6 Ffordd i Weithio gyda Dylanwadwyr Heb Nawdd

Dylanwadwr Marchnata Heb Nawdd

Er bod llawer o bobl yn credu bod marchnata dylanwadwyr wedi'i neilltuo ar gyfer cwmnïau mawr ag adnoddau enfawr yn unig, gall fod yn syndod gwybod nad oes angen cyllideb arno'n aml. Mae llawer o frandiau wedi arloesi marchnata dylanwadwyr fel y prif ffactor sy'n gyrru eu llwyddiant e-fasnach, ac mae rhai wedi gwneud hyn heb unrhyw gost. Mae gan ddylanwadwyr allu gwych i wella brandio cwmnïau, hygrededd, sylw yn y cyfryngau, dilyn cyfryngau cymdeithasol, ymweliadau â gwefannau, a gwerthiant. Mae rhai ohonyn nhw bellach yn cynnwys y cyfrifon mwyaf ar Youtube (meddyliwch gamers Youtube poblogaidd fel PewDiePie sydd â 111M o danysgrifwyr rhyfeddol) neu amrywiaeth o gyfrifon arbenigol mewn diwydiannau penodol (enghreifftiau o hyn yw dylanwadwyr cleifion a meddygon yn gweithio).

Rhagfynegir y bydd marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu yn 12.2% i $4.15 biliwn yn 2022, gall brandiau bach gydweithio â dylanwadwyr i helpu i farchnata eu cynnyrch a'u gwasanaethau, a gallant wneud hyn heb fawr ddim cost. Dyma 6 ffordd y gall brandiau weithio gyda dylanwadwyr heb nawdd:

1. Dylanwadwr Cynnyrch neu Wasanaeth Rhodd

Un o'r ffyrdd hawsaf y gall brandiau weithio gyda dylanwadwyr heb dâl am eu post yw trwy roddion cynnyrch neu wasanaeth. Gallant ddefnyddio eu rhestr eiddo a chynnig cyfnewidfa i ddylanwadwyr lle mae dylanwadwr yn darparu rhywfaint o sylw cyfryngau cymdeithasol. Awgrym proffesiynol yw mynd at ddylanwadwyr bob amser trwy awgrymu yr hoffech chi gynnig anrheg heb dynnu sylw at union baramedrau cyfnewid. Fel hyn, efallai y bydd llawer o brif ddylanwadwyr yn ateb eich cais gan nad ydyn nhw'n teimlo eu bod wedi'u “gwthio” i ddychwelyd heb anwastad masnach. Masnach anwastad yn digwydd pan fydd post porthiant Instagram Dylanwadwr yn costio mwy na'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ei hun.

Dylai'r brand bob amser fod yn ymwybodol bod dylanwadwyr yn derbyn dwsinau ac weithiau hyd yn oed gannoedd o leiniau brand y dydd, fel sy'n wir am lawer o ddylanwadwyr blaenllaw. Am y rheswm hwn, bydd bod yn hynod gyfeillgar ac ymlaciol ynghylch telerau'r cydweithredu yn caniatáu i'r brand ddangos i'r dylanwadwr fod ganddo ddiddordeb mewn mwy na “gwaeddiad cyflym” yn unig ac yn hytrach yn chwilio am gydweithrediad hirdymor.

Berina Karic, arbenigwr marchnata dylanwadol yn Asiantaeth Marchnata Dylanwadwyr Gorau, hefyd yn awgrymu dilyn i fyny yn gwrtais unwaith y bydd yr eitemau wedi'u derbyn. Ei chyngor yw cysylltu â'r dylanwadwr i ofyn iddynt a oeddent wedi derbyn ac yn hoffi eu rhodd, ac a oeddent am gyfnewid unrhyw beth. Mae'r math hwn o ryngweithio cyfeillgar yn debygol o sgorio pwyntiau enfawr a chael sylw i'r brand.

2. Teithiau Dylanwadwr

Gall brand drefnu taith a chroesawu dylanwadwyr lluosog a derbyn deg gwaith cymaint o sylw ar gyfer cost cludiant, bwyd a llety. Er enghraifft, gall brand groesawu pum dylanwadwr i deithio i gyrchfan benodol a defnyddio'r amser hwn fel cyfle i greu cynnwys ar gyfer y cynnyrch yn ogystal â chyhoeddi postiadau lluosog yn adolygu'r eitemau neu wasanaeth. Mae'r strategaeth cysylltiadau cyhoeddus hon yn cael ei defnyddio gan lawer o frandiau moethus lle mae ganddyn nhw'r dylanwadwyr gorau i greu llawer o bostiadau yn hyrwyddo'r brand i gael cyfle i deithio a chymdeithasu gyda chrewyr dylanwadol eraill. Mae teithiau dylanwadwyr hefyd yn rhoi'r gallu i frand ddatblygu cysylltiadau agos â dylanwadwyr gan gynnig cyfle i frandiau droi rhai o'r dylanwadwyr sy'n perfformio orau yn llysgenhadon brand ar gyfer postio cynnyrch pellach ar gyfryngau cymdeithasol.  

