Malvertising: Beth Mae'n ei olygu i'ch Ymgyrch Marchnata Digidol?

malwedd

Disgwylir i'r flwyddyn nesaf fod yn flwyddyn gyffrous ar gyfer marchnata digidol, gyda newidiadau arloesol dirifedi i'r dirwedd ar-lein. Mae Rhyngrwyd Pethau a'r symudiad tuag at rithwirionedd yn achosi'r potensial newydd ar gyfer marchnata ar-lein, ac mae datblygiadau arloesol newydd mewn meddalwedd yn cael lle blaenllaw yn gyson. Yn anffodus, fodd bynnag, nid yw'r holl ddatblygiadau hyn yn gadarnhaol.

Mae'r rhai ohonom sy'n gweithio ar-lein yn gyson yn wynebu'r risg o seiberdroseddwyr, sy'n dod o hyd i ffyrdd newydd yn ddiflino i fynd i mewn i'n cyfrifiaduron a dryllio llanast. Mae hacwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd i ddwyn hunaniaeth a chreu meddalwedd maleisus fwyfwy soffistigedig. Bellach mae gan rai iteriadau o ddrwgwedd, fel ransomware, y gallu i gloi eich cyfrifiadur cyfan - trychineb os oes gennych ddyddiadau cau pwysig a data amhrisiadwy yno. Yn y pen draw, mae'r tebygolrwydd y bydd y problemau hyn yn achosi colled ariannol enfawr neu'n cau cwmnïau i lawr yn llwyr bellach yn uwch nag y bu erioed.

Gyda chymaint o fygythiadau ar raddfa fawr yn llechu yn nyfnder y we, gall fod yn hawdd anwybyddu haint sy'n ymddangos yn ddiniwed, fel darn o drawsnewid - dde? Anghywir. Gall hyd yn oed y ffurfiau symlaf o ddrwgwedd gael effaith ddinistriol ar eich ymgyrch farchnata ddigidol, felly mae'n hanfodol eich bod yn hyddysg ar yr holl risgiau a rhwymedïau.

Beth Yw Malvertising?

Malvertising - neu hysbysebu maleisus - yn gysyniad hunanesboniadol i raddau helaeth. Mae ar ffurf hysbyseb rhyngrwyd gonfensiynol ond, wrth glicio, mae'n eich cludo i barth heintiedig. Gall hyn arwain at lygredd ffeiliau neu hyd yn oed herwgipio eich peiriant.

Gwelodd 2009 haint ar wefan NY Times lawrlwytho ei hun ar gyfrifiaduron ymwelwyr a chreu'r hyn a elwir yn 'Bahama botnet'; rhwydwaith o beiriannau a ddefnyddir i gyflawni twyll ar raddfa fawr ar-lein. 

Er bod llawer yn credu bod malvertising yn ddigon amlwg i'w weld - gan ei fod yn rheolaidd ar ffurf pop-ups porn neu e-byst gwerthu - y gwir amdani yw bod hacwyr maleisus yn dod yn fwyfwy crefftus.

Heddiw, maen nhw'n defnyddio sianeli hysbysebu cyfreithlon ac yn creu hysbysebion mor gredadwy fel nad yw'r wefan yn aml hyd yn oed yn ymwybodol ei bod wedi'i heintio. Mewn gwirionedd, mae seiberdroseddwyr bellach wedi dod mor arloesol yn eu crefft nes eu bod hyd yn oed yn astudio seicoleg ddynol i nodi'r ffordd orau i dwyllo dioddefwyr a llithro o dan y radar.

Mae'r datblygiad anffodus hwn yn golygu y gallai eich ymgyrch farchnata ddigidol fod yn cario firws ar hyn o bryd, heb i chi hyd yn oed sylweddoli. Lluniwch hwn:

Mae cwmni sy'n ymddangos yn gyfreithlon yn mynd atoch chi ac yn gofyn a allan nhw roi hysbyseb ar eich gwefan. Maen nhw'n cynnig taliad da ac nid oes gennych reswm i'w amau, felly rydych chi'n derbyn. Yr hyn nad ydych chi'n ei sylweddoli, yw bod yr hysbyseb hon yn anfon cyfran o'ch ymwelwyr i barth heintiedig ac yn eu gorfodi i ddal firws heb sylweddoli hyd yn oed. Byddant yn gwybod bod eu cyfrifiadur wedi'i heintio, ond ni fydd rhai hyd yn oed yn amau ​​bod y broblem wedi'i chychwyn trwy'ch hysbyseb, sy'n golygu y bydd eich gwefan yn parhau i heintio pobl nes bod rhywun yn tynnu sylw at y broblem.

Nid yw hon yn sefyllfa rydych chi am fod ynddi.

