Beth yw Strategaeth Farchnata?

Strategaeth Farchnata

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cynorthwyo cwsmeriaid Salesforce i ddatblygu strategaeth ar y ffordd orau i ddefnyddio eu platfformau trwyddedig. Mae'n gyfle diddorol ac yn un sydd wedi fy synnu mewn gwirionedd. Ar ôl bod yn gyflogai cynnar i ExactTarget, rwy'n ffan enfawr o alluoedd anfeidrol Salesforce a'u holl gynhyrchion sydd ar gael.

Daeth y cyfle hwn ataf trwy bartner Salesforce sydd ag enw rhagorol am weithredu, datblygu ac integreiddio'r casgliad o lwyfannau Salesforce i'w cleientiaid. Dros y blynyddoedd, maen nhw newydd ei fwrw allan o'r parc ... ond maen nhw wedi dechrau sylwi ar fwlch yn y diwydiant yr oedd angen ei lenwi - strategaeth.

Mae Salesforce yn darparu adnoddau di-ri ac achosion defnydd rhagorol i ragolygon ar y ffordd orau i gwsmeriaid eraill ddefnyddio'r platfform. A gall fy mhartner Salesforce ddarparu ar gyfer gweithredu unrhyw strategaeth. Y bwlch, serch hynny, yw bod cwmnïau yn aml yn ymrwymo i Salesforce a'r partner heb benderfynu mewn gwirionedd beth allai'r strategaeth fod.

Nid yw Gweithredu Salesforce yn a Strategaeth Farchnata. Gallai gweithredu Salesforce bron olygu unrhyw beth - o sut rydych chi'n gwerthu, i bwy rydych chi'n gwerthu, sut rydych chi'n cyfathrebu â nhw, sut rydych chi'n integreiddio â'ch llwyfannau corfforaethol eraill, yn ogystal â sut rydych chi'n mesur llwyddiant. Nid yw cael trwydded ac anfon mewngofnodi i Salesforce yn strategaeth ... mae fel prynu llyfr chwarae gwag.

Beth yw Strategaeth Farchnata?

Cynllun gweithredu wedi'i gynllunio i hyrwyddo a gwerthu cynnyrch neu wasanaeth.

Geiriadur Byw Rhydychen

strategaeth farchnata yw cynllun gêm cyffredinol busnes ar gyfer cyrraedd pobl a'u troi'n gwsmeriaid y cynnyrch neu'r gwasanaeth y mae'r busnes yn ei ddarparu.

Investopedia

Os gwnaethoch chi brynu a strategaeth farchnata gan ymgynghorydd, beth fyddech chi'n disgwyl iddyn nhw ei gyflawni? Gofynnais y cwestiwn hwn i arweinwyr ledled y diwydiant a byddech chi'n synnu at yr ystod o atebion a gefais ... o'r syniadaeth hyd at eu gweithredu'n gyfyngedig.

Mae datblygu strategaeth farchnata yn un cam yn gyffredinol taith farchnata:

