Llwyfannau CRM a DataOffer Marchnata

Y 5 Awgrym Uchaf ar gyfer Mawredd yr Arolwg

Mae gwirionedd syml wedi'i gyflwyno gan oes y Rhyngrwyd: Mae'n hawdd ceisio adborth a chael mewnwelediad i'ch sylfaen cwsmeriaid a'ch marchnad darged. Gall hyn fod yn ffaith fendigedig neu'n un sy'n peri ofn, yn dibynnu ar bwy ydych chi a beth rydych chi'n chwilio am adborth amdano, ond os ydych chi yn y farchnad i gysylltu â'ch sylfaen i gael eu barn onest, mae gennych chi dunelli o opsiynau rhad ac am ddim a chost-effeithiol i'w gwneud. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi wneud hyn, ond rydw i'n gweithio yn SurveyMonkey, felly fy maes arbenigedd yw, yn naturiol, creu arolygon ar-lein sy'n darparu canlyniadau clir, dibynadwy a gweithredadwy.

Rydym yn cymryd ein cenhadaeth i'ch helpu chi i wneud y penderfyniadau gorau posibl o ddifrif, p'un a ydych chi'n ceisio penderfynu pa lun i'w ddefnyddio ar y clawr, pa welliannau i gynnyrch i'w flaenoriaethu, neu pa archwaethwyr i'w gwasanaethu yn eich parti lansio. Ond beth os nad ydych erioed wedi gwneud arolwg ar-lein, neu wedi'ch drysu gan yr holl nodweddion ffansi (rhesymeg sgip? A yw hynny'n fath o Iseldireg dwbl ??)

Byddaf yn arbed cymhlethdodau ein nodweddion arolwg am amser arall (er y gallaf ddweud wrthych yn ddiogel, Sgip rhesymeg nid oes a wnelo o gwbl â rhaffau naid). Ond rydw i'n mynd i rannu gyda chi y 5 awgrym mewnol gorau ar gyfer creu arolwg ar-lein gwych.

1. Diffinio Pwrpas Eich Arolwg Ar-lein yn glir

Ni fyddech yn lansio ymgyrch hysbysebu heb egluro nodau'r ymgyrch (cynyddu ymwybyddiaeth brand, gyrru trosiadau, difrïo'ch cystadleuwyr, ac ati), a fyddech chi? Mae nodau aneglur yn arwain at ganlyniadau aneglur, a holl bwrpas anfon arolwg ar-lein yw sicrhau canlyniadau sy'n hawdd eu deall a gweithredu arnynt. Mae gan arolygon da un neu ddau o amcanion â ffocws sy'n hawdd eu deall a'u hegluro i eraill (pe gallech ei egluro'n hawdd i 8th grader, rydych chi ar y trywydd iawn). Treuliwch amser ymlaen llaw i nodi, yn ysgrifenedig:

  • Pam ydych chi'n creu'r arolwg hwn (beth yw eich nod)?
  • Beth ydych chi'n gobeithio y bydd yr arolwg hwn yn eich helpu i'w gyflawni?
  • Pa benderfyniadau ydych chi'n gobeithio effeithio arnyn nhw gyda chanlyniadau'r arolwg hwn, a beth yw'r metrigau data allweddol y bydd eu hangen arnoch chi i gyrraedd yno?

Mae'n swnio'n amlwg, ond rydym wedi gweld digon o arolygon lle gallai ychydig funudau o gynllunio fod wedi gwneud gwahaniaeth rhwng derbyn ymatebion o ansawdd (ymatebion sy'n ddefnyddiol ac yn weithredadwy) neu ddata na ellir ei ddehongli. Bydd cymryd ychydig funudau ychwanegol ar ben blaen eich arolwg yn helpu i sicrhau eich bod yn gofyn y cwestiynau cywir i gyflawni'r amcan a chynhyrchu data defnyddiol (a bydd yn arbed tunnell o amser a chur pen i chi yn y pen ôl).

2. Cadwch yr Arolwg yn fyr ac yn canolbwyntio

Fel y mwyafrif o fathau o gyfathrebu, mae eich arolwg ar-lein orau pan fydd yn fyr, yn felys, ac i'r pwynt. Mae byr a ffocws yn helpu gydag ansawdd a maint yr ymateb. Yn gyffredinol, mae'n well canolbwyntio ar un amcan na cheisio creu arolwg meistr sy'n cwmpasu sawl amcan.

Yn gyffredinol mae gan arolygon byrrach gyfraddau ymateb uwch a gadael yn is ymhlith ymatebwyr yr arolwg. Y natur ddynol yw eisiau i bethau fod yn gyflym ac yn hawdd - unwaith y bydd cymerwr arolwg yn colli diddordeb, maen nhw'n rhoi'r gorau i'r dasg yn unig - gan eich gadael gyda'r dasg flêr o ddehongli'r set ddata rannol honno (neu benderfynu ei thaflu i gyd at ei gilydd).

