Sut Mae Datrysiad Endid yn Ychwanegu Gwerth At Eich Prosesau Marchnata

Beth yw Datrysiad Endid mewn Data Marchnata

Mae nifer fawr o farchnatwyr B2B - bron i 27% - yn cyfaddef hynny data annigonol wedi costio 10% iddynt, neu mewn rhai achosion, hyd yn oed yn fwy mewn colledion refeniw blynyddol.

Mae hyn yn amlwg yn amlygu mater sylweddol a wynebir gan y rhan fwyaf o farchnatwyr heddiw, sef: ansawdd data gwael. Gall data anghyflawn, coll neu o ansawdd gwael gael effaith enfawr ar lwyddiant eich prosesau marchnata. Mae hyn yn digwydd gan fod bron pob proses adrannol mewn cwmni - ond yn benodol gwerthiant a marchnata - yn cael eu hysgogi'n drwm gan ddata sefydliadol.

P'un a yw'n olwg gyflawn, 360 o'ch cwsmeriaid, yn arwain, neu'n rhagolygon, neu'n wybodaeth arall sy'n ymwneud â chynhyrchion, cynigion gwasanaeth, neu leoliadau cyfeiriadau - marchnata yw lle mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Dyma pam mae marchnatwyr yn dioddef fwyaf pan nad yw cwmni'n defnyddio fframweithiau rheoli ansawdd data priodol ar gyfer proffilio data parhaus a phennu ansawdd data.

Yn y blog hwn, rwyf am dynnu sylw at y broblem ansawdd data fwyaf cyffredin a sut mae'n effeithio ar eich prosesau marchnata hanfodol; byddwn wedyn yn edrych ar ateb posibl ar gyfer y broblem hon, ac yn olaf, byddwn yn gweld sut y gallwn ei sefydlu yn barhaus.

Felly, gadewch i ni ddechrau!

Y Broblem Ansawdd Data Fwyaf a Wynebir Gan Farchnatwyr

Er bod ansawdd data gwael yn achosi rhestr hir o broblemau i farchnatwyr mewn cwmni, ond ar ôl darparu datrysiadau data i 100+ o gleientiaid, y mater ansawdd data mwyaf cyffredin yr ydym wedi gweld pobl yn ei wynebu yw:

Cael golwg sengl o asedau data craidd.

Daw'r mater hwn i'r amlwg pan fydd cofnodion dyblyg yn cael eu storio ar gyfer yr un endid. Yma, gall y term endid olygu unrhyw beth. Yn bennaf, ym maes marchnata, gall y gair endid gyfeirio at: cwsmer, plwm, gobaith, cynnyrch, lleoliad, neu rywbeth arall sy'n greiddiol i berfformiad eich gweithgareddau marchnata.

Effaith Cofnodion Dyblyg Ar Eich Prosesau Marchnata

Gall presenoldeb cofnodion dyblyg mewn setiau data a ddefnyddir at ddibenion marchnata fod yn hunllef i unrhyw farchnatwr. Pan fydd gennych gofnodion dyblyg, dyma rai senarios difrifol y gallwch eu dilyn:

