Y Stack Tech Ultimate ar gyfer Marchnatwyr Perfformio Uchel

Stac Marchnata

Yn 2011, ysgrifennodd yr entrepreneur Marc Andreessen yn enwog, meddalwedd yn bwyta'r byd. Mewn sawl ffordd, roedd Andreessen yn iawn. Meddyliwch faint o offer meddalwedd rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall un ffôn clyfar fod â channoedd o gymwysiadau meddalwedd arno. A dyna un ddyfais fach yn eich poced.

Nawr, gadewch i ni gymhwyso'r un syniad hwnnw i'r byd busnes. Gallai un cwmni ddefnyddio cannoedd, os nad miloedd, o atebion meddalwedd. O gyllid i adnoddau dynol a gwerthiannau, mae pob adran yn dibynnu ar rywfaint o dechnoleg. Mae wedi dod yn rhan annatod o gynnal busnes yn y byd sydd ohoni.

Nid yw marchnata yn ddim gwahanol. Mae llawer o dimau marchnata modern yn dibynnu ar amrywiol atebion meddalwedd-fel-gwasanaeth (SaaS) i gydweithredu ar draws timau, rheoli prosiectau parhaus, ac olrhain perfformiad ymgyrchoedd. Ond gyda drosodd 7000 o gynhyrchion SaaS yn y gofod marchnata yn unig, gall fod yn anodd gwahanu'r rhaid-cael oddi wrth y neis-i-gael.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn trafod yn union pa atebion meddalwedd sy'n rhan annatod o'ch pentwr technoleg marchnata a pham. Hefyd, byddaf yn rhannu rhai enghreifftiau penodol ar hyd y ffordd.

Beth yw pentwr marchnata?

Mae'r term pentwr marchnata yn cyfeirio at gasglu offer meddalwedd a thechnolegau a ddefnyddir gan farchnatwyr i wneud eu swyddi. Mae'n dod o dan y term ymbarél mwy pentwr technoleg a ddefnyddir yn aml gan weithwyr proffesiynol TG i gynnwys ieithoedd rhaglennu a fframweithiau ar gyfer datblygu cymwysiadau.

Yn y bôn, rhestr o atebion y mae'n rhaid eu cael yw pentwr marchnata sy'n grymuso'ch tîm i wneud ei waith gorau. Mae'r offer hyn yn rhan annatod o hybu effeithlonrwydd, meithrin cydweithredu a gwella cyfathrebu. 

Sut i Adeiladu'r Stac Technegol Marchnata Ultimate

Y dyddiau hyn, mae meddalwedd ar gyfer bron bopeth. Y ffordd rwy'n ei weld, mae dau fath o offer SaaS: rhaid-cael ac neis-i-gael.

Yr offer hanfodol yw'r rhai sy'n hanfodol i gyflawni swyddogaeth eich swydd. Mae'r pethau braf i'w cael yn dda, dim ond braf cael. Efallai y byddan nhw'n eich helpu chi i fod yn fwy creadigol neu drefnus, ond mae'n dal yn bosibl cyrraedd eich nodau hebddyn nhw.

Mae'n bwysig cadw'ch pentwr marchnata yn fain. Pam? Oherwydd bod meddalwedd yn ddrud. Yn wirioneddol ddrud. Gall busnesau wastraffu miloedd o ddoleri ar drwyddedau meddalwedd nas defnyddiwyd os nad ydyn nhw'n ystyried yn ofalus pa offer sy'n angenrheidiol. 

Yn ogystal, gall bod â gormod o gynhyrchion SaaS fod yn ddryslyd a'i gwneud hi'n anodd aros yn drefnus. Mae meddalwedd i fod i wneud eich bywyd yn haws, nid yn anoddach. 

Isod, fe welwch restr o'r offer SaaS y mae'n rhaid eu cael ar gyfer eich pentwr technoleg marchnata:

Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid

Rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) mae meddalwedd wedi'i gynllunio i helpu busnesau i dyfu ymgysylltiad a meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid. 

Mae'r mwyafrif o offer CRM yn gweithredu fel cronfa ddata sy'n storio gwybodaeth a rhyngweithio â chwsmeriaid. O fewn yr offeryn, gall defnyddwyr weld holl hanes y berthynas â chwsmer, yn ogystal â gwybodaeth yn ymwneud â bargeinion gwerthu sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Defnyddir meddalwedd CRM yn bennaf gan dimau gwerthu, marchnata a gweithredol. 

