Sut Rydych yn Defnyddio Dadansoddiad Priodoli ar gyfer Cipolwg Marchnata Cryfach

warws data fel datrysiad

Mae nifer y pwyntiau cyffwrdd rydych chi'n rhyngweithio â chwsmeriaid drwyddynt - a'r ffyrdd maen nhw'n dod ar draws eich brand - wedi ffrwydro yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn y gorffennol, roedd y dewisiadau'n syml: roeddech chi'n rhedeg hysbyseb argraffu, hysbyseb ddarlledu, post uniongyrchol efallai, neu ryw gyfuniad. Heddiw mae chwilio, arddangos ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, symudol, blogiau, gwefannau agregwyr, ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Gyda chynyddu pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid hefyd wedi craffu mwy ar effeithiolrwydd. Beth yw gwir werth doler sy'n cael ei wario mewn unrhyw gyfrwng penodol? Pa gyfrwng sy'n rhoi'r glec fwyaf i chi? Sut allwch chi sicrhau'r effaith fwyaf wrth symud ymlaen?

Unwaith eto yn y gorffennol, roedd y mesur yn syml: fe wnaethoch chi redeg hysbyseb, ac asesu'r gwahaniaeth o ran ymwybyddiaeth, traffig a gwerthiant. Heddiw, mae cyfnewidfeydd hysbysebion yn cynnig mewnwelediad i faint o bobl a gliciwch ar eich hysbyseb ac a ddaeth i'ch cyrchfan a ddymunir.

Ond beth sy'n digwydd felly?

Gall dadansoddiad priodoli roi'r ateb i'r cwestiwn hwnnw. Gall ddod â data ynghyd o nifer o ffynonellau gwahanol yn fewnol i'ch busnes ac yn allanol o ran allgymorth cwsmeriaid. Gall eich helpu i benderfynu pa sianeli sydd fwyaf cost-effeithiol wrth gynhyrchu nifer o ymatebion. Yn bwysicaf oll, gall eich helpu i adnabod eich cwsmeriaid gorau yn y grŵp hwnnw a gweithredu ar y wybodaeth honno trwy newid eich strategaeth farchnata yn unol â hynny wrth symud ymlaen.

Sut allwch chi ddefnyddio dadansoddiad priodoli yn effeithiol ac yn medi'r buddion hyn? Dyma astudiaeth achos gyflym ar sut y gwnaeth un cwmni:

Yr Achos Defnydd ar gyfer Dadansoddi Priodoli

Mae cwmni cynhyrchiant symudol yn marchnata cymhwysiad sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu, adolygu a rhannu dogfennau o unrhyw ddyfais. Yn gynnar, gweithredodd y cwmni drydydd parti analytics offer gyda dangosfyrddau wedi'u hadeiladu ymlaen llaw i olrhain metrigau sylfaenol fel lawrlwythiadau, cyfrif defnyddwyr bob dydd / mis, yr amser a dreulir gyda'r ap, nifer y dogfennau a grëwyd, ac ati.

Nid yw Dadansoddeg Un Maint yn Ffitio Pawb

Wrth i dwf y cwmni ffrwydro a chyfrif eu defnyddwyr dyfu i'r miliynau, ni wnaeth yr ymagwedd un-maint-i-bawb hon at fewnwelediadau raddfa. Eu trydydd parti analytics ni allai'r gwasanaeth drin integreiddiad data amser real o sawl ffynhonnell megis logiau platfform gweinydd, traffig gwefan ac ymgyrchoedd hysbysebu.

Yn fwy na hynny, roedd angen i'r cwmni ddadansoddi priodoli ar draws sawl sgrin a sianel i'w helpu i benderfynu ble fyddai'r ddoler farchnata gynyddrannol nesaf yn cael ei gwario orau ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd. Senario nodweddiadol oedd hyn: gwelodd defnyddiwr hysbyseb Facebook y cwmni tra ar ei ffôn, yna chwilio am adolygiadau am y cwmni ar eu gliniadur, a chlicio o'r diwedd i osod yr ap o hysbyseb arddangos ar eu llechen. Mae priodoli yn yr achos hwn yn gofyn rhannu'r credyd am gaffael y cwsmer newydd hwnnw ar draws y cyfryngau cymdeithasol ar hysbysebion / adolygiadau symudol, taledig ar y cyfrifiadur personol a hysbysebion arddangos mewn-app ar dabledi.

Roedd angen i'r cwmni fynd â phethau gam ymhellach a darganfod pa ffynhonnell farchnata ar-lein a'u helpodd i gaffael eu defnyddwyr mwyaf gwerthfawr. Roedd angen iddynt nodi ymddygiadau defnyddwyr - y tu hwnt i'r weithred gyffredinol clicio-i-osod - a oedd yn unigryw i'r ap ac yn gwneud y defnyddiwr yn werthfawr i'r cwmni. Yn ei ddyddiau cynnar, datblygodd Facebook ffordd syml ond pwerus o wneud hyn: fe wnaethant ddarganfod bod nifer y bobl y mae defnyddiwr yn “ffrindiau” o fewn nifer benodol o ddyddiau ar ôl cofrestru yn rhagfynegydd gwych o ba mor ymgysylltu neu werthfawr fyddai defnyddiwr fod yn y tymor hir. Cyfryngau ar-lein a thrydydd parti analytics mae systemau'n ddall i'r mathau hyn o gamau cymhleth wedi'u dadleoli amser sy'n digwydd mewn ap.

Roedd angen arferiad arnyn nhw dadansoddiad priodoli i wneud y gwaith.

