Dylunio UX ac SEO: Sut y gall y Ddau Elfen Gwefan hyn weithio gyda'i gilydd i'ch Mantais

Dylunio UX ac SEO

Dros amser, mae'r disgwyliadau ar gyfer gwefannau wedi esblygu. Mae'r disgwyliadau hyn yn gosod y safonau ar gyfer sut i greu'r profiad defnyddiwr sydd gan wefan i'w gynnig. 

Gydag awydd peiriannau chwilio i ddarparu'r canlyniadau mwyaf perthnasol a mwyaf boddhaol i chwiliadau, mae rhai ffactorau graddio yn cael eu hystyried. Un o'r pwysicaf y dyddiau hyn yw profiad y defnyddiwr (ac amrywiol elfennau gwefan sy'n cyfrannu ato.). Felly, gellir casglu bod UX yn agwedd hanfodol ar optimeiddio peiriannau chwilio.

Gyda hyn mewn golwg, yna mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n dylunio'ch UX yn strategol. Trwy allu darparu UX clodwiw, rydych chi'n rhoi hwb pellach i SEO eich gwefan.

Mae'r canlynol yn ffyrdd o sut y gallwch chi wneud y mwyaf o sut y gellir defnyddio dyluniad UX i wella'r maes hwn o'ch mentrau SEO yn effeithiol:

Mynd i'r afael â Phensaernïaeth Gwybodaeth yn eich Gwefan

Un o'r mwyaf agweddau pwysig ar ddylunio UX yw sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei gosod allan. Mae'n bwysig cofio y dylai fod gan eich gwefan bensaernïaeth wybodaeth hawdd ei defnyddio i sicrhau y byddai'ch defnyddwyr yn gallu cyflawni eu nodau gyda'ch gwefan. Yr amcan yw sicrhau y byddwch yn gallu darparu cynllun safle cyffredinol sy'n syml ac yn reddfol, gan ganiatáu i'r defnyddwyr wneud y defnydd gorau o'ch gwefan at eu diben. 

Llywio Symudol
Penbwrdd a Golwg Symudol Apple

Atgyweirio Llywio Gwefan

Elfen ddylunio UX arall i'w hystyried yw llywio'ch gwefan. Er ei bod yn syniad eithaf syml cael cynllun llywio sy'n galluogi defnyddwyr i fynd yn ddidrafferth i wahanol rannau o'ch gwefan, ni all pob safle gyflawni hynny. Dylech weithio ar lunio cynllun llywio gweithredol sy'n ceisio darparu'r ffordd hawsaf i fynd o amgylch eich gwefan.

Y peth gorau yw strwythuro cynllun llywio eich gwefan yn hierarchaeth. 

Lefel gyntaf eich hierarchaeth yw eich prif fordwyo sy'n cynnwys tudalennau mwyaf cyffredinol eich gwefan. Dylai eich prif fordwyo gynnwys prif offrymau eich busnes, yn ogystal â thudalennau allweddol eraill y dylai eich gwefan eu cynnwys megis y dudalen Amdanom Ni.

Eich llywio ail-lefel yw eich llywio cyfleustodau sydd hefyd yn dudalennau pwysig o'ch gwefan, ond mae'n debyg nad yw mor hanfodol â'r rhai a fyddai'n cael eu rhoi ar y brif fordwyo. Gall hyn gynnwys tudalen Cysylltu â ni, a thudalennau eilaidd eraill eich gwefan.

Gallwch hefyd fabwysiadu llywio aml-lefel, neu fega, lle gall eich bwydlen arwain at is-fwydlenni. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer caniatáu i'ch defnyddwyr gloddio'n ddyfnach yn eich gwefan yn syth o'ch bariau llywio. Mae hwn hefyd yn ddewis llywio ar gyfer busnesau sydd â llawer o gynhyrchion neu wasanaethau y gellir eu talpio i wahanol gategorïau. Fodd bynnag, yr her ar gyfer yr un hon yw sicrhau y bydd eich bariau bwydlen yn gweithredu'n gywir gan fod rhai gwefannau y mae eu bariau bwydlen yn cwympo hyd yn oed cyn i chi gyrraedd y dudalen a ddymunir.

Unwaith eto, y syniad yw sicrhau y byddwch chi'n gallu rhoi'r gallu i'ch defnyddwyr fynd o gwmpas eich gwefan yn gyflym ac yn llyfn. Yr her yw crefftio a cynllun llywio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr byddai hynny'n gallu cyflawni hynny.

