Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Beth Yw Martech?

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd.

Yn gyntaf, wrth gwrs, yw hynny MarTech yn rac cot marchnata a thechnoleg. Collais gyfle gwych i feddwl am y term ... roeddwn i'n ei ddefnyddio MarchnataTech am flynyddoedd cyn ail-frandio fy safle ar ôl MarTech ei fabwysiadu ar draws y diwydiant.

Nid wyf yn siŵr pwy yn union a nododd y term, ond mae gennyf barch aruthrol tuag at Scott Brinker a oedd yn gwbl allweddol wrth gymryd y term prif ffrwd. Roedd Scott yn gallach nag oeddwn i ... gadawodd un llythyr i ffwrdd a gadewais griw ymlaen.

Diffiniad Martech

Mae Martech yn berthnasol i fentrau, ymdrechion ac offer mawr sy'n harneisio technoleg i gyflawni nodau ac amcanion marchnata. 

Scott Brinker

Dyma fideo gwych gan fy ffrindiau yn Elfen Tri sy'n darparu disgrifiad fideo byr a syml o What Is Martech:

I ddarparu trosolwg, rwyf am gynnwys fy arsylwadau ar:

MarTech: Gorffennol

Rydyn ni'n aml yn meddwl am MarTech heddiw fel datrysiad ar y Rhyngrwyd. Byddwn yn dadlau bod technoleg marchnata ei hun yn rhagflaenu terminoleg heddiw. Yn gynnar yn y 2000au, roeddwn yn helpu busnesau fel y New York Times a Toronto Globe and Mail i adeiladu warysau data maint terabyte gan ddefnyddio nifer o echdynnu, trawsnewid a llwytho (ETL) offer. Gwnaethom gyfuno data trafodion, data demograffig, data daearyddol, a nifer o ffynonellau eraill a defnyddio'r systemau hyn i ymholi, anfon, olrhain a mesur hysbysebu cyhoeddiadau, olrhain ffôn ac ymgyrchoedd post uniongyrchol.

Ar gyfer cyhoeddi, gweithiais yn Papurau Newydd yn fuan ar ôl iddynt symud o weisg plwm wedi'u mowldio i blatiau wedi'u actifadu'n gemegol a oedd â'r argraff wedi'i llosgi iddynt gan ddefnyddio lampau a negatifau dwysedd uchel cyntaf, yna LED cyfrifiadurol a drychau. Mynychais yr ysgolion hynny (yn Mountain View) mewn gwirionedd ac atgyweiriais yr offer hwnnw. Roedd y broses o ddylunio i argraffu yn gwbl ddigidol ... a ni oedd rhai o'r cwmnïau cyntaf i symud i ffibr i symud y ffeiliau tudalen enfawr (sydd ddwywaith yn fwy na datrysiad monitorau pen uchel heddiw). Roedd ein hallbwn yn dal i gael ei ddanfon i sgriniau ... ac yna ymlaen i weisg argraffu.

Roedd yr offer hyn yn rhyfeddol o soffistigedig ac roedd ein technoleg ar flaen y gad. Nid oedd yr offer hyn yn seiliedig ar gymylau na SaaS ar y pryd ... ond mewn gwirionedd gweithiais ar rai o'r fersiynau cyntaf ar y we o'r systemau hynny hefyd, gan ymgorffori data GIS i haenu data cartrefi ac adeiladu ymgyrchoedd. Fe wnaethom symud o drosglwyddo lloeren o ddata i rwydweithiau corfforol, i ffibr mewnrwyd, i'r rhyngrwyd. Ddegawd yn ddiweddarach, ac mae'r holl systemau a thechnolegau hynny y bûm yn gweithio arnynt bellach wedi'u seilio ar gymylau ac yn darparu ar gyfer technoleg gwe, e-bost, hysbysebu a marchnata symudol i gyfathrebu â'r llu.

