Ceisiwch osgoi cael eich cymryd yn wystlon gan eich Datblygwyr

gwystlon100107Y penwythnos hwn, dechreuais sgwrs gydag arlunydd lleol sydd wedi bod yn cynorthwyo ei rheolwr gyda rheolaeth ar gwpl o gymwysiadau gwe y mae ei rheolwr yn berchen arnynt.

Cymerodd y sgwrs ei thro ac aeth rhywfaint o fentro ymlaen i dalu ffioedd datblygu wythnosol heb weld unrhyw gynnydd gyda'r datblygwr maen nhw wedi bod yn gweithio gyda nhw. Nawr mae'r datblygwr eisiau codi cyfandaliad arall arnyn nhw i gyflawni'r prosiect yn ogystal â ffi cynnal a chadw wythnosol i dalu am geisiadau eraill. Mae'n gwaethygu.

Trosglwyddodd y datblygwr yr enwau parth er mwyn iddo allu eu rheoli. Mae'r datblygwr hefyd yn cynnal y cais ar ei gyfrif cynnal. Yn fyr, mae'r datblygwr bellach yn dal gwystl iddynt.

Diolch byth, roedd y fenyw rydw i'n gweithio gyda hi wedi mynnu mynediad gweinyddol yn y gorffennol i olygu rhai o'r ffeiliau templed ar gyfer y wefan. Gallai'r datblygwr fod wedi darparu mynediad cyfyngedig iddi ond ni wnaeth hynny. Fe ddarparodd (yn ddiog) y mewngofnodi gweinyddol i'r safle iddi. Heno, defnyddiais y mynediad hwnnw i wneud copi wrth gefn o'r holl god ar gyfer y wefan. Fe wnes i hefyd gyfrifo pa feddalwedd rheoli yr oedd yn ei defnyddio a gwneud fy ffordd i weinyddiaeth y gronfa ddata lle roeddwn i'n gallu allforio data cymwysiadau a strwythurau tabl. Whew.

Roedd y perchennog yn bwriadu symud y safleoedd i enwau parth newydd ar ôl cwblhau'r datblygiad. Mae hynny'n enfawr oherwydd mae'n golygu y gallai'r parthau cyfredol ddod i ben pe bai gwahaniad blin rhwng y datblygwr a'r cwmni. Rwyf wedi gweld hyn yn digwydd o'r blaen.

Rhai awgrymiadau os ydych chi'n mynd i gael tîm datblygu ar gontract allanol:

 1. Cofrestru Parth

  Cofrestrwch eich enwau parth yn enw eich cwmni. Nid yw'n ddrwg cael eich datblygwr fel Cyswllt Technegol ar y cyfrif, ond byth trosglwyddo perchnogaeth y parth i unrhyw un y tu allan i'ch cwmni.

 2. Yn cynnal eich Cais neu'ch Safle

  Mae'n wych y gallai fod gan eich datblygwr gwmni cynnal ac y gall gynnal eich gwefan ar eich rhan, ond peidiwch â'i wneud. Yn lle hynny, gofynnwch am ei argymhellion ar gyfer ble i gynnal y cais. Mae'n wir bod datblygwyr yn dod yn gyfarwydd â meddalwedd rheoli, fersiynau, a lleoliad adnoddau, a gall hynny helpu'ch cynnyrch i gael ei gwblhau ynghynt. Wedi dweud hynny, serch hynny, byddwch yn berchen ar y cyfrif cynnal ac ychwanegwch ei fewngofnod a'i fynediad ei hun i'ch datblygwr. Fel hyn, gallwch chi dynnu'r plwg pryd bynnag y bydd angen.

 3. Yn berchen ar y Cod

  Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai chi sy'n berchen ar y cod, rhowch ef yn ysgrifenedig. Os nad ydych chi am i'ch datblygwr ddefnyddio'r atebion y gwnaethoch chi dalu iddo ddatblygu yn rhywle arall, rhaid i chi benderfynu hynny ar adeg y contract. Rydw i wedi datblygu atebion fel hyn ond rydw i hefyd wedi eu datblygu lle rydw i'n cadw hawliau i'r cod. Yn yr achos olaf, trafodais gost y cais yn is fel bod cymhelliant i'r cwmni roi hawliau imi. Os nad oes ots gennych i'ch datblygwr ddefnyddio'ch cod yn rhywle arall, yna ni ddylech fod yn talu'r ddoler uchaf!

