Beth Yw Ôl-gysylltu? Sut i Gynhyrchu Backlinks o Ansawdd Heb Roi Eich Parth Mewn Perygl

Beth yw Strategaeth Ôl-gysylltu?

Pan glywaf rywun yn son am y gair backlink fel rhan o strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol, rwy'n tueddu i gring. Byddaf yn esbonio pam trwy'r post hwn ond rwyf am ddechrau gyda rhywfaint o hanes.

Ar un adeg, arferai peiriannau chwilio fod yn gyfeirlyfrau mawr a luniwyd yn bennaf ac a archebwyd yn debyg iawn i gyfeiriadur. Newidiodd Algorithm Pagerank Google y dirwedd chwilio oherwydd ei fod yn defnyddio dolenni i'r dudalen gyrchfan fel pwysau o bwysigrwydd.

Mae dolen gyffredin (tag angor) yn edrych fel hyn:

Martech Zone

Wrth i beiriannau chwilio gropian ar y we a chipio cyrchfannau, fe wnaethant restru canlyniadau'r peiriannau chwilio yn seiliedig ar faint o ddolenni oedd yn pwyntio at y gyrchfan honno, beth oedd yr allweddeiriau neu'r ymadroddion a ddefnyddiwyd ar destun yr angor, wedi'u priodi â'r cynnwys a fynegwyd ar y dudalen cyrchfan .

Beth Yw A Backlink?

Hyperddolen sy'n dod i mewn o un parth neu is-barth i'ch parth neu i gyfeiriad gwe penodol.

Pam mae Backlinks yn Bwysig

Yn ôl Sage Tudalen Gyntaf, dyma'r CTRs cyfartalog fesul safle ar dudalen canlyniad peiriant chwilio (SERP):

serp cliciwch drwy gyfradd yn ôl rheng

Gadewch i ni ddarparu enghraifft. Mae Safle A a Safle B ill dau yn cystadlu am safle peiriannau chwilio. Pe bai gan Safle A 100 o ddolenni yn pwyntio ato gyda'r allweddair hwnnw yn y testun angor backlink, a bod gan Safle B 50 o ddolenni yn pwyntio ato, byddai Safle A yn safle uwch.

Mae peiriannau chwilio yn hanfodol i strategaeth gaffael unrhyw gwmni. Mae defnyddwyr peiriannau chwilio yn defnyddio geiriau allweddol ac ymadroddion sy'n dangos eu bwriad i ymchwilio i bryniant neu ddatrysiad ... ac mae eich safle yn cael effaith ddramatig ar y cyfraddau clicio drwodd (CTR) o ddefnyddwyr peiriannau chwilio.

Wrth i'r diwydiant arsylwi ar gyfraddau trosi uchel defnyddwyr chwilio organig ... a rhwyddineb dilynol cynhyrchu backlinks, ni allwch ond dychmygu beth ddigwyddodd nesaf. Ffrwydrodd diwydiant $5 biliwn ac agorodd asiantaethau SEO di-ri siop. Dechreuodd safleoedd ar-lein a oedd yn dadansoddi dolenni sgorio parthau, gan roi'r allwedd i weithwyr proffesiynol peiriannau chwilio nodi'r gwefannau gorau posibl ar gyfer dolenni i gael gwell safle i'w cleientiaid.

O ganlyniad, cwmnïau corfforedig strategaethau adeiladu cyswllt i gynhyrchu backlinks a gwella eu safle. Daeth backlinking yn gamp gwaed a gostyngodd cywirdeb canlyniadau peiriannau chwilio wrth i gwmnïau dalu am backlinks yn syml. Cynhyrchodd rhai cwmnïau SEO newydd yn rhaglennol ffermydd cyswllt heb unrhyw werth o gwbl ond i chwistrellu backlinks ar gyfer eu cleientiaid.

Algorithmau Google ac Backlinks Uwch

Gostyngodd y morthwyl wrth i Google ryddhau algorithm ar ôl algorithm i rwystro hapchwarae graddio trwy gynhyrchu backlink. Dros amser, roedd Google hyd yn oed yn gallu adnabod y cwmnïau sydd â'r cam-drin backlink mwyaf ac fe wnaethant eu claddu mewn peiriannau chwilio. Un enghraifft a gafodd lawer o gyhoeddusrwydd oedd JC Penney, a oedd wedi cyflogi asiantaeth SEO cynhyrchu backlinks i adeiladu ei safle. Roedd miloedd yn fwy a wnaeth hynny ac ni chawsant eu dal, serch hynny.

Mae Google mewn brwydr barhaus yn erbyn ennill y system yn artiffisial er mwyn gwella cywirdeb canlyniadau peiriannau chwilio. Mae backlinks bellach wedi'u pwysoli yn seiliedig ar berthnasedd y wefan, cyd-destun y cyrchfan, ac ansawdd cyffredinol y parth yn ychwanegol at y cyfuniad allweddair. Yn ogystal, os ydych chi wedi mewngofnodi i Google, mae canlyniadau eich peiriannau chwilio wedi'u targedu'n ddaearyddol ac yn ymddygiadol i'ch hanes pori.