Hanes Byr

malware

Mae malvertising wedi bod ymlaen taflwybr ar i fyny eithaf clir ers ei weld gyntaf yn 2007 pan ganiataodd bregusrwydd Adobe Flash Player i hacwyr gloddio eu talonau i safleoedd fel Myspace a Rhapsody. Fodd bynnag, bu ychydig o bwyntiau allweddol yn ystod ei oes a all ein helpu i ddeall sut y datblygodd.

 • Yn 2010, darganfu’r Gynghrair Ymddiriedolaeth Ar-lein fod 3500 o safleoedd yn cario’r math hwn o Malware. Yn dilyn hynny, crëwyd tasglu traws-ddiwydiant i geisio brwydro yn erbyn y bygythiad.
 • Yn 2013 fe darodd Yahoo gydag ymgyrch drawsnewidiol syfrdanol a ddaeth ag un o ffurfiau cynharaf y ransomware uchod.
 • Mae Cyphort, cwmni diogelwch blaenllaw, yn honni bod malvertising wedi gweld gên yn gostwng 325 y cant yn 2014.
 • Yn 2015, aeth yr hac cyfrifiadur rhwystredig hwn yn symudol, fel y nododd McAfee yn eu adroddiad blynyddol.

Heddiw, mae malvertising yn gymaint rhan o fywyd digidol â hysbysebu ei hun. Sy'n golygu, fel marchnatwr ar-lein, ei bod yn bwysicach nag erioed i wneud eich hun yn ymwybodol o'r risgiau dilynol.

Sut Mae'n Peri Bygythiad?

Yn anffodus, fel marchnatwr a yn ddefnyddiwr cyfrifiadur personol, mae eich bygythiad o drawsnewid yn ddeublyg. Yn gyntaf, mae angen i chi sicrhau nad oes unrhyw hysbysebion heintiedig yn mynd yn ôl i'ch ymgyrch farchnata. Aml, hysbysebu trydydd parti yn sbardun ariannol allweddol y tu ôl i hyrwyddiad ar-lein ac, i rywun sy'n angerddol am eu swydd, mae hyn yn golygu dod o hyd i'r cynigwyr uchaf i lenwi pob slot hysbyseb.

Oherwydd hyn, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o beryglon cynnig slotiau hysbysebu gan ddefnyddio cynnig amser real; yr astudiaeth achos hon yn rhoi golwg fanylach ar y mater posibl gyda'r dacteg hon o gynhyrchu refeniw ar-lein. Yn y bôn, mae'n honni bod cynnig ychwanegol mewn amser real - arwerthiant oddi ar eich slotiau hysbysebu - yn dod â risg ychwanegol. Mae'n tynnu sylw at hyn oherwydd bod yr hysbysebion a brynwyd yn cael eu cynnal ar weinyddion trydydd parti, gan ddileu bron unrhyw reolaeth a fyddai gennych dros ei chynnwys.

Yn yr un modd, fel marchnatwr ar-lein, mae'n hanfodol osgoi dal firws eich hun. Hyd yn oed os oes gennych bresenoldeb gwichlyd glân ar-lein, mae arferion diogelwch personol blêr yr un mor debygol o achosi ichi golli data gwaith gwerthfawr. Pryd bynnag y byddwch chi'n trafod diogelwch ar y we, dylai'r arferion eich hun gael y flaenoriaeth uchaf. Byddwn yn ymdrin â sut i reoli hyn ymhellach yn y swydd.

Malvertising & Enw Da

Wrth drafod y bygythiad posibl o drawsnewid, mae llawer yn methu â deall pam ei fod mor bwysig - siawns na allwch chi gael gwared ar yr hysbyseb heintiedig, ac mae'r broblem wedi diflannu?

Yn anffodus, nid yw hyn yn wir yn rheolaidd. Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yn anhygoel o niwlog ac, wrth i fygythiad haciau ddod yn fwy amlwg, byddant yn gwneud popeth yn eu gallu i osgoi cwympo. Mae hyn yn golygu, yn yr hyn y gallwn ei alw'n 'senario achos gorau' - hy pop-up amlwg faleisus yn ymddangos ac yn cael ei symud cyn iddo gael cyfle i achosi unrhyw ddifrod - mae potensial i'ch ymgyrch farchnata gael ei arogli yn anadferadwy.

Mae enw da ar-lein yn dod yn fwy a mwy pwysig, ac mae defnyddwyr eisiau gallu teimlo eu bod nhw'n gwybod ac yn ymddiried yn y brandiau maen nhw'n rhoi eu harian iddynt. Hyd yn oed yr arwydd lleiaf o broblem bosibl ac fe ddônt o hyd i rywle arall i fuddsoddi eu hamser a'u harian.

