yn ystyried adnewyddu eu dyluniad pecynnu yn llwyr, efallai y byddant am brofi sawl amrywiad dylunio, gan ddefnyddio defnyddwyr i asesu pa rai sy'n dangos y potensial mwyaf.

Yn draddodiadol, byddai ymchwil dylunio defnyddwyr wedi cynnwys gofyn cwestiynau, fel:

Pa un o'r dyluniadau canlynol ydych chi'n ei hoffi fwyaf a pham?

Fodd bynnag, mae ymchwil gan seicolegwyr academaidd wedi dangos mai gallu cyfyngedig sydd gennym mewn gwirionedd i ddeall yn ymwybodol pam ein bod yn hoffi rhai delweddau. Mae rhan o hyn oherwydd bod llawer o'r gwaith y mae ein hymennydd yn ei wneud i ddadgodio a deall delweddau yn isymwybod; nid ydym yn ymwybodol ohono, gan ein bod wedi esblygu i gael ymatebion cyflym i'r hyn a welwn.

Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â'r ffordd y gall symudiadau sydyn yng nghornel ein llygad ein syfrdanu - sensitifrwydd etifeddol i'n cadw ni'n ddiogel rhag ysglyfaethwyr - ond mae yna ragfarnau eraill sydd wedi'u hadeiladu hefyd. Er enghraifft, rydym yn llunio barn gyflym (o fewn hanner eiliad) ar ddelweddau a dyluniadau, ynghylch a ydym yn eu cael yn fras yn anghytuno neu'n anghytuno. Yna mae'r argraffiadau cyntaf cyflym, isymwybod hyn yn gogwyddo ein meddyliau a'n gweithredoedd dilynol sy'n ymwneud â'r dyluniad hwnnw.

Yr hyn sy'n gwneud hyn yn broblem i ymchwilwyr sy'n defnyddio holiaduron ymwybodol yw er nad ydym yn ymwybodol o'r mathau hyn o ragfarnau isymwybod, nid ydym hefyd yn ymwybodol nad ydym yn ymwybodol! Rydym yn aml yn cael ein gyrru gan yr angen i ymddangos yn rheoli ein hymddygiad ein hunain ac i'r ymddygiad hwnnw ymddangos yn gyson ac yn rhesymegol i ni'n hunain ac i eraill.

Mewn cyferbyniad, mae llawer o ysgogwyr isymwybod ein hymatebion i ddyluniadau yn afresymol i'n meddyliau ymwybodol. Yn hytrach na dim ond dweud 'Nid wyf yn gwybod pam y cefais yr ymateb hwnnw i'r dyluniad hwnnw', neu 'does gen i ddim syniad pam y dewisais y cynnyrch penodol hwnnw oddi ar silff yr archfarchnad o'i gymharu ag unrhyw un o'r cystadleuwyr', rydyn ni'n gwneud yr hyn mae seicolegwyr yn ei alw ' confabulate ': rydym yn ffurfio esboniad swnio'n gredadwy am ein hymddygiad.

Codio Gweithredu Wyneb

Mewn cyferbyniad, nid yw dulliau ymchwil dylunio niwro yn gofyn i bobl ddyfalu'n ymwybodol pam eu bod yn hoffi delwedd, yn lle hynny, mae'n tynnu sylw at ymatebion pobl mewn nifer o ffyrdd clyfar. Mae rhai o'r rhain yn fesuriadau uniongyrchol o ymennydd pobl wrth iddynt edrych ar ddelweddau, naill ai gan ddefnyddio sganwyr fMRI neu gapiau sydd â synwyryddion EEG. Gellir defnyddio camerâu olrhain llygaid hefyd i fesur yn union ble rydyn ni'n edrych ar ddelwedd neu fideo. Techneg o'r enw Codio Gweithredu Wyneb yn tynnu gwybodaeth am ein hymatebion emosiynol i ddelweddau trwy fesur newidiadau eiliad yng nghyhyrau ein hwyneb (ee ein mynegiadau wyneb o emosiwn).