Heddiw, gall cynhyrchu tunnell o gysylltiadau cysgodol ar safleoedd heb unrhyw awdurdod nawr difrod eich parth yn hytrach na'i helpu. Yn anffodus, mae yna weithwyr proffesiynol ac Asiantaethau Optimeiddio Peiriannau Chwilio o hyd sy'n canolbwyntio ar backlinks fel iachâd i gyflawni safle gwell. Ychydig fisoedd yn ôl, fe wnes i archwiliad backlink ar gyfer cleient gwasanaethau cartref a oedd yn ei chael hi'n anodd graddio ... a dod o hyd i dunnell o backlinks gwenwynig. Wedi creu ffeil disavow a'i uwchlwytho i Google, dechreuon ni weld gwelliant dramatig yn eu safle organig cyffredinol a'r traffig cysylltiedig.

Heddiw, mae backlinking yn gofyn am ymchwil gofalus a llawer o ymdrech i sicrhau eich bod chi'n cynhyrchu backlink a fydd yn helpu ac nid yn brifo gwelededd chwiliad organig eich brand. hwn animeiddiad o 216digidol yn dangos y strategaeth honno:

image

Nid yw pob Backlin yn cael ei greu yn gyfartal

Efallai y bydd gan backlinks enw gwahanol (brand, cynnyrch, neu berson), lleoliad, ac allweddair sy'n gysylltiedig â nhw (neu gyfuniadau ohonynt). Gall y parth sy'n cysylltu hefyd fod yn berthnasol i'r enw, lleoliad neu allweddair. Os ydych chi'n gwmni sydd wedi'i leoli mewn dinas ac yn adnabyddus yn y ddinas honno (gyda backlinks), efallai y byddwch yn uchel yn y ddinas honno ond nid eraill. Os yw'ch gwefan yn berthnasol i enw brand, wrth gwrs, mae'n debyg y byddwch chi'n graddio'n uwch ar eiriau allweddol ynghyd â'r brand.

Pan fyddwn yn dadansoddi safleoedd chwilio ac allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'n cleientiaid, rydym yn aml yn dosrannu unrhyw gyfuniadau allweddair brand ac yn canolbwyntio ar y pynciau a'r lleoliadau i weld pa mor dda y mae ein cleientiaid yn tyfu eu presenoldeb chwilio. Mewn gwirionedd, ni fyddai'n gyrhaeddiad tybio bod algorithmau chwilio yn rhestru safleoedd heb leoliad na brand ... ond oherwydd bod gan barthau sydd wedi'u cysylltu â hwy berthnasedd ac awdurdod i frandiau penodol neu leoliad.

Dyfyniadau: Beyond the Backlink

A oes rhaid iddo hyd yn oed fod yn backlink corfforol mwyach? Cyfeiriadau yn cynyddu yn eu pwysau mewn algorithmau peiriannau chwilio. Mae dyfyniad yn cyfeirio at derm unigryw o fewn erthygl neu hyd yn oed o fewn delwedd neu fideo. Person, lle neu beth unigryw yw dyfyniad. Os Martech Zone yn cael ei grybwyll ar barth arall heb ddolen, ond y cyd-destun yw marchnata, pam na fyddai peiriant chwilio yn pwyso a mesur y crybwylliad ac yn cynyddu safle erthyglau yma? Wrth gwrs y byddent.

Mae yna hefyd gyd-destun y cynnwys wrth ymyl y ddolen. A yw'r parth sy'n pwyntio at eich cyfeiriad parth neu'ch gwe yn berthnasol i'r pwnc yr ydych am ei restru? A yw'r dudalen gyda'r backlink sy'n cyfeirio at eich parth neu'ch cyfeiriad gwe yn berthnasol i'r pwnc? Er mwyn gwerthuso hyn, mae'n rhaid i beiriannau chwilio edrych y tu hwnt i'r testun yn y testun angori a dadansoddi cynnwys cyfan y dudalen ac awdurdod y parth.

Rwy'n credu bod algorithmau yn defnyddio'r strategaeth hon.

Awduriaeth: Marwolaeth neu Aileni

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rhyddhaodd Google farcio a oedd yn caniatáu i awduron glymu'r gwefannau y gwnaethant ysgrifennu arnynt a'r cynnwys a gynhyrchwyd ganddynt yn ôl i'w henw a'u proffil cymdeithasol. Roedd hwn yn ddatblygiad eithaf trawiadol oherwydd fe allech chi lunio hanes awdur a mesur ei awdurdod ar bynciau penodol. Byddai ailadrodd fy negawd o ysgrifennu am farchnata, er enghraifft, yn amhosibl.

