Rownd II y Gorllewin yn erbyn Midwest

Indiana

RHAGARWEINIOL

Yr wythnos diwethaf, roeddwn i ar banel yn The Combine - 2010 o'r enw Go West: Mae cyn-fydwragedd sydd wedi symud i Ddyffryn Silicon yn rhannu eu straeon. Roeddwn i'n un o bedwar o bobl yn trafod ein straeon personol ac fe gychwynnodd storm dân ar Twitter ac aeth Cat 4 pan bostiodd Doug Karr ei ymatebion pan ail-ddaliodd y Cyfunwch 2010 ewch yma.

Cyfiawnhawyd yr holl deimladau hyn yn llwyr o ystyried natur fas y fformat, sy'n aeddfed ar gyfer brathiadau sain digywilydd, ond yn annigonol ar gyfer taflu goleuni go iawn ar rywbeth sy'n haeddu mwy na 10 munud o sgwrsio achlysurol y pen. Mae Doug Karr wedi bod yn hynod raslon wrth roi cyfle imi blymio i'r drafodaeth hon i roi fy safbwynt - nid am yr hyn a aeth i lawr yn y Combine - ond i'w ail-fframio o ddadl rhwng West vs Midwest (gyda mi yn rôl Drago) i un sy'n darparu mwy o ddyfnder o amgylch entrepreneuriaeth yma yn San Francisco ac yn y Midwest (Bloomington, IN yn fy achos i).

Rwy'n credu bod gwersi, yn seiliedig ar feirniadaeth gyfreithlon, a all ddarparu cyfleoedd yn hyn i bob un ohonom ni waeth pa ochr rydyn ni arni. Wedi'r cyfan, onid dyma un o bileri allweddol entrepreneuriaeth?

Mae Profiadau a Rennir yn Llunio Ein Cymuned a'n Diwylliant

Mae'r gymuned y tu allan i'r gorllewin ac yn y Midwest yr un mor bwysig yn y ddau leoliad, ond mae cymhariaeth afalau i orennau o ran dynameg eu colur. Mae fy stori yn cyd-fynd â llawer allan yma: mae'r symud allan i'r Gorllewin yn drosiad gweithredol sydd â hanes cyfoethog a dwys yn natblygiad ein gwlad. Yn wahanol i Lewis a Clark, nid oes unrhyw un heddiw yn padlo i fyny'r afon, yn ymladd eirth gwynion ac yn trafod taith gyda rhyfela Indiaid Americanwyr Brodorol, ond fel hwythau, rydyn ni i gyd yn rhannu ymdeimlad tebyg o ddod ar draws - cyfarfyddiadau â phobl, tirweddau a gyda'n hunan a'n cyfyngiadau ein hunain wrth i ni fentro gadael ein cysuron cartref a symud i'r Gorllewin. Nid oes llawer ohonom o'r fan hon, ond rydym yn adeiladu ein cymuned oddi ar y profiadau cyffredin hyn y tu hwnt i draddodiadau fel iaith, dosbarth economaidd-gymdeithasol, lliw a chasáu Kanye West.

Yn y Midwest, mae cymuned yn un o nodweddion cryfaf a mwyaf eiddigeddus unrhyw ddiwylliant yn y byd. Mae pobl yn y Midwest yn gwerthfawrogi cael cefn ei gilydd, bod yn rhy groesawgar (oni bai eich bod chi mewn gêm bêl-droed yn Ohio St - Mich), a bob amser yn gwneud y gwaith gyda chyn lleied o ffanffer â phosib (Os yw Prifysgol Indiana byth yn rhoi enwau ar y cefnau o’u crysau, ni fyddwn yn synnu pe bai Bloomington yn troi’n bentwr o galchfaen mudlosgi). Mae'r ymdeimlad hwn o gymuned mor bwerus, byddai'n wallgofrwydd gadael y cyfan ar ôl i symud i le lle gallwch chi dalu $ 1,700-y mis i fyw mewn blwch esgidiau ar ben llinell fai weithredol.

