Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Adferiad Ad

Adferiad Ad

Un o'r heriau mwyaf i gyhoeddwyr ac unrhyw farchnatwr heddiw yw atalwyr hysbysebion. Ar gyfer marchnatwyr, mae cyfraddau blocio hysbysebion cynyddol yn arwain at yr anallu i gyrraedd y gynulleidfa adblocking chwaethus. Yn ogystal, mae cyfraddau blocio hysbysebion uchel yn arwain at stocrestr hysbysebion llai, a allai gynyddu cyfraddau CPM yn y pen draw.

Ers i atalyddion hysbysebion ddod i rym dros ddegawd yn ôl, mae cyfraddau adblocking wedi skyrocio, caffael miliynau o ddefnyddwyr a lledaenu i pob platfform.

Un o ganfyddiadau diweddaraf ein tîm ymchwil yn Uponit yw bod y gyfradd gyfredol o rwystro hysbysebion yn yr UD yn 33.1%. Mae hyn yn golygu nad yw 3 o bob 10 defnyddiwr yn agored i'ch ymdrechion marchnata. Yn amlwg, mae'n fater pwysig i'r byd marchnata, ac yn olynol i'r byd cyhoeddi, sy'n dibynnu ar hysbysebu am ei fodolaeth.

Sut y gellir delio â hyn?

Hyd yn hyn, mae sawl dull yn ceisio mynd i'r afael â'r ffenomen blocio. Mae rhai cyhoeddwyr yn ceisio newid eu model busnes a defnyddio waliau talu i godi tâl ar ddefnyddwyr am fynediad i'w gwefan. Mae'n well gan eraill orfodi eu defnyddwyr i gwyno eu gwefan trwy'r gosodiadau atalydd hysbysebion i gael mynediad at gynnwys y wefan. Prif gwymp y ddwy strategaeth yw eu aflonyddwch a'r risg y bydd y defnyddwyr yn ei wneud cefnu ar y wefan yn gyfan gwbl.

Dyma lle mae'r dull amgen yn dod i mewn - adferiad ad.

Mae adferiad hysbysebion yn caniatáu i gyhoeddwyr ail-fewnosod hysbysebion a gafodd eu tynnu i ddechrau gan atalyddion hysbysebion. Mae gan y strategaeth hon rai manteision amlwg dros weddill y pecyn. Y budd amlwg yw gallu cyflwyno hysbysebion i gynulleidfaoedd adblocking a chynulleidfaoedd nad ydynt yn rhwystr. Bydd cyhoeddwyr hyd yn oed yn gallu ehangu eu rhestr hysbysebion, defnyddwyr segmentau a thargedu ymgyrchoedd penodol at gynulleidfaoedd sy'n blocio hysbysebion ac nad ydynt yn blocio hysbysebion.

Yn wahanol i'r hyn y gellid ei ddisgwyl, mae defnyddwyr adblocking hyd yn oed yn dangos cyfraddau ymgysylltu uchel, ar adegau yn uwch na defnyddwyr nad ydynt yn rhwystr.

Beth yw'r gwahanol fathau o atebion adfer ad?

Mae sawl ateb yn y farchnad heddiw. Wrth archwilio'r gwahanol rai, dylid cadw rhai paramedrau pwysig mewn cof. Yr un cyntaf yw integreiddio - gellir gweithredu datrysiadau adfer ad naill ai ar ochr y gweinydd, CDN (Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys) neu ar ochr y cleient. Mae integreiddiadau ochr y gweinydd a CDN yn gymhleth ac yn ymwthiol iawn, ac yn aml mae angen newidiadau mawr ar ran y cyhoeddwr gan gynnwys ei weithrediadau hysbysebu.

Mae'r rhan fwyaf o berchnogion safleoedd yn ofni integreiddiadau ymwthiol o'r fath, sy'n rhwystr mawr, ac yn aml bydd yn well ganddynt beidio ag integreiddio datrysiad o gwbl. Ar y llaw arall, mae'r rhan fwyaf o integreiddiadau ochr cleientiaid yn gyfyngedig a gall atalyddion hysbysebion eu goresgyn.

Gwahaniaethwr pwysig arall rhwng yr amrywiol atebion adfer ad yw eu cynhwysfawr. Mae hyn yn cynnwys pa lwyfannau maen nhw'n gweithio arnyn nhw, a pha hysbysebion maen nhw'n gallu eu hadennill.

Ar ben hynny, er bod cyhoeddwyr eisiau cyflwyno pob math o hysbysebion, gan gynnwys hysbysebion statig, hysbysebion fideo, a hysbysebion brodorol, gall rhai atebion adfer hysbysebion adfer un math o hysbysebion yn unig.

adblocking onit

Beth yw datrysiad Uponit?

