UltraSMSScript: Prynu Llwyfan SMS, MMS, a Marchnata Llais Gyda API

UltraSMSScript - SMS, MMS, a Llwyfan Marchnata Llais

Gall cychwyn strategaeth neges destun fod yn broses weithredu frawychus. Credwch neu beidio, mae cludwyr â llaw i raddau helaeth hyd yn oed heddiw ... cyflwynwch waith papur, adolygwch eich polisïau cadw data a phreifatrwydd, eu cymeradwyo ar ganiatâd SMS. Nid wyf yn ceisio tanddatgan pwysigrwydd cydymffurfio â'r cyfrwng hwn, ond gall y rhwystredigaeth o fudo neu integreiddio datrysiad SMS fod yn eithaf rhwystredig i farchnatwr cyfreithlon sy'n seiliedig ar ganiatâd.

Mae'r broses ar gyfer Marchnata SMS yn un eithaf cymhleth yn nodweddiadol. Mae'r mwyafrif o lwyfannau SMS, er enghraifft, yn gwneud Nodyn cyfathrebu ac integreiddio'n uniongyrchol â chludwyr SMS. Yn nodweddiadol mae platfform marchnata neu gyfathrebu SMS sy'n cyfathrebu â gwasanaeth sydd wedyn yn cysylltu â phorth neges sydd wedyn yn anfon y neges drwodd i'r cludwr.

Er y gall y platfform SMS fod yn anhygoel, maent yn dibynnu ar borth neges SMS i'w system fod yn weithredol. O safbwynt prisio, mae hynny'n golygu eich bod chi'n talu am eich meddalwedd, rydych chi'n talu am ffioedd negeseuon i'ch platfform, efallai y byddwch chi'n talu am gaffael mwy o eiriau allweddol, ac yna maen nhw'n talu am ffioedd negeseuon i borth y neges. Gall cost SMS ffrwydro’n gyflym… yn enwedig gan fod defnyddwyr yn mabwysiadu SMS yn amlach i ryngweithio â busnesau.

Erbyn diwedd y llynedd, bydd 48.7 miliwn o ddefnyddwyr wedi dewis ymuno'n barod i dderbyn cyfathrebiadau SMS gan eu hoff frandiau. Mae 70% o ddefnyddwyr yn credu bod marchnata SMS yn ffordd wych i fusnesau gael eu sylw. Dywed 82% o bobl eu bod yn agor pob neges destun a dderbyniant.

Lauren Pope, 45 Ystadegau Marchnata SMS Hoffai'ch Cwsmeriaid Chi Newydd

Mae yna rai pyrth SMS anhygoel o gadarn a fforddiadwy y gallwch chi gofrestru ar eu cyfer a'u defnyddio'n uniongyrchol trwy APIs cadarn, gan gynnwys Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, a Bandwidth. Mae gan y llwyfannau hyn becynnau datblygwyr meddalwedd sy'n cysylltu ag APIs cadarn i'ch helpu chi i ddatblygu'ch platfform SMS neu integreiddio sut bynnag yr hoffech chi. Yn anffodus, serch hynny, mae hynny'n gofyn am arbenigedd datblygu, seilwaith a chynnal a chadw parhaus.

UltraSMSScript: Prynu a Addasu Eich Llwyfan Negeseuon SMS Eich Hun

Dewis arall llai costus yn lle datblygu eich platfform negeseuon SMS eich hun neu dalu ffioedd trwyddedu misol i blatfform ar-lein yw prynu'r cod a'i redeg ar eich seilwaith eich hun. Gall hyn eich helpu i gychwyn yn gyflymach yn ogystal â sicrhau bod eich platfform yn cydymffurfio, yn ddiogel ac yn sefydlog. Mae UltraSMSScript yn feddalwedd label gwyn gydag API y gallwch ei brynu a'i osod eich hun ac yna defnyddio unrhyw un o'r pyrth SMS ar eu cyfer. Nid oes unrhyw ffioedd parhaus ac rydych chi'n talu ffioedd negeseuon SMS mwy fforddiadwy gan eich bod chi'n gweithio'n uniongyrchol gyda phorth.

