Pwy fydd yn Adeiladu Eich Gwefan Nesaf?

Rhwystredigaeth Prosiect Gwefan

Cefais sgwrs wych gyda chyn-filwr a oedd yn trawsnewid heddiw a oedd yn awyddus i blymio i mewn i ddatblygiad. Roedd yn siomedig oherwydd ei fod yn gwneud cais am iau datblygwr pen blaen swyddi ledled y rhanbarth ond cerdded i ffwrdd yn teimlo'n ddiamod ac yn cael eu trechu. Fe wnes i ei annog nad y mater oedd ei gymwysterau, y mater oedd dryswch yn ein diwydiant.


Am y ddau ddegawd diwethaf, rwyf wedi eistedd ar bob ochr i'r wal farchnata ar-lein - gan gynnwys ymgynghori ar a datblygu integreiddiadau, dylunio a phrofi rhyngwynebau defnyddwyr ar gyfer profiad y defnyddiwr, rheoli cynnyrch i ddatblygu a blaenoriaethu nodweddion cynnyrch, datblygwr pen ôl, blaen. -end datblygwr, a hyd yn oed dylunydd. Llawer o'r rhwystredigaeth a'r dryswch a welaf yn ein diwydiant yw bod y derminoleg yn amwys ac mae'r disgrifiadau'n gorgyffwrdd yn aml.


Roedd o'r farn y gallai swydd ddatblygu pen blaen iau fod yn bwynt mynediad gwych i wefannau adeiladu gyrfa. Cysylltodd ddatblygiad pen blaen ag estheteg a rhyngweithiadau'r defnyddiwr. Roedd yn rhaid i mi egluro er bod hynny'n wir, nid oes unrhyw un yn llogi datblygwr pen blaen i ail-ddylunio eu gwefan. Mae honno'n swydd â ffocws uchel sydd fel rheol yn dylunio profiadau defnyddwyr cymwysiadau gwe ar gyfer cwmnïau mawr.


Pa Deitl Swyddi sy'n Adeiladu Gwefannau?


Felly rydych chi'n credu bod angen gwefan newydd arnoch chi. Ydych chi'n llogi a datblygwr gwe? Ydych chi'n llogi a dylunydd gwe? Ydych chi'n llogi a ymgynghorydd marchnata? Beth am Ymgynghorydd SEO?


Pan fydd cwmnïau'n ymgymryd â chontractau ag un o'r uchod, mae pethau'n aml yn cymryd eu tro am y gwaethaf. Mae'r rhwystredigaeth yn digwydd pan na chyflawnir y disgwyliadau. Byddaf yn darparu rhai enghreifftiau o'r byd go iawn:


 • Fe wnaethon ni logi a dylunydd gwe. Mae'r wefan yn brydferth, ond nid ydym yn cael unrhyw arweiniad.
 • Fe wnaethon ni logi a datblygwr / rhaglennydd. Fe wnaethon ni wario cryn dipyn o arian ond mae'r wefan yn eithaf bygi ac nid yw wedi'i gweithredu o hyd.
 • Fe wnaethon ni logi a asiantaeth farchnata. Mae'r safle newydd yn braf ond mae'n araf iawn ac rydyn ni wedi colli tunnell o draffig.
 • Fe wnaethon ni logi a dylunydd graffig. Mae ein brandio yn anhygoel ond mae ein gwefan yn erchyll ac ni allwn ddarganfod sut i ddiweddaru unrhyw beth.
 • Fe wnaethon ni logi Ymgynghorydd SEO. Rydym yn graddio'n llawer gwell nawr ar gyfer llu o dermau diwydiant, ond nid yw wedi arwain at unrhyw fusnes ychwanegol.


Bob tro mae cwmni'n mynd allan i adeiladu presenoldeb newydd ar y we, dylai'r disgwyliad fod yr un peth bob amser ... tyfu eu busnes a chael elw cadarnhaol ar eu buddsoddiad.


