Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon.

Mae casglu mewnwelediadau dynol fel rhoi eich hun yn esgidiau eich cwsmeriaid i ddysgu, deall ac esblygu â'u hanghenion. Gyda mewnwelediadau dynol, mae cwmnïau'n gallu dal y wybodaeth angenrheidiol sy'n ofynnol i gyrraedd y cwsmer mewn ffyrdd newydd, arloesol ac effeithiol a all ddylanwadu'n gadarnhaol ar refeniw, cadw a theyrngarwch.

Profi Defnyddiwr: Trosolwg o'r Cynnyrch

Nid yw profiadau gwael ar wefannau ac apiau, ac yn y byd go iawn, yn rhwystredig i gwsmeriaid yn unig, maen nhw'n costio miliynau o ddoleri y flwyddyn i gwmnïau. Profi Defnyddiwr yn ei gwneud hi'n hawdd i sefydliadau gael adborth ar alw o'u marchnad darged - ble bynnag maen nhw. Gyda llwyfan ar-alw UserTesting, gall sefydliadau ddatgelu 'pam' y tu ôl i ryngweithio cwsmeriaid. Trwy ddeall bwriad, gall busnesau wella a darparu profiadau anhygoel, amddiffyn y brand, a gyrru mwy o foddhad cwsmeriaid. Gyda'r platfform UserTesting, gall busnesau:

Targed- Dod o hyd i a chysylltu â'r union gynulleidfaoedd sydd eu hangen, heb yr ymdrech, cylchoedd hir na chostau sy'n gysylltiedig â recriwtio pobl â llaw i roi adborth.

 • Cyrchwch ddefnyddwyr a gweithwyr busnes proffesiynol o bob rhan o'r byd ar alw gyda'r panel gwirio cyfranogwyr mwyaf, mwyaf amrywiol wedi'i wirio.
 • Tap i mewn i gwsmeriaid, gweithwyr, a phartneriaid trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu sianeli eraill.
 • Ymuno â phersonoliaethau penodol, gan ddefnyddio galluoedd hidlo, megis meini prawf daearyddol, demograffig a chymdeithasol-economaidd.
 • Cysylltu â chynulleidfaoedd arbenigol a phanelwyr anodd eu cyrraedd gyda chymorth ein tîm o arbenigwyr.
 • Sicrhewch eich bod yn derbyn yr adborth o'r ansawdd uchaf i lywio'ch ymdrechion CX gyda phanel defnyddwyr a busnes proffesiynol plaid 1af dilysedig a fetio UserTesting.

Ymgysylltu- Dewiswch y math o brofion a fydd yn esgor ar y mewnwelediadau mwyaf defnyddiol, gweithredadwy heb y drafferthion gweinyddol na'r angen am arbenigedd ymchwil.

 • Sicrhewch ymatebion mewn cyn lleied ag 1-2 awr gan ddefnyddio templedi, recriwtio awtomatig, a nodweddion i brofi unrhyw brofiad.
 • Mynnwch adborth ar unrhyw beth, fel bwrdd gwaith, ap symudol, neu brofiadau ar y safle, a chynhyrchion ar unrhyw gam datblygu.
 • Setup hawdd fel y gall unrhyw un ar eich tîm greu astudiaethau byw neu wedi'u recordio ar gyfer pob prosiect, ar unrhyw adeg.
 • Mae canlyniadau o fewn oriau yn golygu y gallwch brofi unrhyw beth y mae angen mewnwelediad cwsmer arno, gan gael gwared ar y dyfalu y tu ôl i'ch buddsoddiadau busnes - p'un a yw hynny'n brototeipiau cynnyrch, iteriadau dylunio, negeseuon marchnata, delweddau ymgyrchu, copi gwe.
 • Gweithio gyda'n harbenigwyr pan fydd angen help arnoch i ddylunio astudiaethau mwy cymhleth.

Deall- Cipio ac amlygu ymatebion ac ymatebion ystyrlon, yna ymhelaethu ledled y sefydliad i gynyddu cydweithredu a chonsensws.

 • Gyda holl fewnwelediadau cwsmeriaid mewn un lle, mae dadansoddiad cyflym yn bosibl trwy dynnu o'r bydysawd llawn o ddata.
 • Tynnu ac amlygu gwybodaeth feirniadol gan gwsmeriaid i yrru consensws ar y penderfyniadau cywir a'r camau nesaf.
 • Mae rhannu galluoedd yn ei gwneud hi'n hawdd cymdeithasu canfyddiadau trwy'r sefydliad cyfan.
 • Sicrhewch gyfranogiad gan randdeiliaid trwy gyflwyno tystiolaeth glir, ddiamheuol am yr hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau, ei angen a'i ddisgwyl.

Profi Defnyddiwr: Sut Mae'n Gweithio

Profi Defnyddiwr: Nodweddion Allweddol

Mae UserTesting yn parhau i wella ei platfform mewnwelediadau dynol ac wedi ychwanegu oriel dempled newydd, nodweddion llif cymeradwyo, profi coed, integreiddio â Phlatfform Qualtrics XM, a thagiau craff.

 • Dadansoddeg pâr ac adborth fideo i ddeall y “pam” y tu ôl i ddisgwyliadau cwsmeriaid
 • Integreiddio eu platfform Qualtrics XM i ychwanegu at ddata arolwg â mewnwelediadau ansoddol, gan ddod â mwy o gyd-destun i'r “pam” y tu ôl i ganlyniadau'r arolwg.
 • Dysgu peiriant trosoledd i wynebu'r eiliadau cwsmer pwysicaf yn gyflym
 • Defnyddiwch dagiau craff i ddarganfod a deall yr eiliadau pwysicaf mewn sesiwn adborth fideo
 • Manteisiwch ar fodel dysgu peiriant i werthuso adborth a dadansoddiad fideo mewn amser real. 

UserTesting My Recruit - MyRecruit yn grymuso cwmnïau i ddefnyddio eu cronfa ddata cwsmeriaid, gweithwyr a phartneriaid eu hunain i gasglu mewnwelediadau ac adborth. Wrth arolygu profiadau cynulleidfaoedd sydd eisoes yn bodoli, gall cwmnïau sicrhau eu bod yn nodi anghenion busnes penodol nad ydyn nhw'n cael eu diwallu ar hyn o bryd.

Gyda Fy Recriwtio, gallwch:

 • Casglu adborth ar-alw, gweithredadwy, gan gwsmeriaid presennol, arbenigwyr diwydiant, a mwy.
 • Sicrhewch fewnwelediadau hyd yn oed yn gyflymach gyda phrofion cwbl hunanwasanaeth gyda chynulleidfaoedd wedi'u targedu'n uchel.
 • Ymgysylltwch â gweithwyr a chynhyrchu cyffro am eich brand a'ch cynhyrchion.

Sgwrs Live UserTesting - Sgwrs Fyw yn darparu cyfweliad byw, wedi’i gymedroli, sy’n cael ei recordio’n awtomatig a’i drawsgrifio i sicrhau bod yr holl ddysgu yn cael ei ddal a’i rannu ar draws y sefydliad. Mae Sgwrs Fyw yn galluogi trafodaethau cwsmeriaid rhyngweithiol 1:1 ar yr un diwrnod ac yn cefnogi llais y mentrau cwsmeriaid. Mae cyfwelwyr yn gallu ystyried ciwiau di-eiriau, megis mynegiant yr wyneb a thôn y llais i gydymdeimlo'n well â'r defnyddiwr terfynol - a gallant golyn neu gyfeirio'r drafodaeth yn gyflym i ddrilio i bynciau penodol neu ddeall persbectif y cwsmer ymhellach. Gyda Sgwrs Fyw, mae cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddarparu mwy o gyd-destun i gwestiynau, rhannu lle cafodd heriau eu bodloni, a rhoi syniadau i'r cwmni ar gyfer gwella.

Mae ymchwil trydydd parti yn dangos y gall grwpiau ffocws personol wynebu llawer o heriau. Ymhlith y rhain mae ymgysylltu amser, trafferth recriwtio profwyr perthnasol, meddwl grŵp, a thuedd cost uchel a samplu. Mae UserTesting yn lliniaru'r rhwystrau hyn trwy wneud cynnal ymchwil defnyddwyr (wedi'i gymedroli neu heb ei gymedroli), gofyn am adborth cwsmeriaid, a / neu weinyddu cyfweliadau 1:1 yn syml, yn rhad, ar-alw ac yn amser real.

Gwerth Busnes Profiad Cwsmer Gwych

Yn ôl Forrester, Mae 73 y cant o gwmnïau'n ystyried profiad cwsmeriaid yn brif flaenoriaeth, ond dim ond un y cant o gwmnïau sy'n darparu profiad rhagorol - ond os ydych chi am i'ch cwsmeriaid aros yn ffyddlon mae'n rhaid ichi ymrwymo i adeiladu ar y profiad. Er mwyn cael effaith gadarnhaol ar refeniw llinell waelod, rhaid i chi reoli a buddsoddi ym mhrofiad y cwsmer a chroesawu dysgu a darganfod parhaus i ailadrodd a gwella'r profiad rydych chi'n ei gyflwyno i'r defnyddiwr terfynol bob amser. Heddiw, mae arweinyddiaeth y farchnad a gwahaniaethu cystadleuol yn cael eu penderfynu fwyfwy ar bwy sy'n darparu'r profiad cwsmer gorau. Mae cwmnïau sy'n buddsoddi yn CX yn elwa ar gadw cwsmeriaid gwell, boddhad cwsmeriaid, a mwy o gyfleoedd traws-werthu ac uwch-werthu.

Rydym bellach ar adeg lle mae profiad y cwsmer yn hanfodol i linell waelod cwmni. Mae cwsmeriaid yn seilio profiad da o'r hyn y maent yn dychmygu profiad da i fod; nid yw'n seiliedig ar brofiadau maen nhw wedi'u cael yn y gorffennol. Oherwydd hyn, mae'n hanfodol rhoi'r mewnwelediadau sydd eu hangen ar gwmnïau i wella'n barhaus i fodloni disgwyliadau cwsmeriaid. 

Andy MacMillan, Prif Swyddog Gweithredol UserTesting

Profi Defnyddiwr yn cydymffurfio â Deddf Cludadwyedd ac Atebolrwydd Yswiriant Iechyd (HIPAA), cyfraith yr UD, a rheoliadau cysylltiedig sy'n gosod safonau cenedlaethol ar gyfer diogelwch gwybodaeth iechyd a phreifatrwydd. Mae cydymffurfiad HIPAA UserTesting yn cwrdd ag anghenion diogelwch data ac amddiffyn sefydliadau gofal iechyd sy'n ceisio defnyddio mewnwelediad dynol go iawn i adeiladu profiadau digidol claf yn gyntaf. 

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim UserTesting

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.