7 Awgrym i Adeiladu Peiriant Marchnata Twf Llwyddiannus

strategaethau twf

Wrth i gwmnïau geisio gyrru refeniw newydd mewn sianeli heb eu harchwilio, mae mentrau twf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Ond ble dych chi'n dechrau? Sut ydych chi'n dechrau? Byddaf yn cyfaddef, gall fod yn llethol.

Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am pam mae mentrau twf yn bodoli. Os yw cwmni'n ceisio cynyddu refeniw, gallant wneud hynny mewn ychydig o ffyrdd: ehangu maint y cynnyrch, gwella gwerth archeb ar gyfartaledd, cynyddu gwerth oes y cwsmer, ac ati. Fel arall, gall cwmnïau bwyso i mewn i arbrofi sianel newydd i arallgyfeirio eu cymysgedd sianel a'u gwerthu i gynulleidfa ehangach. Sy'n dod â ni at y rheswm pam mae rhai cwmnïau, fel Readers.com, yn buddsoddi mewn marchnata twf i gaffael mwy o gwsmeriaid. Er y gellir cymhwyso'r meddylfryd twf i lawer o feysydd o'ch busnes (cynyddu ymwybyddiaeth, cadw, ac ati), at ddibenion yr erthygl hon, byddaf yn cyfeirio'n unig at dwf caffaeliad cwsmeriaid.

Mae ein Tîm Twf a ffurfiwyd ar ddechrau'r flwyddyn wedi profi llawer o dreial a chamgymeriad, wedi ennill rhai enillion mawr ac yn anochel llawer o fethiannau. P'un a oes gennych ychydig o fentrau marchnata twf eisoes ar waith, neu nad oes gennych syniad sut i ddechrau'r broses, dyma ychydig o bethau y mae ein tîm wedi'u dysgu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ynghylch adeiladu peiriant twf effeithiol i ddilysu sianeli caffael cwsmeriaid heb eu harchwilio. .

  1. Casglwch syniadau twf gan BAWB.

Mae gwahanol adrannau yn cynnig safbwyntiau unigryw o ran lle mae cyfleoedd yn bodoli. Fy nghyngor: mwyngloddio eu harbenigedd. Bydd aelod o'r Tîm Peirianneg ac aelod o'r Tîm Gweithrediadau yn cynnig barn dra gwahanol. Manteisiwch ar hyn.

Nid yn unig y mae ymgysylltu ag amrywiaeth o aelodau'r tîm yn rhoi man cychwyn da i chi, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i chi blethu meddylfryd twf ac arbrofi yn DNA eich cwmni. Er bod eich Tîm Twf yn berchen ar y 'map ffordd twf', neu'r mentrau twf rydych chi'n bwriadu eu gweithredu o fewn amserlen benodol, dylai pawb yn y sefydliad deimlo ymdeimlad o berchnogaeth yn y broses.

  1. Sicrhewch fod gennych yr hawl analytics a seilwaith data ar waith.

Peidiwch â hedfan yn ddall. Wrth gychwyn unrhyw fenter twf, rhaid bod gennych ddiffiniad clir o sut beth yw llwyddiant a sut rydych chi'n mynd i'w olrhain. Mae'n hollbwysig cael yr offerynnau cywir i fesur eich nod yn effeithiol. Dylai'r broses rydych chi'n ei defnyddio i bennu llwyddiant gael ei phobi i'r cam cynllunio ac adrodd arni mewn diweddeb reolaidd. Dolenni adborth cryf yw anadl einioes. Dim ond wedyn y byddwch chi'n gallu dysgu o ganlyniadau'r prawf ac adeiladu mentrau mwy a gwell yn y dyfodol. Yn gymaint â mentrau llwyddiannus, analytics hefyd yn galluogi'ch tîm i gael mewnwelediadau a dysgiadau newydd o arbrofion aflwyddiannus hefyd.

  1. Blaenoriaethu syniadau twf yn wyliadwrus er mwyn canolbwyntio ar sicrhau'r gwerth mwyaf.

Mae miloedd o sianeli caffael cwsmeriaid ar gael ichi, heb sôn am gyfleoedd newydd yn tyfu bob dydd. Fel marchnatwr twf, mae angen i chi ddarganfod sut Chi yn gallu sicrhau'r gwerth mwyaf i'ch cwmni trwy'r cyfleoedd hyn. Yn fyr, mae'n hanfodol dysgu graddio a blaenoriaethu syniadau.

