Gwefannau Yn Dal i fod yn Ffynhonnell Incwm Goddefol o Incwm

incwm goddefol

Pe byddech chi'n credu popeth rydych chi'n ei ddarllen, byddai cychwyn gwefan i ennill incwm goddefol yn achos coll y dyddiau hyn. Mae'r rhai sydd wedi ardystio'r dystysgrif marwolaeth yn beio'r gystadleuaeth ysgubol ac mae Google yn diweddaru fel rhesymau pam nad yw incwm goddefol traddodiadol, trwy farchnata cysylltiedig, yn ffynhonnell ddichonadwy o wneud arian mwyach.

Fodd bynnag, ymddengys nad yw pawb wedi derbyn y memo. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o bobl ar y we o hyd sy'n gwneud ceiniog eithaf er incwm goddefol o'u gwefan.

Sut y Gwnaed Incwm Goddefol ar y We

Mae Investopedia yn diffinio incwm goddefol fel “y mae unigolyn yn deillio o fenter nad yw'n cymryd rhan weithredol ynddo.”

Daeth eiddo gwe yn ffynhonnell gadarn o incwm goddefol i lawer a oedd yn gallu creu ychydig dudalennau o gynnwys a fyddai'n uchel ar Google neu beiriannau chwilio eraill. Gan ddibynnu ar hyn, byddai perchnogion safleoedd yn hyrwyddo cynhyrchion fel cysylltiedig; ennill arian ar gyfer pob cwsmer y maen nhw'n ei anfon i'r wefan maen nhw'n aelod cyswllt ohoni. Byddai perchnogion yr eiddo gwe, o bryd i'w gilydd, yn diweddaru rhywfaint cynnwys, adeiladu rhai backlinks neu estyn allan gyda blogbost gwestai ond heblaw am hynny y disgwyl oedd y byddai'r wefan yn rhedeg heb lawer o ymyrraeth ac yn cynhyrchu elw iach.

Ond mae amseroedd wedi newid. Mae diweddariadau algorithm Google wedi gwneud y strwythur backlink annaturiol bod cymaint o wefannau incwm goddefol yn byw ar gosb yn y safleoedd chwilio. Fe wnaeth gormod o gysylltiadau a hysbysebion cyswllt hefyd achosi i nifer o'r gwefannau hyn golli eu lle ymhlith brig y canlyniadau. Heb safle uchel, sychodd yr incwm o'r safleoedd hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r ffaith nad yw un model o incwm goddefol yn cynhyrchu'r un canlyniadau bellach yn golygu bod y maes yn farw. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o ffyrdd o hyd y mae gwefannau yn cynhyrchu canlyniadau gwych ar ffurf incwm goddefol.

Gwneud i Wefannau We Weithio yn 2013

Yn ôl yn 2012, Roedd cylchgrawn Forbes yn rhedeg darn dan y teitl, “Y 4 Rheswm Uchaf Pam Mae 'Incwm Goddefol' yn Ffantasi Peryglus." Ynddi, fe wnaethant egluro na all unrhyw wefan ddal a chadw cwsmeriaid yn oddefol. Mae gwaith i'w wneud bob amser er mwyn aros ar y blaen i'r gystadleuaeth. Er bod hyn yn wir, gall y syniad y tu ôl i incwm goddefol fod yn wneuthurwr arian gwych o hyd - os yw'ch gwefan yn darparu gwybodaeth y mae pobl ei eisiau, gallwch wneud elw. Dyna'r rhan oddefol, ond rhaid marchnata ac addasu'r cynnwys hwnnw yn weithredol.

Ym 1999, gwnaeth Tim Sykes, buddsoddiad adnabyddus, agos at $ 2 filiwn o stociau ceiniog masnachu dydd rhwng dosbarthiadau ym Mhrifysgol Tulane. Y dyddiau hyn, mae'n cymryd y strategaethau a wnaeth yr arian hwnnw iddo a'i droi yn ddosbarth adeiladu cyfoeth a gyflwynwyd ar-lein. Mae'n rhyngweithio gyda'i fyfyrwyr, ac mae'n marchnata ei gynnyrch ond cynnwys y cwrs nid yw'n rhywbeth sy'n gofyn am lawer iawn o newid.

Mae dysgu sgil gwerthfawr, neu o leiaf y mae galw mawr amdano, yn un ffordd i droi gwefan yn ffynhonnell incwm.

Mae cylchlythyrau yn ffordd arall y mae llawer o eiddo gwe yn cynhyrchu refeniw. Nid trwy ffi tanysgrifio, ond trwy farchnata cysylltiedig.

Gall adeiladu rhestr fawr o unigolion sydd â diddordeb droi elw parchus. Ond mae adeiladu'r rhestr honno'n dechrau trwy ennill ymddiriedaeth yr ymwelwyr â gwefan. Pan fyddant yn aros yn eiddgar am ragor o wybodaeth, mae'r tebygolrwydd y byddant yn cofrestru i dderbyn cylchlythyr yn llawer uwch. Yna gellir defnyddio'r cylchlythyr, os oes ganddo gynnwys gwerthfawr, i werthu cynhyrchion trwy farchnata cysylltiedig.

Cymerwch CopyBlogger.com, er enghraifft. Mae llu o flogwyr yn dilyn y wefan hon i gael gwybodaeth ar sut i wella eu blogiau, ac mae pob un sy'n cofrestru i dderbyn post oddi wrthynt bob amser yn cael eu cyflwyno i gynnig a fydd yn helpu i wneud i'r wefan arian.

Gellir dweud yr un peth am bodlediadau, blogiau neu unrhyw fath arall o gyfrwng Rhyngrwyd. Cyn belled â bod y wybodaeth ag enw da ac yn helpu pobl i ddatrys problem, gall fod o fudd i'r ddau barti.

Gall gwefannau fod yn ffynhonnell incwm dda o hyd os ydyn nhw'n darparu gwerth i ddefnyddwyr mewn rhyw ffordd neu'i gilydd. Yr hen dactegau o daflu ychydig o dudalennau llawn allweddeiriau at ei gilydd i garner traffig chwilio yn farw, ond nid yw hyn yn beth drwg yn llwyr. Dim ond oddi ar safleoedd sy'n cynnig rhywbeth y gallai eu hymwelwyr ei ddefnyddio mewn gwirionedd y byddai'r sŵn a'r annibendod yr oedd y mathau hyn o wefannau yn eu darparu yn eu cymryd.

Yr allwedd i lwyddiant yw darparu rhywbeth sydd ei angen ar bobl. Bydd arian i'w wneud bob amser ar y Rhyngrwyd pan weithredir y cysyniad syml hwn yn effeithiol.