Y Da, Y Gwych, a'r Brawychus gyda Deallusrwydd Artiffisial

tim berners lee

Pan gefais fy rhyddhau o'r Llynges yn anrhydeddus ym 1992, roedd yn amseriad perffaith. Es i weithio i'r Virginian-Pilot yn Norfolk, Virginia - cwmni a fabwysiadodd Arloesi TG yn llawn fel rhan o'i strategaethau craidd. Fe wnaethom osod ffibr a symud lloeren llinell y safle, gwnaethom reoli rheolyddion rhesymeg rhaglenadwy â gwifrau caled i gyfrifiaduron personol a chasglu data a oedd yn ein helpu i fireinio ein gwaith cynnal a chadw trwy Fewnrwyd, ac roedd y rhiant-gwmni, Landmark Communications, eisoes yn buddsoddi'n helaeth mewn cael papurau newydd ar-lein. Roeddwn i'n gwybod bod y We yn rhywbeth a allai newid bywyd i mi.

A dwy flynedd ynghynt yn unig, Syr Tim Berners-Lee adeiladu'r holl offer sy'n angenrheidiol ar gyfer Gwe sy'n gweithio, gan gynnwys Protocol Trosglwyddo HyperText (HTTP), Iaith Markup HyperText (HTML), y porwr gwe cyntaf, y cyntaf Meddalwedd gweinydd HTTP, y gweinydd gwe cyntaf, a'r tudalennau Gwe cyntaf a ddisgrifiodd y prosiect ei hun. Yn llythrennol, cychwynnodd fy musnes a fy ngyrfa diolch i'w arloesedd, ac roeddwn bob amser eisiau ei weld yn siarad yn bersonol.

25 mlynedd yn ddiweddarach a thrawsnewid TG

Mark Schaefer wedi fy ngwahodd i ymuno ag ef Goleuadau - Siarad â'r Meddyliau Disgleiriaf mewn Tech, podlediad Dell sy'n rhoi mewnwelediad gwych i'r arweinwyr y tu ôl i gwmnïau mwyaf arloesol y byd. Er fy mod yn adnabod Dell fel cwmni a oedd yn gwerthu byrddau gwaith a gliniaduron i ddefnyddwyr a gweinyddwyr i fusnesau - ni chefais fewnwelediad erioed i ecosystem gyffredinol Dell Technologies tan y cyfle hwn. Mae wedi bod yn daith hynod ddiddorol - o weithio gyda Mark y mae gen i barch mawr tuag ati - a chael mewnwelediad i'r dyfodol wrth gyfweld ag arweinyddiaeth Dell.

Mwy am hynny yn nes ymlaen!

Fel rhan o'r rhaglen, cawsom wahoddiad i ddod Byd Dell EMC yn Las Vegas (lle dwi'n ysgrifennu hwn wrth fy nesg ystafell westy). Fe wnaethon ni ddarganfod, yn fuan wedi hynny, y byddai Berners-Lee yn siarad arno Cudd-wybodaeth Artiffisial. “Giddy” yw’r unig derm priodol i’w ddefnyddio i ddisgrifio fy nghyffro. Rwy'n credu bod Mark hyd yn oed wedi dweud wrtha i i dawelu ar un adeg. 🙂 Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan Meddyliau Marc ar yr araith hon hefyd!

Syr Tim Berners-Lee ar Ddeallusrwydd Artiffisial

Fe lapiodd y llinell ar gyfer yr araith tua hanner ffordd o amgylch yr Sands Expo ac roeddwn yn ddiolchgar i Mark ddal lle yn unol wrth imi becynnu'r offer ar frys o'n recordiad diweddaraf. Fe wnaethon ni eistedd i lawr, a chipiodd Mark y llun ohonof i uchod ... woohoo! Ychydig funudau'n ddiweddarach daeth Syr Tim i'r llwyfan a dechrau'r drafodaeth. Rhannodd ei gariad cynnar at Isaac Asimov ac Arther C. Clarke, dau awdur y cyflwynodd fy niweddar fi iddynt pan oeddwn yn ifanc (ynghyd â Star Trek, wrth gwrs!). Yn 16 oed yn hŷn, roedd yn dal i fod yn gyffrous meddwl am debygrwydd ein bywydau - er fy mod i'n gwybod na fyddaf byth yn farchog. Ie, fel pe mai dyna'r unig wahaniaeth.

Fe wnaeth Berners-Lee adael i bawb wybod nad oedd yn arbenigwr AI, ond roedd ganddo rai meddyliau cyn belled â'r buddion a'r ofnau allan yna. Mae'r newidiadau a ddaw o AI bron yn anhydraidd ar y pwynt hwn, ond nid oes unrhyw un yn dadlau'r posibiliadau na'r buddion anfeidrol i'r ddynoliaeth.

As DellEMC yn datblygu ei dechnolegau ei hun, er enghraifft, mae gor-gydgyfeirio ag AI eisoes ar y gorwel - systemau sy'n tyfu cyfrifiaduron, storio, a rhwydweithio'n ddeallus fel y mae cwmnïau eu hangen. Mae'r gostyngiad mewn integreiddiadau enfawr, systemau gwahanol, a chamgymeriadau dynol yn mynd i helpu mwy a mwy o gwmnïau i gyrraedd lansio cyflymder, tymor a glywyd sawl gwaith yn y digwyddiad.

Trafododd Berners-Lee ddatblygiadau cymdeithasol sydd o fewn cyrraedd a fydd yn helpu i leihau gwastraff, cynyddu effeithlonrwydd, a gwelliannau cymdeithasol cyffredinol i ddynoliaeth.

Meddyliwch am hyn o safbwynt corfforaethol, cael systemau ariannol a all ragweld, argymell, neu hyd yn oed addasu yn seiliedig ar eich iechyd ariannol. Neu systemau adnoddau dynol sy'n datblygu systemau cymhelliant wedi'u personoli i gymhellion y gweithwyr. Neu systemau amaeth sy'n gwneud y defnydd gorau o blaladdwyr neu ddŵr yn ddeinamig heb orfod hysbysu'r ffermwr. Neu gwmnïau technoleg sy'n gallu graddio a gwneud y gorau o seilwaith a hyd yn oed brofiad y defnyddiwr heb yr angen i ddatblygu cynlluniau cynnyrch, grwpiau ffocws, neu brofi.

Neu, wrth gwrs, marchnata deallusrwydd artiffisial sy'n personoli'r iaith, cynnig, cyfryngau a sianeli i bersonoli a denu'r gobaith! Waw!

Beth Am Skynet a'r Singularity?

Mae Singularity yw'r rhagdybiaeth y bydd dyfeisio uwch-ddeallusrwydd artiffisial yn sbarduno twf technolegol ar ffo yn sydyn, gan arwain at newidiadau annymunol i wareiddiad dynol.

Hynny yw, beth sy'n digwydd pan fydd systemau'n datblygu systemau y tu hwnt i'n gallu i'w deall? Mae ffuglen wyddonol yn aml wedi disgrifio hyn fel Terminator, lle mae technoleg yn pennu dynoliaeth yn ddiangen ac yn ein dinistrio. Nid yw gweledigaeth Berners-Lee mor dreisgar ond mae'n dal i godi pryder mawr. Un o'r materion a drafododd yw nad oes gan robotiaid ac na fydd hawliau. A bydd yn rhaid i arweinwyr ym myd busnes a'r llywodraeth sefydlu rheolaethau mwy cymhleth y tu hwnt Tair Deddf Isaac Asimov.

Gadewch i ni roi arfau robotig deallus o'r neilltu sydd eisoes yn torri rheol # 1. Y broblem, fel y disgrifiwyd gan Berners-Lee yw nad robotiaid yw'r materion go iawn - deallusrwydd artiffisial yn. Cwmnïau yn technoleg ac maent i gyd yn mynd i fod yn gweithredu AI i helpu gyda phob agwedd ar eu busnes. Mae Mark yn aml yn rhannu Pizza Domino fel enghraifft. Ydyn nhw'n gwmni pizza gyda thechnoleg? Neu ydyn nhw'n a cwmni technoleg wedi'i adeiladu i ddosbarthu pizza? Mae'n fawr iawn yr olaf heddiw.

A'r broblem? Cwmnïau do bod â hawliau; felly, eu technolegau cael hawliau cynhenid. A thrwy ddirprwy, bydd gan y ddeallusrwydd artiffisial a gynhyrchir gan y cwmni hwnnw hawliau. Mae hynny'n dipyn o gondrwm y mae angen ei drafod wrth i ddeallusrwydd artiffisial gyflymu mewn poblogrwydd a defnydd. Dychmygwch gwmni mawr, er enghraifft, sydd â llwyfan sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i greu rhywbeth proffidiol i'w cyfranddalwyr - ond mae hynny'n ddinistriol i ddynoliaeth. Nid y robotiaid y mae angen i ni boeni amdanynt, mae'n ddeallusrwydd artiffisial nad oes ganddo reolaethau i sicrhau ein diogelwch.

Yikes!

Mae Berners-Lee o'r farn y gallai'r unigrwydd fod yn realiti o fewn 50 mlynedd. Dywedodd hefyd yn ddiamwys mai ef yw ef rhesymol barn y bydd AI yn rhagori ar ddeallusrwydd dynol. Rydyn ni'n byw mewn amseroedd anhygoel! Nid wyf yn credu bod Berners-Lee wedi dychryn nac yn ofni'r dyfodol hwn - dywedodd fod angen i gwmnïau, llywodraethau, a hyd yn oed y storïwyr ffuglen wyddonol drafod y materion hyn yn fwy os ydym yn gobeithio sicrhau bod ein dyfodol yn un diogel.

Datgeliad: Talodd Dell fy holl dreuliau i fynychu Dell EMC World a hi yw fy nghleient ar gyfer y Luminaries podlediad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i mewn ac yn ein hadolygu, rydyn ni wir eisiau eich adborth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.