10 Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Marchnatwyr Nofis

sut mae cychwyn

Felly rydych chi'n barod i dorri'ch dannedd ym myd marchnata cyflym a chyffrous. Heb os, mae hunan-gymhelliant yn bwysig, ond mae angen i chi hefyd fod yn barod i dderbyn cyngor â phrawf amser a deall sut i'w gymhwyso i'ch tasgau a'ch amgylchedd gwaith eich hun. Daliwch i ddarllen am naw awgrym hanfodol a fydd yn eich helpu i ddarganfod, tyfu a ffynnu tra yn y diwydiant marchnata.

 1. Byddwch yn chwilfrydig - Ceisiwch edrych ar sefyllfaoedd, technolegau a thueddiadau bob amser gyda'r pwrpas o ddarganfod yr hyn y gallwch chi ei gasglu oddi wrthyn nhw i'w ddefnyddio yn eich gwaith marchnata. Os oes gennych y meddylfryd cywir, gallai sgwrs achlysurol gyda'ch ffrind gorau sbarduno syniadau newydd ynghylch sut i hyrwyddo taith lyfrau ddiweddaraf eich cleient.
 2. Meddyliwch Tu Allan i'r Blwch - Fel marchnatwr newyddian, nid oes gennych hynafedd ymhlith eich cyfoedion. Oherwydd y realiti hwnnw, bydd rhai cysylltiadau ac adnoddau a allai fod ar gael i bobl fwy profiadol y tu hwnt i chi ar yr adeg hon yn eich gyrfa. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm i beidio â digalonni. Anogwch eich hun i feddwl y tu allan i'r bocs, y tu hwnt i'r triciau a'r technegau arferol. Gallai eich dyfeisgarwch dalu ar ei ganfed i gleientiaid ac ennill edmygedd gan gyfoedion. I fynd i'r arfer o feddwl mewn ffyrdd sy'n herio disgwyliadau, gofynnwch i'ch hun yn barhaus, “Oes yna rywbeth rydw i ar goll?"Neu"A allwn i fynd ati i wneud hyn mewn ffordd wahanol?
 3. Rhwydwaith Fel Pro - Gan eich bod yn newydd i'r diwydiant marchnata, mae'n debyg y byddwch yn teimlo o leiaf ychydig yn gyfyngedig gan ddiffyg profiad canfyddedig, ynghyd â'r wybodaeth nad yw pobl yn gyfarwydd â chi eto. Fodd bynnag, gallwch chi ddangos i eraill rydych chi'n barod i ragori arnyn nhw o hyd dysgu sut i fod yn rhwydweithiwr rhagorol.

  Pryd bynnag y byddwch chi mewn cynhadledd, yn sgwrsio gyda chydweithwyr dros ginio neu'n eistedd ar y trên yn ystod eich cymudo, byddwch bob amser yn barod i siarad am eich gyrfa. Ystyriwch unrhyw un rydych chi'n cwrdd â chynghreiriad posib a allai fynd â'ch gyrfa i lefel arall. Cadwch gardiau busnes wrth law a chyfansoddwch o leiaf un “araith elevator” y gallwch ei defnyddio pan fydd rhywun yn gofyn, “Felly, beth ydych chi'n ei wneud?” Ymdrechu i fod ar eich ymddygiad gorau bob amser hefyd.

  Gallai'r argraffiadau a wnewch beri i bobl yn eich amgylchedd fod â diddordeb mewn dod i'ch adnabod yn well a gwneud yr hyn a allant i ddatblygu eich gyrfa, ond gallent hefyd gael yr effaith groes.

 4. Rheoli Eich Negeseuon - Nid yw bod yn berswadiol mor syml ag y gallai ymddangos, oherwydd mae yna elfennau na allwch eu rheoli. Gallwch reoli rhai rhannau o'r negeseuon rydych chi'n eu cyflwyno trwy ddefnyddio geiriau deniadol, straeon trosglwyddadwy, ac enghreifftiau doniol, ond mae ymennydd pobl hefyd yn cymryd y wybodaeth maen nhw'n ei chlywed a'i chysylltu yn ôl â phrofiadau'r gorffennol maen nhw wedi mynd drwyddynt. Ni allwch reoli'r agwedd honno, ond gallwch ddefnyddio pŵer dros y canfyddiad o'r neges.

  Un ffordd o wneud hynny yw trwy adlewyrchu, techneg lle mae'r siaradwr yn dynwared iaith y corff a sylwodd yn y gwrandäwr. Mae drychio yn helpu i feithrin perthynas a gwneud i bobl deimlo'n fwy gartrefol yn eich presenoldeb, gan arwain atynt yn meddwl agored am yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Yn ôl rhai astudiaethau, mae gwerthiant yn cynyddu o 12.5 i 66 y cant pan weithredir technegau adlewyrchu.