Mae timau gwerthu yn dibynnu ar CRM i drefnu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â rhagolygon a chyfleoedd. Mae swyddogion gweithredol yn ei ddefnyddio yn yr un modd, i gadw llygad barcud ar biblinell refeniw a gwerthu. Ar yr ochr farchnata, mae CRM yn ddefnyddiol ar gyfer olrhain arweinwyr a chyfleoedd â chymhwyster marchnata. 

Mae CRM yn hanfodol i bontio'r bwlch rhwng timau marchnata a gwerthu a sicrhau gwell aliniad ledled sefydliad.

Enghreifftiau CRM

Mae cannoedd o wahanol offer CRM ar y farchnad. Dyma gwpl o standouts:

 • Salesforce - Mae Salesforce yn brif ddarparwr meddalwedd CRM yn y cwmwl ar gyfer busnesau o bob maint. Er mai CRM yw cynnig craidd Salesforce, ehangodd y cwmni ei linellau cynnyrch i gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, awtomeiddio marchnata, ac atebion masnach. Gyda bron Cyfanswm cyfran y farchnad o 19%, Salesforce sy'n dominyddu'r gofod CRM. Ac am reswm da - mae'r platfform yn cael ei raddio yn gyson ymhlith defnyddwyr ac ymchwilwyr am ei alluoedd cwmwl cadarn, yn enwedig o ran y gofod menter.

Cysylltu Highbridge am Gymorth Salesforce

CRM Salesforce

 • CRM Llai Annifyr - Mae CRM Llai Annifyr wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer busnesau bach sydd angen teclyn syml heb yr holl glychau a chwibanau. Mae'n syth at y pwynt, a gallech chi ddweud, “llai annifyr”!

Cofrestrwch ar gyfer CRM Llai Annifyr

CRM Llai Annifyr

Rheoli Prosiectau

Mae meddalwedd rheoli prosiect yn caniatáu i dimau symleiddio cyfathrebu, rheoli llif gwaith, a chadw tabiau ar fentrau prosiect cyfredol, i gyd yn yr un lle. 

Mae'n gyffredin i farchnatwyr weithio mewn amgylcheddau cydweithredol sy'n seiliedig ar brosiectau yn bennaf. Waeth bynnag y ddisgyblaeth farchnata rydych chi'n gweithio ynddi, mae teclyn rheoli prosiect yn hanfodol i aros yn drefnus ac olrhain cynnydd prosiect. 

Bydd llawer o atebion yn y categori hwn hefyd yn caniatáu ichi greu llifoedd gwaith wedi'u teilwra ar gyfer tasgau dyddiol / wythnosol, gan eich helpu i aros yn atebol am y dyddiadau cau sydd ar ddod. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os yw'ch tîm yn gweithio'n bell neu'n rhannol anghysbell.

Enghreifftiau Meddalwedd Rheoli Prosiect

Mae rheoli prosiect yn farchnad orlawn, gyda llawer o atebion ar wahanol bwyntiau prisiau. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • Asana - Mae Asana yn ddatrysiad rheoli prosiect o'r radd flaenaf yn gyson ar gyfer busnesau o bob maint. Mae'r offeryn yn cynnig amrywiaeth o nodweddion rheoli tasgau sy'n caniatáu ar gyfer cydweithredu ac addasu. Mae Asana yn cefnogi cynhyrchiant tîm yn ogystal â gwaith unigol, gan ganiatáu i'r defnyddiwr addasu ei lif tasgau ei hun a chyfrannu at fentrau tîm. Gall defnyddwyr hyd yn oed gynnwys eu tasgau mewn calendr, gan ei gwneud hi'n hawdd gweld beth sy'n ddyledus a phryd.

Rhowch gynnig ar Asana Am Ddim

Rheoli Prosiect Asana

 • Wreic - Offeryn rheoli prosiect yw Wrike sydd wedi'i adeiladu â nodweddion ar lefel menter i fusnesau yn y modd hyper-dwf. Er bod Wrike yn cynnig llawer o integreiddiadau gradd menter, mae'r datrysiad yn dal i fod yn gwbl weithredol ar gyfer busnesau canol y farchnad a busnesau bach hefyd.

Dechreuwch Am Ddim ar Wrike

Rheoli Prosiect Wrike

Yn 2016, ehangodd y cwmni ei linell gynnyrch i gynnwys Wrike for Marketers, offeryn a ddyluniwyd yn benodol i ddynwared llifoedd gwaith marchnata cyffredin. 