 • Gwastraffu amser, cyllideb ac ymdrechion - Gan fod eich set ddata yn cynnwys cofnodion lluosog ar gyfer yr un endid, efallai y byddwch yn y pen draw yn buddsoddi amser, cyllideb, ac ymdrechion sawl gwaith ar gyfer yr un cwsmer, gobaith neu arweinydd.
 • Methu hwyluso profiadau personol – Mae cofnodion dyblyg yn aml yn cynnwys gwahanol rannau o wybodaeth am endid. Os gwnaethoch gynnal ymgyrchoedd marchnata gan ddefnyddio golwg anghyflawn o'ch cwsmeriaid, mae'n bosibl y byddwch yn gwneud i'ch cwsmeriaid deimlo'n anhysbys neu'n cael eu camddeall.
 • Adroddiadau marchnata anghywir – Gyda chofnodion data dyblyg, efallai y byddwch yn rhoi darlun anghywir o'ch ymdrechion marchnata a'u dychweliad. Er enghraifft, e-bostiwyd 100 o arweiniadau, ond dim ond ymatebion gan 10 a gawsoch - efallai mai dim ond 80 o'r 100 hynny oedd yn unigryw, a gweddill yr 20 yn ddyblyg.
 • Llai o effeithlonrwydd gweithredol a chynhyrchiant gweithwyr - Pan fydd aelodau tîm yn nôl data ar gyfer endid penodol ac yn dod o hyd i gofnodion lluosog sy'n cael eu storio ar draws gwahanol ffynonellau neu wedi'u casglu dros amser yn yr un ffynhonnell, mae'n rhwystr mawr mewn cynhyrchiant gweithwyr. Os bydd hyn yn digwydd yn eithaf aml, yna mae'n amlwg yn effeithio ar effeithlonrwydd gweithredol sefydliad cyfan.
 • Methu perfformio priodoliad trosi cywir - Os ydych chi wedi recordio'r un ymwelydd ag endid newydd bob tro y bydden nhw'n ymweld â'ch sianeli cymdeithasol neu'ch gwefan, bydd bron yn amhosibl i chi gyflawni priodoliad trosi cywir, a gwybod yr union lwybr a ddilynodd yr ymwelydd tuag at drosi.
 • Post corfforol ac electronig heb ei ddosbarthu – Dyma ganlyniad mwyaf cyffredin cofnodion dyblyg. Fel y soniwyd yn gynharach, mae pob cofnod dyblyg yn tueddu i gynnwys golwg rhannol o'r endid (dyma pam y daeth y cofnodion i ben fel copïau dyblyg yn eich set ddata yn y lle cyntaf). Am y rheswm hwn, gallai fod gan rai cofnodion leoliadau ffisegol ar goll, neu wybodaeth gyswllt, a all achosi i bost fethu â dosbarthu.

Beth yw Datrysiad Endid?

Cydraniad endid (ER) yw'r broses o benderfynu pryd mae cyfeiriadau at endidau byd go iawn yn gyfwerth (yr un endid) neu ddim yn gyfwerth (endidau gwahanol). Mewn geiriau eraill, dyma'r broses o nodi a chysylltu cofnodion lluosog â'r un endid pan fydd y cofnodion yn cael eu disgrifio'n wahanol ac i'r gwrthwyneb.

Datrysiad Endid ac Ansawdd Gwybodaeth gan John R. Talburt

Gweithredu Datrysiad Endid yn Eich Setiau Data Marchnata

Ar ôl gweld effaith ofnadwy copïau dyblyg ar lwyddiant eich gweithgareddau marchnata, mae'n hanfodol cael dull syml, ond pwerus, ar gyfer dad-ddyblygu eich setiau data. Dyma lle mae'r broses o datrysiad endid yn dod i mewn. Yn syml, mae datrysiad endid yn cyfeirio at y broses o nodi pa gofnodion sy'n perthyn i'r un endid.

Yn dibynnu ar gymhlethdod a chyflwr ansawdd eich setiau data, gall y broses hon gynnwys nifer o gamau. Byddaf yn mynd â chi drwy bob cam o’r broses hon fel y gallwch ddeall beth yn union y mae’n ei olygu.

Nodyn: Byddaf yn defnyddio'r term generig 'endid' wrth ddisgrifio'r broses isod. Ond mae'r un broses yn berthnasol ac yn bosibl i unrhyw endid sy'n ymwneud â'ch proses farchnata, fel cwsmer, arweinydd, gobaith, cyfeiriad lleoliad, ac ati.