Syndrom gwrthrych sgleiniog gall fod yn broblem gyffredin i farchnatwyr twf gan ddifa cyfleoedd newydd yn gyson. Peidiwch â chwympo amdani. Yn lle, cofleidiwch fframwaith i leihau'r sŵn a chyflwyno methodoleg ailadroddadwy a graddadwy. Mae yna nifer o ddulliau arfaethedig ar gael am y broses gwaith twf, felly gwnewch yn siŵr bod eich tîm yn cymryd yr amser i ddod o hyd i'r un sy'n gweithio orau i chi a'ch amgylchedd.

  1. Cydbwyso risg â gwobr.

Er ein bod yn y pen draw yn blaenoriaethu gwneud y mwyaf o 'ystlumod' a gymerwn (cyfaint, cyfaint, cyfaint!), Rydym hefyd yn deall nad yw pob cyfle yn cael ei greu yn gyfartal. Un bet mawr, sy'n ennill tyniant yn gallu trwmpio deg buddugoliaeth lai yn hawdd.

Rydym wedi cael llwyddiant wrth gymysgu mewn ychydig o risgiau swing mawr gyda'n betiau llai, llai o risg. Bydd diffinio 'cydbwysedd' yn unigryw i'ch tîm, ond peidiwch â chilio rhag amrywio maint y risg rydych chi'n ei hwynebu gyda phob tacteg. Mae rhai tactegau yn addas iawn ar gyfer dull cropian, cerdded, rhedeg, ond efallai y bydd eraill yn gofyn am fwy o ddull gweithredu i mewn.

  1. Gwall ar ochr rhedeg yn rhy gyflym.

Mae amser yn ffactor llwyddiant enfawr, er ei fod yn aml yn adnodd prinnaf eich tîm. Peidiwch â bod ofn symud yn gyflym. Er enghraifft, mae gan rai arbrofion twf a symudwr cyntaf mantais, sy'n golygu y gall cyfleoedd ffafrio'r rhai sy'n ymrwymo i dacteg yn gynnar cyn ei bod yn sianel sefydledig. Mae'n bwysig ymrwymo'n gynnar mewn achosion o'r fath, oherwydd gall hyn fod y gwahaniaeth rhwng ROI enfawr neu enillion diffygiol.

  1. Arhoswch yn driw i'ch brand a'ch cenhadaeth.

Efallai y bydd y domen hon yn swnio ychydig yn ystrydeb, ond mae'n rheol dda serch hynny. Wrth brofi sianeli twf, gofynnwch i'ch hun, “Os yw'r dacteg hon yn cael elw da, a fyddem yn ei rhoi ar waith yn ein strategaeth hirdymor? ' Os na yw'r ateb, yna symud ymlaen. Gall llawer o dactegau twf rwydo enillion cyflym ichi yn hawdd ond mae'n hollbwysig deall bod aberthu'r UX neu'r canfyddiad brand ynddo'i hun yn gost gudd. Mae rhai pethau'n edrych yn wych ar bapur ond os ydyn nhw'n mynd yn groes i bwy ydych chi fel brand, nid ydyn nhw'n werth yr amser, y buddsoddiad na'r ymdrech.

  1. Byddwch yn dryloyw gyda'r canlyniadau a'r hyn a ddysgwyd.

Ni waeth pa mor llwm y gall canlyniadau profion fod, gwnewch yn siŵr eich bod yn democrateiddio'r data gyda'ch tîm fel y gallant ddysgu gyda chi. Nid oes diben i lawer o bobl wneud yr un camgymeriad oherwydd bod aelodau'r tîm yn betrusgar i gymdeithasu eu dysgu. Mae o fudd i bawb yn y tymor hir.

Waeth faint rydych chi'n darllen amdano ac yn ymchwilio i fentrau twf, y ffordd gyflymaf o ddysgu yw dechrau profi'ch syniadau. Peidiwch â pharlysu'ch hun gydag amheuaeth nac ofn methu. Byddwch chi'n methu. Derbyniwch ef. Dysgu ohono. Ac yna gwnewch y cyfan eto. Dyma'r unig ffordd i dyfu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.