Sicrhewch fod pob un o'ch cwestiynau'n canolbwyntio ar helpu i gyflawni'ch amcan penodol (Peidiwch â chael un? Ewch yn ôl i gam 1). Peidiwch â thaflu cwestiynau 'braf cael' nad ydyn nhw'n darparu data yn uniongyrchol i'ch helpu chi i gyflawni'ch amcanion.

I fod yn sicr bod eich arolwg yn weddol fyr, amserwch ychydig o bobl wrth iddynt ei gymryd. Mae ymchwil SurveyMonkey (ynghyd â Gallup ac eraill) wedi dangos bod y dylai'r arolwg gymryd 5 munud neu lai i'w gwblhau. Mae 6 - 10 munud yn dderbyniol ond gwelwn gyfraddau gadael sylweddol yn digwydd ar ôl 11 munud.

3. Cadwch y Cwestiynau'n Syml

Sicrhewch fod eich cwestiynau yn cyrraedd y pwynt ac osgoi defnyddio jargon diwydiant-benodol. Rydym yn aml wedi derbyn arolygon gyda chwestiynau yn debyg i: “Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddefnyddio ein (nodwch jymbo mumbo'r diwydiant technegol yma)? "

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich rhai sy'n cymryd yr arolwg mor gyffyrddus â'ch acronymau a'ch lingo ag yr ydych chi. Sillafu allan ar eu cyfer (cofiwch hynny 8th grader wnaethoch chi redeg eich amcanion ganddo? Cyfreithiwch eu hadborth - go iawn neu ddychmygol - ar gyfer y cam hwn hefyd).

Ceisiwch wneud eich cwestiynau mor benodol ac uniongyrchol â phosibl. Cymharwch: Beth mae eich profiad wedi bod yn gweithio gyda'n tîm AD? I: Pa mor fodlon ydych chi ag amser ymateb ein tîm AD?

4. Defnyddiwch Gwestiynau Diweddedig Caeedig Pryd bynnag y bo hynny'n bosibl

Mae cwestiynau arolwg caeedig yn rhoi dewisiadau penodol i ymatebwyr (ee Ydw neu Nac ydw), gan wneud i'ch dadansoddiad weithio'n llawer haws. Gall cwestiynau caeedig fod ar ffurf ie / na, amlddewis, neu raddfa ardrethu. Mae cwestiynau arolwg penagored yn caniatáu i bobl ateb cwestiwn yn eu geiriau eu hunain. Mae cwestiynau penagored yn wych i ategu eich data a gallant ddarparu gwybodaeth ansoddol a mewnwelediadau defnyddiol. Ond at ddibenion coladu a dadansoddi, mae'n anodd curo cwestiynau penagored.

5. Cadwch Gwestiynau Graddfa Sgorio Yn Gyson Trwy'r Arolwg

Mae graddfeydd graddio yn ffordd wych o fesur a chymharu setiau o newidynnau. Os dewiswch ddefnyddio graddfeydd graddio (ee o 1-5) gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cadw'n gyson trwy gydol yr arolwg. Defnyddiwch yr un nifer o bwyntiau ar y raddfa (neu'n well eto, defnyddiwch dermau disgrifiadol), a gwnewch yn siŵr bod ystyron arhosiad uchel ac isel yn gyson trwy gydol yr arolwg. Hefyd, mae'n helpu i ddefnyddio odrif yn eich graddfa ardrethu i wneud dadansoddi data yn haws. Bydd newid eich graddfeydd graddio o gwmpas yn drysu derbynwyr arolygon, a fydd yn arwain at ymatebion annibynadwy.

Dyna ni am y 5 awgrym gorau ar gyfer mawredd yr arolwg, ond mae yna dunnell o bethau pwysig eraill i'w cofio wrth greu eich arolwg ar-lein. Edrychwch yn ôl i mewn yma i gael mwy o awgrymiadau, neu edrychwch ar ein blog SurveyMonkey!

Hanna Johnson

Hanna yw'r Marchnatwr Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer SurveyMonkey. Mae ei hangerdd am bopeth cymdeithasol yn ymestyn ymhell heibio ei ffrwd Tweet. Mae hi'n caru pobl, awr hapus, a gêm chwaraeon dda. Mae hi wedi teithio i bob cyfandir heblaw am Antarctica, ond mae hi'n gweithio ar hynny ...

Un Sylw

  1. “Sicrhewch fod pob un o'ch cwestiynau'n canolbwyntio ar helpu i gyflawni'r amcan a nodwyd."

    Pwynt gwych. Nid ydych chi eisiau gwastraffu amser pobl gyda chwestiynau beirniadol nad ydyn nhw'n genhadaeth. Mae amser cwsmer yn werthfawr, peidiwch â'i wastraffu ar gwestiynau fflwff!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol