3 Ffordd y Gall Marchnata Organig Eich Helpu i Wneud y Gorau o'ch Cyllideb Yn 2022

Effaith Optimeiddio Peiriannau Chwilio ar Gyllidebau Marchnata

Plymiodd cyllidebau marchnata i’r lefel isaf erioed o 6% o refeniw cwmni yn 2021, i lawr o 11% yn 2020.

Gartner, Arolwg Blynyddol o Wariant y Prif Swyddog Meddygol 2021

Gyda disgwyliadau mor uchel ag erioed, nawr yw'r amser i farchnatwyr optimeiddio gwariant ac ymestyn eu doleri.

Wrth i gwmnïau ddyrannu llai o adnoddau i farchnata - ond dal i fynnu elw uchel ar ROI - nid yw'n syndod bod mae gwariant marchnata organig yn codi'n aruthrol mewn cymhariaeth â gwariant ar hysbysebion. Ymdrechion marchnata organig fel optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn tueddu i fod yn fwy cost-effeithiol na hysbysebion taledig. Maent yn parhau i sicrhau canlyniadau hyd yn oed ar ôl i farchnatwyr roi'r gorau i wario. Yn syml, mae marchnata organig yn fuddsoddiad call i ddiogelu rhag amrywiadau anochel yn y gyllideb.

Felly, beth yw'r fformiwla? Er mwyn cael y gorau o'ch cyllideb a gwella mentrau marchnata organig, mae angen strategaeth amrywiol ar farchnatwyr. Gyda'r cymysgedd cywir o sianeli - a chyda SEO a chydweithio fel ffocws canolog - gallwch adeiladu ymddiriedaeth cwsmeriaid a gyrru refeniw.

Pam Marchnata Organig?

Mae marchnatwyr yn aml yn teimlo pwysau i sicrhau canlyniadau ar unwaith, y gall hysbysebion taledig eu cyflawni. Er efallai na fydd chwiliad organig yn eich helpu i gyflawni ROI mor gyflym â hysbysebion taledig, mae'n cyfrannu at mwy na hanner yr holl draffig gwefan y gellir ei olrhain ac yn dylanwadu bron 40% o'r holl bryniannau. Mae chwilio organig yn sbardun hirdymor i lwyddiant marchnata sy'n hanfodol i dwf busnes.

Mae strategaeth twf organig hefyd yn rhoi cyfle i farchnatwyr feithrin perthnasoedd parhaol â chwsmeriaid. Ar ôl rhoi cwestiwn i mewn i Google, 74% o ddefnyddwyr sgroliwch ar unwaith heibio hysbysebion taledig a dibynnu ar ganlyniad organig mwy dibynadwy i ateb eu cwestiynau. Nid yw'r data'n dweud celwydd - mae canlyniadau chwilio organig yn gyrru llawer mwy o draffig na hysbysebion taledig.

Y tu hwnt i fanteision gyrru ymwybyddiaeth brand ac ymddiriedaeth cwsmeriaid, mae marchnata organig yn hynod gost-effeithiol. Yn wahanol i hysbysebion taledig, nid oes rhaid i chi dalu am leoliadau cyfryngau. Eich costau marchnata organig yw technoleg a chyfrif pennau. Mae'r rhaglenni marchnata organig gorau yn cael eu gyrru gan dimau mewnol, ac maent yn defnyddio technoleg gradd menter i raddfa.

Nid yw hysbysebion taledig yn perthyn i'r gorffennol, ond mae marchnata organig yn rhan fawr o'r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o bwysig fel Mae Google yn bwriadu dileu cwcis trydydd parti yn 2023, gan leihau effeithiolrwydd hysbysebion taledig. Trwy ymgorffori mentrau organig fel SEO yn eich cynllun marchnata, rydych chi'n fwy tebygol o gyflawni amcanion busnes a chyflawni ROI uwch.