Nodweddion UltraSMSScript yn Cynnwys

 • Cwponau Symudol - Creu Cwponau Symudol hardd i'w hanfon at eich cwsmeriaid. Maent yn ffordd wych o adeiladu sylfaen cwsmeriaid ffyddlon tra hefyd yn gwobrwyo'ch cwsmeriaid cyfredol. Mae pob cwpon yn gwbl addasadwy ac mae'n cynnwys llawer o leoliadau a nodweddion sy'n caniatáu hyblygrwydd i chi o ran sut rydych chi am eu sefydlu.
 • Botiau SMS Holi ac Ateb - Creu cwestiynau ac ymatebion SMS awtomataidd sy'n cael eu cychwyn trwy anfon neges destun mewn allweddair. Gallwch greu cymaint o gwestiynau mewn dilyniant ag y dymunwch. Gwych ar gyfer cefnogaeth i gwsmeriaid, cwisiau, casglu adborth gwerthfawr, a thyfu eich rhestr.
 • Anfon Swmp SMS - Wrth wraidd ymgyrch farchnata SMS mae'r gallu i anfon negeseuon SMS mewn swmp at eich tanysgrifwyr. Anfonwch at 1 grŵp neu grwpiau lluosog ar unwaith! Anfonwch negeseuon at eich cwsmeriaid i gyhoeddi bargeinion neu ostyngiadau rydych chi am eu hyrwyddo a all ddod â busnes enfawr i mewn.
 • Allweddeiriau Symudol Diderfyn - Y gallu i ddefnyddwyr gymryd rhan mewn marchnata geiriau allweddol. Mae allweddeiriau symudol yn elfen o ymgyrchoedd marchnata symudol i apelio at farchnad darged benodol. Rydych chi'n cael mynediad at eiriau allweddol diderfyn! Gall pobl gofrestru ar gyfer eich marchnata testun trwy anfon neges destun at allweddair.
 • Amserlennu swmp SMS - Mae amserlennu negeseuon bob hyn a hyn yn ffordd wych o sicrhau na fydd eich cwsmeriaid yn anghofio amdanoch chi. Mae ein sgript yn caniatáu ichi gael rheolaeth lawn ar pryd mae negeseuon SMS yn cael eu hanfon allan fel y gallwch drefnu negeseuon fisoedd ymlaen llaw.
 • Ymatebwyr Awtomatig - Ar ôl i berson ymuno â'ch rhestr tanysgrifiwr, anfonwch neges arfer yn ôl atynt yn awtomatig. Gallwch hefyd sefydlu'r autoresponders i anfon SMS yn ôl yn awtomatig at y tanysgrifwyr ar ôl iddynt danysgrifio ar amserlen ragosodedig yn debyg iawn i waith autoresponders e-bost.
 • Anfonwch MMS / Negeseuon Lluniau - Mae MMS yn dod â'r gorau o e-bost a brys SMS i'ch cyfathrebiadau cwsmeriaid. Paentiwch y llun cyfan gyda chyfryngau cyfoethog ar bob ffôn symudol, gyda chyfraddau agored bron i 100% ac amseroedd ymateb cyflym.
 • Sgwrs SMS 2-Ffordd - Mae sgwrs SMS dwyffordd yn eich cysylltu chi neu'ch adran gwasanaeth cwsmeriaid â'ch cwsmeriaid symudol, trwy SMS. Casglwch adborth gwerthfawr a chyfathrebu â'ch cwsmeriaid yn stryd ddwyffordd, i gyd trwy SMS gyda rhyngwyneb negesydd gwib!
 • Is-gyfrifon - A oes gan aelodau'r tîm yr ydych am ddirprwyo gwaith ar wahanol fodiwlau o fewn y platfform a rhoi mynediad iddynt i nodweddion penodol yn unig? Gallwch chi wneud hynny gyda'n his-gyfrifon!