 1. Darganfod - Cyn i unrhyw daith gychwyn, rhaid i chi ddeall ble rydych chi, beth sydd o'ch cwmpas, a ble rydych chi'n mynd. Rhaid i bob gweithiwr marchnata, ymgynghorydd wedi'i logi, neu asiantaeth weithio trwy gyfnod darganfod. Hebddo, nid ydych yn deall sut i gyflwyno'ch deunydd marchnata, sut i leoli'ch hun o'r gystadleuaeth, na pha adnoddau sydd ar gael ichi.
 2. Strategaeth - Nawr mae gennych chi'r offer i ddatblygu strategaeth waelodlin a ddefnyddir i gyflawni eich nodau marchnata. Dylai eich strategaeth gynnwys trosolwg o'ch nodau, sianeli, cyfryngau, ymgyrchoedd, a sut y byddwch yn mesur eich llwyddiant. Byddwch chi eisiau datganiad cenhadaeth blynyddol, ffocws chwarterol, a chyflawniadau misol neu wythnosol. Mae hon yn ddogfen ystwyth a all newid dros amser, ond sydd â chefnogaeth eich sefydliad.
 3. Gweithredu - Gyda dealltwriaeth glir o'ch cwmni, eich safle yn y farchnad a'ch adnoddau, rydych chi'n barod i adeiladu sylfaen eich strategaeth farchnata ddigidol. Rhaid bod gan eich presenoldeb digidol yr holl offer sy'n angenrheidiol i weithredu a mesur eich strategaethau marchnata sydd ar ddod.
 4. Gweithredu - Nawr bod popeth yn ei le, mae'n bryd gweithredu'r strategaethau rydych chi wedi'u datblygu a mesur eu heffaith gyffredinol.
 5. Optimization - Sylwch ar y twll genwair cŵl rydyn ni wedi'i gynnwys yn yr ffeithlun sy'n mynd â'n strategaeth dyfu ac yn ei gludo yn ôl i Discovery eto! Nid oes cwblhau'r Taith Marchnata Hyblyg. Ar ôl i chi weithredu eich strategaeth farchnata, rhaid i chi ei phrofi, ei mesur, ei gwella a'i haddasu dros amser er mwyn parhau i gynyddu ei heffaith ar eich busnes i'r eithaf.

Sylwch fod y strategaeth yn rhagflaenu gweithredu, gweithredu ac optimeiddio. Os ydych chi'n datblygu neu'n prynu strategaeth farchnata gan gwmni - nid yw hynny'n golygu eu bod nhw'n mynd i roi'r strategaeth honno ar waith, na'i gweithredu.

Enghraifft o Strategaeth Farchnata: Fintech

Mae gennym weminar wych yn cynnig Salesforce, Arferion Gorau wrth Greu Teithiau Profiad Cwsmer mewn Cwmnïau Gwasanaeth Ariannol, lle rydym yn trafod datblygu strategaethau siwrneiau marchnata gyda chwmnïau Gwasanaeth Ariannol. Daeth y weminar i fod ar ôl imi wneud rhywfaint o ymchwil arloesol yn y diwydiant ar y rhaniad digidol a oedd yn digwydd rhwng sefydliadau ariannol a'u cwsmeriaid.

Wrth ddatblygu'r strategaeth farchnata, gwnaethom nodi:

 • Pwy oedd eu cwsmeriaid - o'u llythrennedd ariannol, hyd at gyfnod eu bywyd, i'w hiechyd ariannol, a'u persona.
 • Lle roedd eu hymdrechion marchnata - pa mor aeddfed oedd eu sefydliad wrth adeiladu perthynas â nhw. A oeddent yn gwybod pwy oeddent, p'un a oeddent yn eu haddysgu ai peidio, p'un a oedd eu cwsmeriaid wedi elwa o ddysgu oddi wrthynt ai peidio, ac a oedd cwsmer yn estyn allan yn bersonol mewn gwirionedd?
 • Sut oedd y sefydliad yn ymgysylltu - a oedd y sefydliad wedi gofyn am adborth, a allent asesu'r cwestiynau uchod, a oedd ganddynt yr adnoddau i addysgu a chyfarparu eu cwsmeriaid, ac a oedd y daith wedi'i phersonoli mewn gwirionedd?
 • A oedd gan y sefydliad yr adnoddau - dangosodd ein hymchwil gwpl dwsin o bynciau yr oedd eu cwsmeriaid bob amser yn ymchwilio iddynt ar-lein - o reoli credyd, rheoli cyfoeth, cynllunio ystadau, i gynllunio ymddeol. Roedd cwsmeriaid yn chwilio am offer DIY i'w helpu i asesu, cynllunio a chyflawni eu cyllid ... a dylai'r sefydliadau yr oeddent yn gweithio gyda nhw eu cael i gyd (neu o leiaf eu pwyntio at bartner gwych).
 • A oedd y sefydliad yn weladwy ym mhob un o'r camau prynu - o nodi problemau, i archwilio datrysiadau, i ofynion a dewis sefydliad ariannol, a allai'r sefydliad gyrraedd pob cam yn nhaith y prynwr? A oedd ganddyn nhw offer ac adnoddau i helpu i ddilysu canfyddiadau'r prynwr a'u helpu i yrru'r ymgysylltiad adref?
 • A ellid cyrraedd y sefydliad trwy'r cyfryngau a ffefrir - nid erthyglau yw'r unig gyfrwng. Mewn gwirionedd, nid yw rhai pobl hyd yn oed yn cymryd yr amser i ddarllen mwyach. A yw'r sefydliad yn defnyddio testun, delweddaeth, sain a fideo i gyrraedd eu rhagolygon neu eu cwsmeriaid lle maent Mae'n well?
 • Ar ôl ei weithredu, sut y bydd llwyddiant yn cael ei fesur gyda'ch strategaeth farchnata? Cyn i chi weithredu strategaeth, rhaid ystyried y galluoedd mesur fel eich bod chi'n gwybod ei bod yn gweithio. Pa mor hir fyddwch chi'n aros cyn penderfynu pa mor llwyddiannus ydyw? Ar ba bwynt y byddwch chi'n gwneud y gorau o'ch ymgyrchoedd? Ar ba bwynt y byddwch chi'n eu plygu os nad ydyn nhw'n gweithio?

