Rhagfynegiad Gartner o'r 10 Technoleg Uchaf ar gyfer 2011

Depositphotos 43250467 s

Mae'n ddarllen diddorol Rhagfynegiad Gartner o'r 10 technoleg orau ar gyfer 2011… A sut mae bron pob rhagfynegiad yn effeithio ar farchnata digidol. Mae hyd yn oed y datblygiadau mewn storio a chaledwedd yn effeithio ar allu cwmnïau i ryngweithio neu rannu gwybodaeth â chwsmeriaid a rhagolygon yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Y Deg Technoleg Uchaf ar gyfer 2011

 1. Cyfrifiadura Cwmwl - Mae gwasanaethau cyfrifiadurol cwmwl yn bodoli ar hyd sbectrwm o'r cyhoedd agored i breifat gaeedig. Yn ystod y tair blynedd nesaf, bydd ystod o ddulliau gwasanaeth cwmwl yn cael eu darparu rhwng y ddau eithaf hyn. Bydd gwerthwyr yn cynnig gweithrediadau cwmwl preifat wedi'u pecynnu sy'n cyflwyno technolegau gwasanaeth cwmwl cyhoeddus y gwerthwr (meddalwedd a / neu galedwedd) a methodolegau (hy arferion gorau i adeiladu a rhedeg y gwasanaeth) ar ffurf y gellir ei gweithredu y tu mewn i fenter y defnyddiwr. Bydd llawer hefyd yn cynnig gwasanaethau rheoli i reoli gweithrediad y gwasanaeth cwmwl o bell. Mae Gartner yn disgwyl i fentrau mawr fod â thîm cyrchu deinamig ar waith erbyn 2012 sy'n gyfrifol am benderfyniadau a rheolaeth barhaus ar gyfer cymylu.
 2. Cymwysiadau Symudol a Thabledi Cyfryngau - Mae Gartner yn amcangyfrif erbyn diwedd 2010, y bydd 1.2 biliwn o bobl yn cario setiau llaw sy'n gallu masnach symudol, gyfoethog, gan ddarparu amgylchedd delfrydol ar gyfer cydgyfeirio symudedd a'r We. Mae dyfeisiau symudol yn dod yn gyfrifiaduron yn eu rhinwedd eu hunain, gyda chryn dipyn o allu prosesu a lled band. Eisoes mae cannoedd ar filoedd o gymwysiadau ar gyfer llwyfannau fel yr Apple iPhone, er gwaethaf y farchnad gyfyngedig (dim ond ar gyfer yr un platfform) a'r angen am godio unigryw.

  Mae ansawdd profiad cymwysiadau ar y dyfeisiau hyn, a all gymhwyso lleoliad, cynnig a chyd-destun arall yn eu hymddygiad, yn arwain cwsmeriaid i ryngweithio â chwmnïau yn ffafriol trwy ddyfeisiau symudol. Mae hyn wedi arwain at ras i wthio cymwysiadau allan fel offeryn cystadleuol i wella perthnasoedd a chael mantais dros gystadleuwyr y mae eu rhyngwynebau wedi'u seilio ar borwr yn unig.

 3. Cyfathrebu Cymdeithasol a Chydweithio - Gellir rhannu cyfryngau cymdeithasol yn: (1) Rhwydweithio cymdeithasol - cynhyrchion rheoli proffil cymdeithasol, megis MySpace, Facebook, LinkedIn a Friendster yn ogystal â thechnolegau dadansoddi rhwydweithio cymdeithasol (SNA) sy'n defnyddio algorithmau i ddeall a defnyddio perthnasoedd dynol ar gyfer y darganfyddiad. o bobl ac arbenigedd. (2) Cydweithrediad cymdeithasol - technolegau, fel wicis, blogiau, negeseuon gwib, swyddfa gydweithredol, a thorfoli. (3) Cyhoeddi cymdeithasol - technolegau sy'n cynorthwyo cymunedau i gyfuno cynnwys unigol mewn ystorfa cynnwys y gellir ei defnyddio ac sy'n hygyrch i'r gymuned fel Youtube a flickr. (4) Adborth cymdeithasol - cael adborth a barn gan y gymuned ar eitemau penodol fel y gwelwyd ar Youtube, flickr, Digg, Del.icio.us, ac Amazon. Mae Gartner yn rhagweld erbyn 2016, y bydd technolegau cymdeithasol yn cael eu hintegreiddio â'r mwyafrif o gymwysiadau busnes. Dylai cwmnïau ddod â'u CRM cymdeithasol, cyfathrebu mewnol a chydweithio, a mentrau safleoedd cymdeithasol cyhoeddus ynghyd mewn strategaeth gydlynol.
 4. fideo - Nid yw fideo yn ffurf cyfryngau newydd, ond mae ei ddefnydd fel math cyfryngau safonol a ddefnyddir mewn cwmnïau heblaw cyfryngau yn ehangu'n gyflym. Mae tueddiadau technoleg mewn ffotograffiaeth ddigidol, electroneg defnyddwyr, y we, meddalwedd gymdeithasol, cyfathrebu unedig, teledu digidol a Rhyngrwyd a chyfrifiadura symudol i gyd yn cyrraedd pwyntiau tipio beirniadol sy'n dod â fideo i'r brif ffrwd. Dros y tair blynedd nesaf mae Gartner yn credu y bydd fideo yn dod yn fodel cynnwys cyffredin a model rhyngweithio i'r mwyafrif o ddefnyddwyr, ac erbyn 2013, bydd lluniau, fideo neu sain yn dominyddu mwy na 25 y cant o'r cynnwys y mae gweithwyr yn ei weld mewn diwrnod.
 5. Dadansoddeg y Genhedlaeth Nesaf - Mae galluoedd cyfrifiadurol cynyddol gan gynnwys dyfeisiau symudol ynghyd â gwella cysylltedd yn galluogi newid yn y ffordd y mae busnesau'n cefnogi penderfyniadau gweithredol. Mae'n dod yn bosibl rhedeg efelychiadau neu fodelau i ragfynegi'r canlyniad yn y dyfodol, yn hytrach na dim ond darparu data sy'n edrych yn ôl am ryngweithio'r gorffennol, a gwneud y rhagfynegiadau hyn mewn amser real i gefnogi pob gweithred fusnes unigol. Er y gallai hyn ofyn am newidiadau sylweddol i'r seilwaith gwybodaeth weithredol a busnes presennol, mae'r potensial yn bodoli i ddatgloi gwelliannau sylweddol mewn canlyniadau busnes a chyfraddau llwyddiant eraill.
 6. Dadansoddeg Gymdeithasol - Cymdeithasol analytics yn disgrifio'r broses o fesur, dadansoddi a dehongli canlyniadau rhyngweithio a chysylltiadau ymhlith pobl, pynciau a syniadau. Gall y rhyngweithiadau hyn ddigwydd ar gymwysiadau meddalwedd cymdeithasol a ddefnyddir yn y gweithle, mewn cymunedau sy'n wynebu'n fewnol neu'n allanol neu ar y we gymdeithasol. Cymdeithasol analytics yn derm ymbarél sy'n cynnwys nifer o dechnegau dadansoddi arbenigol fel hidlo cymdeithasol, dadansoddi rhwydwaith cymdeithasol, dadansoddi teimladau a chyfryngau cymdeithasol analytics. Mae offer dadansoddi rhwydwaith cymdeithasol yn ddefnyddiol ar gyfer archwilio strwythur cymdeithasol a chyd-ddibyniaethau yn ogystal â phatrymau gwaith unigolion, grwpiau neu sefydliadau. Mae dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol yn cynnwys casglu data o sawl ffynhonnell, nodi perthnasoedd, a gwerthuso effaith, ansawdd neu effeithiolrwydd perthynas.
 7. Cyfrifiadura Cyd-destun-Ymwybodol - Mae cyfrifiaduron sy'n ymwybodol o gyd-destun yn canolbwyntio ar y cysyniad o ddefnyddio gwybodaeth am amgylchedd defnyddiwr terfynol neu wrthrych, cysylltiadau gweithgareddau a hoffterau i wella ansawdd y rhyngweithio â'r defnyddiwr terfynol hwnnw. Gall y defnyddiwr terfynol fod yn gwsmer, yn bartner busnes neu'n weithiwr. Mae system sy'n ymwybodol o'r cyd-destun yn rhagweld anghenion y defnyddiwr ac yn rhagweithiol yn gwasanaethu'r cynnwys, y cynnyrch neu'r gwasanaeth mwyaf priodol ac wedi'u haddasu. Mae Gartner yn rhagweld erbyn 2013, y bydd gan fwy na hanner cwmnïau Fortune 500 fentrau cyfrifiadurol sy'n ymwybodol o'r cyd-destun ac erbyn 2016, bydd traean o farchnata defnyddwyr symudol ledled y byd yn seiliedig ar ymwybyddiaeth o gyd-destun.
 8. Cof Dosbarth Storio - Mae Gartner yn gweld defnydd enfawr o gof fflach mewn dyfeisiau defnyddwyr, offer adloniant a systemau TG gwreiddio eraill. Mae hefyd yn cynnig haen newydd o'r hierarchaeth storio mewn gweinyddwyr a chyfrifiaduron cleientiaid sydd â manteision allweddol - gofod, gwres, perfformiad a garw yn eu plith. Yn wahanol i RAM, y prif gof mewn gweinyddwyr a chyfrifiaduron personol, mae cof fflach yn barhaus hyd yn oed pan fydd pŵer yn cael ei dynnu. Yn y ffordd honno, mae'n edrych yn debycach i yriannau disg lle mae gwybodaeth yn cael ei gosod a rhaid iddo oroesi cwympiadau pŵer ac ailgychwyn. O ystyried y premiwm cost, bydd adeiladu gyriannau disg cyflwr solet o fflach yn clymu'r gofod gwerthfawr hwnnw ar yr holl ddata mewn ffeil neu gyfaint gyfan, tra bod haen newydd sydd wedi'i chyfeirio'n benodol, nad yw'n rhan o'r system ffeiliau, yn caniatáu gosod targedu o ddim ond y eitemau gwybodaeth trosoledd uchel y mae angen iddynt brofi'r gymysgedd o berfformiad a dyfalbarhad sydd ar gael gyda chof fflach.
 9. Cyfrifiadura hollbresennol - Mae gwaith Mark Weiser ac ymchwilwyr eraill yn PARC Xerox yn paentio llun o'r drydedd don o gyfrifiadura sydd i ddod lle mae cyfrifiaduron wedi'u hymgorffori'n anweledig yn y byd. Wrth i gyfrifiaduron amlhau ac wrth i wrthrychau bob dydd gael y gallu i gyfathrebu â thagiau RFID a'u holynwyr, bydd rhwydweithiau'n agosáu at ac yn rhagori ar y raddfa y gellir ei rheoli mewn ffyrdd canolog traddodiadol. Mae hyn yn arwain at y duedd bwysig o fewnbynnu systemau cyfrifiadurol i dechnoleg weithredol, p'un a ydynt yn cael eu gwneud fel technoleg dawelu neu'n cael eu rheoli a'u hintegreiddio'n benodol â TG. Yn ogystal, mae'n rhoi arweiniad pwysig inni ar yr hyn i'w ddisgwyl gyda dyfeisiau personol sy'n cynyddu, effaith prynwriaeth ar benderfyniadau TG, a'r galluoedd angenrheidiol a fydd yn cael eu gyrru gan bwysau chwyddiant cyflym yn nifer y cyfrifiaduron ar gyfer pob person.
 10. Seilwaith a Chyfrifiaduron Seiliedig ar Ffabrig - Mae cyfrifiadur wedi'i seilio ar ffabrig yn ffurf fodiwlaidd o gyfrifiadura lle gellir agregu system o fodiwlau bloc adeiladu ar wahân sydd wedi'u cysylltu dros ffabrig neu switsh backplane. Yn ei ffurf sylfaenol, mae cyfrifiadur wedi'i seilio ar ffabrig yn cynnwys prosesydd ar wahân, cof, I / O, a modiwlau dadlwytho (GPU, NPU, ac ati) sydd wedi'u cysylltu â rhyng-gysylltiad wedi'i newid ac, yn bwysig, y feddalwedd sy'n ofynnol i ffurfweddu a rheoli. y system (au) canlyniadol. Mae'r model seilwaith wedi'i seilio ar ffabrig (FBI) yn tynnu adnoddau corfforol - creiddiau prosesydd, lled band rhwydwaith a chysylltiadau a storio - i gronfeydd o adnoddau sy'n cael eu rheoli gan y Rheolwr Pwll Adnoddau Ffabrig (FRPM), ymarferoldeb meddalwedd. Mae'r FRPM yn ei dro yn cael ei yrru gan gydran meddalwedd Llywodraethwr Gwasanaeth Seilwaith Amser Real (RTI). Gall FBI gyflenwi FBI gan un gwerthwr neu gan grŵp o werthwyr sy'n cydweithio'n agos, neu gan integreiddiwr - mewnol neu allanol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.