Deall Gwerth Dylanwad

dylanwadu ar

Yn ddiweddar, roedd gennym gwmni a oedd am inni helpu i hyrwyddo eu platfform i fuddsoddwyr, pobl allweddol yn y diwydiant, a chleientiaid. Nid oedd gan y cwmni'r arian i gaffael ein gwasanaethau felly gwnaethom ofyn am rywfaint o unigrwydd a chanran o'r refeniw neu'r elw a allai ddod o dwf neu werthiant y cwmni. Nid yw'n mynd i ddigwydd. Ni allent ddychmygu ein bod yn gofyn cymaint am gymaint o ymdrech ar ein rhan.

Cyrchu Dylanwad

Ar wahân i'r risg o beidio byth â chael iawndal am ein hymdrechion, mae darlun llawer mwy nad oedd y gobaith hwn yn ei ddeall. Nid oeddent yn talu am yr ymdrech y byddem yn ei gwneud iddynt o hyn ymlaen, roeddent yn talu am yr ymdrech yr ydym wedi bod yn gweithio arni am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae gennym un o'r rhwydweithiau gorau yn y diwydiant oherwydd yr amser a'r gofal a roddir i adeiladu perthnasoedd â rhanddeiliaid allweddol. Mae gennym ni un o'r blogiau gorau yn y diwydiant oherwydd yr adnoddau rydyn ni wedi'u defnyddio ddydd ar ôl dydd ers tua degawd. Hynny yw, nid ydym yn clymu'r iawndal i'r hyn ydym ni gwneud, rydyn ni'n ei glymu i'r hyn rydyn ni eisoes wedi'i wneud gwneud.

Mae mynediad i'n cynulleidfa, mynediad i'n harbenigedd a mynediad i'n rhwydwaith yn werthfawr. Ond mae'n werthfawr dim ond oherwydd ein bod wedi buddsoddi yn y gynulleidfa, yr arbenigedd a'r rhwydwaith hwnnw ar gyfer ein gyrfaoedd cyfan. Tra ein bod ni'n gofyn am ganran a allai arwain at chwe ffigur, maen nhw'n gofyn am fynediad rydyn ni wedi buddsoddi miliynau o ddoleri ynddo.

Canran o Zero

Mae cwmnïau bron bob amser yn gorbrisio eu hunain ... yn enwedig ar-lein. Gofynnwch i unrhyw un sydd ag ap ac yn aml byddan nhw'n dweud wrthych chi am y diwydiant biliwn doler maen nhw ynddo a'r cyfle i'w cynnyrch wneud degau neu gannoedd o filiynau o ddoleri. Os ydyn nhw'n rhoi 5% o'u cwmni can miliwn o ddoleri i ffwrdd, dyna $ 5 miliwn! Sut y gallem o bosibl haeddu $ 5 miliwn?

Y broblem yw nad ydyn nhw'n gwmni can miliwn o ddoleri. Mewn gwirionedd, mae mwyafrif y cwmnïau'n methu yn gyfan gwbl. Heb sylfaen cleientiaid ffyniannus, yn cael eu marchnata'n dda yn y diwydiant, a mynediad at fuddsoddiad, maen nhw'n werth $ 0 ... waeth beth yw'r buddsoddiad maen nhw wedi'i wneud hyd yma. A 5% o 0 yw $ 0. Maen nhw'n werth $ 0 heb ein cymorth ni ... ond gyda'n cymorth ni, mae ganddyn nhw fwy o siawns o fod cymaint yn fwy.

Pan na ellid darparu gwarant o ganran, roedd yn rhaid cerdded i ffwrdd o'r gobaith. Roeddem eisoes wedi eu cyflwyno i un dylanwadwr allweddol yn ein rhwydwaith a allai arwain yn dda iawn at dwf neu fuddsoddiad cyflym. Roeddent yn meddwl bod yr ymdrech yn fach iawn ... dim ond e-bost a arweiniodd at gael ei gynnwys mewn post blog. Nid ydynt yn gwerthfawrogi'r ffaith bod yr e-bost hwnnw wedi cymryd blynyddoedd i ni ddod heibio a'r rheswm pam y cawsant eu crybwyll oedd oherwydd y parch oedd gan y dylanwadwr tuag atom. Cymerodd lawer o waith inni gyrraedd y pwynt hwnnw. Mae'n anffodus nad ydyn nhw'n deall y gwerth hwnnw.

5% o Filiynau

Mae buddsoddi 5% o gwmni i ddylanwadwr a allai yrru miliynau o ddoleri yn fuddsoddiad bach i'w wneud. Gallai'r cwmni gerdded i ffwrdd gyda miliynau ac, ie, gallem gerdded i ffwrdd gyda swm iach hefyd. Ond ni fyddai'r cwmni erioed wedi derbyn y miliynau hynny oni bai am ddefnyddio ein hadnoddau (gwybodaeth, rhwydwaith, cynulleidfa).

Nid wyf yn gweld hyn yn ddim gwahanol na rhywun sydd wedi treulio blynyddoedd yn ysgrifennu llyfr ac sy'n dymuno ei werthu. Maen nhw'n mynd at gyhoeddwr. Mae gan y cyhoeddwr hwnnw'r galluoedd marchnata, dosbarthu, a chyhoeddi. Yn gyfnewid am fwyafrif y refeniw, maen nhw'n gwneud busnes gyda'r awdur. Mae'r cyhoeddwr mewn perygl na fydd byth yn gwneud doler, ond gallai hefyd wneud llawer. Mae'r awdur mewn perygl na fydd byth yn gwerthu copi, oni bai ei fod yn cael mynediad at adnoddau'r cyhoeddwr.

Mae'n berthynas fusnes sy'n gweithio mewn sawl diwydiant ac mae'n berthynas fusnes sy'n gweithio gyda thechnoleg.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae dylanwad fel arbenigedd. Efallai na fydd ond yn cymryd munud i wneud cais, ond mae'n cymryd oes i'w gaffael.

  Ar ben hynny po fwyaf sydd gennych, mae'n haws ymddangos ei fod yn ymarfer o safbwynt y rhai nad oes ganddo ef.

  Mae'n hawdd tanbrisio unrhyw beth nad oes gennych chi. Mae'n arbennig o hawdd tanbrisio'r hyn na allwch ei gaffael ar unwaith ni waeth faint o arian rydych chi'n ei wario.

 2. 2

  Douglass,

  Mae hon yn swydd mor wych ar sawl lefel….

  Yn gyntaf, mae angen i bob asiantaeth ac ymgynghorydd ei ddarllen er mwyn deall a gwerthfawrogi'r gwerth sydd ganddynt yn well. Byddan nhw'n gyfoethocach amdani.

  Yn ail, mae angen i bob busnes cychwynnol ddeall y pŵer gwallgof mewn dylanwad ac arnodiadau ar gyfer catapwltio eu lansiadau neu rwystro eu twf.

  20 mlynedd yn ôl gweithiais gydag ymgynghorydd marchnata adnabyddus yn gwneud dim byd ond cyd-fentrau peirianneg. Dim ond un o'r mentrau hynny ddaeth â $ 3 Miliwn iddo mewn un penwythnos.

  Diolch eto am yr atgoffa gwych bod Dylanwad = trosoledd. Harneisiwch ef.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.