Ar adegau, dim ond cael gwefan hynod ddiddorol sy'n helpu i godi ymwybyddiaeth o'ch brand. Weithiau, y disgwyl yw adeiladu eich awdurdod personol neu gorfforaethol yn eich diwydiant. Lawer gwaith, mae'r disgwyliad yn cael mwy o arweinwyr i'ch tîm gwerthu. Os ydych chi'n safle e-fasnach, mae'n fwy o draffig yn gyrru mwy o drawsnewidiadau.


Disgwyliadau yw'r Bwlch


A wnaethoch chi sylwi ar yr hyn na soniwyd amdano gyda'r disgwyliadau hynny?


 • Mae'r wefan yn hardd yn esthetig ac yn portreadu fy mrand yn berffaith.
 • Mae'r wefan yn ymatebol ac wedi'i chynllunio'n dda i'm cynulleidfa (iau) targed lywio a dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.
 • Mae'r wefan yn gyflym ac yn defnyddio arferion gorau ar gyfer peiriannau chwilio i'w mynegeio'n gywir.
 • Mae'r wefan yn addysgiadol, gan ddarparu'r cynnwys sy'n angenrheidiol i helpu fy rhagolygon i wneud penderfyniad prynu.
 • Mae'r wefan yn hawdd ei defnyddio, gyda'r hyblygrwydd i wneud pa bynnag newidiadau y bydd angen i ni eu gwneud yn y dyfodol.
 • Mae'r wefan wedi'i hintegreiddio i'n systemau eraill, gan leihau'r ymdrech sy'n angenrheidiol i symud data rhwng gwerthiannau, marchnata, cefnogaeth a systemau eraill.
 • Mae'r wefan wedi'i optimeiddio ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gan rymuso fy eiriolwyr i rannu gwybodaeth yn hawdd mewn diweddariadau wedi'u fformatio'n dda.
 • Mae'r wefan yn perfformio'n dda fel rhan o'n hymdrechion marchnata digidol cyffredinol. Mae ein riportio a'n dangosfyrddau a gawn yn ein helpu i optimeiddio a gwella ein cynigion yn barhaus.


Nid yw'r holl nodau hyn yn aml yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd â'ch [nodwch y teitl yma], ond dylent fod. Y broblem yw bod y farchnad dalent yn aml yn cael ei thorri. Mae'r cleientiaid rydw i'n gweithio gyda nhw yn aml wedi gwario cannoedd o filoedd o ddoleri rhwng gweithlu mewnol ac adnoddau allanol ... a byth wedi cwrdd â'r nodau uchod.


Os ydych chi'n llogi datblygwr neu raglennydd, disgwyliad y datblygwr hwnnw yn aml yw y byddan nhw'n dechrau gyda golygydd gwag ac ysgrifennu pob llinell o god rydych chi wedi gofyn amdano. Dyna wallgofrwydd y dyddiau hyn. Yn llythrennol, rwyf wedi taflu cod a gymerodd flynyddoedd i'w ddatblygu a channoedd o filoedd o ddoleri ar gyfer atebion sy'n costio cannoedd o ddoleri. Dydw i ddim yn beio'r rhaglennydd am hyn, maen nhw'n gwneud yr hyn mae rhaglenwyr yn ei wneud. Y broblem yw'r bwlch yn y disgwyliadau.


Os ydych chi'n llogi dylunydd, gall eich gwefan fod yn syfrdanol yn esthetig. Ond gallant hefyd elfennau cod caled sy'n ei gwneud yn amhosibl gwneud golygiadau. Gallant ddefnyddio delweddau anghywasgedig, gan beri i'r safle lwytho'n araf. Ac efallai na fyddant mewn gwirionedd yn ei integreiddio i ddatrysiad ar gyfer dal plwm. Ar un adeg, cefais gleient i gysylltu â mi fisoedd ar ôl i'w safle hardd newydd fod yn fyw. Nid oeddent yn gallu deall pam nad oedd yn cynhyrchu unrhyw dennyn ac fe wnes i fy llogi i helpu. O fewn munudau, darganfyddais fod y ffurflen a oedd ganddynt yn esthetig yn unig ac nad oeddent mewn gwirionedd yn cyflwyno'r data yn unrhyw le. Efallai eu bod wedi cael cannoedd o dennynau ... ond ni chawsant erioed unrhyw ffordd i ddarganfod. Roedd yr asiantaeth ddylunio yn cwrdd â'u disgwyliadau ... ond nid yr anghenion busnes.


Yn amlach na pheidio, gwelaf wefannau yn cael eu gwerthu fel prosiectau. O ganlyniad, mae'r asiantaeth, y dylunydd neu'r datblygwr yn cael eu gwobrwyo'n ariannol am ddarparu safle sy'n cymryd pob llwybr byr sy'n bosibl i arbed amser a gwneud gwell elw ar yr ymgysylltu. Ac, wrth gwrs, mae'r prosiect yn mynd i'r isaf (neu'r nesaf at y cynigydd isaf). Weithiau mae cwmnïau'n amau ​​bod ganddyn nhw rywun yn dyfynnu safle pum mil ar hugain o ddoleri ac roedden nhw'n gallu cael eu hadeiladu am ychydig filoedd o ddoleri. Rwy'n dilyn i fyny yn gofyn sut mae'n cael ei berfformio ar gyfer eu busnes ac mae'r ymateb yn aml ... o, rydyn ni'n cael y rhan fwyaf o'n busnes erbyn ar lafar gwlad.


Wel duh. Mae eich gwefan rhad yn sugno. Fe wnaethoch chi daflu arian i ffwrdd. Pe baech wedi buddsoddi'r $ 25,000, efallai eich bod wedi dyblu twf eich busnes yn dibynnu ar allu'r adnodd yr oeddech yn mynd i'w logi.


Mae llogi adnodd marchnata sy'n deall eich anghenion busnes ac sy'n gallu ymchwilio i'r gynulleidfa a'r nodau rydych chi'n ceisio eu cyflawni yn fuddsoddiad llawer gwell. Gall unigolyn neu sefydliad sy'n deall cynnwys, ymchwil, dylunio, datblygu, integreiddio, dadansoddeg, tirwedd offer a llwyfannau, integreiddio, yn ogystal â thueddiadau mewn cymdeithasol, chwilio, symudol, hysbysebu, fideo, et cetera ... symud y nodwydd ymlaen ar gyfer eich anghenion marchnata ar-lein.


Ond yn aml nid yw hynny'n ddylunydd nac yn ddatblygwr.


Fy nghyngor i'r cyn-filwr hwn? Fe'i rhyddhawyd yn anrhydeddus felly gwyddom fod ganddo gymeriad da ac etheg gwaith. Teithiodd yn helaeth ledled y byd yn ystod ac ar ôl ei ymrestriad, felly mae ganddo graffter busnes gwych a phrofiad nad oes gan unrhyw un arall. Roedd yn gyfathrebwr rhagorol a gafaelgar, mwynheais fy amser yn siarad ag ef.


Cyfaddefodd nad oedd yn credu y gallai eistedd o flaen sgrin trwy'r dydd yn ysgrifennu cod felly fe wnes i ei gynghori i roi'r gorau i'w nod o ddod yn datblygwr. Nid yw hynny'n dweud imi ei gynghori i gefnu datblygiad, Rwy'n credu y dylai fynd ar drywydd arbenigedd adeiladu yno. Rwy'n gwneud tunnell o ddatblygiad, ond nid yw byth yn disgwyliad o fy nghleientiaid. Maen nhw eisiau canlyniadau busnes, nid cod. 


Trwy ddatblygu ystod eang o wybodaeth ac arbenigedd yn fy niwydiant, rwy'n gallu blaenoriaethu eu buddsoddiad lle bydd yn cyrraedd y ROI uchaf. Nid oes rhaid i chi fod na dod o hyd i'r dylunydd gorau, y datblygwr gorau, yr ymgynghorydd SEO gorau, y gorau beth bynnag ... gallwch ddod o hyd i'r adnoddau hynny pan fydd eu hangen arnoch. Eich prif nod wrth logi rhywun i adeiladu eich gwefan nesaf yw dod o hyd i rywun sy'n deall eich busnes.


Nid wyf yn adeiladu gwefannau ar gyfer fy nghleientiaid, rwy'n adeiladu canlyniadau busnes gan ddefnyddio llawer o asedau ... gan gynnwys gwefan.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.