Technoleg Hysbysebu

Beth yw hysbysebu brodorol?

Mae hysbysebu brodorol yn ffurf ar hysbysebu â thâl lle mae cynnwys yr hysbyseb yn cydweddu'n ddi-dor ag edrychiad, teimlad a swyddogaeth y platfform y mae'n ymddangos arno. Prif nod hysbysebu brodorol yw darparu cynnwys perthnasol a gwerthfawr i'r gynulleidfa darged, heb amharu ar eu profiad pori. Mae hysbysebion brodorol yn aml yn dynwared arddull a naws cynnwys golygyddol, gan eu gwneud yn llai ymwthiol ac yn fwy deniadol na hysbysebion arddangos traddodiadol.

Beth Yw Manteision Hysbysebu Brodorol?

 1. Profiad Defnyddiwr Gwell: Mae hysbysebion brodorol yn llai aflonyddgar ac yn asio'n naturiol â'r cynnwys ar blatfform, gan ddarparu profiad defnyddiwr mwy cadarnhaol.
 2. Cyfraddau Ymgysylltu Uwch: Gan fod hysbysebion brodorol yn debyg i gynnwys golygyddol, maent yn tueddu i gynhyrchu cyfraddau ymgysylltu a chlicio uwch o gymharu â hysbysebion arddangos traddodiadol.
 3. Gwell canfyddiad brand: Mae hysbysebu brodorol yn caniatáu i frandiau arddangos eu harbenigedd a chynnig gwerth i'w cynulleidfa, gan arwain at well canfyddiad brand ac ymddiriedaeth.
 4. Gwell Perthnasedd Hysbysebion: Mae hysbysebion brodorol fel arfer yn fwy perthnasol i'r defnyddiwr, gan eu bod wedi'u cynllunio i gyd-fynd â chynnwys a chyd-destun y platfform.

Pa Fath o Hysbysebion Brodorol Sydd Yno?

 1. Erthyglau Noddedig: Mae brandiau'n cydweithio â chyhoeddwyr i greu erthyglau noddedig sy'n cyd-fynd â chynnwys golygyddol gwefan, gan ddarparu gwybodaeth werthfawr i'r darllenydd.
 2. Hysbysebion Cyfryngau Cymdeithasol Mewn-fwyd: Mae hysbysebion ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, a Twitter wedi'u cynllunio i edrych fel postiadau rheolaidd, gan sicrhau eu bod yn ymdoddi'n ddi-dor i borthiant defnyddwyr.
 3. Teclynnau Argymhelliad Cynnwys: Mae llwyfannau fel Outbrain ac Taboola darparu teclynnau argymell cynnwys sy'n dangos cynnwys noddedig ochr yn ochr ag erthyglau cysylltiedig ar wefannau cyhoeddwyr.
 4. Fideos wedi'u Brandio: Mae brandiau'n creu fideos sy'n cynnig cynnwys deniadol a gwerthfawr, y gellir ei rannu trwy lwyfannau rhannu fideos fel YouTube neu eu hymgorffori mewn erthyglau perthnasol.

Arferion Gorau Hysbysebu Brodorol:

 1. Canolbwyntiwch ar Ansawdd y Cynnwys: Dylai hysbysebion brodorol ddarparu cynnwys gwerthfawr a pherthnasol sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, gan wella eu profiad pori.
 2. Cynnal Cysondeb: Sicrhewch fod dyluniad, tôn a negeseuon yr hysbyseb yn gyson â chynnwys golygyddol y platfform, gan wneud i'r hysbyseb ymddangos yn fwy naturiol ac yn llai ymwthiol.
 3. Targedu'r Gynulleidfa Gywir: Defnyddiwch dechnegau targedu i sicrhau bod eich hysbysebion brodorol yn cyrraedd y gynulleidfa fwyaf perthnasol, gan gynyddu ymgysylltiad a'r tebygolrwydd o drawsnewid.
 4. Monitro ac Optimeiddio: Traciwch berfformiad eich hysbysebion brodorol yn rheolaidd a gwnewch yr addasiadau angenrheidiol i wneud y gorau o'u heffeithiolrwydd, gan sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar fuddsoddiad.
 5. Datgelu Nawdd: Labelwch hysbysebion brodorol yn glir fel cynnwys a noddir neu a hyrwyddir i gynnal tryloywder a chadw at ganllawiau hysbysebu a osodwyd gan y Comisiwn Masnach Ffederal (FTC).

Pam Mae Datgelu yn Hanfodol Gyda Hysbysebu Brodorol

Fel y diffinnir gan y FTC, mae hysbysebu brodorol yn dwyllodrus os oes camliwio sylweddol neu hyd yn oed os oes hepgor gwybodaeth mae hynny'n debygol o gamarwain y defnyddiwr i weithredu'n rhesymol o dan yr amgylchiadau. Mae hynny'n ddatganiad goddrychol, ac nid wyf yn siŵr fy mod am amddiffyn fy hun yn erbyn pwerau'r llywodraeth.