 4. Mynnwch ail farn!

  Nid yw'n brifo fy nheimladau pan fydd pobl yn dweud wrthyf eu bod yn cymryd cynigion neu'n ymgynghori â gweithwyr proffesiynol eraill. Yn wir, rwy'n ei argymell!

Y gwir yw eich bod yn talu am dalent eich datblygwr ond rhaid i chi gadw rheolaeth a pherchnogaeth dros y syniad. Eich un chi ydyw. Chi wnaeth fuddsoddi ynddo, chi a beryglodd eich busnes a'ch proffidioldeb ar ei gyfer ... a chi ddylai ei gadw. Gellir disodli datblygwyr ac ni ddylai hynny byth roi eich cais, neu'n waeth - eich busnes, mewn perygl.

6 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n ddatblygwr ap gwe ac rwy'n cytuno â'r rhan fwyaf o'ch pwyntiau (pob un efallai) ond hoffwn gael eglurhad ar # 3.

  Mae dyblygu cyfanwerthol safle neu gais a werthir i gwmni arall (neu'n waeth cystadleuydd) yn anfoesegol a dylid nodi bob amser nad yw'n dderbyniol yn eich contract. Fodd bynnag, rwyf wedi datblygu atebion arloesol i broblemau cyffredin wrth weithio ar brosiect cleient nad oes a wnelo â’i biz penodol ac nid yw’n cynrychioli cyfran sylweddol o’r datrysiad cyffredinol ychwaith.

  enghraifft:
  Roedd y cleient eisiau lefel tudalen a rheolaeth lefel cae ynghlwm wrth rolau defnyddwyr. Mae'r swyddogaeth “allan o'r bocs” ar gyfer ASP.Net yn caniatáu caniatâd lefel ffolder. Felly estynnais y caniatâd brodorol ar gyfer .Net a chyflwynais yr ateb fel rhan o gymhwysiad gwe cyffredinol.

  Credaf fod ganddynt hawl i'r bas-god cyfan (fel y nodir yn y contract) ond rwy'n teimlo y gellir cyfiawnhau defnyddio'r un fethodoleg a thameidiau o god i gyflawni'r estyniad hwn ar brosiectau yn y dyfodol.

  Crych arall:
  Fe wnes i hyn wrth gael fy ffermio gan gwmni ymgynghori. A fyddai gan y cwmni ymgynghori yr hawl yn eich barn chi i fynd yn ôl a chopïo'r datrysiad hwnnw, gan ei farchnata fel eu datrysiad eu hunain?

  • 2

   Yn nodedig,

   Rwy'n credu ein bod ni'n cytuno. Fy mhwynt yn hyn yw sicrhau bod y cod gennych ac y gallwch gerdded allan y drws gydag ef. Os yw'ch datblygwr yn llunio cod ar eich cyfer ac yn ei wthio allan i'ch gwefan - nid oes gennych y cod. Rwyf wedi gweld hyn yn digwydd gyda phopeth o graffeg, Flash, .NET, Java ... unrhyw beth sy'n gofyn am ffeil ffynhonnell ac sy'n cael ei allbynnu.

   Doug

 2. 3

  Rwy'n gweld o ble rydych chi'n dod ac er nad ydw i'n cytuno â phopeth 100% (mae gen i gafeatau), dylai cwmnïau gadw hyn mewn cof bob amser.

  1. YN ABSENOLDEB. Methu pwysleisio hyn yn ddigonol. Rydw i wedi gweithio i gwmni bach a wnaeth hyn ac roeddwn i'n teimlo mathru euogrwydd dros gymryd rhan. Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu mynd allan o'r fan honno. Dylai cwsmeriaid gadw rheolaeth dros eu parthau yn llwyr. Os oes ganddyn nhw rywun digon selog, peidiwch â rhoi mynediad i'r datblygwr i hyn. Os na, gwnewch yn siŵr bod gan y datblygwr ffordd i chi newid gwybodaeth / trosglwyddo'r parth trwy ryngwyneb ailwerthwr o ryw fath o leiaf.

