Beth Sydd Mor Arbennig Am Gyfryngau Cymdeithasol?

agored i niwed

agored i niwedYr wythnos diwethaf, soniais mai dyna un o'r rhesymau roedd cyfryngau cymdeithasol yn methu roedd llawer o farchnatwyr oherwydd nad ydym wedi nodi'r algorithm hud. Dwi dal ddim yn credu bod algorithm hud ... ond ar ôl yr wythnos hon, dwi'n gallu tynnu sylw at un o nodweddion arbennig cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bregusrwydd.

Mae'r adran nesaf yn fath o bersonol ... felly os ydych chi'n teimlo ei fod ychydig yn llawer, yna neidiwch i'r adran sy'n ei ddilyn!

Ynglŷn â Cholli fy Nhaid

Mae'r mis hwn wedi bod yn un garw. Ychydig wythnosau yn ôl, claddais ffrind da o'r ysgol uwchradd. A ddoe, fe wnaethon ni gladdu patriarch y teulu a'r dyn y cefais fy enwi ar ei ôl, fy nhaid, Douglas Morley. Rwy'n gwybod bod gan lawer o bobl rai neiniau a theidiau anhygoel ... ond roedd fy nhaid yn berson eithaf unigryw. Ymrestrodd ym Myddin Frenhinol Canada a gwasanaethodd yn yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn arbenigwr ffrwydron, cafodd ei gomisiynu ac ymddeol yn safle Capten. Mewn cyfnod pan nad oedd yn eithaf poblogaidd, dewisodd briodi dynes Iddewig blonde hardd - fy Mam-gu, Sylvia.

Roedd fy mam-gu yn fenyw unigryw, gref hefyd. Hyd at ei marwolaeth yn 2003, hi oedd matriarch tawel y teulu. Tra roedd fy nhaid yn gwasanaethu ledled Ewrop, tyfodd fy nain yn gwmni llwyddiannus - yn eithaf anhysbys bryd hynny. Roedd fy nhaid yn addoli fy nain…. ac nid wyf yn dweud hynny'n ysgafn. Pan gollodd fy nhaid ei wraig ar ôl 58 mlynedd o briodas hardd, ysgrifennodd hynny roedd yr adenydd a oedd wedi ei helpu i hedfan ei oes gyfan wedi cael eu clipio. Nid wyf yn siŵr fy mod i erioed wedi bod yn dyst i ddyn a oedd mor ddiamod, yn anhunanol ymroddedig i'w wraig.

Wrth i'w hiechyd fethu, neidiodd fy nhaid ar bob cyfle i aros ar fy mam-gu. Ni phetrusodd erioed - hyd yn oed gyda'i broblemau cefn ei hun a materion iechyd. Pan aeth pethau'n anodd iawn, rhoddodd hi mewn hosbis. Ddiwrnodau ar ôl, nid oedd yn hoffi sut roedd hi'n derbyn gofal a sefydlu ystafell gartref. Roedd wrth ei gwely ddydd a nos. Roedd ganddo bobl wedi dod i mewn i wneud ei hewinedd a'i gwallt hefyd. Nid oedd yn ddim llai na rhyfeddol.

Yn yr angladd, cwrddais â llawer o bobl yr oedd fy nhaid wedi eu cyffwrdd. Fel garddwr nad oedd yn siarad Saesneg a oedd yn gofalu am gartref fy nhaid. Wyddwn i erioed fod fy nhaid wedi ariannu busnes y dyn. Cyfarfûm â’i ofalwr, dynes Americanaidd Affricanaidd a lefodd dros ei arch a dweud wrthyf nad oedd hi erioed wedi teimlo mwy o gariad gan unrhyw berson. Cyfarfûm â'i Rabbi, y parhaodd i astudio ag ef ar ôl i'm mam-gu basio (er iddo aros yn Brotestant). Roedd yna bobl o bedwar ban y byd a ddaeth neu anfon eu cydymdeimlad. Daeth y Seiri maen a rhoi eu seremonïol ffarwelio â brawd. Daeth aelod o’r Lleng Americanaidd a thalu gwrogaeth i gyn-filwr arall a gollwyd o’r genhedlaeth fwyaf.

