Cymdeithasol Cyfryngau MarchnataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostChwilio Marchnata

20 Strategaethau E-Fasnach i Gynyddu Gwerthiant Gwyliau

Mae'r bobl yn volution yn rhagamcanu a Cynnydd o 20% mewn gwerthiannau gwyliau ar-lein ar gyfer busnesau ar-lein bach i ganolig y tymor hwn!

Sut ydych chi'n cael y gorau o'r tymor gwyliau pwysig hwn heb losgi'ch cyllideb? Ewch i mewn i'r gêm gyda chynllun cadarn a gwerthu, gwerthu, gwerthu. Rydyn ni ar fin cychwyn ar yr amser mwyaf rhyfeddol o'r flwyddyn ar gyfer e-fasnach. volution creodd yr awgrymiadau hyn i hybu eich llwyddiant.

 1. Cardiau Rhodd - arddangos cardiau rhodd a thystysgrifau rhodd yn amlwg ar eich tudalen hafan a gwneud categori ar eu cyfer - rhoddodd dros 2/3 o siopwyr gardiau rhodd y llynedd. Wrth anfon cardiau neu dystysgrifau rhodd corfforol, dylech gynnwys blwch wedi'i addurno y gellir ei lapio a'i roi fel anrheg. Peidiwch â bod ofn codi tâl ychwanegol am hyn.
 2. Llongau Dros Nos - Arlwyo i siopwyr munud olaf trwy ddarparu opsiwn cludo dros nos i gwsmeriaid fel y gallant dderbyn eu pecyn ar frys. Dywedwch wrth gwsmeriaid ar eich tudalen hafan y diwrnod olaf absoliwt y gallant ei archebu a dal i dderbyn eu pecyn mewn pryd ar gyfer gwyliau mawr. Gwiriwch â'ch darparwr llongau i weld a oes unrhyw gyfraddau newydd neu ostyngedig ar gael. Os felly, gallwch chi ostwng costau i'ch busnes a'ch cwsmeriaid. (Cofiwch fod Rhagfyr 18 yn swyddogol yn Ddiwrnod Cenedlaethol Llongau Am Ddim - o ddifrif. Ystyriwch gynnig llongau am ddim ar y diwrnod hwn i aros yn gystadleuol mor agos at y gwyliau. Os ydych chi'n gwerthu yn rhyngwladol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfraddau cludo rhyngwladol ar eich gwefan.
 3. Cyffyrddiad Arbennig - Rhowch gyfarchiad cynnes a hyrwyddwch unrhyw gyfleoedd gwerthu ar eich tudalen diolch unwaith y bydd cwsmeriaid yn rhoi archeb neu'n tanysgrifio i'ch cylchlythyr. Cynhwyswch gerdyn y tu mewn i'r blwch cludo pan fyddwch chi'n anfon eu harcheb at gwsmeriaid. Os oes gennych amser, gwnewch nodyn wedi'i ysgrifennu â llaw gyda gostyngiad y tu mewn. Bydd hyn yn rhoi teimlad cynnes, niwlog i'ch cwsmeriaid ac yn eu hannog i ddod yn ôl am fwy!
 4. Codwr yn y siop - Cynigiwch opsiwn codi yn y siop os oes gennych leoliad manwerthu. Bydd hyn yn arbed arian parod i chi a'ch cwsmer ar daliadau cludo allanol.
 5. Llwythi Ffurflen Am Ddim - Ystyriwch gynnig llongau am ddim ar gyfer eitemau a ddychwelwyd. Dwyn hwn yn syth allan o lyfr chwarae Zappos, ond mae'n syniad sy'n ennyn hyder cwsmeriaid cyn clicio ar y Prynu Nawr botwm. Ystyriwch ymestyn y cyfnod dychwelyd yn ystod y tymor gwyliau i helpu i leihau cur pen unwaith y bydd y gwyliau drosodd.
 6. Creu brys - Rhowch gyfrif ar eich tudalennau glanio a'ch tudalen hafan sy'n nodi sawl diwrnod sydd ar ôl tan wyliau pwysig. Rhowch derfynau amser cludo yn uniongyrchol yn eich testun hysbyseb PPC. Er enghraifft, rhowch gynnig ar rywbeth fel, Llongau am ddim drwodd (nodwch y dyddiad)!