Gwella Strategaethau Marchnata Organig yn 2022

Mae gwerth marchnata organig yn ei wneud yn arf pwerus, yn enwedig i sefydliadau sydd â chyllideb farchnata gyfyngedig. Ond dim ond gyda'r strategaeth gywir y mae twf organig yn llwyddiannus. I fesur lle mae blaenoriaethau marchnata sefydliadau yn 2022, yr Arweinydd arolwg o fwy na 350 o farchnatwyr i ddysgu am eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn a nodi tueddiadau mewn gwariant.

Ac, yn ôl yr arolwg, mae’r prif flaenoriaethau ar gyfer arweinwyr digidol dros y 12 mis nesaf yn cynnwys profiad defnyddwyr gwefannau (UX), marchnata cynnwys, a chydweithio cryfach rhwng timau.

Gyda hyn mewn golwg, dyma sut y gallwch chi fynd â'ch mentrau i'r lefel nesaf a chael y gorau o'ch cyllideb farchnata:

  1. Harneisio pŵer SEO. Mae marchnata llwyddiannus yn rhoi cynnwys i chwilwyr sy'n ateb eu cwestiynau - yr hyn yr ydym yn cyfeirio ato fel marchnata cwsmer yn gyntaf. Ers y ddau B2B ac B2C mae penderfynwyr fel arfer yn cychwyn eu taith brynu gyda'u hymchwil eu hunain, mae'n werth buddsoddi mewn SEO. Ond ni fydd stwffio allweddair yn rhoi hwb i safleoedd chwilio. Blaenoriaethu ymchwil allweddair ac archwiliadau technegol i sicrhau y gall peiriannau chwilio fynegeio cynnwys y wefan yn effeithiol.

    Er mwyn cael yr effaith fwyaf, buddsoddwch mewn platfform marchnata organig ac mewn tîm SEO mewnol i sicrhau cysondeb ledled y cwmni mewn cynnwys ar draws sianeli gyda strategaethau SEO.

  1. Cydweithio ar gyfer UX rhagorol. Yn ôl digidol arweinwyr, mae cynnal UX cadarnhaol ar gyfer gwefan eich brand yn hollbwysig yn 2022 - ond nid yw'n bosibl heb gydweithio. Canfu gweithwyr mewn rolau gwe, SEO, a chynnwys fod unigolion mewn rolau eraill yn gydweithredol llai na 50% o'r amsere. Gall y datgysylltu hwn arwain yn hawdd at waith dyblyg, tagfeydd, ac arferion SEO anghyson. Mae mentrau UX llwyddiannus yn cynnwys cyfathrebu rheolaidd rhwng adrannau, gan amlygu'r angen i dorri i lawr seilos sefydliadol. Bonws ychwanegol gydag UX rhagorol? Mae'n yn gwella eich safleoedd chwilio Google.

  1. Mesur canlyniadau. Thema gyffredin a ddatgelodd ein harolwg yw'r angen i fesur llwyddiant rhaglenni SEO yn 2022. Gall gwerthuso effeithiolrwydd technolegau ac arferion SEO yn barhaus lywio'ch blaenoriaethau.

    Gwnewch ffafr i chi'ch hun: cyn gweithredu eich rhaglen SEO, pennwch pa fetrigau y byddwch yn eu monitro (ee traffig, safle allweddair, a chyfran o'r farchnad) a sut y byddwch yn mesur canlyniadau. Mae hyn yn eich galluogi i fireinio'ch cynnwys a blaenoriaethu'r mentrau sy'n gweithio orau - gan arbed amser ac arian i chi.

Nid oes rhaid i gyllideb farchnata lai olygu cynllun marchnata o ansawdd isel ar gyfer 2022 - y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud y gorau o'ch adnoddau. Gyda strategaeth gref a ffocws ar farchnata organig, gallwch adeiladu ymddiriedaeth cwsmeriaid ac ymwybyddiaeth brand wrth yrru refeniw.

Diddordeb mewn dysgu mwy? Edrychwch ar adroddiad diweddaraf yr Arweinydd:

Cyflwr Marchnata Organig yn 2022