  2. Byddwn yn cytuno'n rhannol â hyn ond yna mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Os ydych chi'n defnyddio app PHP syml ac angen cynnal cost isel, ar bob cyfrif, mynnwch gyfrif LunarPages neu DreamHost neu rywbeth a'i ddympio yno. Rhowch fynediad i'r datblygwr. Fodd bynnag, yn sicr mae anfanteision i westeio a rennir cost isel ... yn enwedig ar gyfer pethau mwy. Ond os ydych chi'n ddigon mawr i boeni am hynny, dylech gael rhywun technegol ar staff a all ddelio ag ef. Mae llawer ohono yn amlwg yn ymwneud ag ymddiriedaeth. Cadarn fel uffern rhowch rywbeth mewn contract os gallwch chi am y math hwn o beth (cyfyngiadau ac ati). Mae cynnal trydydd parti yn wych os nad oes angen i'r datblygwr wneud unrhyw beth ffansi. Rwy'n cyfaddef fy mod wedi rhwygo oherwydd ei fod yn beth sefyllfaol mewn gwirionedd. Mae hefyd yn dibynnu ar faint y wefan, yr amrywiaeth o dechnolegau a ddefnyddir. Os yw'n mynd i fod yn fawr, ystyriwch logi person ar staff. Nid yw bob amser yn opsiwn, ond yn fwy diogel ar gyfer pethau mawr.

  3. Mae hyn hefyd yn rhywbeth a wnaeth fy nghyn-gwmni. Fe allech chi adael, byddent yn rhoi'r HTML, delweddau ac ati i chi…. ond dim cod. Gwasanaeth ar brydles oedd y cod yn y bôn. Wedi dweud hynny, mae bod yn berchen ac yn berchen arno. Rwyf bob amser wedi gwneud gwerthiant anghyfyngedig. Yn y bôn, mae angen i mi allu ailddefnyddio fy nghydrannau. Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda'r cleient yn berchen arno, yn gwneud yr hyn y mae arno ei eisiau ag ef a chael rhywun arall i weithio arno i lawr y lein ... ond nid wyf yn mynd i forgeisio fy hun ac mae'n rhaid i mi ailddyfeisio'r olwyn bob tro.

  4. Bob amser. Bob amser. Bob amser.

 3. 4

  Post neis ... da iawn er fy mod yn anghytuno ag un eitem (# 2):

  “Mae'n wych y gallai fod gan eich datblygwr gwmni cynnal ac y gall gynnal eich gwefan ar eich rhan, ond peidiwch â'i wneud.”

  Er fy mod yn deall y rhesymeg y tu ôl i hyn, gall fod yn wrthgynhyrchiol mewn rhai achosion i fandadu bod eich prosiect yn cael ei gynnal yn rhywle arall. Os oes gan y cwmni sy'n datblygu eich gwefan neu ap lwyfan cynnal y mae'n well ganddyn nhw ei ddefnyddio, mae'n debyg y bydd yn fwy effeithlon a chynhyrchiol iddyn nhw ei ddefnyddio.

  Yn ogystal, o safbwynt athronyddol, os gwrthodwch ddefnyddio platfform cynnal eich datblygwr oherwydd nad ydych chi am gael eich “dal yn wystl”, yna mae hyn yn gosod naws o ddiffyg ymddiriedaeth o'r dechrau. Os nad ydych chi'n ymddiried yn ddigonol yn eich datblygwr i gynnal gyda nhw, yna ydych chi wir eisiau bod yn gweithio gyda nhw yn y lle cyntaf?

  Gwn fod llawer o straeon arswyd yn bodoli am y math hwn o sefyllfa, ond yn gyffredinol byddwn yn argymell eich bod yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ddatblygwr yr ydych yn ymddiried ynddo. Gallwch ddefnyddio gwesteiwr eich datblygwr a dal i amddiffyn eich hun trwy ofyn am fynediad gweinyddol a gwneud copïau wrth gefn eich hun.

  Unwaith eto, post da a gwybodaeth ddefnyddiol iawn.

  Diolch!
  Michael Reynolds

  • 5

   Hi Michael,

   Efallai ei fod yn swnio fel mater ymddiriedaeth ond nid wyf yn credu ei fod - mae'n fater rheoli a chyfrifoldeb mewn gwirionedd. Os ydych chi'n mynd i fuddsoddi swm sylweddol yn natblygiad eich gwefan, yna mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n gallu rheoli ei amgylchedd.