 • Negeseuon Cylchol - Angen amserlennu cyfres o negeseuon yn rheolaidd? Gallwch ailadrodd digwyddiadau bob dydd, wythnosol, misol a blynyddol ac amlder y digwyddiadau hynny a drefnwyd (bob dydd, bob 2il ddiwrnod, bob 5ed diwrnod, unwaith yr wythnos, bob pythefnos, ac ati…)
 • Cystadlaethau SMS - Creu cystadlaethau SMS fel ffordd i ymgysylltu a gwobrwyo'ch cwsmeriaid cyfredol tra hefyd yn ei ddefnyddio fel offeryn gwych i dyfu eich rhestr. Nid oes unrhyw beth pwysicach na chadw'ch cwsmeriaid yn hapus a thyfu eich rhestr ar yr un pryd!
 • Dymuniadau SMS Pen-blwydd - Casglwch benblwyddi eich cysylltiadau yn hawdd pan fyddant yn tanysgrifio i'ch rhestr. Yna, ar eu pen-blwydd neu hyd yn oed swm penodol o ddyddiau o'r blaen, bydd ein system yn anfon eich neges destun pen-blwydd atynt yn awtomatig.
 • Integreiddio Facebook - Y gallu i rannu'ch neges i'ch tudalen Facebook! Rhannwch y gair a chynyddu cyfranogiad ymhlith eich cefnogwyr gan roi'r gallu i chi dyfu eich tanysgrifwyr trwy rannu'ch negeseuon ar eich cyfrif Facebook.
 • Ystadegau Dosbarthu SMS Swmp - Gweld stats manwl fel # negeseuon llwyddiannus, # negeseuon a fethwyd, y rheswm y methodd y neges, a chaniatáu i'r defnyddiwr ddileu unrhyw danysgrifwyr o'r rhestr sydd wedi methu â derbyn negeseuon.
 • Dadansoddeg Ymgyrch Fanwl - Traciwch eich ymgyrchoedd i edrych yn ddyfnach ar ba eiriau allweddol sy'n perfformio'r logiau SMS gorau, manwl, a thanysgrifwyr a dad-danysgrifwyr newydd dros gyfnod penodol o amser.
 • Widgets Signup Gwefan - Caniatáu i ddarpar gwsmeriaid ymuno â rhestr farchnata SMS trwy ffurflen ar y we a roddir ar wefan. Mae hyn yn darparu llwybr cost-effeithiol arall i gyrraedd a denu defnyddwyr newydd.
 • Polau SMS - Creu arolygon testun-i-bleidleisio i gadw'ch tanysgrifwyr i ymgysylltu ac i ymddiddori yn yr hyn sydd gennych i'w gynnig yn ogystal â chasglu gwybodaeth werthfawr a chael mewnwelediad i'r hyn maen nhw ei eisiau a'i angen gennych chi.
 • Adeiladwr Tudalen Sblash Symudol - Perffaith ar gyfer defnyddwyr sydd eisiau creu eu tudalennau eu hunain gyda fideo, delweddau, neu unrhyw HTML ac yna anfon yr URLau tudalennau hynny allan i'w rhestr tanysgrifwyr i'w gweld. Yn cynnwys golygydd HTML llawn sylw.
 • Atgoffa Penodi - Trefnu ac anfon nodiadau atgoffa apwyntiad at eich cwsmeriaid gan sicrhau na fyddant yn anghofio am apwyntiad a wnaethant. Chwiliwch am eich cyswllt ac yna trefnwch SMS yn hawdd i fynd allan atynt.
 • Byrhau ac Olrhain Cyswllt Adeiledig - Mae gennych yr opsiwn i fyrhau'ch dolenni fel nad ydyn nhw'n derbyn cymaint o gymeriadau yn eich negeseuon testun a hefyd olrhain faint o gliciau a wnaed ar gyfer dolen benodol i weld pa mor effeithiol oedd eich neges. Offeryn bach defnyddiol iawn!