 5. Ymgyfarwyddo'ch Hun â Metrigau Marchnata - Mae yna rai ffyrdd hawdd o ddweud a yw'ch tactegau marchnata yn gweithio yn ôl y bwriad. Efallai bod un o'ch cleientiaid yn gyn-sêr cerddoriaeth sy'n torri nôl i'r diwydiant adloniant ar ôl hiatws 10 mlynedd. Dywedwch eich bod wedi sylwi bod ei safleoedd Billboard yn cyflymu'n gyflym yr wythnos ar ôl i chi redeg hysbysebion tudalen lawn mewn cylchgronau mawr a chychwyn ymgyrch bwrpasol ar Youtube. Gellir dadlau bod siawns dda bod y pethau rydych chi wedi'u gwneud i hysbysebu'r datganiad yn sbarduno'r perfformiad siart gwell.

  Fodd bynnag, mewn rhai achosion, bydd angen i chi wneud hynny dibynnu ar fetrigau llai amlwg i ddarganfod a yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn ddefnyddiol, neu a oes angen newidiadau. Gallai data am ymweliadau â gwefannau, presenoldeb mewn cyngherddau, diddordeb yn yr artist ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed lawrlwythiadau tôn ffôn oll adrodd straeon am deilyngdod dull marchnata.

 6. Cadwch lygad ar Ddatblygiadau Diwydiant - Rydych chi eisoes wedi dysgu sut mae'n bwysig cael meddylfryd chwilfrydig a sylweddoli y gallai bron unrhyw ryngweithio ysgogi syniadau da ar gyfer eich gyrfa farchnata. Yn yr un modd, gweithiwch yn galed i aros ar ben datblygiadau diwydiant. Mae cyfnodolion masnach, gwefannau a blogiau yn cynnig mewnwelediad rhagorol a allai eich helpu i ddysgu am ddulliau newydd effeithiol cyn iddynt ddod yn brif ffrwd. Tanysgrifiwch i'r cyhoeddiad Martech hwn a gwrando Douglas Karr'S Martech Zone Podlediad Cyfweliadau! Ni fyddwch yn gallu deall pob erthygl, ond dros amser byddwch yn cynyddu eich gwybodaeth yn esbonyddol.
 7. Cymerwch Ysbrydoliaeth gan Bobl Cymeradwy - Wrth i chi weithio'ch ffordd trwy rengoedd y diwydiant marchnata, arhoswch yn ostyngedig a datguddiwch eich hun bob amser i gefndiroedd y bobl rydych chi'n eu hedmygu. Efallai na fydd yr unigolion hynny hyd yn oed yn y diwydiant marchnata, ond gallant barhau i ddysgu egwyddorion i chi sy'n fanteisiol ar gyfer cyflawni eich nodau. Os yw'r bobl sy'n eich ysbrydoli yn enwog, ystyriwch lawrlwytho podlediadau, darllen hunangofiannau, neu wylio cyfweliadau Youtube i gael mwy o fanylion am sut mae eu meddyliau'n gweithio.
 8. Archwilio Technolegau Awtomeiddio Marchnata - Yn ôl rhai dadansoddwyr diwydiant, mae gwybodaeth am awtomeiddio marchnata yn sgil mewn galw a allai eich helpu i symud ymlaen wrth lywio tirwedd sy'n newid yn barhaus. Ar wahân i feddu ar wybodaeth am bwnc cynyddol gyffredin, fe allech chi ddod yn fwy effeithlon gyda dyletswyddau bob dydd. Mae awtomeiddio marchnata yn ei gwneud hi'n symlach lledaenu'r gair, cynhyrchu arweinlyfrau, a chyfathrebu â chwsmeriaid, heb wastraffu amser trwy ddiswyddo.
 9. Arddangos Amynedd - Wrth frysio i wneud cynnydd a chael canlyniadau ar gyfer rhestr ddyletswyddau eich cleient, efallai y byddwch yn ddiamynedd, yn enwedig os yw'n ymddangos nad yw technegau sydd newydd eu gweithredu yn gweithio. Mor galed ag y bydd weithiau, bod ag agwedd ddyfalbarhaol. Nid ydych yn debygol o weld enillion mawr dros nos. Mae amynedd yn hanfodol, yn enwedig cyn tyllu dros ddata i weld a yw'ch amheuon yn wir.
 10. Ymunwch â Chymunedau Marchnata - Mae marchnata modern yn dibynnu i raddau helaeth ar dechnoleg i ddefnyddio a mesur strategaethau gydag adnoddau cyfyngedig yn effeithiol. Mae'r offer yma i helpu a gallwch ddysgu tunnell gan ofyn cwestiynau i arbenigwyr yn ein cymuned. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â chymunedau marchnata trwy'r cyfryngau cymdeithasol - yn enwedig rhai sy'n siarad â marchnata yn eich diwydiant. Ni fyddwch yn deall pob sgwrs - ond byddwch yn codi awgrymiadau gwych a fydd yn eich helpu i ehangu eich gwybodaeth dros amser.

Croeso, Marchnatwr Newydd!

Gobeithio, bydd y deg awgrym hyn yn eich helpu i deimlo'n fwy hyderus fel marchnatwr newydd. Cofiwch, hyd yn oed ar ôl i chi drosglwyddo o weithiwr proffesiynol marchnata newydd i fod yn arbenigwr y gellir ei wirio, mae mwy i'w ddysgu bob amser.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.