   Mae pethau'n digwydd mewn busnes sy'n torri perthnasoedd ac nid oes angen iddynt fod yn negyddol. Efallai bod eich datblygwr / cwmni yn cael cleient mawr iawn ac yn methu â fforddio'r amser i chi. Efallai eu bod yn symud amcanion busnes. Weithiau gall eu cwmni cynnal gael problemau.

   Rwy'n dadlau eich bod chi'n rheoli ac yn gyfrifol am eich gwesteiwr fel y gallwch chi ddibynnu ar eich datblygwr am yr hyn y mae'n wych ei wneud - datblygu!

   Rwy'n gwerthfawrogi'r gwthio yn ôl, Michael.

 4. 6

  Rwyf hefyd yn ddatblygwr ap gwe, a chredaf eich bod wedi taro'r hoelen ar ei phen. Rhai meddyliau:

  Rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf o bawb yn cytuno (ac wedi seilio ar y sylwadau isod) mae # 1 yn absoliwt. Peidiwch byth, byth â'i wneud. Erioed. O dan unrhyw amgylchiad.

  Mae gen i agwedd wahanol ar # 2 nag efallai rhai o fy nghyd-ddatblygwyr: rydyn ni'n gwrthod cynnal y cynnyrch terfynol i'n cwsmeriaid (wrth gwrs, rydyn ni'n cynnal gweinydd profi i gleientiaid brofi gyrru'r cynnyrch yn ystod y datblygiad). Rydym yn hapus i helpu cleientiaid i sefydlu i'w gynnal eu hunain neu ddod o hyd i ddarparwr cynnal. Yn syml, nid ydym am gymryd rhan yn y busnes cynnal. Os yw hynny'n golygu troi gwaith i ffwrdd, felly bydded hynny. Mae yna lawer o gwmnïau cynnal neu gwmnïau seilwaith gwych allan yna nag sy'n gallu darparu'r gwasanaeth hwn am bris llawer rhatach. Rydym yn annog hygludedd ein gwaith, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo i'w gynnal, hyd yn oed os yw'r cleient yn newid darparwyr cynnal flynyddoedd i lawr y ffordd.

  Ar gyfer # 3, mae ein cleientiaid yn cael holl god ffynhonnell y cynnyrch terfynol gydag un cafeat: Ar gyfer cynhyrchion trydydd parti a ddefnyddir yn yr hydoddiant (megis rheolyddion gwe gan Telerik neu Cydran Un), gallwn roi'r dll wedi'i lunio i'r cleient ar gyfer rheolaeth y trydydd parti (dywedwch grid). Mae ein cytundebau trwyddedu gyda'r cwmnïau trydydd parti hynny (a ddarparwn i'r cleient) yn ein gwahardd rhag ailddosbarthu'r cod ffynhonnell ar gyfer y math hwnnw o reolaethau, oherwydd mai eiddo deallusol y trydydd partïon ydyw, nid ein un ni. Mae defnyddio'r mathau hyn o gynhyrchion yn arbed amser datblygu i'r cleient ac mae'n rhatach o lawer nag adeiladu'r un swyddogaeth o'r dechrau. Rydym yn flaenllaw ynglŷn â'r polisi hwn cyn i unrhyw waith gael ei wneud. Wrth gwrs, os yw'r cleient yn dymuno talu am ddatblygiad rheoli arfer (yn lle defnyddio'r cynnyrch a adeiladwyd ymlaen llaw gan y trydydd parti) rydym yn darparu'r cod ffynhonnell ar gyfer y rheolaeth arfer honno ynghyd â phopeth arall.

  O ran ailddefnyddio cod, rydym yn flaenllaw ynglŷn â'r ffaith y gallwn ailddefnyddio dognau o'r cod oni bai ei fod wedi'i ddatblygu'n benodol at ddefnydd y cleient yn unig (dyweder ar gyfer proses fusnes berchnogol) cyn i unrhyw waith gael ei wneud. Os yw'r cleient eisiau datblygu cod unigryw wrth gwrs, mae hwnnw ar gael iddynt.

  Fel y mae eraill wedi dweud, argymhellir # 4 bob amser. Bob amser!

  Regards,
  Tim Young

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.