Os gallwch chi ateb pob un o'r cwestiynau hyn, yna mae'n debyg bod gennych solid strategaeth farchnata. Bydd strategaeth farchnata yn eich helpu i ddatgelu, darganfod a chynllunio bod angen teclyn neu adnodd arnoch.

O'r enghraifft fintech uchod, efallai y bydd eich cwmni'n gweld bod y safle ar goll cyfrifiannell morgais cartref felly mae gennych chi yn eich cynllun i adeiladu un. Nid yw hynny'n golygu bod y strategaeth yn diffinio sut olwg sydd ar y gyfrifiannell, sut rydych chi'n mynd i'w datblygu, ble bydd yn cael ei chynnal, neu sut rydych chi'n mynd i'w hyrwyddo ... mae'r rheini i gyd yn gamau gweithredu ymgyrch y gellir eu gwneud i lawr y ffordd. Y strategaeth yw adeiladu cyfrifiannell y mae ei angen arnoch i gyrraedd cwsmeriaid. Daw'r gweithredu a'r gweithredu yn nes ymlaen.

Strategaeth yw'r Bwlch Rhwng yr Angen a Chyflawni

Wrth i mi ymgynghori â mwy a mwy o sefydliadau gyda Salesforce, rydyn ni'n ei fwrw allan o'r parc ar yr ymrwymiadau hyn. Mae Salesforce wedi helpu'r cwsmer i nodi'r angen am ddatrysiad technolegol i'w helpu gyda'i ymdrechion gwerthu a marchnata.

Mae partner Salesforce yno i'w helpu i roi'r datrysiad ar waith ar gyfer y prosesau a'r strategaethau y maen nhw'n gobeithio eu gweithredu. Ond rydw i rhwng y ddau yn nodi'r bwlch ac yn gweithio rhwng y llwyfannau, y partner, a'r cwsmer i ddatblygu'r cynllun i gyrraedd eu rhagolygon a'u cwsmeriaid. Pan fydd consensws rhyngom ni i gyd, mae partner Salesforce yn dod i mewn ac yn gweithredu'r datrysiad, yna mae'r cleient yn gweithredu'r strategaeth.

Ac, wrth gwrs, wrth i ni fesur y canlyniadau, dylem addasu'r strategaeth o bryd i'w gilydd. Fodd bynnag, mewn lleoliad menter, gallai hynny gymryd misoedd i'w gyflawni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.