 7. Addurnwch - Ychwanegwch ryw fath o ddyluniad ar thema gwyliau i'ch logo neu redeg ymgyrch cyfryngau cymdeithasol sy'n gofyn i'ch cefnogwyr a'ch dilynwyr gyflwyno ailgynlluniau thema eich gwyliau ar thema gwyliau. Mae rhai syniadau'n cynnwys hongian bwch celyn dros un o'r llythrennau neu newid eich logo i gynnwys goleuadau Nadolig neu het Siôn Corn. Mae Google yn gwneud hyn yn eithaf aml ar gyfer digwyddiadau amrywiol ac mae'n ychwanegu cyffyrddiad personol, hwyliog i'ch brand. Gosodwch ddyddiad fel dyddiad cau i gael gwared â'ch newidiadau dylunio gwyliau o'ch gwefan, gan sicrhau eich bod yn arbed eich delweddau a'ch cod ar gyfer y flwyddyn nesaf. Nid ydych chi am fod y cymydog taclus hwnnw nad yw byth yn tynnu eu goleuadau i lawr.
 8. Addasu Disgrifiadau - Jazz i fyny cynnwys eich disgrifiadau cynnyrch. Er enghraifft, Yr anrheg berffaith i unrhyw ddyn, hyd yn oed y rhai sy'n anodd eu plesio, yn llawer mwy deniadol na rhestru manylebau technegol.
 9. Setiau Rhodd - Creu bwndeli neu fasgedi rhodd o'ch cynhyrchion a chreu categori penodol ar eu cyfer. Gallwch hefyd roi'r bwndeli hyn mewn categorïau eraill sydd gennych eisoes. Sôn am draws-werthu!
 10. Personoli - Caniatáu i'ch cwsmeriaid gynnwys nodiadau rhodd unigryw wrth archebu. Gallwch naill ai eu rhoi yn y nodiadau archebu neu greu maes arfer ar eich tudalen ddesg dalu ar gyfer y cyffyrddiad ychwanegol hwnnw. Cynigiwch ychwanegion personoli i'ch cynhyrchion, fel engrafiad neu frodwaith, os yw'n briodol.
 11. Rhoi nôl - Rhowch gynnig ar ymgyrch lle rydych chi'n rhoi canran benodol o werthiannau i elusen leol, fel March of Dimes. Mae pawb yn hoffi rhoi yn ôl, felly gwnewch hi'n hawdd i'ch cwsmeriaid wneud hynny.
 12. Gwyliau Upsells - Ystyriwch gynnig hyrwyddiad lle mae siopwyr yn derbyn cerdyn rhodd yn ychwanegol at bris archeb benodol. Er enghraifft, os yw cwsmer yn gwario $ 50, mae'n derbyn cerdyn rhodd $ 5. Os ydyn nhw'n gwario $ 100, cerdyn rhodd $ 10, ac ati. Mae hon yn ffordd wych o gael cwsmeriaid yn ôl i'ch siop.
 13. Lapio rhoddion - Cynnig lapio rhoddion am ddim neu am bris gostyngedig i helpu siopwyr mewn pinsiad. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llwytho i fyny ar bapur a thâp!
 14. Gostyngiadau Unigryw - Cynnig gostyngiadau unigryw ar gyfer Dydd Gwener Du (diwrnod ar ôl Diolchgarwch) a Seiber Ddydd Llun (dydd Llun cyntaf ar ôl Diolchgarwch). Mae'r ddau yn ddyddiau enfawr ar gyfer gwerthu ar-lein.
 15. gamify - Rhowch gynnig ar ymgyrch lle rydych chi'n cuddio delwedd fach o rywbeth, fel eich logo, yn ddwfn ar un o'ch tudalennau. Rhowch rodd i nifer benodol o ddefnyddwyr sy'n dod o hyd iddo gyntaf. Bydd hyn yn annog pobl i lywio ledled eich gwefan ac yn eu hamlygu i fwy a mwy o'ch cynhyrchion.
 16. Marchnata E-bost - Anfonwch e-bost at eich sylfaen cwsmeriaid gyfan gyda chyfarchiad arbennig sy'n diolch iddynt am eu busnes. Bydd hyn yn eu hatgoffa i ymweld â'ch gwefan wrth chwilio am anrhegion. Tynnwch eich rhestr cartiau segur bob wythnos ac anfon nodyn atgoffa at y defnyddwyr hyn i ddod yn ôl a chwblhau eu pryniant. Tynnwch sylw at arwydd eich cylchlythyr i gynyddu nifer y cysylltiadau sydd gennych. Cofiwch, mae cwsmeriaid ailadroddus yn rhatach o lawer i'w rheoli na chaffael rhai newydd. Ar ôl i gwsmeriaid wneud eu pryniant cyntaf, anfonwch gylchlythyr arbenigol atynt sy'n cynnwys eich holl gynhyrchion poblogaidd ac sy'n cynnwys gostyngiad “cwsmer newydd”. Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau adeiladu teyrngarwch cwsmeriaid.