Mae Uponit yn darparu'r platfform adfer ad mwyaf cynhwysol, sy'n gallu adfer yr holl leoliadau hysbysebion a dynnwyd gan atalyddion hysbysebion, ar borwyr symudol a bwrdd gwaith. Mae Uponit yn adfer ymgyrchoedd arddangos, fideo ac hysbysebion brodorol, gyda thracio picsel llawn, targedu cwcis, a chefnogaeth segmentu defnyddwyr.

Mae ein datrysiad yn seiliedig ar integreiddiad cyflym, ochr y cleient, gan ganiatáu ar gyfer integreiddio di-dor nad oes angen unrhyw newidiadau i weinyddion ad na gweithrediadau ad ein cleientiaid.

Cenhadaeth Uponit yw galluogi perchnogion safleoedd i gynnal eu model busnes, tra hefyd yn cadw llygad am brofiad y defnyddwyr. Rydym yn gweithio yn unol â'r Canllawiau'r Glymblaid ar gyfer Gwell Hysbysebion, yr ydym yn teimlo sydd wedi gosod tir canol ar ei gyfer yn gyhoeddwyr ac yn ddefnyddwyr.

Gan ddefnyddio Uponit, gall cyhoeddwr reoli pa hysbysebion sy'n cael eu gweini a ble maen nhw'n cael eu gosod, a sicrhau mai dim ond rhai o ansawdd uchel ac aflonyddgar yw'r rhain. Yn ogystal, ein datrysiad yn cyfrannu at well profiad defnyddiwr, trwy gyflymu amseroedd llwytho tudalennau a lleihau'r defnydd o led band.

Sut mae Uponit yn gweithio?

Rydym yn defnyddio JavaScript mewnol, sy'n cael ei actifadu'n awtomatig pan fydd yn canfod defnyddwyr sydd ag atalydd hysbysebion gweithredol. Pan gaiff ei actifadu, mae'r JavaScript yn dod o hyd i'r lleoliadau ad sydd wedi'u blocio yn awtomatig, yn cydio yn eu ceisiadau am hysbysebion, gan gynnwys olrhain a thargedu picseli, ac yn eu hanfon yn ddiogel i'n gweinyddwyr trwy brotocol diogel, anghanfyddadwy na all atalyddion hysbysebion ei rwystro. Yna mae ein gweinyddwyr yn cyfathrebu â gweinyddwyr hysbysebion y cyhoeddwr i adfer yr hysbysebion a'u hadnoddau. Yna, mae'r hysbysebion a adenillwyd yn cael eu sgramblo, gan ddefnyddio technegau metamorffig unigryw, sy'n dileu unrhyw batrymau sy'n tagio'r cynnwys fel hysbyseb a'u hanfon yn ôl i'r porwr. Yn olaf, ar lefel DOM (Model Gwrthrych y Ddogfen), mae'r sgript yn ail-lunio'r hysbysebion yn y porwr ac yn ail-greu strwythurau DOM newydd i gynnal yr hysbysebion na all atalyddion hysbysebion eu cydnabod fel rhai sy'n gysylltiedig â hysbysebion.

Y canlyniad terfynol yw bod hysbysebion yn cael eu harddangos i'r defnyddiwr adblocking, ni waeth pa atalydd hysbysebion sy'n cael ei ddefnyddio.

Cynnydd mewn refeniw ad, cynnydd mewn ymgysylltiad

Wrth gyfradd blocio hysbysebion ar gyfer Mako, Prif borth adloniant Israel, wedi cyrraedd 33% ac wedi niweidio eu gweithrediad yn seiliedig ar hysbysebion yn sylweddol, dechreuon nhw chwilio am ateb. Fel y nododd Uri Rozen, Prif Swyddog Gweithredol Mako, Uponit yw'r unig ateb a ganiataodd iddynt gadw eu busnes hysbysebu i redeg heb unrhyw ymyrraeth. Trwy ddefnyddio datrysiad Uponit, mae Mako wedi gallu cynnig ymgyrchoedd hysbysebu i ddefnyddwyr adblocking ers mis Mehefin 2016, ac yn ddiweddar, dechreuodd weini hysbysebion fideo yn yr adran erthyglau ac yn eu gwasanaeth VOD helaeth. Arweiniodd cyfraniad Uponit at refeniw ad arddangos bwrdd gwaith Mako at gynnydd sylweddol o 32% -39% rhwng Ionawr a Mai 2017.

Yn ôl Rozen, mae defnyddwyr adblocking wedi arddangos lefelau ymgysylltu a chadw tebyg neu hyd yn oed yn uwch na defnyddwyr nad ydynt yn blocio, gydag amser sesiwn ar gyfartaledd yn tyfu 3.2%.

Dim ond un enghraifft yw Mako o'n partneriaid hapus niferus.

Uponit

Darganfyddwch Mwy yn Uponit

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.