Defnyddio Cyfryngau Rhyngweithiol i Hybu'ch Hyrwyddiadau B2C

dynes ar ipad 1

Ni waeth pa ddiwydiant rydych chi ynddo, os yw'ch busnes yn y sector B2C, mae'n debygol iawn eich bod chi'n wynebu rhywfaint o gystadleuaeth ffyrnig - yn enwedig os ydych chi'n siop frics a morter. Wedi'r cyfan, rydych chi'n gwybod faint a pha mor aml mae defnyddwyr yn siopa ar-lein y dyddiau hyn. Mae Folks yn dal i fynd i siopau brics a morter; ond mae hwylustod prynu ar-lein wedi gwneud i nifer y cwsmeriaid yn y siop ostwng. Un o'r ffyrdd y mae busnesau mae ceisio cywiro hyn trwy redeg hyrwyddiadau - ar gyfer cwponau, rhestr eiddo newydd, gostyngiadau mawr, ac ati. Ond serch hynny, mae'r un cystadleuwyr hynny y gwnaethon ni eu trafod yn cynnal hyrwyddiadau sydd yr un mor atyniadol…. os nad yn fwy deniadol na'ch un chi.

Y dyddiau hyn, nid yw'r hyrwyddiadau y mae busnesau'n eu rhedeg yn ddigon i yrru traffig yn y siop neu hyd yn oed brynu ar-lein. Mae'n debyg bod eich cystadleuwyr yn rhedeg rhai o'r un hyrwyddiadau â chi - weithiau ar yr un pryd. Wedi dweud hynny, mae llawer o ddefnyddwyr yn mynd i ddefnyddio “cyfleustra” fel y ffactor penderfynu a ydyn nhw'n mynd gyda'ch sefydliad ai peidio: dibynadwy yn seiliedig ar adolygiadau ar-lein, agosrwydd at eich tŷ (os storfa frics a morter), argymhelliad gan ffrind ( er mwyn osgoi ymchwil) a phrofiad (gyda'r sefydliad hwnnw) yw'r ffactorau penderfynu mwyaf cyffredin. Yn fyr, mae angen i'ch hyrwyddiadau sefyll allan.

Er mwyn i hyrwyddiadau eich brand sefyll allan, mae'n amlwg bod angen i chi wneud rhywbeth gwahanol. Un o'r ffyrdd gorau o wneud hyn yw trwy integreiddio profiadau rhyngweithiol ar wefan eich brand. Mae profiadau rhyngweithiol yn bwysig oherwydd eu bod yn rhoi cyfle i frandiau gynnig arweiniad gyda phenderfyniadau prynu pwysig neu FAWR. Mae hefyd yn cynnig cyfle i frandiau ddifyrru eu defnyddwyr. Dyma rai opsiynau ar gyfer profiadau rhyngweithiol y gallwch eu hintegreiddio i'ch gwefan er mwyn cynyddu ymgysylltiad, ac yn y pen draw, hybu addasiadau.

Cyfrifianellau

Ar gyfer busnesau sy'n gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau “afradlon” sydd yn aml yn gofyn am lawer o feddwl (ceir, dodrefn, morgeisi, ac ati), mae cyfrifianellau yn ddarn gwych o gynnwys rhyngweithiol a all lywio'ch defnyddwyr tuag at y penderfyniadau prynu cywir. Yn aml, mae angen i hyd yn oed y defnyddwyr mwyaf ariannol a sefydlog yn ariannol gymryd cam yn ôl i benderfynu beth y gallant ac na allant ei fforddio. Rhai o'r cyfrifianellau mwyaf cyffredin a welwn yw: Cyfrifianellau taliadau misol, cyfrifianellau llog a chyfrifianellau talu ar ei ganfed.

Wrth gwrs, nid materion ariannol yw'r unig reswm dros fod angen cyfrifiannell. Efallai y bydd angen i'ch defnyddwyr gyfrifo faint o le sydd ar gael ar gyfer soffa newydd. Neu, efallai y bydd eich defnyddwyr eisiau cyfrifo mynegai màs eu corff, neu eu pwysau delfrydol, er mwyn penderfynu pa raglen ymarfer corff sy'n iawn iddyn nhw. Y pwynt yma yw bod cyfrifianellau yn gwneud gwneud penderfyniadau yn haws, oherwydd eu bod yn darparu gwerthoedd rhifiadol i rai newidynnau. Y gorau yw'r nifer (boed yn uchel neu'n is), y gorau o amser y mae defnyddiwr yn dod o hyd i'w ateb - ac mae hynny'n nodweddiadol yn arwain at fwy o fwriadau i brynu.

Gall cyfrifianellau fod yn hynod fanteisiol i ddefnyddwyr sy'n dymuno cymryd rhan yn eich hyrwyddiad mwyaf cyfredol. Er y gellir defnyddio cyfrifianellau yn y bôn ar unrhyw adeg, mae'r gallu i ddod o hyd i atebion i gwestiynau pwysig yn eu gwthio i lawr y twmffat prynu. Po fwyaf y maent yn ei wybod am eu sefyllfa benodol, y mwyaf tueddol y maent i'w prynu. Ac os oes hyrwyddiad yn digwydd (gadewch i ni ddweud, “Dim Taliadau Tan 2017”), mae defnyddiwr yn mynd i geisio cyfrifo'r hyn y gallant ei fforddio yn y dyfodol cyn gwneud ymrwymiad o'r fath. Unwaith y byddan nhw'n cael eu hateb, byddan nhw'n prynu wedyn.

asesiadau

Weithiau nid yw ansicrwydd defnyddiwr yn gysylltiedig â chyllid (na chyfrifiad penodol); ond yn hytrach, dewis pur. Pan gyflwynir llawer o opsiynau gwych i ddefnyddwyr (sy'n arbennig o gyffredin yn ystod hyrwyddiad), weithiau maent yn cael eu rhwystro gan y gallu i benderfynu. Mae'n swnio'n wirion, ond mae'n hollol wir. Bydd rhai defnyddwyr yn rhoi’r gorau iddi os na allant ddod i benderfyniad prynu - yn enwedig os yw’n bryniant mawr. Os nad yw defnyddiwr wedi'i osod yn llwyr ar rywbeth, ei feddwl yw “Wel, rhaid iddo beidio â bod mor wych â hynny bryd hynny. Pam ydw i'n mynd i wario swm afradlon os ydw i ar y ffens? ” ac yna maen nhw'n symud ymlaen.