Profi Ymateb Ymhlyg

Methodoleg arall llai adnabyddus ond pwerus, o'r enw Profi Ymateb Ymhlyg, yn mesur ein cysylltiadau awtomatig rhwng unrhyw ddelwedd ac unrhyw air - fel gair sy'n disgrifio emosiwn, neu un o'r gwerthoedd brand y mae'r ddelwedd yn bwriadu ei ennyn. Pwer technegau fel olrhain llygaid, Codio Gweithredu Wyneb, a Phrofi Ymateb Ymhlyg, yw y gellir eu cynnal i gyd ar-lein, gan ddefnyddio gwe-gamerâu a chyfrifiaduron cartref neu dabledi. Mae'r genhedlaeth newydd hon o dechnegau profi yn ei gwneud hi'n bosibl profi cannoedd o ddefnyddwyr am gost llawer is na dod â phobl i mewn i labordy i gael sgan ymennydd.

Bellach mae ymchwil a mewnwelediadau dylunio niwro yn cael eu defnyddio gan amrywiaeth eang o ddiwydiannau ar draws sawl math o ddyluniad. Mae gwefannau, pecynnu archfarchnadoedd, dylunio cynnyrch, a logos brand ymhlith y nifer o feysydd sydd wedi cael eu harwain gan brofion dylunio niwro. Un enghraifft nodweddiadol yw'r cawr archfarchnad Tesco. Mae wedi defnyddio sawl dull ymchwil dylunio niwro i wneud y gorau o ddyluniadau pecynnu newydd ar gyfer eu hystod prydau parod 'Finest'.

Hybu gallu'r pecynnau i fachu sylw yn y siop, ac i gyfleu'r ansawdd da dymunol yn awtomatig. Enghraifft arall yw tŷ cynhyrchu dylunio yn Llundain, Saddington Baynes. Maent bellach yn cynnal Profion Ymateb Ymhlyg yn rheolaidd i helpu i ddeall yn well sut mae pobl yn ymateb i'w cysyniadau dylunio wrth iddynt eu datblygu, ac yna mireinio eu dyluniadau yn unol â hynny.

Nid bwriad dylunio niwro yw disodli creadigrwydd, ysbrydoliaeth nac ysbryd dylunwyr dynol. Yn syml, offeryn technegol newydd ydyw i helpu i hybu eu greddf eu hunain ar sut mae defnyddwyr yn debygol o ymateb i'w syniadau. Mae gan artistiaid a dylunwyr hanes hir o fabwysiadu technolegau newydd i wella eu gwaith. Gall dylunio niwro eu helpu trwy ymestyn eu sgiliau greddfol eu hunain yn yr un ffordd ag y mae offer fel Photoshop yn ymestyn eu sgiliau lluniadu.

Am y Llyfr: Dylunio Niwro

dyluniad niwroHeddiw, mae busnesau o bob maint yn cynhyrchu llawer iawn o gyfryngau a chynnwys graffig creadigol, gan gynnwys gwefannau, cyflwyniadau, fideos a swyddi cyfryngau cymdeithasol. Mae'r mwyafrif o gwmnïau mawr, gan gynnwys Procter & Gamble, Coca-Cola, Tesco a Google, bellach yn defnyddio ymchwil a damcaniaethau niwrowyddoniaeth i wneud y gorau o'u cynnwys digidol. Dylunio Niwro: Mewnwelediadau Niwromarketio i Hybu Ymgysylltu a Phroffidioldeb, yn agor y byd newydd hwn o ddamcaniaethau ac argymhellion dylunio niwro-argraffu, ac yn disgrifio mewnwelediadau o'r maes cynyddol o niwroestheteg a fydd yn galluogi darllenwyr i wella ymgysylltiad cwsmeriaid â'u gwefan a hybu proffidioldeb.

Arbedwch 20% gyda chod disgownt BMKMartech20

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.