Sut I Ddiogelu Eich Hun

Amddiffyn Bygythiad

Mantra unrhyw beiriannydd diogelwch da yw: 'Nid cynnyrch yw diogelwch, ond proses.' Mae'n fwy na dylunio cryptograffeg gref i mewn i system; mae'n dylunio'r system gyfan fel bod yr holl fesurau diogelwch, gan gynnwys cryptograffeg, yn gweithio gyda'i gilydd. Bruce schneier, Cryptograffydd blaenllaw ac Arbenigwr Diogelwch Cyfrifiaduron

Er na fydd cryptograffeg yn benodol yn gwneud llawer i fynd i'r afael â malvertising, mae'r teimlad yn dal i fod yn berthnasol. Mae'n amhosibl sefydlu system a fydd yn darparu amddiffyniad perffaith yn barhaus. Hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio'r dechnoleg orau, mae yna sgamiau o hyd sy'n targedu'r defnyddiwr yn hytrach na'r cyfrifiadur. Mewn gwirionedd, yr hyn sydd ei angen arnoch chi protocolau diogelwch, sy'n cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd, yn hytrach na system unigol.

Mae'r camau canlynol i gyd yn hanfodol i'ch cynorthwyo chi i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol o drawsnewid.

Amddiffyn Eich Hun rhag Malvertising

 • Gosod Ystafell Ddiogelwch Cynhwysfawr. Mae yna lawer o becynnau diogelwch gwych ar gael. Bydd y systemau hyn yn darparu archwiliadau rheolaidd ar eich peiriant ac yn darparu'r llinell amddiffyn gyntaf os ydych chi'n dal firws.
 • Cliciwch smart. Os ydych chi'n gweithio ar-lein yn rheolaidd, mae'n annoeth clicio pob dolen hysbyseb a welwch. Cadwch at wefannau dibynadwy a byddwch yn lleihau eich risg o haint yn sylweddol.
 • Rhedeg Ad-Blocker. Bydd rhedeg ad-bloc yn lleihau faint o hysbysebu a welwch ac felly, bydd yn eich atal rhag clicio ar un heintiedig. Fodd bynnag, gan fod y rhaglenni hyn yn darparu ar gyfer hysbysebion ymwthiol yn unig, gall rhai lithro trwodd o hyd. Yn yr un modd, mae nifer cynyddol o barthau yn atal defnyddio bloc ad wrth gael mynediad atynt.
 • Analluoga Flash a Java. Mae llawer iawn o ddrwgwedd yn cael ei ddanfon i'r cyfrifiadur terfynol trwy'r ategion hyn. Mae eu dileu hefyd yn cael gwared ar eu gwendidau.

Amddiffyn Eich Ymgyrch Ddigidol rhag Malvertising

 • Gosod ategyn gwrthfeirws. Yn enwedig os ydych chi'n defnyddio gwefan WordPress ar gyfer marchnata, mae yna llawer o ategion gwych allan yna a all ddarparu amddiffyniad gwrth-firws pwrpasol.
 • Hysbysebion a gynhelir yn ofalus gan filfeddyg. Trwy ddefnyddio synnwyr cyffredin, gall fod yn hawdd sylwi a yw hysbysebion trydydd parti ychydig yn gysgodol. Peidiwch â bod ofn eu cau i lawr yn rhagofalus os ydych chi'n ansicr.
 • Amddiffyn eich panel gweinyddol. Boed yn gyfryngau cymdeithasol, eich gwefan neu hyd yn oed eich e-byst, os gall haciwr gael mynediad i unrhyw un o'r cyfrifon hyn, yna bydd yn hawdd iddynt chwistrellu cod maleisus. Mae cadw'ch cyfrineiriau'n gymhleth ac yn ddiogel yn un o'ch amddiffynfeydd gorau yn erbyn hyn.
 • Diogelwch o bell. Mae risg sylweddol hefyd y bydd seiberdroseddwyr yn cael mynediad i'ch cyfrifon trwy rwydweithiau WiFi cyhoeddus ansicr. Bydd defnyddio Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) pan allan o gwmpas yn amgryptio'ch data trwy greu cysylltiad cychwynnol diogel rhyngoch chi a'r gweinydd VPN.

Mae malvertising yn annifyrrwch rhwystredig i bob marchnatwr ar-lein; un nad yw'n edrych i fod yn mynd i unman unrhyw bryd yn fuan. Er na allwn byth wybod beth sydd gan y dyfodol o ran meddalwedd faleisus, y ffordd orau y gallwn aros ar y blaen i'r hacwyr yw parhau i rannu ein straeon a'n cyngor gyda chyd-ddefnyddwyr y rhyngrwyd.

Os ydych chi wedi cael profiad gyda malvertising neu unrhyw elfennau eraill o ddiogelwch marchnata digidol, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael sylw isod! Bydd eich syniadau'n mynd yn bell tuag at helpu i greu dyfodol ar-lein mwy diogel i farchnatwyr a defnyddwyr fel ei gilydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.