Mae Wrike for Marketers mewn sefyllfa unigryw i helpu timau marchnata i aros yn drefnus a gweithredu ar fentrau cyffredin fel creu cynnwys, rheoli digwyddiadau, a lansiadau mynd i'r farchnad. Mae'r offeryn hyd yn oed yn darparu templedi prosiect i'ch helpu chi i ddechrau.

Marchnata Automation

Mae meddalwedd awtomeiddio marchnata yn helpu timau marchnata i awtomeiddio llifoedd gwaith sy'n gysylltiedig â chynhyrchu plwm, postio cyfryngau cymdeithasol, a gweithgareddau marchnata e-bost. 

Ar wahân i'r buddion arbed amser amlwg sy'n dod gyda'r math hwn o offeryn, mae meddalwedd awtomeiddio marchnata hefyd yn helpu i greu negeseuon wedi'u personoli ar draws gwahanol ymgyrchoedd heb yr angen am ymdrech â llaw. Gellir sefydlu'r ymgyrchoedd hyn i redeg o gwmpas y cloc, hyd yn oed os nad ydych chi yno i'w rheoli.

Enghreifftiau Awtomeiddio Marchnata

Mae'n gyffredin i offer awtomeiddio marchnata gael eu cyfuno â thechnolegau eraill i mewn i un platfform hollgynhwysol. 

 • HubSpot - Mae HubSpot yn blatfform twf poblogaidd i fynd i'r nod o ddarparu'r offer gwerthu, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid sydd eu hangen ar fusnesau i lwyddo. Hwb Marchnata HubSpot yw prif gynnig awtomeiddio marchnata'r platfform. Mae gan yr offeryn ystod eang o alluoedd sy'n gysylltiedig â genhedlaeth arweiniol, marchnata e-bost, a dadansoddeg.

Dechreuwch â Hubspot

Hwb Marchnata Hubspot

 • Mailchimp – Tyfodd yr hyn a ddechreuodd fel gwasanaeth marchnata e-bost yn unig i ddod yn blatfform awtomeiddio marchnata popeth-mewn-un poblogaidd Mailchimp sydd wedi'i anelu at fusnesau bach. 

Cofrestrwch ar gyfer Mailchimp

Marchnata E-bost Mailchimp

Mae Mailchimp yn arbennig o ddeniadol i fusnesau bach oherwydd ei gynlluniau prisio hyblyg.

Mae yna fodel am ddim sy'n darparu'r holl swyddogaethau awtomeiddio marchnata sylfaenol i fusnesau yn eu camau cynnar. Mae Mailchimp hyd yn oed yn cynnig cynllun talu-wrth-fynd ar gyfer timau sydd ond yn bwriadu defnyddio'r offeryn yma ac acw.

Offer Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Mae meddalwedd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) wedi'i grefftio i alluogi busnesau i wella eu safleoedd chwilio organig a dod yn fwy y gellir eu darganfod. 

Mae offer SEO yn darparu amrywiaeth o nodweddion defnyddiol i helpu marchnatwyr i gynnal ymchwil allweddair, adeiladu backlinks, a pherfformio archwiliadau o gynnwys gwe sy'n bodoli eisoes i wella twf digidol yn gyffredinol. Mae gan lawer o'r atebion hyn hefyd alluoedd dadansoddeg adeiledig sy'n helpu defnyddwyr i olrhain a mesur effaith eu hymdrechion SEO.

Mae'r pentwr marchnata mwyaf effeithiol yn grymuso'ch tîm marchnata i wneud penderfyniadau yn hyderus. Fel SEO, mae'n hanfodol i mi gael mynediad at offeryn ymchwil allweddair fel Semrush, teclyn adeiladu cyswllt fel Ahrefs, ac offeryn dadansoddeg fel Google neu Adobe Analytics. Mae popeth arall yn braf ei gael, ond nid yw'n angenrheidiol.

Liam Barnes, Uwch Arbenigwr SEO yn Gyfarwyddeb

Enghreifftiau Meddalwedd SEO

Newyddion da. Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr i wybod sut i drosoli meddalwedd SEO. 

Mae llawer o atebion meddalwedd SEO yn reddfol ac yn hawdd eu defnyddio, hyd yn oed i ddechreuwyr. Ar y llaw arall, mae yna offer SEO datblygedig allan yna hefyd sy'n gofyn am fwy o alluoedd meddalwedd technegol. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ba nod rydych chi'n edrych i'w gyflawni trwy chwilio organig!

