Pam Mae Cyn-Werthiannau Ar Brofiad Bod yn Berchen ar Brofiad y Prynwr: Golwg Mewnol Ar Vivun

Vivun PreSales a Phrofiad Prynwr (BX)

Dychmygwch os nad oedd unrhyw dimau Salesforce for Sale, Atlassian i ddatblygwyr, neu Marketo ar gyfer pobl farchnata. Dyna beth oedd y sefyllfa yn ei hanfod i dimau Cyn-Werthu ychydig flynyddoedd yn ôl: nid oedd gan y grŵp strategol hynod bwysig hwn o bobl ateb wedi'i gynllunio ar eu cyfer. Yn hytrach, roedd yn rhaid iddynt goblau eu gwaith gyda'i gilydd gan ddefnyddio datrysiadau a thaenlenni wedi'u teilwra.

Ac eto, mae'r grŵp hwn o bobl nad yw'n cael ei wasanaethu'n ddigonol yn un o'r personas pwysicaf a mwyaf strategol mewn gwerthiannau B2B. Yn aml yn cael ei gamddeall fel bod y joci demo, mae tîm PreSales yn cael dylanwad pwerus dros allu'r tîm gwerthu i gynhyrchu piblinellau a chau busnes. Nhw yw'r rhai y mae prynwyr atal gwerthu heddiw yn ymddiried ynddynt mewn gwirionedd - y rhai sydd â gwybodaeth ddofn am gynnyrch, a all arwain cwsmeriaid posibl a'u helpu i wireddu eu hachosion defnydd unigryw. 

Ac ni all cwmnïau eu llogi yn ddigon cyflym.

2022 Presales Agoriadau Swyddi a Thwf

Mae mwy na 320,000 o gwmnïau yn cyflogi dros 1.8 miliwn o weithwyr proffesiynol PreSales. Mae timau Cyn-Werthu wedi cynyddu dros 300% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mewn cwmnïau fel Snowflake, Zoom , a Autodesk.

Mewnwelediadau LinkedIn

Grym Rhagwerthiant

Mae tîm PreSales yn darparu manteision pwerus i gwmnïau fel y rhain, gan alluogi sefydliadau i:

  • Creu aliniad di-dor rhwng ymchwil a datblygu (Ymchwil a Datblygu) a gwerthiant, gan sicrhau bod bylchau cynnyrch a fynegir gan ddarpar brynwyr yn gysylltiedig â refeniw ac yn cael eu hanfon ymlaen yn gyflym at y tîm cynnyrch i weithredu arnynt
  • Darparu arbenigedd trwy gydol y cylch prynu, gan ddarparu atebolrwydd a thryloywder
  • Galluogi prynwyr i ddeall galluoedd cynnyrch cyn gynted â phosibl
  • Sicrhau trosglwyddiad di-dor i ôl-werthu, lle mae gwerth yn cael ei wireddu'n hawdd gan y cwsmer

Mewn sawl ffordd, oherwydd eu hawydd i ennill gwerth cyflym ac ymreolaeth lawn yn y broses brynu, mae prynwyr yn buddsoddi llawer mwy yn eu perthynas ag aelodau eu tîm PreSales na'u gweithrediaeth cyfrif. O ganlyniad, PreSales sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu Profiad Prynwr rhagorol.

Ewch i mewn i Vivun

Roeddwn i'n rhedeg y tîm CynSales yn Zuora drwy ein IPO gwerth biliynau o ddoleri, ac roeddwn i'n gwybod pa mor adnodd heb ei gyffwrdd oedden nhw - a sut mae prynwyr heddiw mewn gwirionedd ond yn ymddiried ac yn ymateb i'r arbenigedd datrysiadau maen nhw'n ei gynnig. Dyna pam y creais i'r diwydiant cyntaf Profiad y Prynwr (BX) llwyfan, trosoledd deallusrwydd artiffisial (AI) i helpu cwmnïau i gwrdd â gofynion y prynwr gwerthiant-brawf o ddiddordeb cychwynnol trwy werthusiad, penderfyniad prynu, ac ehangu parhaus.

Arwr Vivun

Ein cynnyrch blaenllaw, arwr, yn helpu arweinwyr PreSales i redeg eu timau fel busnes gyda data a mewnwelediadau beirniadol, yn gwella'r rhagolwg gwerthiant gyda Sgôr Arwr wedi'i bweru gan AI, ac yn alinio'r maes a'r cynnyrch trwy fewnwelediadau a ddaliwyd gan PreSales yn y maes.

Eval Vivun

Ein hail gynnyrch, Eval, yn galluogi cwmnïau i bartneru â phrynwyr mewn gwerthusiadau ymarferol gyda thryloywder ac ymddiriedaeth. Mae cynhyrchion ychwanegol hefyd ar y gorwel.

Astudiaeth Achos: Pyped yn Rhoi Cyn-Werthiant yn Ganolbwynt Dylanwad

Mae enghraifft wych o sut y gall PreSales elwa o blatfform a adeiladwyd ar gyfer eu hanghenion i'w gweld yn un o gwsmeriaid menter Vivun, pyped. Mae Puppet yn gwmni awtomeiddio sy'n darparu, yn sicrhau, ac yn gweithredu seilwaith a chymwysiadau trwy seilwaith-yn-god.

Roedd eu Is-lywydd PreSales Byd-eang, Martyn Storey, yn ceisio proses PreSales gyson ac effeithiol ar draws rhanbarthau, yn ogystal ag amlygrwydd i'r hyn a oedd yn llwyddiannus fel y gallai ddefnyddio data'n effeithiol wrth hyfforddi'r tîm. Roedd hefyd eisiau ffordd fesuradwy o ddangos eu persbectif yn y rhagolwg gwerthiant.

Mae gan byped gynhyrchion technegol iawn - roedd angen i ni godi proffil strategol aelodau ein tîm PreSales a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Mae gennym olwg dechnegol ar bob cyfle nad oes gan ein cymheiriaid gweithredol cyfrifon, a gall y persbectif hwnnw fod yn hynod ddylanwadol ar yr ymrwymiad gwerthu ar gyfer y chwarter.

Martyn Storey, Pyped

Ac yn olaf, roedd Martyn eisiau ffordd o roi cipolwg i dimau Ymchwil a Datblygu Pypedau ar fylchau cynnyrch. Roedd Martyn yn gwybod bod ei dîm yn casglu gwybodaeth amhrisiadwy am gynnyrch ar hyn o bryd yr oedd y rhagolwg yn rhoi adborth yn ystod y broses brynu, ond roedd am sicrhau bod ei gwmni yn cael ffordd a yrrir gan ddata i gael sgwrs am y map ffordd cynnyrch.

Yn hytrach na chael trafodaethau cynnyrch yn cael eu harwain gan y llais cryfaf yn yr ystafell, roeddem am ddarparu data gwell yn ôl i'r tîm Cynnyrch.

Martyn Storey, Pyped

Gyda'u tîm yn defnyddio Vivun, mae Puppet wedi gweld canlyniadau dramatig. Mae'r gweithgaredd awtomataidd yn Hero bellach yn rhoi golwg amser real i Pyped o gyfranogiad PreSales.

Gallwn nawr weld yn glir y prawf o gysyniadau (POC) a'r cynlluniau peilot y mae'r tîm Cyn-Werthu yn eu cynnal, a faint o amser y mae'r tîm yn ei dreulio ar draws cyfarfodydd mewnol ac allanol. Rydyn ni'n gwybod pa batrymau sy'n arwain at ganlyniadau llwyddiannus, a gallaf hyfforddi fy nhîm yn unol â hynny.

Martyn Storey, Pyped

Yn ogystal, mae camau PreSales-benodol a'r sgôr Arwr yn galluogi Pypedau PreSales i ddod â'u persbectif technegol i'r rhagolwg gwerthiant.

Rydym yn trafod Sgoriau Arwr o Vivun ochr yn ochr â sgorau CRM yn ystod y rhagolwg i sicrhau bod ein haelodau tîm PreSales a swyddogion gweithredol cyfrifon yn cyd-fynd â phob bargen.

Martyn Storey, Pyped

O ran alinio'r tîm maes â'r tîm cynnyrch, mae integreiddio â Salesforce a Jira yn galluogi adborth cwsmeriaid i gael ei ddosbarthu'n effeithlon ar draws Pyped. Mae eu timau Cynnyrch, Peirianneg a Llwyddiant Cwsmer i gyd yn gallu adolygu bylchau cynnyrch sydd wedi'u mewngofnodi Hero - ac mae effaith refeniw bylchau cynnyrch yn amlwg i'r holl dimau hynny.

Mae Martyn yn gallu rhoi rhifau real ar gael y math hwn o ddata.

Cyn hynny, roedd adborth cynnyrch yn anecdotaidd a nawr mae'n real. Mae cael sgyrsiau rheolaidd am y data rydym wedi'i gasglu yn Vivun wedi bod yn anhygoel o ddefnyddiol i ni - mae wedi dod â'r timau peirianneg gwerthu ac Ymchwil a Datblygu yn agosach at ei gilydd ac wedi rhoi llawer iawn o fewnwelediad ymarferol. Dim ond i roi un enghraifft: trwy ddal bylchau cynnyrch gyda Vivun, fe wnaethom ddarganfod bod cais nodwedd sengl yn effeithio ar $1.1M mewn refeniw ar draws tri chwsmer. Codwyd hyn i’n tîm cynnyrch, a chytunodd Ymchwil a Datblygu i gau’r bwlch.”

Martyn Storey, Pyped

Mae clywed y math hwn o ROI gan gwsmeriaid yn hynod o galonogol i mi. Mae'n dilysu'r weledigaeth gychwynnol a gefais ar gyfer Vivun, sef achub arweinwyr PreSales o'r math o amgylchedd digefnogaeth, di-gariad y cefais fy hun ynddo'n aml pan oeddwn yn adeiladu ac yn graddio fy nhîm byd-eang fy hun yn Zuora. A gyda dros 130 o gwsmeriaid, rownd cyfres C diweddar a arweinir gan Mentrau Salesforce, a siop tecawê Gwobr Gwerthwr Cool gan Gartner, Gwn fod Vivun newydd ddechrau ar ein taith i ddatgloi gwir botensial strategol PreSales, a'u grymuso i ddarparu Profiadau Prynwr anhygoel.

Gofyn am Demo Vivun

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.