Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol ar gyfer myfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm eang sy'n cwmpasu tunnell o dir.

Mae'r term marchnata cynnwys ei hun wedi dod yn norm yn yr oes ddigidol ... Ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata cynnwys gysylltiedig ag ef. Wrth gwrs, mae llawer mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dim ond dechrau blog, felly gadewch i ni roi rhywfaint o liw o amgylch yr ymadrodd.

Beth yw marchnata cynnwys?

Cynnwys Marchnata yw cynllunio, dylunio, datblygu, gweithredu, rhannu, hyrwyddo ac optimeiddio cynnwys sydd wedi'i ddatblygu i gaffael cwsmeriaid newydd, cadw cwsmeriaid cyfredol, a chynyddu gwerth perthnasoedd cyfredol â chwsmeriaid.

Er bod cynnwys yn arfer cael ei ddosbarthu trwy gyfryngau traddodiadol - hysbysebion, hysbysebion, post uniongyrchol, catalogau, a thaflenni gwerthu ... roedd y Rhyngrwyd yn fodd i ddefnyddwyr a busnesau chwilio am wybodaeth ac ymchwil i broblemau, cynhyrchion a gwasanaethau. Roedd cwmnïau a wnaeth waith gwych yn darparu'r cynnwys hwnnw yn caffael cwsmeriaid newydd, yn cadw'r rhai cyfredol, ac yn cynyddu gwerth eu perthnasoedd trwy'r wybodaeth a ddarparwyd ganddynt.

Sut Mae Marchnata Cynnwys yn Gweithio?

Rwyf wedi bod yn cynorthwyo cwmnïau ers dros ddegawd gyda'u strategaethau marchnata cynnwys. Dyma fideo a ddefnyddiwyd gennym i helpu ein cleientiaid i ddeall sut rydym yn defnyddio marchnata cynnwys i yrru busnes gan ddefnyddio pob sianel a chyfrwng.

Mae cyfatebiaeth rydw i wedi'i defnyddio ers amser maith marchnata yn erbyn hysbysebu. Mae hysbysebu yn rhoi abwyd ar y bachyn a'i ollwng yn y dŵr, gan obeithio y bydd y pysgod yn brathu. Marchnata yw'r broses o ddod o hyd i'r pysgod, dadansoddi pryd maen nhw'n brathu, beth maen nhw'n brathu arno, a pha mor hir cyn iddyn nhw frathu.

Cynnwys yw cynnwys…papur gwyn, post blog, fideo, podlediad, ffeithlun, neu beth bynnag arall y gellir ei ddyfeisio i gyfleu eich neges. Ond marchnata cynnwys yn gofyn am ddealltwriaeth o bwy yw'ch cynulleidfa, pa fethodolegau sy'n cael eu cyfleu, darganfod ble mae'r gynulleidfa, gwybod beth yw eu bwriad, a chynhyrchu'r gyfres a'r mathau priodol o gynnwys i'r rhagolygon neu'r cwsmeriaid hynny eu defnyddio. Mae hefyd yn cynnwys y dulliau rhannu a hyrwyddo y byddwch chi'n eu defnyddio i'w cyrraedd.

Strategaethau Marchnata Cynnwys

Mae gormod o fusnesau yn drysu rhwng marchnata cynnwys a hysbysebu. Nid ydynt yn deall pam nad oedd post cyfryngau cymdeithasol, erthygl, neu grybwylliad wedi ysgogi trosiadau ar unwaith neu'n uniongyrchol. Nid yw marchnata cynnwys yn digwydd ar unwaith yn aml, mae marchnata cynnwys yn strategaeth sy'n gofyn am fomentwm a chyfeiriad fel y gallwch chi arwain y gynulleidfa trwy'r broses brynu, cadw neu uwchwerthu. Yn yr un modd â physgota, yn aml mae'n rhaid i chi gael llinell sylfaen o gynnwys i'w hyrwyddo ym mhob rhan o'r meysydd bwydo er mwyn denu'r gynulleidfa rydych chi'n ei dilyn.

Un ffocws yr ydym yn ei ddatblygu wrth weithio gyda chleientiaid yw penderfynu beth a llyfrgell gynnwys mae'n bosibl y bydd hynny'n helpu eu hymdrechion marchnata cyffredinol.

Mathau o Farchnata Cynnwys

Ysgrifennodd y Folks yn QuickSprout bost gwych ar y mathau o farchnata cynnwys a phryd i'w defnyddio. Ni fyddwn yn mynd i bob math, ond hoffwn ganolbwyntio ar y 6 darn allweddol o gynnwys yr ydym wedi'u gweld yn gweithio orau i'n cleientiaid wrth adeiladu eu cyfryngau sy'n eiddo adnoddau:

 • Erthyglau - adeiladu ffantastig llyfrgell gynnwys gydag erthyglau o ansawdd uchel, manwl, wedi'u diweddaru, a chryno sy'n ateb cwestiynau ar gyfer rhagolygon, cwsmeriaid ac yn darparu arweinyddiaeth meddwl o fewn y diwydiant yw sylfaen bron unrhyw gwmni. Mae cwmnïau'n tueddu i ystyried y blog fel strategaeth un-ar-y-tro, ond mae'n wir yn strategaeth refeniw a llog cyfansawdd cylchol. Gellir dod o hyd i bob post blog a chyfeirio ato bob dydd i gynyddu eich gallu i ddenu, cadw ac uwchwerthu cwsmeriaid. Mae blogio ar gyfer busnes yn darparu'r bwyd ar gyfer chwilio a chymdeithasol i weithredu arno ac mae'n hanfodol i bob sefydliad.
 • Infographics - mae dylunio graffig gwybodaeth sydd wedi'i ymchwilio'n dda ac sy'n cymryd pwnc cymhleth, yn ei esbonio'n drylwyr, ac sy'n darparu fformat cludadwy y gellir ei weld a'i rannu ar draws dyfeisiau a thechnolegau lluosog wedi bod yn fantais anhygoel i bob sefydliad rydyn ni erioed wedi gweithio gyda nhw. Highbridge yn parhau i fod yn arweinydd yn y strategaeth hon, ar ôl ymchwilio, datblygu, dylunio, dosbarthu a hyrwyddo dros gant o ffeithluniau. Yn ogystal, rydym yn darparu'r ffeiliau craidd yn ôl i'n cleientiaid fel y gellir ailgyflwyno'r graffeg mewn cyflwyniadau a deunydd marchnata eraill.
 • Papurau Gwyn - Tra bod ffeithluniau'n denu, rydyn ni wedi darganfod bod papurau gwyn yn trosi. Er y bydd ymwelwyr â'ch gwefan yn aml yn darllen ac yn rhannu postiadau a ffeithluniau, byddant yn aml yn masnachu eu gwybodaeth gyswllt i gael plymio llawer dyfnach i bwnc y maent yn ymchwilio iddo. Bwriad rhywun yn lawrlwytho papur gwyn yn aml yw eu bod yn ymchwilio i brynu yn fuan iawn. Mae adeiladu llwybr o bost, ffeithlun i alwad i weithredu i dudalen lanio i gofrestru a lawrlwytho papur gwyn wedi bod yn hynod fanteisiol i'n holl gleientiaid.
 • Cyflwyniadau - Mae adeiladu hygrededd, awdurdod ac ymddiriedaeth yn eich diwydiant fel arfer yn gofyn ichi gyflwyno ar bynciau mewn cynadleddau, gweminarau neu gyfarfodydd gwerthu. Gall rhoi’r cyflwyniadau hynny ar-lein ar lwyfannau fel Slideshare, yna eu rhannu trwy bostiadau a chyfryngau cymdeithasol ennyn sylw gwych gan eich cyfoedion.
 • fideos - Rhaid i strategaeth gynnwys pob sefydliad fod yn fideo. Os yw llun yn dweud mil o eiriau, gall fideos ddarparu cysylltiad emosiynol sy'n rhagori ar unrhyw strategaeth. Arweinyddiaeth feddyliol, awgrymiadau, fideos esboniwr, fideos tysteb ... mae pob un ohonynt yn cyfathrebu'n effeithiol â'ch cynulleidfa ac mae galw amdanynt fwy a mwy bob dydd. Heb sôn bod pobl yn aml yn chwilio am fideos yn fwy nag unrhyw gyfrwng arall!
 • E-bostio - mae gwthio'ch neges yn ôl i danysgrifiwr yn un o enillion uchaf unrhyw strategaeth farchnata cynnwys. Erbyn yn rheolaidd e-bostio'ch rhagolygon a'ch cleientiaid, mae eich negeseuon yn darparu gwerth ac atgoffa eich bod chi yno pan maen nhw eich angen chi. Gall yr holl strategaethau eraill hyn yrru pobl i'ch brand nad ydyn nhw'n barod i brynu ... dyna pryd rydych chi am sicrhau eu bod nhw'n cofrestru ar gyfer eich e-bost. Rhaid bod gan bob strategaeth gynnwys strategaeth farchnata e-bost i feithrin a gyrru tanysgrifwyr presennol i drosiad.

Sut i Ddatblygu Strategaeth Marchnata Cynnwys

Yn syndod, nid ymchwil a datblygu calendr cynnwys yw'r cam cyntaf a gymerwn wrth weithio gyda chleientiaid. Ein cam cyntaf yw dadansoddi eu safle presennol a'u hawdurdod ar-lein i sicrhau y gallant arwain ymwelydd marchnata chwilio, dilynwr cyfryngau cymdeithasol neu ddilynwr, neu ymwelwyr eraill trwy'r broses cynhyrchu plwm. Dyma rai cwestiynau yr ydym yn ceisio atebion ar eu cyfer:

 • A oes llwybr i drosi o bob darn o gynnwys sy'n gyrru'r darllenydd drwodd i gamau yr ydych am iddynt eu cymryd?
 • Is analytics wedi'i ddefnyddio'n iawn i sicrhau y gallwch fesur effaith eich marchnata cynnwys yn ôl i ffynhonnell?
 • A yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio'n iawn fel y gellir dod o hyd i'r cynnwys rydych chi'n ei ddatblygu ar ganlyniadau peiriannau chwilio perthnasol? Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn llinell sylfaen ar gyfer unrhyw strategaeth gynnwys.
 • A yw'r cynnwys yn cael ei arddangos a'i optimeiddio fel ei fod yn hawdd ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol? Gall yr ymhelaethiad a gewch o'r cyfryngau cymdeithasol skyrocket eich ymweliadau, addasiadau yn ogystal â'ch lleoliad peiriant chwilio.
 • A ellir arddangos y cynnwys yn briodol ar ddyfais symudol neu dabled? Mae rhai o'n cleientiaid yn gweld mwy na 40% o'u traffig yn dod o ffôn symudol!

Unwaith y bydd y sylfaen honno yn ei lle, rydym yn gweithio i ymchwilio i'r cynnwys y mae eich cystadleuwyr yn ennill arno, dylunio strategaeth sy'n eich helpu i gystadlu, a datblygu calendr cynnwys a fydd yn gyrru'r momentwm sydd ei angen arnoch i leihau eich cost fesul plwm (CPL) tra'n parhau i gynyddu eich cyfran y llais (SOV), gyrru a gwella nifer y trawsnewidiadau, ac yn y pen draw cynyddu eich enillion ar fuddsoddiad marchnata dros amser.

Efallai y bydd marchnata cynnwys organig yn cymryd mwy o amser y mae eich cwmni'n gyffyrddus ag ef, felly cyflymwch eich strategaeth marchnata cynnwys hysbysebu a hyrwyddo â thâl yn ogystal â gall strategaethau cysylltiadau cyhoeddus eich helpu i gael llawer mwy o arweinwyr yn gyflymach, profi a mesur eich strategaethau yn effeithlon, ac ehangu eich cynulleidfa a dylanwadu'n effeithiol.

Faint o Gynnwys sydd ei Angen arnom?

Mam pob cwestiwn a ofynnir gan gleientiaid. Mae angen cryn dipyn o ymchwil i werthuso maint y cynnwys. Bydd angen i chi ddeall y cwestiynau y mae rhagolygon a chwsmeriaid yn eu gofyn o ran eich diwydiant a sut y gallech fod mewn sefyllfa dda i ddarparu'r cynnwys hwnnw. Bydd angen i chi ddeall pa gyfryngau y maent yn chwilio amdanynt a sut y gallwch chi gyflwyno'r wybodaeth orau iddynt. Efallai y bydd angen i chi hefyd ddarparu'r cynnwys mewn gwahanol gyfryngau - sain, fideo, testun, graffeg, ac ati.

Mae marchnata cynnwys yn gofyn am ymarfer, profi a gwelliant parhaus er mwyn curo'ch cystadleuwyr allan! Nid yw'n ymwneud â chynhyrchu mwy o gynnwys, mae'n ymwneud ag adeiladu llyfrgell ddiffiniedig o gynnwys sy'n ymdrin â phob cam o daith y prynwr i'w helpu i'w tywys drwodd i drosi.

Faint Mae Marchnata Cynnwys yn ei Gostio?

Doozy arall o gwestiwn! Rydym yn argymell bod cyllideb wastad yn cael ei lledaenu cysylltiadau cyhoeddus, hyrwyddo, a chynhyrchu cynnwys i gwmnïau ddechrau. Gall hynny fynd yn eithaf costus ($ 15k yr UD y mis) ond dyma'r sylfaen rydyn ni'n ei hadnabod sy'n gweithio'n dda. Gallwch hefyd ddechrau heb y cysylltiadau cyhoeddus a dyrchafiad, mae'n cymryd mwy o amser i rampio i fyny.

Ymhen ychydig fisoedd, dylech ddechrau gweld momentwm ac arweinwyr yn cael eu gyrru i mewn. Yn ystod y flwyddyn dylech allu diffinio'ch rhaglen yn llawn a deall y costau dan sylw fesul arweinydd. Yna gallwch chi symud a chydbwyso'ch cyllideb rhwng datblygu cynnwys, hyrwyddo a chysylltiadau cyhoeddus er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf, lleihau eich cost fesul plwm, a gyrru mwy o arweinwyr neu drosiadau.

Cadwch mewn cof bod eich cystadleuwyr yn tiwnio'u strategaeth marchnata cynnwys ar yr un pryd, felly gall y gystadleuaeth gynyddu neu leihau - gan ei gwneud yn ofynnol i chi addasu'ch cyllideb a'ch disgwyliadau yn briodol. Mae gennym gleientiaid sy'n dominyddu marchnata cynnwys oherwydd bod diffyg cystadleuaeth, ac mae gennym gleientiaid sy'n llusgo'r gystadleuaeth dim ond oherwydd na allant gyfateb i'r adnoddau y mae eu cystadleuwyr yn eu defnyddio. Gall strategaeth wych bob amser ddechrau gwasgu'r gystadleuaeth allan, serch hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.