Mwyhau Eich Ymdrechion Marchnata 2022 gyda Rheoli Caniatâd

Beth yw CMP Llwyfan Rheoli Caniatâd

Mae 2021 wedi bod yr un mor anrhagweladwy â 2020, gan fod llu o faterion newydd yn herio marchnatwyr manwerthu. Bydd angen i farchnatwyr aros yn ystwyth ac ymatebol i heriau hen a newydd tra'n ceisio gwneud mwy gyda llai.

Newidiodd COVID-19 y ffordd y mae pobl yn darganfod ac yn siopa yn ddiwrthdro - nawr yn ychwanegu grymoedd gwaethygu'r amrywiad Omicron, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a theimlad cyfnewidiol defnyddwyr i'r pos sydd eisoes yn gymhleth. Mae manwerthwyr sydd am ddal y galw tanbaid yn addasu trwy newid amseriad eu hymgyrchoedd marchnata, lleihau cyllidebau hysbysebu oherwydd heriau cyflenwi, symud i ffwrdd o fod yn greadigol sy'n benodol i gynnyrch a chofleidio naws “niwtral ond gobeithiol”.

Fodd bynnag, cyn i farchnatwyr hyd yn oed feddwl am wthio anfon ymlaen eu hymgyrchoedd e-bost neu neges destun nesaf, mae angen iddynt sicrhau eu bod yn dilyn arferion gorau mewn rheoliadau cyfathrebu cwsmeriaid a rheoli caniatâd.

Beth Yw Rheoli Caniatâd?

Rheoli caniatâd yw'r fethodoleg a ddefnyddir i awtomeiddio'ch arferion casglu caniatâd, gan ei gwneud hi'n haws meithrin ymddiriedaeth, ysgogi cwsmeriaid i optio i mewn a pharhau i gydymffurfio â'u manylebau caniatâd.

Posibl NAWR

Pam Mae Rheoli Caniatâd yn Bwysig?

A llwyfan rheoli caniatâd (CMP) yn arf sy'n sicrhau cydymffurfiaeth cwmni â rheoliadau caniatâd cyfathrebu perthnasol, megis y GDPR ac TCPA. Offeryn y gall cwmnïau neu gyhoeddwyr ei ddefnyddio i gasglu caniatâd defnyddwyr yw CMP. Mae hefyd yn helpu i reoli'r data a'i rannu â darparwyr gwasanaethau testun ac e-bost. Ar gyfer gwefan gyda miloedd o ymwelwyr dyddiol neu gwmni sy'n anfon degau o filoedd o e-byst neu negeseuon testun y mis, mae defnyddio'r Rhaglen Mesur Plant yn symleiddio'r broses o gasglu caniatâd drwy awtomeiddio'r broses. Mae hynny'n ei gwneud yn ffordd fwy effeithlon a chost-effeithiol o barhau i gydymffurfio ac yn helpu i gadw llinellau cyfathrebu ar agor.

Mae'n hanfodol bwysig bod marchnatwyr yn gweithio gyda phartneriaid dibynadwy sy'n arbenigo mewn datrysiadau rheoli caniatâd, yn enwedig i adeiladu a throsoli llwyfan sy'n ystyried deddfwriaeth yr holl awdurdodaethau perthnasol, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, yr UE a mwy. Mae cael system o'r fath ar waith yn lleihau'r risg o dorri cyfreithiau data unrhyw wlad neu awdurdodaeth y mae gan eich cwmni ragolygon a chwsmeriaid ynddi. Mae llwyfannau datblygedig heddiw yn cael eu hadeiladu gyda chydymffurfiaeth-wrth-ddyluniad, gan sicrhau wrth i reoliadau newid ac esblygu, felly hefyd bod cydymffurfiad rheoli caniatâd priodol brand.

Mae rheoli caniatâd yn briodol hefyd yn bwysig o ystyried yr esblygiad oddi wrth ddefnyddio data cwcis trydydd parti a thuag at gasglu data parti cyntaf yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr.

Symud i ffwrdd o Ddata Trydydd Parti

Mae rhyfel wedi bod ers peth amser bellach dros hawl person i breifatrwydd data. Ymhellach, mae paradocs preifatrwydd / personoli yn bodoli. Mae hyn yn cyfeirio at y ffaith bod defnyddwyr eisiau preifatrwydd data a gwybod bod eu data yn ddiogel. Fodd bynnag, ar yr un pryd, rydym yn byw mewn byd digidol ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn teimlo wedi'u llethu gyda'r holl negeseuon sy'n dod atynt bob dydd. Felly, maen nhw hefyd eisiau i negeseuon fod yn bersonol ac yn berthnasol ac mae ganddyn nhw ddisgwyliadau y bydd busnesau yn darparu profiadau cwsmeriaid gwych iddyn nhw.

O ganlyniad, bu newid sylfaenol yn y ffordd y mae cwmnïau'n casglu ac yn defnyddio data personol. Mae cwmnïau a marchnatwyr bellach yn canolbwyntio ar groesawu casglu data parti cyntaf. Mae'r math hwn o ddata yn wybodaeth y mae cwsmer yn ei rhannu'n rhydd ac yn fwriadol â brand y maent yn ymddiried ynddo. Gall gynnwys mewnwelediadau personol fel dewisiadau, adborth, gwybodaeth proffil, diddordebau, caniatâd, a bwriad prynu.

Wrth i gwmnïau gynnal ystum o dryloywder ynghylch pam eu bod yn casglu'r math hwn o ddata a rhoi gwerth i gwsmeriaid yn gyfnewid am rannu eu data, maent yn ennill mwy o ymddiriedaeth gan eu cwsmeriaid. Mae hyn yn cynyddu eu parodrwydd i rannu mwy o ddata ac optio i mewn i dderbyn cyfathrebiadau perthnasol gan y brand.

Ffordd arall y mae cwmnïau'n cynyddu ymddiriedaeth â chwsmeriaid yw trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gyflenwadau a rhestr eiddo ar y cynhyrchion y mae ganddynt ddiddordeb mewn siopa amdanynt. Mae'r ddeialog dryloyw hon am ddiweddariadau cludo yn helpu i reoli disgwyliadau cywir ar ddanfoniadau, neu hyd yn oed oedi wrth gludo.

Cynllunio ar gyfer Llwyddiant Marchnata 2022

Mae ffocws ar y strategaethau hyn yn bwysig nid yn unig ar gyfer rheoli cylch siopa aml, ond hefyd wrth gynllunio ar gyfer gweithrediadau marchnata 2022 ac ehangu technoleg march. Yn nodweddiadol, y pedwerydd chwarter yw'r amser pan fydd brandiau'n cwrdd â'u timau marchnata i sicrhau bod cyfathrebiadau ar y trywydd iawn a nodi strategaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod i wella profiad cyffredinol y cwsmer, cynyddu refeniw a chadw llinellau cyfathrebu ar agor.

Trwy gymryd y camau hyn i ystyriaeth, rydych chi a'ch brand yn sicr o fod gam ar y blaen i'r gystadleuaeth ar gyfer dechrau 2022!

I gael gwybodaeth ychwanegol am PossibleNOW's llwyfan rheoli caniatâd:

Gofyn am Demo PosibleNOW