Mae profiadau asesu yn ffordd wych arall o gael eich defnyddwyr ymhellach i lawr y twmffat prynu - yn enwedig o ran eich hyrwyddiadau ar-lein. Oherwydd bod hyrwyddiadau fel arfer yn cynnwys detholiad penodol o gynhyrchion, gwasanaethau neu gynigion, gall asesiadau gyfeirio defnyddwyr tuag at un o'r opsiynau sydd ar gael.

Gadewch i ni ddefnyddio grwpiau ceir fel enghraifft. Fel y gwyddoch yn debygol, mae grwpiau ceir yn cynnwys sawl deliwr mewn rhanbarth penodol; ac mae pob deliwr fel rheol yn gwerthu un math o gerbyd (Toyota, Kia, Hyundai, ac ati). Gadewch i ni ddweud bod defnyddiwr wedi clywed pethau da am y grŵp ceir hwn; ac mae’r holl delwriaethau (yn y grŵp ceir) yn cymryd rhan mewn hyrwyddiad “Dim Taliadau tan 2017”. Mae'r cyfan yn swnio'n dda ac yn dda ... nes i chi ddarganfod bod y defnyddiwr yn hollol ansicr o ba wneuthuriad / model o gerbyd y mae am fynd ag ef. Er mwyn cadw'r defnyddiwr hwnnw rhag mynd i werthwrfa arall, gall y grŵp ceir roi asesiad ar eu gwefan i'w llywio tuag at benderfyniad prynu. Gallai math delfrydol o asesiad fod yn un sy'n darparu “gwneuthuriad / model” y mae'r defnyddiwr yn seiliedig ar atebion y mae'r defnyddiwr yn eu darparu - “pa fath o gar ddylech chi ei yrru?” asesiad.

Ennill Ennill

Un ffordd wych o drosoli profiadau rhyngweithiol ar gyfer eich hyrwyddiadau yw GWNEUD eich profiad rhyngweithiol I mewn i hyrwyddiad. Waeth pa werthiannau eraill sydd gennych ymlaen, gallwch gymell defnyddwyr i ymweld â'ch siop (neu wefan) gyda gêm Instant Win - gan gynnig cyfle i ennill gwobr FAWR, a rhoi cynigion neu wobrau cysur i bobl nad ydynt yn gwneud hynny. ennill y jacpot. Gall y profiadau hyn gynnwys: peiriannau slot digidol, olwynion troelli i ennill (fel Wheel of Fortune) neu ryw brofiad ar hap arall sy'n nodi un enillydd gwobr fawreddog. Gallai'r gwobrau neu'r cynigion eraill (y gellir eu crybwyll cyn cymryd rhan) fod yn rhywbeth gwerthfawr fel ymgynghoriad am ddim, dim taliadau misol, arian i lawr, neu $ 100 oddi ar bryniant o $ 800 neu fwy. Y rhan orau yw bod y mathau hyn o brofiadau yn ddeniadol iawn, oherwydd eu bod yn rhoi hwb i gyffro ac anaml y bydd yn arwain at gwsmeriaid cynhyrfus neu ddramatig. Mae'r ffaith eu bod yn cael hwyl a'u bod yn “ennill” rhywbeth yn gwneud hwn yn fath gwych o brofiad rhyngweithiol - yn dibynnu ar ddiwydiant, wrth gwrs.

cwisiau

Y math profiad rhyngweithiol olaf y byddaf yn mynd drosto yw “cwisiau.” Er nad yw cwisiau fel arfer yn cynnig rhywbeth o werth diriaethol (yn ôl gwerth diriaethol, rwy'n golygu ateb, cynnig neu wobr), gallant adael defnyddwyr â theimlad o hunan-foddhad. Yn gyffredinol, pan fydd defnyddwyr yn teimlo'n hapus neu'n falch ohonynt eu hunain, byddant yn dweud wrth eu ffrindiau. Yn achos cwisiau (ar ffurf profiad rhyngweithiol), bydd defnyddwyr yn dueddol o rannu eu canlyniadau ar gyfryngau cymdeithasol - a hyd yn oed eu herio. Unwaith eto, er nad oes cynnig “diriaethol”, mae'r mathau hyn o brofiadau yn fendigedig ar gyfer brandio. Po fwyaf y mae'r cwis yn chwilfrydedd defnyddwyr, y mwyaf adnabyddus y daw'r brand hwnnw - a'r mwyaf chwilfrydig y deuant o'r brand hwnnw. A chyn belled ag y mae hyrwyddiadau'n mynd, y cwestiynau rydych chi'n eu gofyn ar y cwis hwnnw yn gallu adlewyrchu thema'r hyrwyddiad ar-lein - sy'n hyrwyddo chwilfrydedd defnyddwyr ymhellach.

Pa un o'r mathau hyn o brofiad fyddai fwyaf buddiol i'ch busnes? Dywedwch wrthym yn y sylwadau isod!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.