 • Rhifau Lleol - Casglwch adborth gwerthfawr a gwnewch gyfathrebu'n stryd ddwyffordd i gyd o rifau ffôn adnabyddadwy lleol! Ychwanegwch rifau lleol lluosog i gyfrif defnyddiwr. Anfonwch negeseuon o gronfa o rifau ffôn i gyflymu'r broses ddosbarthu neu ei arafu.
 • Rhybuddion E-bost - Sicrhewch rybuddion e-bost tanysgrifiwr newydd wrth iddynt ddigwydd neu mewn crynodeb dyddiol. Hefyd, mynnwch rybuddion e-bost balans credyd isel fel y byddwch bob amser yn ymwybodol pryd i ailgyflenwi'ch credydau.
 • Templedi Negeseuon - Arbedwch negeseuon SMS cyffredin neu a ddefnyddir yn aml fel na fydd yn rhaid i chi ail-nodi'r un neges dro ar ôl tro. Dewiswch pa dempled i'w ddefnyddio a gwnewch yn siŵr ei fod yn poblogi'r neges i chi.
 • Darlledu O'r Ffôn - Ar ffo? Dim problem o gwbl! Bydd gennych y gallu i ffrwydro'ch ymgyrchoedd marchnata SMS gyda neges destun syml! Nid oes angen mewngofnodi i'ch cyfrif i reoli'r broses hon.
 • Codau QR - Cynhyrchu codau QR fel ffordd i bontio'ch ymgyrch farchnata all-lein i'r cyfrwng ar-lein. Daw ein meddalwedd â chodau QR URL tanysgrifiwr a thudalen we newydd.
 • Segmentu'ch Cysylltiadau - Gyda'n swyddogaeth segmentu grwpiau, gallwch chi greu grwpiau yn eich rhestrau marchnata testun yn hawdd. Mae hyn yn trefnu eich cysylltiadau yn grwpiau ac yn caniatáu ichi gadw'ch holl danysgrifwyr yn drefnus ac o ble maen nhw'n dod!
 • Darlledu Llais - Darlledu neges lais i'ch cysylltiadau! Naill ai teipiwch neges i mewn a bydd y system yn trosi'r testun yn lais, neu'n uwchlwytho'ch neges eich hun trwy ffeil MP3. Ffordd wych arall o gyfathrebu a chadw'ch cysylltiadau i gymryd rhan yn eich offrymau.
 • Llwythwch i fyny eich Rhestrau Tanysgrifiwr - Oes gennych chi restr SMS optio i mewn o rywle arall rydych chi am fudo drosto? Ar yr amod bod gennych ganiatâd ysgrifenedig penodol gan eich tanysgrifwyr eu bod wedi cytuno i dderbyn negeseuon gennych, gallwch uwchlwytho'ch rhestr hefyd. Rydyn ni wedi gwneud y broses honno'n hynod o hawdd!
 • Post Llais / Anfon Galwad - Gallu llais a gallu anfon galwadau ymlaen. Sicrhewch fod gennych yr opsiwn i gael eich galwadau i fynd yn uniongyrchol at beiriant ateb, lle gallwch wedyn wrando arnynt y tu mewn i'r panel rheoli, neu anfon eich galwadau ymlaen at unrhyw rif yr ydych yn dymuno!
 • SMS i E-bost / E-bost at SMS - Sicrhewch hysbysiadau e-bost pan fydd rhywun yn tecstio rhywbeth i'ch rhif ar-lein (SMS i E-bost). Yna gallwch chi ymateb yn uniongyrchol i'r e-bost hwnnw gan eich cleient e-bost, bydd y system yn cymryd yr e-bost hwnnw, ac yn eu tecstio yn ôl (E-bost i SMS). Offeryn gwych a defnyddiol iawn!
 • Dal Enw ac E-bost - Sicrhewch yr opsiwn i gasglu'r enw a'r e-bost gan danysgrifiwr newydd sy'n ymuno â'ch rhestr optio i mewn! Casglwch enwau i bersonoli'ch negeseuon SMS a'ch e-byst os ydych chi am hyrwyddo iddyn nhw gyda'ch ymgyrchoedd marchnata e-bost.
