A yw'n Ymgysylltu yn Wir?

Beth yw Gwir Ymgysylltu â Marchnata

Os byddaf yn siarad â fy nghariad 83% yn fwy y mis hwn na'r mis diwethaf, ydw i ymgysylltu mwy? Beth am petawn yn gwneud ychydig o sylwadau amdani? Ydw i'n dyweddïo?

Rhif

Mae'r diffiniadau o ymgysylltu yn glir:

(1) Cytundeb ffurfiol i briodi.
(2) Trefniant i wneud rhywbeth neu fynd i rywle ar amser penodol.

Merriam Webster Diffiniad o Ymgysylltu

Dros a ddegawd yn ôl, Cyhoeddais y rant hwn gyntaf yr oeddwn yn dymuno y byddai marchnatwyr yn rhoi’r gorau iddi gan fynegi’r term ymgysylltu fel metrig busnes. Heddiw mae'n dal i fod yn broblem yn ein diwydiant felly rwyf wedi dilyn y fideo isod.

Amser wedi'i fesur ar y dudalen, nifer y sylwadau, nifer y dilynwyr, nid yw nifer y pleidleisiau, na hyd yn oed nifer y munudau o fideo a wyliwyd yn helpu eich busnes oni bai eich bod yn gallu alinio'r ymgysylltu i wirioneddol canlyniad busnes. Os na allwch chi, dim ond a metrig gwagedd.

Rwy'n dal i gwyno am gam-drin y term ymgysylltu heddiw oherwydd fy mod yn dyst i ormod o gleientiaid yn gwario symiau mawr o arian ar gynnwys nad yw'n darparu unrhyw fudd busnes.

Nid yw'n ymgysylltu, mae'n dyddio. Ac nid yw hynny i olygu na ddylai marchnatwyr fynd ar drywydd rhyw fath o ryngweithio rhwng gwylwyr, dilynwyr, cefnogwyr, gwrandawyr, ac ati ... dylent. Ond yn y pen draw mae'n rhaid i farchnatwyr alinio'r rhyngweithio hwnnw â chanlyniadau busnes go iawn.

Dyddio yw unrhyw weithgaredd cymdeithasol a wneir gan ddau berson, yn nodweddiadol, gyda'r nod o asesu addasrwydd y llall fel eu partner.

Os yw'ch ymwelwyr yn treulio mwy o amser ar eich gwefan, llongyfarchiadau! Rydych chi'n dyddio mwy ac mae'n arwydd da ... ond nid yw'n ymgysylltiad. Pan fydd eich ymwelydd yn prynu'r cylch ac yn ei roi ar eich bys, dywedwch wrthyf eich bod wedi dyweddïo. Pan fydd nifer yr ymwelwyr hynny yn cynyddu ac yn prynu mwy oddi ar eich gwefan, yna gallwch ddweud wrthyf fod eich ymgysylltiad yn cynyddu.

Marchnatwyr na allant mesur enillion ar fuddsoddiad gyda'r cyfryngau cymdeithasol defnyddio termau fel ymgysylltu i gyfreithloni eu hymdrechion a syfrdanu eu cleientiaid ... wrth wastraffu eu harian.

Pan wnaeth Jeffrey Glueck yr araith agoriadol yng Nghynhadledd y Gymdeithas e-Farchnata ddegawd yn ôl, adroddodd stori wych am Teithioldeb cychwyn ymgyrch cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r gnome ac MySpace.

Yn ôl safonau ymgysylltu, roedd yr ymgyrch yn llwyddiant ysgubol ... cyfeilliodd pawb â'r gnome a hedfanodd y sylwadau a'r sgyrsiau! Treuliodd pobl fwy o amser ar y dudalen ac roedd tunnell o amlygiad. Yn anffodus, serch hynny, costiodd yr ymgyrch $ 300k ac roedd yn fethiant wrth yrru busnes i Travelocity. Hynny yw, dim ymgysylltu.

PS: Ar nodyn ochr ... mae gen i gariad ond nid ydym wedi dyweddïo.

PPS: Diolch i Sinema Ablog am gynhyrchu'r fideo ysblennydd hwn! Dyma'r ail yn ein Mythau, Camsyniadau, a Rants gyfres.

8 Sylwadau

 1. 1

  Arglwydd da ... Fe wnes i tua syrthio allan o fy nghadair yn y swyddfa ar ôl darllen teitl y swydd hon. Nid oes ots am draffig yn y tymor hir .. y gwerthiannau yw'r hyn sy'n cyfrif .. Refeniw. Refeniw. Refeniw.
  Post da.

  • 2

   Helo Kyle!

   Llongyfarchiadau ar ddod â Stephen ar fwrdd y llong. Mae'n ddyn gwych ac rwy'n falch ei fod wedi ymuno â chi guys ... rwy'n credu y byddwch chi'n synnu at y ffordd y mae'n cloddio i mewn ac yn cyfri pethau.

   Re: hwn. Rwy'n credu bod adeiladu perthynas â'ch cwsmeriaid a'ch cleientiaid yn hynod o bwysig - ac mae'n anodd iawn mesur rhai pethau. Un o'r rhesymau pam fy mod i'n caru blogio a'r cyfryngau cymdeithasol gymaint yw fy mod i'n GALLU bod yn dryloyw, gallaf fod yn onest, gallaf roi llawer o sylw i'm cwsmeriaid - ond yn anad dim - rwy'n GWYBOD bod yr holl bethau hynny a oedd yn anodd i fesur o'r blaen yn fesuradwy nawr.

   Rwyf am herio marchnatwyr i ddarparu twndis gweladwy i'w cleientiaid sy'n rhoi prawf iddynt fod a yn arwain at b, b i c, ac c i ch. Pan fydd cwsmeriaid yn darganfod bod bod yn agored, yn onest ac ar gael ... byddant yn well eu byd! Mae'n rhaid i ni ei brofi ar eu cyfer.

   Gwych eich gweld chi yma! Pryd ydych chi'n dod i Gwpan y Bean?
   Doug

 2. 3

  Efallai ein bod ni'n mynd i fynd i ddadl semantig yma, ond rwy'n credu ei bod hi'n un werth ei chael.

  A. Mae'n ymddangos bod ymgysylltu yn ddigwyddiad unigol yn eich cyfatebiaeth (neu o leiaf yn ddigwyddiad a ysgogwyd gan bryniannau yn unig). Byddwn yn dadlau mai diffiniad arall o ymgysylltu yw “tynnu i mewn neu gynnwys” unigolyn mewn sgwrs neu berthynas. Nid yw ymgysylltu yn ddigwyddiad unigol na hyd yn oed yn ddigwyddiad hinsoddol. Y perthnasoedd bach sy'n arwain at berthynas gyfoethocach rhwng y cwmni a'r cwsmer. Mae'n crebachu'r pellter rhyngddynt.

  B. Gellir meintioli pob un o'r mynegiadau hynny o “ymgysylltu” rydych chi'n eu rhestru ac rydw i hefyd yn eu diffinio fel ymgysylltu. Lle rwy'n rhannu eich amheuaeth yw pan fydd pob un o'r ymadroddion hyn yn cael eu meintioli er eu mwyn eu hunain. Nid yw'r ffaith bod rhywun yn gadael sylw o reidrwydd yn golygu eu bod yn agosach at gymryd camau a ddiffiniwyd gan fusnes fel prynu. Dylai camau ymgysylltu adeiladu tuag at ryw ganlyniad terfynol y mae busnes ei eisiau. Rhaid i farchnata gwblhau'r llwybr hwn (aflinol yn aml). Er enghraifft, lle methodd Travelocity oedd creu ymgyrch ymwybyddiaeth cŵl heb feddwl sut y byddai pob ymgysylltiad â chwsmeriaid yn cael yr unigolyn i gyflawni nod terfynol.

  C. Os ydym am weithio gyda'ch cyfatebiaeth ... nid wyf yn credu bod cwmnïau'n cael modrwy gan eu cwsmeriaid. Rhaid i gwmnïau woo cwsmer yn gyson, ymgysylltu â nhw, meithrin perthnasoedd newydd â nhw. Os yw cwmni o'r farn eu bod o'r diwedd wedi cerdded eu cwsmeriaid i lawr yr ystlys mewn priodas, byddant yn synnu go iawn pa mor gyflym y mae ysgariad yn eu llun.

  Mae'n ddrwg gennym am y sylw hirwyntog, ond credaf fod ymgysylltu yn fetrig hanfodol ar gyfer marchnata ac y gellir ei adeiladu'n fwy effeithiol. Dim ond safbwynt gwahanol.

  • 4

   Chris,

   Adborth gwych a sgwrs dda. Yn eich adborth, byddwn yn herio'r syniad bod unrhyw un o'r digwyddiadau hyn yn 'arwain' at berthynas ariannol mewn gwirionedd. Dangoswch dwndwr gwerthu cwmni sengl i mi sy'n darparu tystiolaeth bod y prif fodd o gael pobl i brynu o'ch busnes yn dechrau gyda nhw yn gwneud sylwadau ar eich blog ... neu fod perthynas rhwng nifer y dilynwyr sydd gennych chi a'ch cyllideb farchnata gyffredinol.

   Rwy'n dyfalu bod fy rhwystredigaeth yn gorwedd yn y ffaith bod pobl yn credu bod hyn yn dod yn rhyw fath o ddangosydd perfformiad ffug i fusnesau. Fel marchnatwr, mae angen i mi ddarparu TYSTIOLAETH a data dadansoddol sy'n dangos perthynas achos ac effaith rhwng y pethau hyn a'r pryniant gwirioneddol. Hyd yn hyn, rwy'n credu ei fod yn bs

   Gyda llawer o barch!
   Doug

 3. 5

  Doug, mae hon yn gyfatebiaeth wych, ac rwy'n cytuno bod 'ymgysylltu' yn cael ei orddefnyddio a'i wisgo allan. Yn y pen draw, mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gyrru busnes ac yn dod â phobl o ddifrif am ildio'u harian ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau. -Michael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.