10 Awgrym i Hyrwyddo'ch Gweminar Nesaf

Y 10 Awgrym Da ar gyfer Hyrwyddo Gweminar

Yn 2013, Defnyddiodd 62% o weminarau B2B i hyrwyddo eu brandiau, sydd i fyny o 42% y flwyddyn flaenorol. Yn amlwg, mae gweminarau yn ennill poblogrwydd ac maen nhw gweithio fel offeryn cynhyrchu plwm, nid offeryn marchnata yn unig. Pam ddylech chi eu hymgorffori yn eich cynllun marchnata a'ch cyllideb? Oherwydd bod gweminarau yn graddio fel y fformat cynnwys uchaf wrth yrru arweinyddion cymwys.

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio gyda'r cleient a datrysiad gweminar pwrpasol, ReadyTalk, ar rywfaint o gynnwys ar gyfer arferion gweminar gorau a pham mae'r gost fesul plwm yn werth chweil. Nid yn unig rydw i wedi dod o hyd i stats gweminar gwych, ond rydyn ni'n mynd i fod yn eu rhoi ar waith yn ein cyfres gweminar ein hunain noddwr offer monitro cymdeithasol, Meltwater (arhoswch yn tiwnio!).

Felly, dyma'r 10 awgrym hyrwyddo gweminar gorau y dylech eu dilyn wrth gynllunio ar gyfer eich gweminar nesaf:

 1. Dechreuwch hyrwyddo'ch gweminar o leiaf wythnos cyn y digwyddiad - I gael y canlyniadau gorau, dechreuwch dair wythnos allan. Er bod mwyafrif eich cofrestreion yn mynd i gofrestru wythnos y weminar, nid yw hynny'n golygu na ddylech ddechrau hyrwyddo'n gynnar. Yn ôl y Adroddiad Meincnod Gweminar 2013, gall dechrau dyrchafiad o leiaf saith diwrnod allan gynyddu eich cofrestriadau dros 36%! Mae'r canrannau'n dechrau gostwng, gyda 2 i 7 diwrnod ar 27%, diwrnod o'r blaen ar 16%, a diwrnod o 21%.
 2. Defnyddiwch e-bost fel eich prif ffordd i hyrwyddo'r weminar - Yn ôl ymchwil ReadyTalk, mae e-bost yn parhau i fod y brif ffordd i hyrwyddo gweminar, gyda 4.46 allan o 5. Yr ail ffordd orau o hyrwyddo oedd cyfryngau cymdeithasol, a oedd bron i ddau bwynt cyfan yn is ar 2.77. Gallwch hefyd ddefnyddio gwefannau hyrwyddo Gweminar fel Octopws Brainy.
 3. O ran gweminarau, 3 yw'r rhif hud ar gyfer ymgyrchoedd e-bost a ddefnyddir - O ystyried eich bod yn dechrau hyrwyddo gweminar o leiaf wythnos allan, tair ymgyrch e-bost yw'r nifer gorau posibl ar gyfer hyrwyddo gweminar:
  • Anfonwch un ymgyrch gychwynnol i hyrwyddo'ch gweminar, gan siarad am y pwnc a'r broblem y bydd yn ei datrys i'r rhai sy'n gwrando yn y llinell bwnc
  • Anfonwch e-bost arall allan ychydig ddyddiau'n ddiweddarach gyda'r llinell pwnc gan gynnwys unrhyw siaradwyr gwadd neu iaith sy'n cael ei gyrru gan ganlyniadau
  • Ar gyfer pobl sydd eisoes wedi cofrestru, anfonwch e-bost ddiwrnod y digwyddiad i gynyddu presenoldeb
  • Ar gyfer pobl sydd angen cofrestru o hyd, anfonwch e-bost ddiwrnod y digwyddiad i gynyddu cofrestriad

  Oeddet ti'n gwybod? Y gyfradd trosi ar gyfartaledd ar gyfer 42% yw'r cofrestrydd-i-fynychwr.

 4. Anfon e-byst ar ddydd Mawrth, dydd Mercher, neu ddydd Iau - Y diwrnodau gyda'r nifer fwyaf o unigolion cofrestredig yw dydd Mawrth gyda 24%, dydd Mercher gyda 22%, a dydd Iau gydag 20%. Cadwch at ganol yr wythnos i sicrhau nad yw'ch e-byst yn cael eu hanwybyddu na'u dileu.

  Oeddet ti'n gwybod? Mae 64% o bobl yn cofrestru ar gyfer y weminar wythnos y digwyddiad byw.

 5. Cynhaliwch eich gweminar ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher - Yn seiliedig ar ymchwil a data ReadyTalk, dyddiau gorau'r wythnos i gynnal gweminarau yw dydd Mawrth neu ddydd Mercher. Pam? Oherwydd bod pobl yn dal i fyny ddydd Llun, ac maen nhw'n barod am y penwythnos erbyn dydd Iau.
 6. Cynhaliwch eich gweminar yn 11AM PST (2PM EST) neu 10AM PST (1PM EST) - Os ydych chi'n cael gweminar cenedlaethol, yna bydd y yr amser gorau i hwyluso amserlenni pawb ledled y wlad yw 11AM PST (22%). Daw 10AM PST yn yr ail safle gyda 19%. Po agosaf at yr awr ginio, y lleiaf tebygol y bydd pobl o fod mewn cyfarfodydd neu'n dal i fyny yn y bore.
 7. Bob amser, bob amser, sicrhewch fod eich gweminar ar gael ar alw ar ôl y digwyddiad (a hyrwyddwch y byddwch yn gwneud hynny). - Fel y gwyddom i gyd, gall pethau annisgwyl ymddangos yn ein hamserlen. Sicrhewch fod eich cofrestreion yn gwybod y gallant gyrchu'r weminar ar alw, os na allant fod yn bresennol neu os ydynt am wrando arno yn nes ymlaen.
 8. Cyfyngwch eich ffurflen gofrestru i 2 i 4 maes ffurflen. - Y trosi uchaf mae'r ffurflenni rhwng 2 - 4 maes ffurf, lle gall addasiadau gynyddu bron i 160%. Ar hyn o bryd, dim ond 30 - 40% yw'r gyfradd trosi ar gyfartaledd pan fydd rhywun yn cyrraedd tudalen lanio ar gyfer gweminar. Er y gallai ymddangos yn demtasiwn gofyn am ragor o wybodaeth ar y ffurflen er mwyn i chi gymhwyso rhagolygon yn well, mae'n bwysicach eu cael i'r weminar na'u dychryn â gormod o ffurflenni. Sy'n dod â mi at fy mhwynt nesaf ...
 9. Defnyddiwch arolygon barn a Holi ac Ateb i gasglu mwy o wybodaeth am eich rhagolygon. - Defnyddiodd 54% o farchnatwyr gwestiynau i ennyn diddordeb eu cynulleidfa a 34% yn defnyddio arolygon barn, yn ôl data ReadyTalk. Dyma lle gallwch chi wir ddechrau'r sgwrs â'ch rhagolygon a dysgu mwy amdanynt. Ac, yn olaf…
 10. Ail-osod mewn amser real. - Cyn i chi gynnal y weminar fyw, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i ailgyflenwi'r cynnwys mewn amser real i gynyddu ymgysylltiad ac annog eraill i ymddiddori:
  • Mae 89% o bobl yn troi'r weminar yn bost blog. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trefnu un i fynd allan yn syth ar ôl y weminar, gyda'r ddolen yn barod i'r gynulleidfa weminar gyfeirio ati os ydyn nhw ei angen. Awgrym ychwanegol: Defnyddiwch ddolen bit.ly wedi'i brandio i olrhain a gwneud yr url yn fyrrach.
  • Naill ai cael rhywun ar eich staff yn trydar yn fyw, neu drefnu trydariadau i fynd allan yn ystod y weminar. Byddwch yn cael mwy o ymgysylltiad cymdeithasol yn ystod y digwyddiad.
  • Cael hashnod sydd wedi'i neilltuo ar gyfer y digwyddiad a rhoi gwybod i'r mynychwyr fel y gallant ddilyn y sgwrs.

Wel, dyna ni, Folks. Rwy'n gobeithio y bydd yr awgrymiadau syml hyn yn eich helpu chi i hyrwyddo'ch gweminarau yn y dyfodol!