Camau Yn Y Broses Datrys Endid

 1. Casglu cofnodion data endid sy'n bodoli ar draws ffynonellau data gwahanol – Dyma gam cyntaf a phwysicaf y broses, lle rydych chi'n uniaethu lle yn union y mae cofnodion yr endid yn cael eu storio. Gall hyn fod yn ddata sy'n dod o hysbysebion cyfryngau cymdeithasol, traffig gwefan, neu wedi'i deipio â llaw gan gynrychiolwyr gwerthu neu staff marchnata. Unwaith y bydd y ffynonellau wedi'u nodi, rhaid dod â'r holl gofnodion ynghyd mewn un man.
 2. Proffilio cofnodion cyfun – Unwaith y bydd y cofnodion yn cael eu dwyn ynghyd mewn un set ddata, mae bellach yn bryd deall y data a datgelu'r manylion cudd am ei strwythur a'i gynnwys. Mae proffilio data yn dadansoddi'ch data yn ystadegol ac yn canfod a yw gwerthoedd data yn anghyflawn, yn wag, neu'n dilyn patrwm a fformat annilys. Mae proffilio'ch set ddata yn datgelu manylion eraill o'r fath, ac yn tynnu sylw at gyfleoedd posibl i lanhau data.
 3. Glanhau a safoni cofnodion data - Mae proffil data manwl yn rhoi rhestr o eitemau y gellir eu gweithredu ar gyfer glanhau a safoni'ch set ddata. Gall hyn gynnwys camau i lenwi data coll, cywiro mathau o ddata, gosod patrymau a fformatau, yn ogystal â dosrannu meysydd cymhleth yn is-elfennau ar gyfer dadansoddi data yn well.
 4. Paru a chysylltu cofnodion sy'n perthyn i'r un endid – Nawr, mae eich cofnodion data yn barod i'w paru a'u cysylltu, ac yna cwblhau pa gofnodion sy'n perthyn i'r un endid. Gwneir y broses hon fel arfer trwy weithredu algorithmau paru gradd diwydiant neu berchnogol sydd naill ai'n cyfateb yn union â nodweddion adnabod unigryw, neu'n cyfateb niwlog ar gyfuniad o briodoleddau endid. Rhag ofn bod canlyniadau'r algorithm paru yn anghywir neu'n cynnwys positifau ffug, efallai y bydd angen i chi fireinio'r algorithm neu farcio'r cyfatebiaethau anghywir â llaw fel rhai dyblyg neu heb fod yn ddyblyg.
 5. Gweithredu rheolau ar gyfer uno endidau i gofnodion aur – Dyma lle mae'r uno terfynol yn digwydd. Mae'n debyg nad ydych chi eisiau colli data am endid sydd wedi'i storio ar draws cofnodion, felly mae'r cam hwn yn ymwneud â ffurfweddu rheolau i benderfynu:
  • Pa gofnod yw'r prif gofnod a ble mae'r copïau dyblyg?
  • Pa briodoleddau o gopïau dyblyg ydych chi am eu copïo i'r prif gofnod?

Unwaith y bydd y rheolau hyn wedi'u ffurfweddu a'u gweithredu, mae'r allbwn yn set o gofnodion euraidd o'ch endidau.

Sefydlu Fframwaith Datrys Endid Parhaus

Er i ni fynd trwy ganllaw cam wrth gam syml ar gyfer datrys endidau mewn set ddata marchnata, mae'n bwysig deall y dylai hyn gael ei drin fel proses barhaus yn eich sefydliad. Mae busnesau sy'n buddsoddi mewn deall eu data a thrwsio ei faterion ansawdd craidd yn cael eu gosod ar gyfer twf llawer mwy addawol.

Er mwyn gweithredu prosesau o'r fath yn gyflym ac yn haws, gallwch hefyd ddarparu meddalwedd datrys endid hawdd ei ddefnyddio i weithredwyr data neu hyd yn oed marchnatwyr yn eich cwmni, a all eu harwain trwy'r camau a grybwyllir uchod.

Yn derfynol, gallwn ddweud yn ddiogel bod set ddata heb ddyblygu yn gweithredu fel chwaraewr hanfodol wrth wneud y mwyaf o ROI o weithgareddau marchnata a chryfhau enw da brand ar draws yr holl sianeli marchnata.