Deadbeats yn cael eu harddangos? Twitter - Offeryn Rheoli AP Newydd

cywilydd

Roeddwn mewn hwyliau drwg ddoe oherwydd roeddwn yn mynd ar drywydd anfonebau hwyr gan dri chleient. Roeddwn yn grumpy, ac roedd angen i mi fentro, felly rhoddais sylw diniwed (wel ddim mor ddiniwed) ar Twitter. Gofynnais:

Pan nad yw cleient yn talu bil ac yn osgoi eich galwadau ffôn, mae'n ddrwg eu crybwyll yn ôl enw ar Twitter?

Roedd yr ymatebion a gefais yn amrywio o ffrindiau yn dweud wrthyf ei fod yn syniad difrifol wael, i ychydig a oedd yn teimlo y gallai fod yn effeithiol, i rai a roddodd ystyriaeth feddylgar iddo ac ychydig o syniadau hwyliog yn y gymysgedd: Fy hoff:

@wolfems a ddywedodd, “Rydw i wrth fy modd… Ei wneud ddydd Sul a gall fod yn dag newydd, SundayShame. Y math newydd o reoli AP.

Er fy mod yn amau ​​y byddaf yn postio hysbysiadau DEADBEAT unrhyw bryd yn fuan, cododd rai cwestiynau diddorol. Wrth i'r rhyngrwyd wneud busnes yn fwy tryloyw, a fydd yn gwneud yr holl drafodion yn dryloyw? Ac a yw hynny'n ymledol neu'n welliant mewn perthnasoedd busnes?

Nid oes gennyf yr ateb, ond byddwn wrth fy modd yn cael adborth. Sut ydych chi'n teimlo am wneud mwy o wybodaeth yn gyhoeddus, a sut ydych chi'n defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol heddiw i wneud yn union hynny?

11 Sylwadau

 1. 1

  Os edrychwch ar gasglu fforymau math, maent yn postio profiadau wrth ddelio â'i gilydd, sy'n drafodion taledig. Nawr, nid yw hynny efallai yr un peth yng ngolwg rhai gweithwyr proffesiynol â thrafodiad 'busnes' go iawn, ond mae peth busnes wedi digwydd. Dyna pam mae'r un bobl hynny yn cymryd yr amser i wneud rhestrau o 'fasnachwyr da' a rhoi argymhellion.

  Rwy'n edrych ar y rheol euraidd, gwnewch i eraill .... A fyddwn i eisiau i rywun bostio rhywbeth gwirioneddol negyddol gyda fy enw? A ddylwn i gynnal arferion busnes cadarn - Ydw. A fyddai'n atal hyn yn llwyr.

  Ni fyddwn byth yn argymell sôn am rywun / cwmni yn ôl enw, oherwydd yn y diwedd mae'n adlewyrchu'n ôl ar eich cymeriad. Ond os oes ganddyn nhw ryw fath o bersona ar-lein nad dyna'u union enw, yna dwi'n meddwl pan fydd wedi'i wneud yn chwaethus y gall fod yn briodol os mai'r nod yw rhybuddio eraill.

 2. 2

  Rydw i i gyd am y rhybudd llym yn gyntaf, Lorraine. Nid oes gen i broblem mynd allan o guriadau marw - cyn belled â'u bod yn ymwybodol o'r canlyniadau. Fy dilyniant fyddai e-bost> llais> yn bersonol (os yn bosibl)> atwrnai ... ac yna os nad oes ymateb o hyd = cyhoeddus.

  Rydw i ar ganol cychwyn ar hyn o bryd ac mae gennym ni sawl anfoneb heb eu talu; fodd bynnag, roedd gennym gytundebau gyda’r gwerthwyr na allem eu talu dim ond ar ôl inni dderbyn cyllid buddsoddi. Gobeithio na welaf fy enw ar y Deadbeat Sunday unrhyw bryd yn fuan!

  Doug

 3. 3

  Mae'n sicr yn groes i'r contract cymdeithasol. Mae pobl yn disgwyl i wybodaeth llif arian gael ei chadw'n breifat, yn enwedig o ran pryd a sut y telir biliau.

  Fodd bynnag, fe allech chi sefydlu ymlaen llaw gyda chleient y byddwch chi'n cyhoeddi eu holl ddata taladwy cyfrifon, da a drwg. Mae hyn yn debyg i'r ddadl ar gyflogau cyfrinachol - gall unrhyw un ddilyn y ddadl, ond mae gwneud y newid yn rhy enfawr i'r rhan fwyaf o bobl ei ystyried o ddifrif.

 4. 4

  Rydym mewn gwirionedd yn gweithio gyda chleientiaid, ac yn cario anfonebau am sawl mis. Yr hiraf oedd cleient a dalodd $ 200 / mis am 18 mis. Rwy'n iawn â hynny cyn belled â'u bod yn siarad â mi.

  Mae'n debyg na fyddwn i byth eisiau gwneud hyn, ond fe wnaeth ei ysgrifennu wneud i mi deimlo'n llawer gwell! Diolch am yr adborth.