Roedd y strategaeth hon wedi'i arloesi gan frandiau cymdeithasol cyntaf fel Revolve, lle byddent yn croesawu nifer o brif ddylanwadwyr i leoliadau egsotig yn gyfnewid am 10-15 mewn pyst bwydo a dwsinau o fideos stori dyddiol wrth dagio'r brand.

3. Digwyddiadau Dylanwadwr

Ar gyfer y brandiau hynny na allant drefnu teithiau, gall digwyddiadau dylanwadwyr gyflwyno math mwy hylaw o bartneriaeth lle gall dylanwadwyr bostio sawl darn o gynnwys yn gyfnewid am fynychu'r digwyddiad. Gall brand drefnu digwyddiad yn eu swyddfa, bwyty, neu fannau hwyl eraill a darparu basgedi anrhegion i ddylanwadwyr brofi'r cynnyrch neu wasanaeth yn bersonol. Gall y tîm mewnol hefyd gwrdd â dylanwadwyr wyneb yn wyneb ac egluro buddion y cynnyrch yn uniongyrchol wrth ganiatáu i ddylanwadwyr dynnu lluniau neu ffilmio arddangosiad y brand. Pro-tip yw cynnig a unigryw a Instagrammable gosod lle gall dylanwadwyr dynnu lluniau o dan logos brand addurniadol neu rannu gosodiadau bwrdd wedi'u haddurno'n hyfryd gyda'u napcynau personol neu dagiau cadw eu hunain. 

4. Cydweithrediadau Brand Partner

Gall brandiau rannu cost cynnal digwyddiad neu daith dylanwadwr trwy estyn allan at frandiau eraill a rhannu eu cyfle ymgyrch dylanwadol. Mae llawer o frandiau nad ydynt yn gystadleuwyr yn arbennig o agored i'r math hwn o bartneriaethau gan eu bod yn derbyn budd llawn o'r cydweithredu am ffracsiwn o'r gost tra nad ydyn nhw'n gorfod dioddef ymdrechion llawn i reoli ymgyrch dylanwadwyr mawr. Gallant gymryd rhan trwy gynnwys eu cynhyrchion mewn basgedi rhoddion neu drwy gynnig lle, llety gwesty, teithio, neu fath arall o wasanaeth yn dibynnu ar ba ddiwydiant y maent yn arbenigo ynddo. Gall brandiau hyd yn oed fynd hyd yn hyn i gael partneriaid lluosog i gymryd rhan a chreu profiadau dylanwadol rhyfeddol. sy'n darparu cryn dipyn o sylw i'r holl bartïon dan sylw. 

5. Benthyca Cynnyrch Dylanwadwr

Ar gyfer y brandiau hynny nad ydynt yn gallu rhoi eitemau yn anrheg, yn enwedig pan fo eitem yn ddrud neu'n un o fath, gallant awgrymu math benthyca o gydweithrediad. Byddai'r math hwn o bartneriaeth yn golygu bod dylanwadwr yn creu cynnwys gan ddefnyddio eitem, yn ei ddychwelyd ar ôl i'r ffilmio gael ei gwblhau, ac yna'n rhannu'r eitem ar eu sianeli cymdeithasol. Mae llawer o brif gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus yn defnyddio'r strategaeth hon ar gyfer sesiynau tynnu lluniau lle maent yn rhoi benthyg darnau i dimau golygyddol yn y cyfryngau gorau yn unig i ofyn i'r eitemau hynny gael eu hanfon yn ôl unwaith y bydd y saethu wedi'i gwblhau. Mae hyn yn gweithio'n dda pan fydd dylanwadwr yn chwilio am bropiau neu ddarnau eithriadol i'w cynnwys fel rhan o'u cynnwys newydd.

6. Dylanwadu ar Bartneriaethau Cyfryngau

Os na all brand roi rhodd neu hyd yn oed fenthyg eitem, gallant bartneru â dylanwadwr trwy bartneriaethau cyfryngau cilyddol. Mae hyn yn cynnwys brand yn sicrhau sylw yn y cyfryngau trwy ddatganiad i'r wasg, cyfweliadau, neu fath arall o gyfeiriadau, ac yna cynnwys dylanwadwr yn ei stori fel rhan o traws hyrwyddo ymdrech. Gall y brandiau drafod telerau'r cydweithredu ymlaen llaw, ac yna cael y dylanwadwr i rannu'r erthygl cyfryngau ar eu cymdeithasol wrth dagio'r brand.

Waeth beth yw maint y brand, gall gweithio gyda dylanwadwyr fod yn ffordd gost-effeithiol o hysbysebu busnes a gwella brandio, gwerthiant, sylw yn y cyfryngau, a dilyniant cyfryngau cymdeithasol. Gall brandiau ddefnyddio strategaethau creadigol i sicrhau partneriaethau lle mae pawb ar eu hennill heb dorri'r banc. Trwy archwilio gwahanol fathau o gyfnewidwyr dylanwadwyr, gall cwmni benderfynu pa strategaeth sydd fwyaf effeithiol ac yna parhau i adeiladu eu hymdrechion marchnata o amgylch y partneriaethau buddugol.