 • Rheoli Cyswllt - System rheoli cyswllt syml iawn i'w defnyddio sy'n cynnwys eich cysylltiadau / tanysgrifwyr. Chwiliwch ar a rheolwch eich holl danysgrifwyr yma.
 • Gwobrwyon Teyrngarwch Cerdyn Punch SMS - Anghofiwch am y cardiau dyrnu papur hynafol ac aml gyfeiliornus hynny. Cynigwch wobrau teyrngarwch “cerdyn dyrnu” SMS i'ch cwsmeriaid ac adeiladu teyrngarwch i'ch brand i gadw cwsmeriaid yn hapus a dod yn ôl.
 • Adeiladwr Ciosg - Offeryn blaengar yw ciosg teyrngarwch digidol sy'n caniatáu ichi greu arddangosfa ciosg hawdd ei defnyddio. Mae'n darparu arddangosfa hawdd ei defnyddio i'ch cwsmeriaid ar y safle - gadael iddyn nhw ymuno â chlwb symudol, gwirio i mewn i raglen ffyddlondeb, a gwirio eu statws cyfredol.
 • API - Cyrchwch nodweddion mwyaf craidd y platfform UltraSMSScript trwy'r API. Bydd integreiddio'r API UltraSMSScript yn eich cais yn eich galluogi i ymestyn ymarferoldeb y platfform i'ch app eich hun!
 • Integreiddiadau E-bost – If email capture is turned on, automatically add the emails to your favorite email services like Mailchimp, aWeber, GetResponse, ActiveCampaign, or Sendinblue! All handled seamlessly behind the scenes.
 • Ffacs Ar-lein - Anfon a derbyn ffacsiau rhwng UltraSMSScript a pheiriant ffacs! Ymfudwch y broses â llaw, all-lein o ffacsio a throi dogfennau ffacsio yn brofiad meddalwedd wrth roi mwy o hyblygrwydd i fusnesau symud i ffwrdd o hen galedwedd blaenorol.
 • Optio i mewn Dwbl - Gallu dewisol dwbl dewisol y bydd pobl, os cânt eu troi ymlaen, yn cael neges destun ychwanegol yn gofyn iddynt ymateb gydag “Y” i gadarnhau eu tanysgrifiad. Nid yw optio i mewn dwbl yn orfodol, fodd bynnag, argymhellir yn gryf mewn rhai sefyllfaoedd yn dibynnu ar gynnwys y negeseuon y byddwch yn eu hanfon.

Ar gyfer y fersiwn wedi'i amgodio o'r Sgript PHP, byddwch yn derbyn yr holl god ffynhonnell i'ch galluogi i newid yr elfennau dylunio pen blaen os ydych chi'n dymuno rhoi pa bynnag olwg a theimlo rydych chi ei eisiau. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o'r ffeiliau pen-ôl craidd yn cael eu hamgodio. UltraSMSScript defnyddio ioncube i amgodio a thrwyddedu'r ffeiliau. Mae gan y mwyafrif o gwmnïau cynnal y llwythwr ioncube eisoes wedi'i osod a'i alluogi gan mai ioncube yw safon y diwydiant ar gyfer amddiffyn ffeiliau sensitif. Ar gyfer pecynnau Lefel 4 & ULTRA y sgript, byddwch yn derbyn 100% o'r cod ffynhonnell ac, wrth gwrs, byddwch chi'n llofnodi cytundeb nad yw'n ailwerthu sy'n nodi na fyddwch chi'n ailwerthu'r sgript go iawn. 

Prynu UltraSMSScript Nawr!

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.