 5. 5

  Nid wyf yn credu y bydd postio rhestr o gleientiaid curiad marw yn cyflawni unrhyw beth - derbyniwch y cleient yn ddigon blin i gymryd camau cyfreithiol. Yn fwy na hynny, nid yw'n… ..nice. Ar y llaw arall, gallai llythyr wedi'i eirio'n llym gan eich cyfreithiwr fod yn effeithiol.

  Rwyf wedi meddwl yn aml y gallai fod yn ddefnyddiol cael rhestr "ddrwg / braf" ymhlith cydweithwyr yn y diwydiant fel y gallwn osgoi gwneud gwaith i gleientiaid na fyddant yn ein trin yn dda.

 6. 6

  Gan fy mod yn berchennog busnes bach gyda llif arian cyfyngedig, cymaint ag yr hoffwn i, byddaf yn parotoi sylw Jay. A fyddwn i'n hapus i weld fy enw yn cael ei drydar am y rheswm hwn? Na. Ond, a oes gennyf unrhyw broblemau yn trydar am brofiadau gwasanaeth cwsmeriaid truenus (neu eithriadol)? Dim o gwbl!

 7. 7

  Cadwch hi'n breifat! Un diwrnod gall pethau droi o gwmpas ac nid ydych chi eisiau llosgi pontydd. Credaf fod siawns os ydych chi'n hela am daliad felly hefyd llawer o rai eraill. Rwyf wedi darganfod bod y rhan fwyaf o bobl eisiau gwneud y peth iawn a thalu'r bil. Yn anffodus, pan fo tâl yn araf ar yr ochr dderbyniadwy mae'n araf ar yr ochr daladwy ac felly hefyd y gadwyn. Mae angen ymwybyddiaeth a sensitifrwydd uwch ar yr economi hon a fydd yn addas ar gyfer helpu i gynnal ein gilydd mewn busnes nes ein bod yn gweld troi ac adferiad mawr yr economi hon.

 8. 8

  Rwy'n teimlo'n BERSONOL bod postio am gleientiaid yn anghwrtais.
  efallai bod ganddyn nhw reswm dilys yn yr economi hon dros daliadau hwyr ee meddygol, colli achos cyfreithiol ETC. ac yn teimlo cywilydd ac yn ansicr beth i'w ddyledus am y sefyllfa.
  hefyd rhaid bod yn ofalus beth rydych chi'n ei bostio am bobl mewn dicter.
  Cefais fy thanio 7 mlynedd yn ôl gan gwmni mawr yma a darganfyddais fod gan fy hen reolwr o'r cwmni hwnnw gyfrif twitter a'i fod yn postio pyst celwyddog llawn casineb am ME ac nid wyf yn siŵr pam?

 9. 9

  Mewn sefyllfa frics a morter, onid yw hynny fel postio gwiriad gwael rhywun uwchben y gofrestr? Ar y llaw arall, yn dibynnu ar y gynulleidfa, gallai wneud i'r poster edrych yr un mor ddrwg â'r curiad marw, ac nid ydych chi eisiau hynny.

  Byddwn i'n gadael cywilydd y cyhoedd allan ohono. Mae Adroddiad Ripoff bob amser.

 10. 10

  Mae mynd allan i bobl sydd ag arian i chi yn gwneud tri pheth:

  1. Mae'n dangos na ellir ymddiried ynoch chi i drin sefyllfaoedd anodd yn ôl disgresiwn.
  2. Os yw'ch cleient yn profi problemau, gall eich post ladd ei ymgais i gasglu arian neu gael y fargen a fydd yn eich talu.
  3. Trwy fynd allan o'ch cleient, rydych chi'n anfon y signal at gwsmeriaid y dyfodol y byddwch chi'n eu trin yr un ffordd.

  Dim ond pan fyddwch wedi penderfynu mynd â nhw i'r llys y dylech fynd â phobl allan. Mae'r berthynas yn cael ei saethu ar y pwynt hwnnw.

 11. 11

  Fel bob amser treuliodd fy amser yn darllen swydd Doug yn fuddsoddiad da o fy amser. Gall pob un ohonom ymwneud â'i ragosodiad, nad yw wedi bod ar ddwy ochr y senario ac mae'n anghyfforddus bod yn y naill sefyllfa neu'r llall.
  Ni wnaed unrhyw niwed yn eich mentro a gwelais eich bod wedi ennyn mwy o ymateb, i gyd yn amlwg, nag yr oeddech yn debygol o'i ddisgwyl.
  I mi, Mr Karr, mae hon yn enghraifft arall eto o'r gwir rym a gwerth yn Indiana Llai ... ni ddylem fyth betruso neu danamcangyfrif pa mor berthnasol y gall ein meddyliau cyfredol fod wrth gyflwyno safbwyntiau gan gydweithwyr gwybodus a bwriadus.
  Ychwanegodd pob ymatebydd yma gynnwys defnyddiol ac wrth wneud hynny maent eto wedi caniatáu imi ehangu fy myd gyda gwybodaeth wrth fy nghyfoethogi mewn ffordd lawer mwy trwy ddangos eu cymeriad a'u deallusrwydd ymhellach a darparu enghraifft eto o ba mor werthfawr y gall adnodd Indiana llai fod ar ei gyfer. pob un ohonom.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.