Er bod llawer o bobl yn credu bod Google wedi lladd awduraeth, credaf iddynt ladd y marcio yn unig. Rwy'n credu bod siawns dda iawn bod Google wedi esblygu ei algorithmau i adnabod awduron heb y marcio.

Cyfnod Ennill Cyswllt

A dweud y gwir, fe wnes i gymeradwyo tranc yr oes talu-i-chwarae lle roedd cwmnïau â'r pocedi dyfnaf yn llogi'r asiantaethau SEO gyda'r mwyaf o adnoddau i gynhyrchu backlinks. Er ein bod ni'n gweithio'n galed yn datblygu gwefannau gwych a chynnwys anhygoel, fe wnaethon ni wylio wrth i'n safleoedd ostwng dros amser ac fe gollon ni gyfran sylweddol o'n traffig.

Nid yw cynnwys o ansawdd isel, sbamio sylwadau, a meta allweddeiriau bellach yn Strategaethau SEO effeithiol - a gyda rheswm da. Wrth i algorithmau peiriannau chwilio ddod yn fwyfwy soffistigedig, mae'n haws canfod (a chwynnu) cynlluniau cyswllt ystrywgar.

Rwy'n parhau i ddweud wrth bobl bod SEO yn arfer bod yn broblem mathemateg, ond nawr mae wedi dychwelyd i a problem pobl. Er bod rhai strategaethau sylfaenol i sicrhau bod eich gwefan yn gyfeillgar i beiriannau chwilio, y ffaith yw bod cynnwys gwych yn safle da (y tu allan i rwystro peiriannau chwilio). Mae cynnwys gwych yn cael ei ddarganfod a'i rannu'n gymdeithasol, ac yna'n cael ei grybwyll a'i gysylltu ag ef gan wefannau perthnasol. A dyna hud backlink!

Strategaethau Backlinking Heddiw

Nid yw strategaethau backlinking heddiw yn edrych yn ddim byd tebyg i'r rhai ddegawd yn ôl. Er mwyn caffael backlinks, rydym ennill heddiw gyda strategaethau wedi'u targedu'n fawr gan ddefnyddio'r camau canlynol:

  1. Awdurdod Parth – Defnyddio llwyfannau fel Semrush, gallwn nodi geiriau allweddol penodol a chael rhestr o safleoedd cyrchfan sy'n berthnasol ac yn graddio'n dda. Cyfeirir at hyn fel arfer fel awdurdod parth.
  2. Cynnwys Brodorol - Rydym yn cynhyrchu cynnwys anhygoel, wedi'i ymchwilio'n dda, gan gynnwys ffeithluniau, ymchwil sylfaenol, a / neu erthyglau wedi'u hysgrifennu'n dda ar gyfer y wefan gyrchfan sy'n cynnwys backlinks i'n gwefan.
  3. Allgymorth – Rydym yn ymgorffori strategaeth cysylltiadau cyhoeddus i estyn allan i’r cyhoeddiadau hynny ac rydym yn hyrwyddo ein cynnwys neu’n gwneud cais i gyflwyno erthygl i’w gwefan. Rydym yn dryloyw am ein cymhelliant i wneud hynny ac ychydig o gyhoeddiadau sy'n gwadu'r backlink pan fyddant yn gweld ansawdd yr erthygl neu'r ffeithlun a ddarparwn.

Mae backlinking yn dal i fod yn strategaeth y gallwch chi ei gosod ar gontract allanol. Mae yna wasanaethau adeiladu cyswllt cymwys iawn sydd â phrosesau llym a rheolaethau ansawdd o amgylch eu prosesau a'u strategaethau allgymorth.

Mae talu am backlink yn groes i Delerau Gwasanaeth Google ac ni ddylech byth roi eich parth mewn perygl trwy dalu am backlink (neu gael eich talu i osod backlink). Fodd bynnag, nid yw talu am gynnwys a gwasanaethau allgymorth i ofyn am backlink yn groes.

Gwasanaethau Adeiladu Cyswllt ar Gontract Allanol

Un cwmni sydd wedi creu argraff arna i yw Stan Ventures. Mae eu prisiau yn amrywio yn seiliedig ar ansawdd y parth, yr erthygl, a'r nifer cysylltiedig o ddolenni yr hoffech eu caffael. Gallwch hyd yn oed ofyn am y safle cyrchfan. Dyma fideo trosolwg:

Mae Stan Ventures yn cynnig tri math o raglenni y gallai fod gan eich cwmni ddiddordeb ynddynt. Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth SEO a reolir gan label gwyn hefyd.

Gwasanaethau Adeiladu Cyswllt Gwasanaethau Allgymorth Blogger Gwasanaethau SEO a Reolir

Mae'r ffeithlun hwn o'r Ar Blog Blast yn llwybr diweddar a thrylwyr o sut i adeiladu cysylltiadau o ansawdd uchel ar gyfer eich gwefan.

Inffograffeg Adeilad Cyswllt ar raddfa 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.