Felly, mae gan y ddwy gymuned fondiau cryf iawn, ond mae'r gwerthoedd a'r profiadau sy'n creu'r bondiau hynny yn cynhyrchu rhai manteision ac anfanteision mewn entrepreneuriaeth. Yn y tymor byr, mae Indiana dan anfantais ar hyn o bryd.

Risg a Gwobr

neb yn ffilmioYn y underrated iawn Fy enw i yw neb, mae’r prif gymeriad “Nobody” (a chwaraeir gan Terrance Hill) yn mynd â chwpl o fwledi trwy ei het gowboi gan y saethwr gynnau chwedlonol Jack Beauregard (a chwaraeir gan Henry Fonda), i brofi ei gred iddo. Mae'r ymgom maen nhw'n ei gyfnewid yn wych:

 • Jac: Dywedwch wrthyf, beth yw eich gêm?
 • Neb: Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i'n arfer esgus mai Jack Beauregard oeddwn i.
 • Jac: … A nawr eich bod chi i gyd wedi tyfu i fyny?
 • Neb: Rwy'n fwy gofalus. Ond weithiau gall rhedeg ychydig o risg ddod â gwobrau, wyddoch chi.
 • Jac: Os yw'r risg yn fach, ychydig iawn yw'r wobr.

Mae'r gwahaniaeth mwyaf yr wyf yn tynnu sylw ato yn y diwylliannau rhwng y Gorllewin a'r Midwest yn gorwedd yn sgwâr yn yr axiom hwn. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf o gymryd rhan yn y we a chymunedau technoleg yn Indy a Bloomington, gallaf ddweud gyda sicrwydd, dyma’r mater unigol mwyaf sydd gan Indiana wrth ddod yn y Boulder nesaf neu’r Silicon Valley nesaf. Mae hyn yn gwneud Nodyn golygu hynny neb yn mentro, neu nad oes unrhyw ddatblygiadau ystyrlon yn digwydd yn Indiana. Ond, yr hyn y mae'n ei olygu, yw nad yw un gydran allweddol o adeiladu cymuned dechnoleg lwyddiannus wedi prynu i mewn i'r cysyniad risg fawr eto.

Y sefyllfa hanfodol mewn unrhyw fusnes technoleg yw cyd-sylfaenydd technegol neu ddatblygwr arweiniol (duh). Mae'r galw am y mathau hyn o bobl yn llawer mwy na'r cyflenwad, ac mae hyn yn wir yn San Francisco hefyd. Y prif wahaniaeth yn Indiana, yw bod nifer anghymesur o bobl sydd â’r sgiliau technegol i adeiladu cynnyrch gwe wedi ymateb i’r anghydraddoldeb cyflenwad a galw hwn trwy sefydlu “siopau dev” sy’n “allanoli” datblygiad technegol. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i entrepreneuriaid annhechnegol gyflawni eu holl gyfalaf caled y maent wedi'i godi a / neu ecwiti i dalu rhywun nad oes ganddo groen yn y gêm. Rwyf wedi siarad â nifer o ddatblygwyr o Indy a Bloomington a oedd yn gwneud cyflogau anhygoel sydd hefyd yn meddwl eu bod yn entrepreneuriaid oherwydd eu bod yn datrys problemau cychwynnol. Ond dydyn nhw ddim mewn gwirionedd. Nid ydych chi'n entrepreneur nes i chi roi'r gorau i'ch clustog, taflu'ch het i mewn gyda phawb arall ac aberthu nes eich bod wedi creu rhywbeth sy'n creu gwerth ac yn gwneud arian. Os ydych chi'n ffeilio W-2 bob blwyddyn, nid ydych chi'n entrepreneur.

Douglas Karr ac mae llawer o rai eraill wedi gwneud gwaith anhygoel yn sefydlu Indy fel man cychwyn Technegol Marchnata. Mae hynny'n anhygoel. Fodd bynnag, mae angen rhywfaint o dalent peirianneg ddifrifol ar sylfaenwyr eraill sy'n edrych i adeiladu'r Facebook / Google / ac ati nesaf. Mae yma, ond nid yw'n cael ei ddyrannu'n iawn ac nid yw'r cymhellion wedi'u halinio. Rwy'n gwybod am nifer o entrepreneuriaid annhechnegol yn Indiana sydd angen taer dev yn daer ac na allant ei gael oni bai eu bod yn talu arian parod neu'n ildio ecwiti na fydd yn aros yn y babell unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi. Felly, mae Indiana yn dal i golli'r entrepreneuriaid hynod dalentog hyn i San Francisco a'r Cwm oherwydd nid yw'r consundrwm hwnnw'n bodoli mewn niferoedd anghymesur yma. Nid wyf yn dweud na allwch “lwyddo oni bai eich bod yn symud i’r Gorllewin.” Yr hyn yr wyf yn ei ddweud yw ei bod wedi bod yn rhy anodd i sylfaenwyr annhechnegol ddod o hyd i gyd-sylfaenwyr technegol sydd eu hangen arnynt i gystadlu â busnesau newydd a chwmnïau y Gorllewin nad oes ganddynt yr un mater.

Newyddion da i Indiana, serch hynny. Mae pethau'n dechrau symud, yn araf, ac nid wyf yn credu y bydd hyn yn broblem yn y tymor hir. Pa mor hir? Nid wyf yn gwybod, ond pe bawn i'n entrepreneur yn Indiana nad yw am symud i'r Gorllewin, byddwn yn curo'r ceffyl hwn nes iddo gael ei leihau i bentwr o foleciwlau.

5 Sylwadau

 1. 1

  @dougheinz rwyt ti'n wir ŵr bonheddig, Doug. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr y swydd optimistaidd a'r safbwynt gwych a ddaeth â chi i'r drafodaeth hon. Dare dwi'n dweud, roeddech chi'n llawer mwy optimistaidd na rhai o'r lleisiau negyddol yn y canol orllewin a ddaeth i mewn i'm twyllo ar fy swydd. Diolch am gymryd yr amser!

 2. 2
 3. 3

  Symudais yn ôl i Indianapolis ar ôl 3 1/2 blynedd yn Ninas Efrog Newydd yn benodol i ymuno â Raidious. Mae yna un arwydd o optimistiaeth yno.

  Pan symudais allan yno gyntaf, roedd gen i sglodyn ar fy ysgwydd ynglŷn â sut rydyn ni cystal yma ag unrhyw le arall. Fe ddysgais yn gyflym fod hynny'n hollol wir, ond mae siarad amdano yn gwneud ichi swnio'n daleithiol.

  Ni allai fy rheolwr gredu fy mod yn dod o’r Midwest oherwydd fy mod yn “cerdded yn gyflym, yn siarad yn gyflym,” rwy’n siarad â fy nwylo, ac rwy’n “ddiwylliedig iawn.” Ni allai fy adroddiad llinell doredig arall dynnu siâp talaith Indiana hyd yn oed. Dyma ddau godwr NYC.

  Tra bod talent yn llifo o gwmpas yn rhydd, mae diwylliant yn tueddu i ddeillio o un o'r ddwy arfordir. Dim ond ffaith yw hynny. A llawer o'r amser, mae talent yn dilyn y ffynnon honno o ddiwylliant i un o'r ddau faes hynny.

  Nid mynd yn ddig a hunan-gyfiawnhau yw'r ffordd i fynd. Swydd neis, Doug. Hoffais eich tôn.

  Os dim byd arall, gwnewch fel maen nhw'n ei wneud yn Efrog Newydd. Unrhyw bryd mae unrhyw un yn eich amau, dywedwch wrthyn nhw am fynd eu hunain.

  Dim ond gwneud chi.

 4. 4

  Diolch dyn. Stori eithaf clasurol yw eich stori chi am yr hyn sy'n digwydd pan fydd pobl o wahanol ardaloedd a chefndiroedd yn dod at ei gilydd ac yn symud heibio'r ystrydebau. Mae'n anodd iawn byw fel ideoleg, ynte?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.