Dadansoddiad Priodoli yw'r Datrysiad

Gan ddechrau yn syml, datblygodd y cwmni amcan cychwynnol yn fewnol: darganfod yn union sut mae unrhyw ddefnyddiwr penodol yn tueddu i ryngweithio â'u cynnyrch o fewn un sesiwn. Ar ôl penderfynu ar hynny, gallent ddrilio ymhellach i'r data hwnnw i greu segmentau proffil o gwsmeriaid yn seiliedig ar eu statws fel defnyddwyr sy'n talu a'r swm a werir bob mis. Trwy uno'r ddau faes data hyn, llwyddodd y cwmni i bennu cwsmeriaid penodol ' gwerth oes - metrig a oedd yn diffinio pa fathau o gwsmeriaid oedd â'r potensial mwyaf o ran refeniw. Roedd y wybodaeth honno, yn ei dro, yn caniatáu iddynt dargedu defnyddwyr eraill yn fwy penodol - rhai a oedd â'r un proffil “gwerth oes” - trwy ddewisiadau cyfryngau penodol iawn, gyda chynigion penodol iawn.

Y canlyniad? Defnydd craffach, mwy gwybodus o ddoleri marchnata. Twf parhaus. A system dadansoddi priodoli arfer ar waith a allai dyfu ac addasu wrth i'r cwmni symud ymlaen.

Dadansoddiad Priodoli Llwyddiannus

Pan fyddwch chi'n dechrau cymryd rhan dadansoddiad priodoli, mae'n bwysig diffinio llwyddiant yn eich termau eich hun yn gyntaf - a'i gadw'n syml. Gofynnwch i'ch hun, pwy ydw i'n eu hystyried yn gwsmer da? Yna gofynnwch, beth yw fy amcanion gyda'r cwsmer hwnnw? Efallai y byddwch yn dewis cynyddu gwariant a chadarnhau teyrngarwch gyda'ch cwsmeriaid gwerth uchaf. Neu, efallai y byddwch chi'n dewis penderfynu ble y gallwch chi ddod o hyd i fwy o gwsmeriaid gwerth uchel yn union fel nhw. Chi sydd i benderfynu mewn gwirionedd, a beth sy'n iawn i'ch sefydliad.

Yn fyr, gall dadansoddiad priodoli fod yn ffordd gyflym a hawdd iawn i ddod â data ynghyd o nifer o ffynonellau mewnol a thrydydd parti, a gwneud synnwyr o'r data hwnnw mewn termau rydych chi'n eu penderfynu'n benodol iawn. Byddwch yn ennill y mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i ddiffinio a chwrdd â'ch amcanion marchnata yn glir, yna hogi'ch strategaeth i gyflawni'r ROI uchaf posibl ar bob doler farchnata a werir.

Beth yw Warws Data fel Gwasanaeth

Yn ddiweddar ysgrifennom am sut mae technolegau data ar gynnydd ar gyfer marchnatwyr. Mae Warysau Data yn darparu ystorfa ganolog sy'n graddio ac yn rhoi mewnwelediad gwych i'ch ymdrechion marchnata - gan alluogi'r gallu i ddod â llawer iawn o ddata cwsmeriaid, trafodion, ariannol a marchnata i mewn. Trwy gipio data ar-lein, all-lein a symudol mewn cronfa ddata adrodd ganolog, gall marchnatwyr ddadansoddi a chael yr atebion sydd eu hangen arnynt pan fydd eu hangen arnynt. Mae adeiladu warws data yn dipyn o ymrwymiad i'r cwmni cyffredin - ond mae Data Warehouse fel Gwasanaeth (DWaaS) yn datrys y mater i gwmnïau.

Ynglŷn â Warws Data BitYota fel Gwasanaeth

Ysgrifennwyd y swydd hon gyda chymorth BitYota. Mae Warws Data BitYota fel datrysiad Gwasanaeth yn tynnu'r cur pen allan o orfod sefydlu a rheoli platfform data arall. Mae BitYota yn galluogi marchnatwyr i gael eu warws data ar waith yn gyflym, gan gysylltu'n hawdd â darparwr cwmwl a ffurfweddu'ch warws. Mae'r dechnoleg yn defnyddio SQL dros dechnoleg JSON i holi'ch warws yn hawdd ac mae'n dod â phorthwyr data amser real ar gyfer dadansoddeg gyflym.

Dadansoddiad Attrribution - BitYota

Un o'r prif atalyddion ar gyfer cyflym analytics yw'r angen i drawsnewid y data cyn ei storio yn eich analytics system. Mewn byd lle mae cymwysiadau'n newid yn gyson, mae data sy'n cyrraedd o sawl ffynhonnell, ac mewn gwahanol fformatau, yn golygu bod cwmnïau yn aml yn cael eu hunain naill ai'n treulio gormod o amser ar brosiectau trawsnewid data neu'n wynebu torri analytics systemau. Mae BitYota yn storio ac yn dadansoddi'r data yn ei fformat brodorol gan ddileu'r angen am brosesau trawsnewid data llafurus sy'n cymryd llawer o amser. Mae gwneud i ffwrdd â thrawsnewid data yn rhoi cyflym i'n cwsmeriaid analytics, yr hyblygrwydd mwyaf posibl, a ffyddlondeb data cyflawn. BitYota

Wrth i'ch anghenion newid, gallwch ychwanegu neu dynnu nodau o'ch clwstwr neu newid ffurfweddiadau peiriant. Fel datrysiad wedi'i reoli'n llawn, BitYota yn monitro, yn rheoli, yn darparu, ac yn graddio'ch platfform data, fel y gallwch ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig - dadansoddi eich data.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.