Mae'r Comisiwn Masnach Ffederal yn diffinio hysbysebu brodorol fel unrhyw gynnwys sy'n debyg i'r newyddion, erthyglau nodwedd, adolygiadau cynnyrch, adloniant, a deunydd arall sy'n ei amgylchynu ar-lein.

Hysbysebu Brodorol FTC: Canllaw i Fusnesau

Talodd Lord & Taylor 50 o ddylanwadwyr ffasiwn ar-lein i bostio lluniau Instagram ohonyn nhw eu hunain yn gwisgo'r un ffrog paisley o'r casgliad newydd. Fodd bynnag, fe fethon nhw â datgelu bod ganddyn nhw rhoddir pob dylanwadwr ar y ffrog, yn ogystal â miloedd o ddoleri, yn gyfnewid am eu cymeradwyaeth. Gallai pob achos o dorri'r diffyg datgelu hwnnw fod wedi arwain at gosb sifil o hyd at $ 16,000!

Nid yw mwy nag un rhan o dair o gyhoeddwyr cyfryngau digidol yn cydymffurfio â rheolau'r FTC sy'n llywodraethu hysbysebion brodorol gwefannau a chynnwys a noddir.

CyfryngauRadar

Datgelu hysbysebion brodorol yw'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau ac mewn llawer o wledydd eraill. Ond nid mater cyfreithiol yn unig yw datgelu perthynas â brand, mae'n un o'r materion hynny ymddiried. Mae gormod o farchnatwyr yn credu y gallai datgelu effeithio ar gyfraddau trosi, ond nid ydym wedi gweld hyn o gwbl. Mae ein darllenwyr wedi bod gyda ni ers degawd ac yn ymddiried, os byddaf yn cyhoeddi argymhelliad cynnyrch, rwy'n gwneud hynny gyda fy enw da ar y llinell.

Mae tryloywder gyda'r defnyddiwr yn hollbwysig, ac ni ddylai darnau hyrwyddo awgrymu na awgrymu i ddefnyddwyr eu bod yn unrhyw beth heblaw hysbyseb. Os oes angen datgeliad i atal twyll, rhaid i'r datgeliad fod yn glir a rhaid iddo fod yn amlwg. 

Adda Solomon, Michelman a Robinson

Enghraifft dda o ddatgelu mewn hysbysebion brodorol yw pan fo'r datgeliad yn glir ac yn amlwg, a'i fod yn cael ei roi mewn lleoliad lle mae'n hawdd ei weld a'i ddeall i'r gynulleidfa. Dylai'r datgeliad nodi'n glir bod y cynnwys yn cael ei noddi neu'n hysbyseb, ac nid cynnwys golygyddol.

Un enghraifft o ddatgeliad clir yw pan fydd y gair hysbyseb or a noddir yn cael ei arddangos yn amlwg ar frig y cynnwys, ac mewn maint ffont sy'n debyg i bennawd yr erthygl. Yn ogystal, dylai'r datgeliad fod mewn lliw neu arddull ffont gwahanol i weddill y cynnwys, fel ei fod yn sefyll allan ac yn hawdd ei adnabod fel datgeliad.

Enghraifft arall o ddatgeliad clir yw pan fydd yr hysbyseb yn cael ei gyflwyno mewn adran neu flwch ar wahân, gyda label clir sy'n nodi hynny cynnwys wedi'i noddi. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i'r gynulleidfa wahaniaethu rhwng cynnwys golygyddol a chynnwys noddedig.

Ni fyddwn byth yn peryglu fy enw da. Yn wir, rwy'n cael fy neisyfannu bron yn ddyddiol i gyhoeddi erthyglau a chael fy nhalu i backlink ac rwy'n eu gwrthod. Ar adegau, mae gan asiantaethau hyd yn oed y gallu i ofyn i mi bostio rhywbeth heb unrhyw ddatgeliad. Rwy'n eu hysgrifennu yn ôl ac yn gofyn iddynt pam eu bod yn credu bod torri rheoliadau ffederal yn iawn ... ac maent yn diflannu ac nid ydynt yn ymateb.

Hanes Hysbysebu Brodorol

Roedd ffeithlun ac erthygl yn trafod hanes hysbysebu brodorol, gan ei olrhain yn ôl i'r hysbyseb gyntaf ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae’r erthygl yn trafod sut mae hysbysebu brodorol wedi esblygu dros amser, o ddyddiau cynnar hysbysebion mewn cyhoeddiadau print i gynnwys noddedig ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffeithlun yn amlygu cerrig milltir allweddol yn natblygiad hysbysebu brodorol, gan gynnwys cyflwyno Google AdWords yn 2000 a'r cynnydd mewn hysbysebu brodorol rhaglennol yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r erthygl hefyd yn archwilio manteision hysbysebu brodorol, megis ei allu i gynyddu ymwybyddiaeth brand ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd. Fodd bynnag, mae hefyd yn cydnabod rhai o'r beirniadaethau o hysbysebu brodorol, gan gynnwys pryderon ynghylch tryloywder a'r potensial i gamarwain defnyddwyr.

OB Cynllun Hysbysebu Brodorol Inffograffeg v2 1 1

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.