 • Ahrefs - Mae Ahrefs yn cynnig cyfres gynhwysfawr o offer SEO gydag amrywiaeth o alluoedd gan gynnwys ymchwil allweddair, olrhain rhengoedd, adeiladu cysylltiadau, ac adrodd. Mae hwn yn gynnyrch popeth-mewn-un sydd wedi'i gynllunio i helpu marchnatwyr a gweithwyr proffesiynol SEO o bob lefel profiad i hybu eu safleoedd traffig organig.

Dechreuwch Eich Treial Ahrefs

Llwyfan SEO Ahrefs

Dechreuodd Ahrefs fel offeryn backlink yn bennaf; fodd bynnag, mae ei offrymau estynedig wedi catapwltio'r cwmni fel chwaraewr o bwys yn y gofod SEO. Os oes angen teclyn SEO syml ar dudalen arnoch sy'n gwneud (bron) popeth, efallai mai Ahrefs fyddai'r dewis i chi.

 • Corynnod SEO ScreamingFrog - Mae ScreamingFrog yn asiantaeth marchnata chwilio yn y DU sy'n adnabyddus am ei gynnyrch SEO Spider. Mae'r SEO Spider yn ymlusgwr gwe poblogaidd a ddefnyddir ar gyfer cynnal archwiliadau SEO technegol manwl. Gan ddefnyddio'r offeryn, mae marchnatwyr yn darganfod cysylltiadau wedi'u torri, ailgyfeiriadau archwilio, dadorchuddio cynnwys dyblyg, a mwy. Mae'r datrysiad SEO Spider yn gwasanaethu swyddogaeth benodol iawn sydd fwyaf perthnasol i SEOs technegol. Defnyddir yr offeryn hwn orau mewn cyfuniad ag offeryn SEO popeth-mewn-un, fel Ahrefs. Os ydych chi'n newydd i ochr dechnegol pethau, mae ScreamingFrog yn cynnig fersiwn am ddim sydd â swyddogaethau archwilio sylfaenol o hyd.

Lawrlwytho Screaming Frog SEO Spider

Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Mae offer cyfryngau cymdeithasol yn darparu ymarferoldeb sy'n caniatáu i ddefnyddwyr drefnu swyddi, cyrchu dadansoddeg defnyddwyr uwch, a monitro cyfeiriadau brand ... i enwi ond ychydig. 

Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i asiantaethau neu gwmnïau mwy sy'n rhedeg nifer o broffiliau cyfryngau cymdeithasol ar unwaith. Gellir trefnu swyddi am ddyddiau neu wythnosau ymlaen llaw, gan roi'r gallu i chi dreulio mwy o amser ar strategaeth greadigol yn hytrach na chyhoeddi pob post â llaw.

Enghreifftiau Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Mae rhai offer cymdeithasol i gyd yn un gyda llawer o wahanol swyddogaethau, tra bod eraill yn benodol i blatfform neu'n canolbwyntio ar un nodwedd benodol, fel monitro cyfryngau cymdeithasol. Gadewch i ni edrych ar gwpl o enghreifftiau:

 • Sprout Cymdeithasol - Offeryn hud popeth-mewn-un ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol yw Sprout Social. Mae'r datrysiad yn darparu cyfres gyfan o nodweddion i ddefnyddwyr sy'n cynnwys ôl-awtomeiddio, dadansoddeg ymgysylltu gronynnog, ac adrodd ar berfformiad.

Dechreuwch Treial Cymdeithasol Sprout Am Ddim

Sprout Social - Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Sprout Social yn adnabyddus am ei ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio a'i alluoedd adrodd uwch. Os yw marchnata cyfryngau cymdeithasol yn sbardun refeniw mawr i'ch busnes, mae'n werth buddsoddi Sprout.

 • Hootsuite - Mae Hootsuite yn blatfform rheoli cyfryngau cymdeithasol poblogaidd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion a busnesau o bob maint. Mae'r offeryn yn cynnig nodweddion rheolaidd fel ôl-amserlennu, yn ogystal â nodweddion mwy datblygedig fel dangosfyrddau y gellir eu haddasu, rheoli hysbysebion cymdeithasol, a dadansoddeg deallusrwydd busnes.

Gofynnwch am Demo Hootsuite

Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Hootsuite

Prif wahaniaethydd Hootsuite? Ei brisio fforddiadwy. Mae hyd yn oed haen am ddim sy'n caniatáu ar gyfer galluoedd amserlennu cyfyngedig. Os yw'ch tîm eisiau datrysiad mwy cost-effeithiol sy'n dal i fod yn gwbl weithredol, mae Hootsuite yn opsiwn cadarn.

System Rheoli Cynnwys

Mae system rheoli cynnwys (CMS) yn darparu swyddogaeth i reoli, storio a chyhoeddi cynnwys digidol. Mae hyn yn cynnwys y testun, delweddau wedi'u cynllunio, fideo, sain, a'r holl asedau digidol eraill sy'n ychwanegu at brofiad y wefan. Mae CMS yn caniatáu ichi gynnal yr holl gynnwys hwn heb fod angen adeiladu cod newydd o'r dechrau.

Os yw'ch tîm yn anelu at greu cynnwys newydd yn rheolaidd, yna mae datrysiad CMS yn anghenraid. Mae'r rhan fwyaf o offer CMS hefyd yn cynnig swyddogaethau SEO ychwanegol sy'n ei gwneud hi'n haws optimeiddio cynnwys ar gyfer chwiliad organig - a all helpu i'w wneud yn fwy y gellir ei ddarganfod. 

Enghreifftiau CMS

Gall dewis y CMS cywir ar gyfer eich busnes fod yn anodd oherwydd bod angen i'r offeryn integreiddio'n ddi-dor â seilwaith presennol eich gwefan. Yn ffodus, mae'r mwyafrif o atebion rheoli cynnwys wedi'u cynllunio i wneud yn union hynny. Isod, fe welwch ddau opsiwn poblogaidd:

 • Hwb CMS Hubspot - Fel y soniwyd yn gynharach, mae HubSpot yn brif ddarparwr meddalwedd ar gyfer timau marchnata, gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae cynnig CMS HubSpot yn opsiwn poblogaidd i lawer o dimau marchnata cynnwys. Ymhlith y nodweddion nodedig mae awduro cynnwys, golygydd testun cyfoethog, a dangosfyrddau adrodd cadarn.

Gofyn a Hubspot Demo CMS

CMS Hubspot

Gan fod platfform HubSpot eisoes yn dod gydag atebion adeiledig eraill fel CRM ac awtomeiddio marchnata, mae hwn yn opsiwn craff ar gyfer marchnatwyr sydd eisiau cynnyrch popeth-mewn-un. Yn ogystal, mae'r HubSpot CMS yn caniatáu ichi wneud hynny cymysgu a chyfateb Nodweddion. Os ydych chi am gynnal eich blog ar blatfform gwahanol, ond dal i ddefnyddio CMS HubSpot ar gyfer tudalennau glanio eich gwefan, gallwch chi.

 • WordPress - System rheoli cynnwys ffynhonnell agored yw WordPress. Mae'r meddalwedd yn gweithio mewn ffordd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr osod amrywiol ategion a thempledi i addasu ymarferoldeb ac ymddangosiad eu gwefan.

Dechreuwch Safle WordPress

CMS WordPress

WordPress yw un o'r offer CMS hynaf a ddefnyddir fwyaf eang ar y farchnad. Wedi dweud hynny, mae hefyd yn offeryn hunangynhaliol, sy'n golygu bod angen i chi ddod o hyd i ddarparwr cynnal gwe o hyd a chreu cod wedi'i deilwra er mwyn iddo weithio. 

Ar gyfer y marchnatwr tech-savvy sydd eisiau cyfleoedd addasu diddiwedd, WordPress fydd eich ffrind gorau. 

Ei Wneud Chi

Mae'n bwysig nodi nad yw'r rhestr hon hyd yn oed yn agos at gynhwysfawr. 

Os ydych chi'n jac o bob crefft, efallai y byddwch chi'n defnyddio'r holl offer meddalwedd hyn ac yna rhai; efallai bod gennych chi wahanol offer sy'n gweithio'n well ar gyfer eich nodau. Os yw'ch rôl yn canolbwyntio ar swyddogaeth hyper-benodol, fel hysbysebu digidol, mae'n bosibl bod eich pentwr marchnata yn edrych ychydig yn fain. 

Y peth gwych am stac technoleg yw bod gennych chi'r pŵer i'w wneud yn un eich hun. Gyda'r awgrymiadau hyn mewn golwg, gallwch ddiffinio'r offer mwyaf hanfodol o drwch blewyn a fydd yn gwneud eich tîm marchnata yn unigryw lwyddiannus.

Mae meddalwedd marchnata yr un mor bwerus â'r person sy'n ei ddefnyddio. Darganfod sut y gall tîm y Gyfarwyddeb helpu eich busnes ymestyn heibio i'ch pentwr technoleg i sicrhau canlyniadau marchnata chwilio difrifol.

Datgeliad: Defnyddir dolenni cyswllt trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.