Claddwyd fy nhaid yn ei wisg ffrog… a bob amser y joker, cafodd ei gladdu hefyd gyda switsh cloch drws y gofynnodd amdano pe bai'n deffro (dywedodd wrth ei ŵyr mawr ei fod yn mynd i'w weirio i fynd i ffwrdd ar hap pan fyddai fy Ymwelodd Mam â'r fynwent!). Ar ôl i'r pibydd chwarae Duw Achub y Frenhines ac Y Post Olaf… Goleuwyd y pibau bag gyda chyfraniad anhygoel o Hava Nagila. Roedden ni i gyd yn bloeddio ac yn chwerthin, rydyn ni i gyd yn taflu deigryn ... ac fe wnaethon ni i gyd wenu a ffarwelio â dyn anhygoel.

Nid wyf yn siŵr bod unrhyw un wedi cael teyrnged mor rhyfedd a rhyfeddol iddynt. Mae'n bwysig nodi bod fy Mam, a fu'n gofalu amdano'n anhunanol ddydd a nos yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wedi cynllunio'r ffair anhygoel hon.

Yn ôl i'r Cyfryngau Cymdeithasol

Pan ysgrifennais fod fy nhaid wedi pasio ar Facebook, cymerodd cannoedd o bobl yr amser i wneud sylwadau. Derbyniais ddilyw o negeseuon e-bost, negeseuon testun, trydar, galwadau ffôn a nodiadau personol. Nid wyf wedi cymryd rhan fawr ers hynny ... mae'r teulu'n allweddol ar hyn o bryd ac mae cefnogi fy Mam (unig blentyn) wedi bod yn ganolbwynt fy sylw. Mae fy nghleientiaid, ffrindiau, a dilynwyr i gyd wedi bod mor gefnogol i'm Amser allan rhag bod yn gymdeithasol. Ni all geiriau fynegi pa mor chwythu i ffwrdd rydw i wedi bod oddi wrthych Folks. Diolch.

Dydw i ddim yn ysgrifennu dim o hyn am empathi na chydymdeimlad ... roeddwn i eisiau dilyn i fyny pan allwn i a rhannu gyda chi pam fy mod i wedi bod yn dawel. Rwy'n credu bod anghenion bywyd fy nhaid yn cael eu rhannu a'u dathlu, nid eu galaru.

Yn ogystal, mae wedi gwneud i mi ddeall beth allai fod mor arbennig am gyfryngau cymdeithasol. Dwi wastad wedi cael amser garw gyda'r gair ymgysylltu… Mae'n dechrau swnio'n rhagfwriadol ac yn cael ei gynhyrchu. Agored i niwed nid yw yr un peth ag ymgysylltu. Mae ymgysylltu yn digwydd rhwng dau barti parod ... mae bregusrwydd yn digwydd pan fydd un parti yn agor ei hun i'r llall. Gall bregusrwydd hefyd eich arwain at ddirmyg, gwawd a beirniadaeth bosibl. Ond yn bwysicach fyth, mae bregusrwydd yn eich agor chi i gysylltu ar lefel â'ch cynulleidfa na allai unrhyw fodd arall o gyfathrebu ei ddarparu. Ni ellir ysgrifennu bod yn agored i niwed mewn unrhyw sgript farchnata.

Dyna beth sydd mor arbennig am gyfryngau cymdeithasol.

3 Sylwadau

  1. 1

    Mae fy ffrind diffuant cydymdeimlad ole. Mae'ch Taid yn swnio fel dyn anhygoel. Hoffwn pe bawn wedi cael y fraint o fod wedi cwrdd ag ef. Roeddech chi'n ffodus i adnabod eich neiniau a theidiau. Bu farw Mine pan oeddwn yn rhy ifanc i gofio. Felly coleddwch yr atgofion.

    BB

  2. 3

    Rydw i wedi bod mewn marchnata ers 30 mlynedd. Dim ond pan fydd ymgysylltu uniongyrchol a chyfathrebu go iawn y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gweithio. Rwy'n ei chael hi'n ddoniol ei fod yn aml yn cael ei drin fel bwled hud. Heb ymgysylltu a chyfathrebu go iawn mae'n ymarferiad oferedd. Mae nifer y dilynwyr yn eilradd i ansawdd yr ymgysylltiad hwnnw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.