 17. Cefnogaeth Fyw - Cynyddwch eich cefnogaeth trwy dreulio mwy o oriau ar sgwrs fyw a dros y ffôn i ateb unrhyw gwestiynau. Ymestyn personoliaeth eich brand ym mhob pwynt cyffwrdd cwsmer. Os oes gennych chi ganolfan alwadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ateb y ffôn gyda chyfarchiad arlwyo neu'n cynnwys neges wedi'i brandio ar eich modiwl sgwrsio byw. Ni all hyd yn oed cwsmeriaid anfodlon wrthod dymuniad da. Dewch yn gyfarwydd â'ch system archebu ffôn os nad ydych chi eisoes - mae'n well gan rai pobl alw i mewn a rhoi eu harcheb ar ôl gofyn ychydig o gwestiynau.
 18. Hysbysebu â Thâl - Yn ystod y gwyliau, addaswch eich ymgyrchoedd PPC i gynnwys geiriau allweddol sy'n gysylltiedig â gwyliau, fel rhoddion or anrhegion. Cynyddwch eich cynnig PPC cystadleuol. Mae darpar gwsmeriaid yn edrych i wario ychydig bach mwy i ddod o hyd i'r cynnyrch perffaith, felly dylech chi fod yn barod i wario ychydig mwy trwy godi eich isafswm dyddiol ar PPC. Gyda siopa cymhariaeth ar gynnydd, gall testun ad strategol wedi'i ysgrifennu'n dda ddwyn gwerthiant oddi wrth gystadleuwyr. Arlwyo'ch testun hysbyseb a'ch geiriau allweddol PPC i dargedu siopwyr sy'n chwilio am syniadau am anrhegion ar gyfer anwyliaid. Er enghraifft, defnyddiwch allweddair fel “anrhegion i Dad” gyda chopi hysbyseb sy'n cynnwys awgrymiadau fel, “Mae gennym ni anrhegion gwyliau i ddynion fel oriorau, menig golff a thaciau clymu am lai.”
 19. Peiriannau Chwilio - Ailgyflwyno'ch map gwefan yn gynt na hwyrach gyda chynhyrchion a chategorïau newydd fel y gall peiriannau chwilio eu mynegeio a'u graddio cyn i'r tymor gwerthu ddod i ben. Cryfhau ac addasu disgrifiadau meta ar gategorïau a chynhyrchion poblogaidd i gynnwys geiriau allweddol perthnasol a fydd yn helpu safle tudalen eich categori a'ch tudalennau cynnyrch. Addaswch bennawd eich tudalen hafan a / neu gopïwch i ddangos i siopwyr mai chi yw'r lle perffaith i brynu anrhegion, gan sicrhau eich bod yn cynnwys geiriau allweddol tebyg fel o'r blaen fel na fyddwch chi'n colli tir yn eich safleoedd presennol.
 20. Ymgysylltu â'r Cyfryngau Cymdeithasol - Ail-ddylunio'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol, fel Twitter a Facebook, i fod yn edgy a'u brandio. Rhannwch eich gostyngiadau ac amlygwch gynhyrchion dan sylw yn ddyddiol trwy'r cyfryngau cymdeithasol - mae hyn yn creu ymdeimlad o frys ac yn helpu i ymestyn eich cyrhaeddiad ar-lein. Rhowch gynnig ar ymgyrch cyfryngau cymdeithasol lle rydych chi'n gofyn i gwsmeriaid gyflwyno fideos, ffotograffau neu lythyrau ynghylch pam eu bod nhw'n mwynhau'ch cynhyrchion a'ch busnes. Rhowch ostyngiad i ymatebwyr ar eu cynnyrch o ddewis, ac yna defnyddiwch eu dyfyniadau a'u delweddau ar eich gwefan. Cofiwch, mae tystebau'n enfawr! Rhowch gynnig ar arolwg barn ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan ofyn, “Pe gallech chi gael un peth (rhowch enw eich siop), beth fyddai hwnnw?” Yna dilynwch hyn trwy gynnig gostyngiad i ymatebwyr ar y cynnyrch y soniasant amdano!

Dadlwythwch restr gyfan Volusion o 101 Awgrymiadau e-fasnach i Hybu Gwerthiannau Gwyliau!

gwerthiannau volusion-gwyliau-e-fasnach

Nodyn: Rydym wedi cynnwys ein cyswllt cyswllt ar gyfer Volusion trwy'r erthygl. Volusion yw'r prif ateb e-fasnach ar gyfer busnesau bach i ganolig. Er 1999, mae miloedd o gwmnïau wedi defnyddio Volusion i lwyddo ar-lein, gyda’r masnachwr ar gyfartaledd yn drech na’r gystadleuaeth, 3: 1.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol