A oes Unrhyw Amser Gwell i Lansio Rhwydwaith Cymdeithasol Newydd?

Rhwydwaith Cymdeithasol

Rwy'n treulio llawer llai o amser yn y cyfryngau cymdeithasol. Rhwng yr algorithmau diffygiol a'r anghytundeb amharchus, y lleiaf o amser rwy'n ei dreulio yn y cyfryngau cymdeithasol, yr hapusaf ydw i.

Mae rhai pobl y gwnes i rannu fy anfodlonrwydd â nhw wedi dweud wrtha i mai fy mai i oedd y bai. Dywedon nhw mai fy nhrafodaeth agored o wleidyddiaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a agorodd y drws. Roeddwn i wir yn credu mewn tryloywder - hyd yn oed tryloywder gwleidyddol - felly roeddwn i ill dau yn falch o fy nghredoau ac yn eu hamddiffyn dros y blynyddoedd. Nid oedd yn gweithio allan yn dda. Felly, dros y flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi gwneud ymdrech ar y cyd i osgoi trafod gwleidyddiaeth ar-lein. Y peth hynod ddiddorol yw bod fy nhynwyr yn dal i fod mor lleisiol ag y buont erioed. Rwy'n credu eu bod yn onest dim ond eisiau i mi fod yn dawel.

Datgeliad llawn: Rwy'n weirdo gwleidyddol. Rwy'n caru gwleidyddiaeth oherwydd fy mod i'n caru marchnata. Ac mae fy gogwydd yn eithaf rhyfedd. Yn bersonol, rwy'n dal fy hun yn atebol i helpu i wneud y byd yn lle gwell. Yn rhanbarthol, rwy'n eithaf rhyddfrydol ac yn gwerthfawrogi trethiant i gynorthwyo eraill mewn angen. Yn genedlaethol, serch hynny, credaf ein bod yn hen bryd newid.

Dydw i ddim yn ddioddefwr, ond mae canlyniad fy annibyniaeth yn fy agor i i gael ymosodiad gan bawb. Mae fy ffrindiau sy'n pwyso i'r chwith yn genedlaethol yn credu fy mod i'n swydd cnau cefn, asgell dde. Mae fy ffrindiau sy'n pwyso'n iawn yn lleol yn pendroni pam mae'r hec rydw i'n hongian allan gyda chymaint o Ddemocratiaid. Ac yn bersonol, dwi'n dirmygu cael fy labelu i unrhyw gyfeiriad. Nid wyf yn credu ei bod yn angenrheidiol casáu popeth am berson neu ideoleg wleidyddol os ydych chi'n anghytuno ag un person neu agwedd ar yr ideoleg honno. Hynny yw, gallaf werthfawrogi rhai o'r newidiadau polisi sy'n digwydd heddiw heb barchu'r gwleidyddion a'u deddfodd.

Yn ôl i rwydweithiau cymdeithasol.

Credais addewid anhygoel y cyfryngau cymdeithasol oedd y gallem fod yn onest, hysbysu ein gilydd, deall ein gilydd, a dod yn agosach. Waw, a oeddwn yn anghywir. Mae anhysbysrwydd cyfryngau cymdeithasol ynghyd â'r gallu amhersonol i ddiystyru pobl y byddech chi'n gofalu amdanynt fel arall yn ofnadwy.

Mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi torri, ac mae'r pwerau sy'n gwaethygu (yn fy marn i).

  • On Twitter, mae si ar led os ydych chi'n cael eich rhwystro gan @williamlegate, rydych chi wedi'ch adnabod fel cneuen asgell dde ac rydych chi cysgodol - sy'n golygu nad yw'ch diweddariadau yn cael eu harddangos yn y llif cyhoeddus. Nid wyf yn gwybod a yw'n wir, ond rwyf wedi sylwi bod fy nyfiant wedi bod braidd yn llonydd. Y rhan ofnadwy o hyn yw fy mod i wir yn mwynhau Twitter. Rwy'n cwrdd â phobl newydd, yn darganfod straeon anhygoel, ac wrth fy modd yn rhannu fy nghynnwys yno.

Gofynnais @jack, ond mewn gwir ffasiwn agored - nid wyf eto wedi clywed ymateb.

  • On Facebook, maen nhw'n cyfaddef eu bod nhw nawr yn hidlo'r porthiant i sgyrsiau mwy personol. Bydd hyn, ar ôl blynyddoedd o wthio corfforaethau i adeiladu cymunedau, yn fwy tryloyw wrth ryngweithio â defnyddwyr a busnesau, a chwmnïau yn buddsoddi miliynau mewn integreiddiadau adeiladu, awtomeiddio ac adrodd. Tynnodd Facebook y plwg yn lle.

Yn fy marn onest, mae hepgor gogwydd gwleidyddol yn fwy peryglus na'r gogwydd eu hunain. Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda’r llywodraeth yn ysbio ar gyfrifon cymdeithasol lle mae’r cyfrifon wedi hyrwyddo gweithgaredd anghyfreithlon, ond mae gen i broblem enfawr gyda chorfforaethau’n addasu’r ddadl yn dawel o blaid yr hoffent ei chael. Mae Facebook hyd yn oed yn gadael ffynonellau newyddion hyd at bleidlais gyffredinol. Hynny yw, bydd y swigen yn fwy solid. Os yw lleiafrif yn anghytuno, does dim ots - byddan nhw'n cael neges y mwyafrif beth bynnag.

Rhaid Cael Rhwydwaith Cymdeithasol Gwell

Mae rhai pobl yn credu mai Facebook a Twitter yw'r hyn rydyn ni'n sownd ag ef. Mae digon o rwydweithiau wedi ceisio cystadlu ac mae pob un wedi methu. Wel, dywedasom yr un peth am Nokia a Blackberry o ran ffonau symudol. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gall ac y bydd rhwydwaith newydd yn dominyddu'r farchnad pan fydd yn arddel yr un rhyddid a alluogodd lwyddiant Twitter a Facebook.

Nid ideoleg wael yw'r mater, mae'n foesau gwael. Nid oes disgwyl i ni anghytuno'n barchus â'r rhai yr ydym yn anghytuno â nhw. Disgwyliad heddiw yw cywilyddio, gwawdio, bwlio a thawelu'r tynnwr. Mae ein gorsafoedd newyddion yn adlewyrchu'r ymddygiad hwn. Mae hyd yn oed ein gwleidyddion wedi mabwysiadu'r ymddygiad hwn.

Rwy'n gefnogwr mawr o gael amrywiaeth o feddwl. Gallaf anghytuno â chi a pharchu'ch credoau o hyd. Yn anffodus, gyda dwy blaid, mae'n ymddangos ein bod ni'n clwbio ein gilydd dros y pen yn hytrach na dod o hyd i ateb yn y canol sy'n parchu'r cyfan.

Mae gan hyn bopeth i'w wneud â marchnata?

Pan ganfyddir bod y cyfryngau (newyddion, chwilio, a chyfryngau cymdeithasol) yn ymyrryd mewn gwleidyddiaeth, mae'n effeithio ar bob busnes. Mae'n effeithio arnaf i. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod fy nghredoau wedi effeithio ar fy musnes. Nid wyf bellach yn gweithio i arweinwyr yn fy niwydiant yr oeddwn wir yn edrych i fyny atynt ac wedi dysgu ohonynt oherwydd eu bod yn darllen fy marn ar faterion gwleidyddol ac yn troi eu cefn.

Ac yn awr rydyn ni'n gwylio wrth i ryfelwyr cyfiawnder cymdeithasol ar bob ochr i'r sbectrwm ddal brandiau yn atebol am ble maen nhw'n gosod eu hysbysebion, a'r hyn mae eu gweithwyr yn ei ddweud ar-lein. Maen nhw'n annog boicotiau ... sydd nid yn unig yn effeithio ar arweinwyr busnesau, ond ar bob gweithiwr yn y cymunedau a'r cymunedau o'u cwmpas. Gall un trydariad nawr ddadchwyddo pris stoc, brifo busnes, neu dinistrio gyrfa. Fyddwn i byth eisiau i'r rhai sy'n anghytuno â fy ideoleg gael eu cosbi'n ariannol am eu rhai nhw. Mae hyn yn ormod. Nid yw hyn yn gweithio.

Canlyniad hyn oll yw bod busnesau yn tynnu allan o'r cyfryngau cymdeithasol, nid yn ei gofleidio. Mae busnesau'n dod yn llai tryloyw, nid yn fwy tryloyw. Mae arweinwyr busnes yn cuddio eu cefnogaeth i ideolegau gwleidyddol, nid yn ei hyrwyddo.

Mae angen rhwydwaith cymdeithasol gwell arnom.

Mae angen system arnom sy'n gwobrwyo cwrteisi, prynedigaeth a pharch. Mae angen system arnom sy'n hyrwyddo safbwyntiau gwrthwynebol yn lle datblygu siambrau adleisio blin. Mae angen inni addysgu ein gilydd a datgelu ein gilydd i safbwyntiau amgen. Mae angen i ni oddef ideolegau eraill.

Nid oes amser gwell na nawr i ddatblygu platfform rhwydweithio cymdeithasol fel hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.