17 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Jenn, mwynheais eich post yn fawr. Mae fy mhrofiad gyda gweminarau jibes gyda'r rhan fwyaf o'r hyn a ddywedasoch. Rwy'n chwilfrydig, fodd bynnag, i wybod sut y daethoch i'r casgliad bod y mwyafrif o unigolion cofrestredig yn cofrestru yn ystod yr wythnos ddiwethaf cyn y weminar. Rydym yn aml yn anfon gwahoddiadau 2-3 wythnos o flaen amser, a daw'r rhan fwyaf o'n cofrestriadau yn syth ar ôl y gwahoddiad cyntaf. Byddwn i wrth fy modd yn clywed mwy am eich profiad.

  • 4

   Helo Ben! Diolch am eich sylw a'ch adborth. Mewn gwirionedd darganfyddais y data am unigolion cofrestredig o adroddiad meincnod gweminar ON24: http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf. Rydym hefyd yn gweld mewnlifiad pan fyddwn yn anfon yr e-bost cyntaf. Ond, gwnes i'r fathemateg, ac roedd gan y weminar ddiwethaf a gynhaliwyd gennym fwy o bobl yn cofrestru yn ystod yr wythnos na'r rhai a arwyddodd yn syth ar ôl i'r e-bost fynd allan. Diolch eto am eich sylw a gobeithio bod popeth yn iawn!

 4. 5
 5. 6

  Awgrymiadau gwych! Mewn gwirionedd, un o'r rhestrau gorau o awgrymiadau hyrwyddo gweminar rydw i wedi dod ar eu traws yn fy ymchwil! Diddorol serch hynny yw sut y bydd rhai yn dweud i beidio â BOB AMSER sicrhau bod eich ailchwarae gweminar ar gael. Dywed rhai arbenigwyr pan fydd eich cynulleidfa'n gwybod y bydd ailchwarae ar gael, gwersi presenoldeb byw.

 6. 7
 7. 8

  Rydym yn bwriadu cynnal gweminar yn ddiweddarach y mis hwn. Byddwn yn defnyddio'r awgrymiadau hyn i baratoi ar ei gyfer.

  Yr hyn a fyddai'n cŵl iawn yw pe gallech bostio amserlen paratoi gweminar.

 8. 10
 9. 11

  Mor falch fy mod wedi dod o hyd i'ch post! Rydym yn dechrau ehangu gwasanaethau addysg trwy weminarau ac nid oes gennym unrhyw syniad ble i ddechrau! Ydych chi'n gwneud unrhyw ymgynghori uniongyrchol neu help gyda rhywbeth fel hyn? Rydym yn gwmni cymorth ac addysg technolegau Apple yma yng nghanol Florida.

 10. 13

  Diolch am swydd ddiddorol. Gwelaf nad ydych yn sôn am nosweithiau ar gyfer gweminarau.
  Oni fyddent yn dda?
  Os yw'n fusnes cartref o fathau na fyddai hyn yn amser da a pha amser a dyddiau fyddech chi'n eu hawgrymu

 11. 14

  Awgrymiadau gwych Jenn! Hon oedd y swydd fwyaf synhwyrol yn ymwneud â gweminar a ddarganfyddais gan Google! Nid oedd y lleill mor gryno â'ch un chi. Diolch am y wybodaeth!

  • 15

   Diolch gymaint, Iris! Mae angen i mi ei ddiweddaru ar gyfer 2016, ond byddwn i'n dweud mai dyma rai awgrymiadau bythol ar gyfer hyrwyddo gweminar. Rhowch wybod i mi os oes gennych unrhyw gwestiynau! Hapus i helpu.

 12. 16

  Gwybodaeth wych yma Jenn. Rwyf hefyd wedi gweld pobl yn hyrwyddo eu gweminarau ar gyfryngau cymdeithasol; Facebook yw'r un mwyaf a gorau. Gallwch wneud hyn ar eich cyfrif personol neu sefydlu cyfrif busnes a rhedeg hysbysebion cyfryngau cymdeithasol taledig wedi'u targedu. Diolch am Rhannu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.