Gweithio ar Wella Cyflymder eich Gwefan

Cyflymder Safle Google

Y maes nesaf sy'n effeithio ar brofiad y defnyddiwr yw cyflymder eich gwefan. Mae'n hanfodol i'ch gwefan allu llwytho'n gyflym, neu gallwch fentro colledion enfawr. 

Os bydd eich gwefan yn methu â llwytho o fewn 3 eiliad, byddai eich cyfraddau bownsio yn sicr o fynd dros y to. Ond nid yn unig y dylai eich tudalen wneud yn gyflym, ond dylech hefyd allu caniatáu i'ch defnyddwyr drosglwyddo i dudalennau eraill yn ddidrafferth. 

Er mwyn gallu cyflawni hyn, dylai eich gwefan yn gyntaf sicrhau bod eich gwefan yn rhedeg ar seilwaith sy'n perfformio'n dda. Dylai eich gweinyddwyr neu'r gwasanaeth cynnal y gwnaethoch ei ddefnyddio allu cefnogi'ch gwefan a nifer y defnyddwyr a fyddai'n ymweld â hi, gan sicrhau llwytho cyflym i bawb.

Cam arall yw sicrhau bod eich gwefan yn ysgafn, yn rhydd o ffeiliau cyfryngau trwm a all achosi straen ar eich gwefan. Mae'n syniad da cael ffeiliau cyfryngau amrywiol, ond dylid cadw'r rhain ar faint lleiaf, a dim ond pan fo angen.

Dylai Dyluniad UX Fod yn Gyfeillgar i Drosi

Dylunio a Throsi UX
Cysyniad darlunio fector modern dylunio gwastad o dwf trosi traffig y wefan, optimeiddio peiriannau chwilio tudalen we, dadansoddi gwefan a datblygu cynnwys. Ynysig ar gefndir lliw chwaethus

Er mwyn sicrhau y bydd dyluniad UX eich gwefan yn arwain at enillion, dylech ei grefft gan drawsnewid mewn golwg. Mae hyn yn golygu defnyddio galwadau pwerus i weithredu, yn ogystal â strategaethau trosi-ganolog eraill.

Ond gwnewch yn siŵr hefyd, hyd yn oed os ydych chi'n gwneud ymdrech fawr i annog trosi, nad ydych chi'n dod dros y bwrdd ac yn swnio fel eich bod chi'n gwerthu'n galed ledled eich gwefan. Dylai eich gwefan fod, yn fwy na dim, yn canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae'n ymwneud â gweithio allan eich gwefan i allu darparu'r profiad defnyddiwr gorau. Wrth wneud hynny, gallwch integreiddio strategaethau ategol a all wthio trosi ymlaen.

Cymryd Mantais Symudedd ac Ymatebolrwydd

Yn olaf, dylech hefyd ganolbwyntio ar bwysigrwydd symudedd ac ymatebolrwydd - dwy agwedd a ddaw yn sgil toreth ffonau smart a chynnydd canlyniadol chwiliadau a defnydd gwefan o ddyfeisiau llaw.

Dylai eich gwefan hefyd allu darparu'r un lefel o brofiad o ansawdd i ddefnyddwyr symudol o'i gymharu â ffyrdd traddodiadol o wefannau. Gyda hynny mewn golwg, mae'n well dylunio'ch gwefan i fod yn ymatebol pan fydd mynediad iddo o ddyfeisiau symudol. Ar wahân i fod yn elfen o brofiad y defnyddiwr, ymatebolrwydd symudol yn ffactor graddio allweddol ynddo'i hun, yn enwedig bod peiriannau chwilio yn edrych mwy i mewn i wefannau symudol nawr. 

Y peth gorau yw mabwysiadu dyluniad gwe ymatebol, un sy'n caniatáu i'ch gwefan addasu ei hun gyda pha bynnag ddyfais heb yr angen i lunio sawl fersiwn o'ch gwefan.

Rhowch hwb i UX am SEO Gwell

Gan ddechrau gyda phrofiad defnyddiwr un o'r y ffyrdd gorau o optimeiddio'ch gwefan yn 2019 yn ffactor graddio diymwad hanfodol, mae'n hollol iawn gweithio ar ei wella. Mae yna lawer o agweddau dan sylw, ac mae rhai o'r pwysicaf wedi'u rhestru uchod. Gweithiwch o leiaf ar y pum maes hyn, a byddwch ar y trywydd iawn wrth sicrhau y bydd gan eich gwefan well siawns o gael man gwell mewn canlyniadau chwilio.