Yr hyn yr oeddem yn brin ohono yn ôl wedyn i symud i'r cwmwl gyda'r atebion hynny oedd storio fforddiadwy, lled band, cof a phwer cyfrifiadurol. Gyda chostau gweinyddwyr yn plymio a'r skyrocketing lled band, Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) ei eni ... nid ydym erioed wedi edrych yn ôl! Wrth gwrs, nid oedd defnyddwyr wedi mabwysiadu gwe, e-bost a ffôn symudol yn ôl bryd hynny ... felly anfonwyd ein hallbynnau trwy gyfryngau darlledu, ac argraffu, a phost uniongyrchol. Roeddent hyd yn oed wedi'u segmentu a'u personoli.

Bum unwaith yn eistedd mewn cyfweliad gweithrediaeth lle nododd, “Fe wnaethon ni ddyfeisio marchnata digidol yn y bôn ...” a chwarddais yn uchel. Mae'r strategaethau rydyn ni'n eu defnyddio heddiw wedi graddio ac wedi dod yn llawer symlach na phan oeddwn i'n dechnolegydd ifanc, ond gadewch i ni fod yn glir bod y prosesau, y patrymau a'r arferion o ddefnyddio marchnata soffistigedig wedi digwydd flynyddoedd cyn i unrhyw gwmni gael mynediad i'r Rhyngrwyd. Roedd rhai ohonom (ie, fi ...) yno pan wnaethom weithio ar ymgyrchoedd trwy brif ffrâm ... neu agor ffenestr gweinydd o'n gweithfan. I chi Folks ifanc ... roedd hynny'n sylfaenol cloud yn rhedeg y tu mewn i'ch cwmni lle'r oedd eich terfynell / gweithfan yn borwr ac roedd yr holl bŵer storio a chyfrifiadura wrth y gweinydd.

MarTech: Yn bresennol

Mae'r cwmnïau'n rhychwantu rheoli perthynas â chwsmeriaid, hysbysebu, rheoli digwyddiadau, marchnata cynnwys, rheoli profiad y defnyddiwr, cymdeithasol cyfryngau marchnata, rheoli enw da, marchnata e-bost, marchnata symudol (gwe, apiau, a SMS), awtomeiddio marchnata, rheoli data marchnata, data mawr, analytics, e-fasnach, cysylltiadau cyhoeddus, galluogi gwerthu, a marchnata chwilio. Profiadau newydd a technolegau sy'n dod i'r amlwg fel realiti estynedig, rhith-realiti, realiti cymysg, deallusrwydd artiffisial, prosesu iaith naturiol, a mwy yn darganfod eu ffordd i lwyfannau presennol a newydd.

Nid wyf yn gwybod sut mae Scott yn cadw i fyny ag ef, ond mae wedi bod yn olrhain twf cyflym y diwydiant hwn ers dros ddegawd ... a heddiw Tirwedd MarTech mae dros 8,000 o gwmnïau ynddo.

Tirwedd MarTech

tirlun martech 2020 sleid martech5000

Er bod Scott yn rhannu'r dirwedd ar sail cyfrifoldeb marchnata, mae'r llinellau'n cymylu cryn dipyn o ran llwyfannau a beth yw eu galluoedd craidd. Mae marchnatwyr yn ymgynnull ac yn integreiddio'r llwyfannau hyn yn ôl yr angen i adeiladu, gweithredu a mesur ymgyrchoedd marchnata ar gyfer caffael, ailwerthu a chadw cwsmeriaid. Gelwir y casgliad hwn o lwyfannau a'u hintegreiddiadau yn Stack MarTech.

Beth Yw Stac MarTech?

Stack MarTech yw'r casgliad o systemau a llwyfannau y mae marchnatwyr yn eu defnyddio i ymchwilio, strategaethau, gweithredu, optimeiddio a mesur eu prosesau marchnata trwy gydol taith brynu'r darpar a thrwy gylch bywyd y cwsmer.

Douglas Karr

Mae Martech Stack yn aml yn ymgorffori llwyfannau SaaS trwyddedig ac integreiddiadau perchnogol yn y cwmwl i awtomeiddio'r data sy'n angenrheidiol i ddarparu popeth sy'n angenrheidiol i gefnogi ymdrechion marchnata'r cwmni. Heddiw, mae mwyafrif y Staciau MarTech corfforaethol yn gadael llawer i'w ddymuno, mae cwmnïau'n treulio llawer o amser ar ddatblygu ar gyfer integreiddiadau a phersonél i adeiladu a defnyddio eu hymgyrchoedd marchnata o hyd.

Mae MarTech yn Ymestyn y Tu Hwnt i Farchnata

Rydym hefyd yn cydnabod bod pob rhyngweithio â gobaith neu gwsmer yn effeithio ar ein hymdrechion marchnata. P'un a yw'n gwsmer yn cwyno ar gyfryngau cymdeithasol, ymyrraeth gwasanaeth, neu'n dod o hyd i wybodaeth ... mewn byd cyfryngau cymdeithasol, mae profiad y cwsmer bellach yn ffactor sy'n priodoli i effaith ein hymdrechion marchnata a'n henw da yn gyffredinol. Oherwydd hyn, mae MarTech yn ehangu y tu hwnt i ymdrechion marchnata ac mae bellach yn ymgorffori gwasanaethau cwsmeriaid, gwerthu, cyfrifyddu a data defnydd i enwi ond ychydig.

Mae cwmnïau menter fel Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, a Microsoft sy'n adeiladu darnau a darnau yn y gofod MarTech yn caffael cwmnïau ar gyflymder cyflym, yn eu hintegreiddio, ac yn ceisio adeiladu llwyfannau a all wasanaethu eu cwsmeriaid o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n flêr, serch hynny. Er enghraifft, mae angen integreiddio cymylau lluosog yn Salesforce partneriaid Salesforce profiadol mae hynny wedi ei wneud i ddwsinau o gwmnïau. Gall mudo, gweithredu ac integreiddio'r systemau hynny gymryd misoedd ... neu hyd yn oed flynyddoedd. Nod y darparwr SaaS yw parhau i dyfu eu perthynas â'u cwsmer a darparu atebion gwell iddynt.

Sut Mae wedi Effeithio ar Farchnatwyr?

Er mwyn trosoli MarTech, mae marchnatwr heddiw yn aml yn gorgyffwrdd o ddoniau creadigol, dadansoddol a thechnolegol i oresgyn y cyfyngiadau a'r heriau y mae'r rhan fwyaf o lwyfannau technoleg marchnata yn gofyn amdanynt. Er enghraifft, mae'n rhaid i farchnatwr e-bost ymwneud â seilwaith parthau ar gyfer gwirio cyflawnadwyedd, glendid data ar gyfer rhestrau e-bost, talent greadigol ar gyfer adeiladu darnau cyfathrebu anhygoel, gallu ysgrifennu copi ar gyfer datblygu cynnwys sy'n gyrru tanysgrifiwr i weithredu, tueddfryd dadansoddol ar gyfer dehongli clic-droi a throsi. data, a… chodio sy'n darparu profiad cyson ar draws llu o e-byst cleientiaid a mathau o ddyfeisiau. Yikes ... dyna'r dalent angenrheidiol yn unig ... a dim ond e-bost yw hynny.

Rhaid i farchnatwyr heddiw fod yn hynod ddyfeisgar, creadigol, cyfforddus gyda newid, a deall sut i ddehongli data yn gywir. Rhaid iddynt fod yn rhyfeddol o sylwgar i adborth cwsmeriaid, materion gwasanaeth cwsmeriaid, eu cystadleuwyr, a mewnbwn gan eu tîm gwerthu. Heb unrhyw un o'r pileri hyn, maen nhw'n fwyaf tebygol o weithio dan anfantais. Neu, mae'n rhaid iddynt fod yn ddibynnol ar adnoddau allanol a all eu cynorthwyo. Mae hynny wedi bod yn fusnes proffidiol i mi yn ystod y degawd diwethaf!

Sut Mae wedi Effeithio ar Farchnata?

Defnyddir MarTech heddiw i gasglu data, datblygu cynulleidfaoedd targed, cyfathrebu â chwsmeriaid, cynllunio a dosbarthu cynnwys, nodi a blaenoriaethu arweinwyr, monitro enw da brand, ac olrhain y refeniw a'r ymgysylltiad ag ymgyrchoedd ar draws pob cyfrwng a sianel ... gan gynnwys sianeli marchnata traddodiadol. Ac er y gall rhai sianeli print traddodiadol ymgorffori cod QR neu ddolen y gellir ei olrhain, mae rhai sianeli traddodiadol fel hysbysfyrddau yn cael eu digideiddio a'u hintegreiddio'n llawn.

Byddwn i wrth fy modd yn nodi bod marchnata heddiw yn llawer mwy soffistigedig na chwpl o ddegawdau yn ôl ... gan ddarparu negeseuon amserol a pherthnasol sy'n cael eu croesawu gan ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd. Byddwn i'n gorwedd. Mae marchnata heddiw yn ddi-rym i raddau helaeth o unrhyw empathi i ddefnyddwyr a busnesau gael eu peledu gan negeseuon. Wrth i mi eistedd yma, mae gen i 4,000 o negeseuon e-bost heb eu darllen ac rydw i'n dad-danysgrifio o ddwsinau o restrau rydw i'n dewis eu dewis heb fy nghaniatâd yn ddyddiol.

Er bod dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial yn ein cynorthwyo i segmentu a phersonoli ein negeseuon yn well, mae cwmnïau'n defnyddio'r atebion hyn, yn casglu cannoedd o bwyntiau data nad yw defnyddwyr hyd yn oed yn ymwybodol ohonynt, ac - yn lle tiwnio'u negeseuon yn fân - yn eu peledu â nhw mwy o negeseuon.

Mae'n ymddangos mai'r marchnata digidol rhatach yw, po fwyaf o farchnatwyr sy'n SPAM y crap allan o'u cynulleidfa darged neu hysbysebion plastr ar draws pob sianel y gallant ddod o hyd iddi i daro eu rhagolygon ble bynnag y mae eu pelenni llygaid yn crwydro.

MarTech: Dyfodol

Mae byrbwylldra MarTech yn dal i fyny â busnesau, serch hynny. Mae defnyddwyr yn mynnu mwy a mwy o breifatrwydd, yn anablu hysbysiadau, yn adrodd yn fwy egnïol ar SPAM, yn defnyddio cyfeiriadau e-bost dros dro ac eilaidd. Rydym yn gweld porwyr yn dechrau blocio cwcis, dyfeisiau symudol yn blocio olrhain, a llwyfannau yn agor eu caniatâd data fel y gall defnyddwyr reoli'r data sy'n cael ei ddal a'i ddefnyddio yn eu herbyn yn well.

Yn eironig, rydw i'n gwylio rhai sianeli marchnata traddodiadol yn dod yn ôl. Mae cydweithiwr i mi sy'n rhedeg platfform CRM a marchnata soffistigedig yn gweld mwy o dwf a chyfraddau ymateb gwell gyda rhaglenni post uniongyrchol-i-argraffu. Er bod eich blwch post corfforol yn ddrytach i fynd i mewn iddo, nid oes 4,000 darn o SPAM ynddo!

Mae arloesi mewn technoleg marchnata digidol yn skyrocketing gan fod fframweithiau a thechnolegau yn ei gwneud hi'n haws adeiladu, integreiddio a rheoli llwyfannau. Pan oeddwn yn wynebu gwario miloedd o ddoleri y mis ar ddarparwr e-bost ar gyfer fy nghyhoeddiad, roedd gen i ddigon o wybodaeth ac arbenigedd fy mod i a ffrind newydd adeiladu ein peiriant e-bost ein hunain. Mae'n costio ychydig bychod y mis. Rwy'n credu mai hwn yw cam nesaf MarTech.

Mae llwyfannau di-god a dim cod ar gynnydd nawr, gan alluogi'r rhai nad ydyn nhw'n ddatblygwyr i adeiladu a graddio eu datrysiadau eu hunain heb ysgrifennu un llinell o god. Ar yr un pryd, mae llwyfannau marchnata newydd yn ymddangos bob dydd gyda nodweddion a galluoedd sy'n rhagori ar lwyfannau sy'n costio degau o filoedd o ddoleri yn fwy i'w gweithredu. Rwy'n cael fy chwythu i ffwrdd gan systemau meithrin e-fasnach fel Klaviyo, Moosend, a Omnisend, er enghraifft. Llwyddais i integreiddio ac adeiladu siwrneiau cymhleth a ysgogodd dwf dau ddigid i'm cleientiaid o fewn diwrnod. Pe bawn i wedi gweithio gyda system fenter, byddai hynny wedi cymryd misoedd.

Mae olrhain cwsmeriaid yn dod i fod yn heriol, ond mae atebion profiad cwsmeriaid fel Jebit yn darparu profiadau hyfryd, hunanwasanaeth i brynwyr lywio eu llwybr eu hunain a gyrru eu hunain i drosi ... pob un â chwci parti cyntaf y gellir ei storio a'i olrhain. Dylai'r rhyfel ar gwcis trydydd parti roi tolc ym mhicsel Facebook (dyna rwy'n credu mai'r gwir reswm yw pam mae Google yn ei ollwng) felly ni fydd Facebook yn gallu olrhain pawb ar ac oddi ar Facebook. Efallai y bydd hynny'n lleihau targedu soffistigedig Facebook ... a gallai gynyddu cyfran Google o'r farchnad.

Mae deallusrwydd artiffisial a llwyfannau dadansoddeg pen uchel yn helpu i roi mwy o fewnwelediad i ymdrechion marchnata omni-sianel a'u heffaith ar y siwrnai brynu gyffredinol. Mae hynny'n newyddion da i gwmnïau sy'n dal i grafu eu pen ar ble i wario'r ymdrech fwyaf i gaffael cwsmeriaid newydd.

Nid wyf yn ddyfodolwr, ond rwy'n hyderus po fwyaf craff y mae ein systemau yn ei gael a pho fwyaf o awtomeiddio y gallwn ei gymhwyso i'n tasgau ailadroddadwy, y gall gweithwyr proffesiynol marchnata dreulio amser lle maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf - wrth ddatblygu profiadau creadigol ac arloesol sy'n sbarduno ymgysylltiad ac yn darparu gwerth i ragolygon a chwsmeriaid. Gobeithio ei fod yn darparu'r galluoedd canlynol i mi:

  • Priodoli - Y gallu i ddeall sut mae pob buddsoddiad marchnata a gwerthu rwy'n ei wneud yn effeithio ar gadw cwsmeriaid, gwerth cwsmer a chaffaeliad.
  • Data Real-Time - Y gallu i arsylwi gweithgaredd mewn amser real yn hytrach nag aros am oriau neu ddyddiau i gydosod yr adroddiadau priodol i weld a gwneud y gorau o ymdrechion marchnata fy nghleientiaid.
  • Golwg 360-Gradd - Y gallu i weld pob rhyngweithio â gobaith neu gwsmer i'w wasanaethu'n well, cyfathrebu â nhw, eu deall, a darparu gwerth iddynt.
  • Omni-Sianel - Y gallu i siarad â chwsmer yn y cyfrwng neu'r sianel y mae am i gyfathrebu â hi o'r system y gallaf weithio ynddi yn hawdd.
  • Cudd-wybodaeth - Y gallu i symud y tu hwnt i'm gogwydd fy hun fel marchnatwr a chael system sy'n segmentu, personoli a gweithredu'r neges gywir ar yr adeg iawn i'r lle iawn ar gyfer fy nghwsmer.

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich meddyliau a'ch adborth ar Martech: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol. A wnes i ei hoelio neu a ydw i'n bell i ffwrdd? Yn dibynnu ar faint eich busnes, soffistigedigrwydd, a'r adnoddau sydd ar gael, rwy'n siŵr y gall eich canfyddiad fod yn wahanol iawn i fy un i. Rydw i'n mynd i weithio ar yr erthygl hon bob mis, fwy neu lai, i'w diweddaru ... rwy'n gobeithio ei bod yn helpu i ddisgrifio'r diwydiant anhygoel hwn!

Os hoffech chi gadw i fyny â Martech, tanysgrifiwch i'm cylchlythyr a'm podlediad! Fe welwch ffurflen a dolenni yn y troedyn ar gyfer y ddau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.